Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu pomiędzy edukacją a rynkiem pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych Konferencja Szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu pomiędzy edukacją a rynkiem pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych Konferencja Szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu pomiędzy edukacją a rynkiem pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego, Warszawa, 11 października 2012 r.

2 Konieczność uczenia się przez całe życie Globalizacja Zmiany technologiczne Zmiany demograficzne Zmiany na rynku pracy

3 Perspektywa uczenia się przez całe życie Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach: 1.równorzędności uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia; 2.identyfikacji, ocenie i uznawaniu efektów uczenia się niezależnie od formy, miejsca i czasu; 3.proces uczenia się trwa od pierwszych do ostatnich lat życia

4 Dorośli Polacy po zakończeniu szkoły kształcą się dwukrotnie rzadziej niż mieszkańcy innych krajów europejskich.

5 W Unii Europejskiej w 2011 roku wśród osób w wieku 25-64 lata dokształcało się 8.9 % Rekordzistami w tej dziedzinie są Skandynawowie: - w Danii dokształcało się ponad 32%, - w Szwecji – 25% - w Finlandii – prawie 24% W Polsce – mniej niż 5 %

6 Uczestnictwo w kursach i szkoleniach wśród ludności w wieku 25-64 lata, ze względu na poziom wykształcenia i wiek Źródło: Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego

7 Bariery w uczeniu się przez całe życie w Polsce Finansowe Niefinansowe o charakterze informacyjnym

8 Budowa krajowego systemu kwalifikacji Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, zmienia podejście do edukacji, wzmacnia powiązania pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, wspiera mobilność pracowników i uelastycznia proces pozyskiwania kwalifikacji Polska Rama Kwalifikacji umożliwi łatwy, nieskrępowany rozwój zawodowy i osobisty na dowolnym etapie życia Uczenie się przez całe życie jest niezbędnym elementem strategii indywidualnego sukcesu

9 ERK a krajowe ramy kwalifikacji

10 Polska Rama Kwalifikacji (PRK) Opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji, stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności, zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

11 Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

12 Nowy sposób porządkowania kwalifikacji + nowe możliwości zdobywania kwalifikacji = Polska Rama Kwalifikacji

13 Polska Rama Kwalifikacji to możliwość zdobywania dyplomów, certyfikatów, świadectw bez względu na: formę kształcenia (w szkole, poza szkołą) czas kształcenia

14 Polska Rama Kwalifikacji to równość różnych ścieżek zdobywania kwalifikacji

15 edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje kształcące edukacja pozaformalna – szkolenia, staże, kursy uczenie się nieformalne – w pracy, życiu codziennym, z książek, internetu, od znajomych

16 Efekty uczenia się - definicje W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, podzielono na trzy następujące grupy: wiedza umiejętności kompetencje społeczne

17

18 Poziomy w Polskiej Ramie Kwalifikacji 12345678 ERK Stopień meta 12345678 PRK uniwersalne Deskryptory generyczne I stopień gen. PRK Deskryptory generyczne II stopień gen. Właściwe dla edukacji ogólnej Właściwe dla szkolnictwa wyższego Właściwe dla edukacji zawodowej

19 PRK z perspektywy podaży i popytu na kwalifikacje

20 Od wymagań uniwersalnych do pojedynczej kwalifikacji – podejście w PRK PRK uniwersalna Wymagania określone w sposób najbardziej ogólny, nie specyfikujące obszaru kompetencji do których się odnoszą "Podramy" Wymagania określone w sposób bardziej szczegółowy ze wskazaniem obszaru kompetencji (ogólny, zawodowy, szkolnictwo wyższe) Poziom obszaru lub sektora Wymagania specyficzne dla danego obszaru kształcenia lub sektora, uwzględniajce wyróżniające dla tego obszaru lub sektora kompetencje (dystynktory) Kwalifikacja określony zestaw efektów uczenia się podlegający walidacji

21 Sektorowe ramy kwalifikacji: uwzględnienie specyfiki sektora Przykład: sektor usług finansowych, poziom 4 Wiedza (...) potrafi zidentyfikować najważniejsze ryzyka instytucji finansowej, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz wyjaśnić swoje miejsce w tym procesie Umiejętności (…)Potrafi przeprowadzić kompleksową analizę potrzeb klienta, uwzględniając sytuację makroekonomiczną, oraz przełożyć ją na ofertę odpowiednich produktów i usług bankowych i finansowych Kompetencje (…)Poczuwa się do odpowiedzialności za identyfikację problemów i przykładów nieefektywności w swoim otoczeniu pracy oraz proponowanie rozwiązań

22 Beneficjenci systemu kwalifikacji

23 Potencjalne efekty modernizacji systemu kwalifikacji powszechność przyjmowania efektów uczenia się jako podstawowego punktu odniesienia przy tworzeniu programów kształcenia i szkoleń, co doprowadzi do zwiększenia efektywności procesów edukacyjnych, ułatwienie obywatelom zdobywania kwalifikacji w dogodny dla nich sposób, w dowolnym miejscu i czasie, umożliwienie uzyskania wiarygodnego poświadczenia nowych kompetencji nabytych poza kształceniem zorganizowanym,

24 Potencjalne efekty modernizacji systemu kwalifikacji zagwarantowanie jakości i przejrzystości wszystkich elementów w systemie kwalifikacji a przez to zwiększenie zaufania do kwalifikacji oraz do podmiotów, które nadają kwalifikacje, zwiększenie przejrzystości polskich świadectw i dyplomów na rynku krajowym i europejskim, lepsze powiązanie krajowej oferty edukacyjnej z potrzebami społeczeństwa i rynku pracy optymalizacja kosztów uzyskania kwalifikacji.

25 Projekt systemowy Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl


Pobierz ppt "Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu pomiędzy edukacją a rynkiem pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych Konferencja Szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google