Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów
transportu miejskiego w polityce transportowej Gdyni Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski dr Katarzyna Hebel Kielce

2 Zarządzanie mobilnością jako koncepcja kształtowania zrównoważonego rozwoju transportu
Zarządzanie mobilnością to koncepcja promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania zapotrzebowaniem na transport poprzez zmianę postaw i zachowań podróżnych. U podstaw zarządzania mobilnością leżą „miękkie” działania, takie jak organizacja usług, informacja i komunikacja oraz koordynacja działań różnych partnerów. Zadaniem tych działań jest wsparcie i poprawa skuteczności środków „twardych” stosowanych w transporcie miejskim (takich jak budowa nowych dróg czy zakup nowego taboru).

3 Instrumenty zarządzania mobilnością wykorzystywane w Gdyni
organizacja usług transportu zbiorowego; promocja transportu zbiorowego; promocja podróży rowerem; promocja podróży pieszych; promocja podróży z przesiadaniem się; Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego.

4 Organizacja usług transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Kształtowanie oferty przewozowej badania marketingowe jako podstawa kształtowania oferty; bezpośredniość, punktualność, częstotliwość i dostępność jako podstawowe postulaty przewozowe; modułowy rozkład jazdy oparty na tabeli koordynacji; taryfa jednolita oraz bilety okresowe o nieograniczonej liczbie przejazdów w cenach nieprzekraczających 30-krotności sumy biletów jednorazowych; nadzór ruchu i kontrola przewozów służące egzekwowaniu wysokiego standardu realizacji oferty przewozowej; sterowanie ruchem pojazdów transportu zbiorowego za pomocą ITS (projekt „TRISTAR”).

5 Organizacja usług transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „TRISTAR” - inteligentny system sterowania ruchem Realizatorzy: UM, ZDiZ, ZKM. Okres realizacji: Miasta partnerskie: Gdynia, Gdańsk, Sopot. Zadania systemu: generowanie „inteligentnej zielonej fali”, która ma preferować ruch środków transportu zbiorowego; informowanie w Internecie i na wyświetlaczach przystankowych o rzeczywistym czasie odjazdu autobusu lub trolejbusu.

6 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Działania promocyjne
obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w tym Dnia bez Samochodu i Dnia Trolejbusowego; konkursy dla posiadaczy biletów na środki transportu zbiorowego; projekt „Wychowanie komunikacyjne”; projekt „YOUTH”; projekt „Mamo, tato, wybieram ekotransport”; projekt „Mobilna Gdynia”; projekt „TROLLEY”; projekt „SEGMENT”.

7 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Przykładowe atrakcje dla mieszkańców: parada pojazdów , w tym zabytkowych ulicami Gdyni (pojazdy są następnie udostępnione do zwiedzania); specjalne linie obsługiwane najnowszymi i zabytkowymi pojazdami; konkursy z nagrodami dla dzieci, np.: na zaprojektowanie dekoracji autobusu lub trolejbusu; na zaprojektowanie plakatów promujących transport publiczny pod hasłem „Zielony Transport Publiczny”; dni otwarte w zajezdniach autobusowych i trolejbusowej; bezpłatne przejazdy środkami transportu zbiorowego dla właścicieli samochodów osobowych, na podstawie aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

8 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Konkursy dla posiadaczy biletów okresowych na usługi transportu publicznego Realizatorzy: ZDiZ i ZKM. Cel: nagradzanie pasażerów wybierających transport zbiorowy w podróżach miejskich. Uczestnicy: do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec Gdyni, który posiada ważny bilet okresowy na usługi transportu publicznego na terenie Gdyni. Zasady: uczestnicy konkursu każdego miesiąca odpowiadają na pytania lub realizują wyznaczone zadania. Nagrody: laureaci każdego miesiąca otrzymują atrakcyjne nagrody o wartości od 50 do 150 zł.

9 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt „Wychowanie komunikacyjne” Realizator: ZKM i MZKZG. Okres realizacji: od 2006 r. Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Cel: promocja transportu zbiorowego. Działania: zajęcia tematyczne dotyczące polityki transportowej i ekologicznego podróżowania w miastach, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w transporcie publicznym, historii transportu w miastach, form i warunków podróży, kontroli biletów i przyszłości transportu w miastach.

10 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „YOUTH” (Youngsters Overhaul today’s Urban Transport Habits – Młodzież zmienia miejskie zwyczaje transportowe) Realizator: ZKM. Okres realizacji: Miasta partnerskie: Berlin, Bukareszt, Rotterdam i Gdynia. Cel: aktywne współtworzenie i współrealizowanie założeń polityki transportowej opartej na strategii zrównoważonego rozwoju przez dzieci i młodzież oraz nawiązanie dialogu pomiędzy młodzieżą a podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie i realizowanie polityki transportowej w mieście. Grupa docelowa: uczniowie gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazjów).

11 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „Mamo, tato wybieram ekotransport” (1) Realizator: ZKM i PKT. Okres realizacji: Adresaci: uczniowie gdyńskich szkół podstawowych. Cele: kształtowanie pożądanych postaw w odniesieniu do ekologicznego transportu w mieście poprzez naukę i zabawę; kształtowanie zachowań komunikacyjnych zgodnych z zasadami ekorozwoju; eksponowanie ekologicznego i racjonalnego energetycznie transportu w mieście; nakłonienie do współtworzenia i współrealizowania założeń polityki transportowej opartej na strategii zrównoważonego rozwoju; przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z transportu zbiorowego.

12 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „Mamo, tato wybieram ekotransport” (2) Działania: Cykl 6 zajęć tematycznych: „Podstawowe sposoby i formy realizacji podróży miejskich”; „Korzystanie ze środków transportu zbiorowego”; „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podczas podróży środkami transportu zbiorowego (z punktu widzenia pieszego i pasażera transportu zbiorowego)”; „Ekologiczne środki transportu zbiorowego"; „Wpływ wyboru środka transportu na ekologiczne aspekty jakości życia w miastach"; „Idea zrównoważonego transportu w miastach (rola komunikacji trolejbusowej w realizacji tej strategii)”; program lojalnościowy „Podróżujemy ekologicznie” - zadaniem uczestnika było udokumentowanie podróży odbytych przez niego i członków jego gospodarstwa domowego, środkami transportu zbiorowego na terenie Gdyni i/lub Sopotu poprzez przekazanie biletów opiekunowi kampanii; strona internetowa z grami i zabawami tematycznymi.

13 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt „Mobilna Gdynia” Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: od 2013 r. Cel długoterminowy: prezentowanie działań Gdyni w zakresie zrównoważonej mobilności, zbieranie danych i opinii, konsultowanie rozwiązań, promocja realizowanych działań. Cel krótkookresowy: pierwszy krok do realizacji platformy internetowej i dialogu z mieszkańcami w zakresie Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego realizowanego w ramach projektu CIVITAS Środek realizacji: profil „Mobilna Gdynia” na portalu społecznościowym Facebook

14 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „TROLLEY”
Realizator: Urząd Miasta Gdyni, Uniwersytet Gdański, PKT. Okres realizacji: Miasta partnerskie: Salzburg (lider), Eberswalde, Brno, Gdynia, Parma, Szeged. Cel: promowanie trolejbusu jako ekologicznego środka transportu w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Działania: badania marketingowe, kampanie promocyjne, materiały promocyjne. Rezultaty: poprawa wizerunku trolejbusów w opinii mieszkańców wszystkich miast partnerskich, podręcznik nt. konwersji autobusów z silnikiem Diesla na trolejbusy (w języku polskim i angielskim) oraz e-book nt. trolejbusu jako środka transportu miejskiego (w języku angielskim).

15 Promocja transportu zbiorowego jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „SEGMENT” (SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport) w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: Miasta partnerskie: Londyn (lider), Utrecht, Sofia, Almada, Ateny, Gdynia. Podmioty współpracujące: Centrum Badań Transportowych z Uniwersytetu w Aberdeen i Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością (EPOMM). Cel: zmiana negatywnych przyzwyczajeń transportowych mieszkańców i zmotywowanie ich do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu. Adresaci: uczniowie rozpoczynający szkołę podstawową i ich rodzice, osoby rozpoczynające nową pracę, rodzice noworodków podróżujący z nimi do ośrodka zdrowia. Działania: badanie przyzwyczajeń komunikacyjnych, określenie segmentów podatnych na zmiany zachowań transportowych, kampanie marketingowe adresowane do tych segmentów (po kampaniach ponowne badanie).

16 Promocja podróży rowerem jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Działania promocyjne
konkurs „Do pracy jadę rowerem”; projekt „BYPAD” – badanie jakości polityki rowerowej.

17 Promocja podróży rowerem jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Konkurs „Do pracy jadę rowerem” Organizator: ZDiZ. Okres realizacji: 2013. Cel: zachęcenie pracowników gdyńskich firm do wyboru roweru jako podstawowego środka transportu w podróżach między miejscem zamieszkania i miejscem pracy. Zasady: za każdym razem, kiedy uczestnik konkursu przyjedzie do pracy lub wróci z pracy na rowerze rejestruje swoją podróż poprzez stronę internetową konkursu Nagrody: dla najlepszych uczestników konkursu - rzeczowe o równowartości 1400 zł, 1100 zł, 800 zł, 500 zł i 200 zł (brutto), przyznawane w 2 kategoriach: za największą liczbę podróży rowerem i za największą liczbę kilometrów; dla stałych uczestników konkursu - poczęstunek, w formie tzw. „śniadania rowerowego”.

18 Promocja podróży rowerem jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Pojekt UE „BYPAD” (1)
Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: Cele: badanie jakości polityki rowerowej w mieście, metodologią dotychczas wykorzystaną w 170 miastach i regionach w 24 krajach; wypracowanie 30-miesięcznego planu działania w zakresie transportu rowerowego w Gdyni.

19 Promocja podróży rowerem jako instrument zarządzania mobilnością w Gdyni Pojekt UE „BYPAD” (2)
Plan działań w latach : wpisanie do dokumentów strategicznych miasta jako celu zamiany 1% ruchu zmotoryzowanego na ruch rowerowy, każdego roku aż do uzyskania 10% udziału w r.; budowa dróg rowerowych łączących miejsca stanowiące najważniejsze generatory ruchu; realizacja kampanii promocyjnej „Bezpieczny dostęp rowerem do szkół”; odpowiednie oznakowanie tras przejazdów dla rowerzystów; zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego w przypadku robót drogowych; organizacja szkoleń dla dzieci dotyczących bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu miejskim; przygotowanie aktualnej mapy gdyńskich dróg rowerowych.

20 Promocja podróży pieszych jako instrument zarządzania mobilnością Działania promocyjne
projekt „Odprowadzam sam”; projekt „Pieszy autobus”.

21 Promocja podróży pieszych jako instrument zarządzania mobilnością Projekt „Odprowadzam sam”
Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: 2013 r. Grupa docelowa: dzieci ze starszych grup przedszkolnych (5-6 lat). Cel: kształtowanie pozytywnych zachowań transportowych i zwiększenie świadomości na temat zrównoważonych form przemieszczania się wśród najmłodszych. Sposób działania: dzieci są odprowadzane pieszo do przedszkoli przez rodziców zamiast odwożone samochodem (ewentualnie przyjeżdżają rowerem lub transportem zbiorowym).

22 Promocja podróży pieszych jako instrument zarządzania mobilnością Projekt „Pieszy autobus”
Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: 2012 r. Adresaci: dzieci z II klasy szkoły podstawowej oraz ich rodzice. Cel: promowanie podróży pieszych wśród dzieci oraz kształtowanie wśród nich pozytywnych zachowań transportowych. Sposób działania: dzieci odprowadzane są w kilkuosobowych grupkach do szkoły przez nauczyciela lub rodzica, ucząc się po drodze zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

23 Promocja podróży z przesiadaniem się jako instrument zarządzania mobilnością Projekt UE ENTER.HUB (1) (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits Promocja węzłów kolejowych o znaczeniu regionalnym) Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: Partnerzy: 10 europejskich miast. Cel projektu: promocja węzłów kolejowych o znaczeniu regionalnym jako determinanta zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości; wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami.

24 Promocja podróży z przesiadaniem się jako instrument zarządzania mobilnością Projekt UE ENTER.HUB (2) Działania: specjalnie powołana grupa robocza ekspertów m.in. z ZKM i ZDiZ opracowuje koncepcję zagospodarowania przestrzennego węzła transportowego Gdynia Główna, który ma stać się miejscem determinującym rozwój miasta oraz atrakcyjnym „magnesem” dla podróżnych i mieszkańców. Oczekiwane rezultaty: nowe zagospodarowanie przestrzeni ma poprawić dostępność transportu miejskiego (także dla osób o ograniczonej mobilności) oraz zapewnić przyjazną przestrzeń publiczną. Rozważa się też możliwość udostępnienia nowych sposobów podróżowania: B&R, P&R, Rent a Bike.

25 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego jako instrument zarzadzania mobilnością w Gdyni Projekty służące opracowaniu planu projekt CIVITAS projekt CH4LLENGE.

26 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego jako instrument zarzadzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „CIVITAS Inicjatywa CIVITAS II PLUS , 7 Program Ramowy Realizatorzy: ZDiZ, UG, PG, PKT. Okres realizacji: Miasta partnerskie: Akwizgran, Gdynia, Koprivnica i Palma de Mallorca. Cele: rozwój systemów i usług transportowych; wprowadzenie ekologicznych środków transportu; wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów i usług transportowych; zaangażowanie mieszkańców w proces planowania mobilności; współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy miastami.

27 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego jako instrument zarzadzania mobilnością w Gdyni Projekt UE „CH4LLENGE” w ramach programu STEER Realizator: ZDiZ. Okres realizacji: 2013 – 2016. Uczestnicy: 9 miast partnerskich oraz 30 miast „uczących się” (Gdynia jest miastem uczącym się). Cel główny: wspieranie miast partnerskich w działaniach związanych z planowaniem zrównoważonego transportu miejskiego. Cele szczegółowe: zebranie informacji o innowacyjnych, praktycznych i transferowalnych rozwiązaniach przydatnych w opracowaniu PZT.

28 Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej Gdyni WNIOSKI W Gdyni szeroko stosuje się zarządzanie mobilnością w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju transportu. Instrumentami zarzadzania mobilnością wykorzystywanymi w Gdyni są: organizacja usług transportu zbiorowego, promocja transportu zbiorowego, promocja podróży rowerem, promocja podróży pieszych i promocja podróży z przesiadaniem się oraz Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego. Głównym realizatorami zarządzania mobilnością w Gdyni są ZDiZ i ZKM. Działania w zakresie zarządzania mobilnością w Gdyni są realizowane w znacznym zakresie za pośrednictwem dedykowanych mu projektów o charakterze międzynarodowym współfinansowanych ze środków UE.


Pobierz ppt "Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google