Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. Szkolenie obwodowych komisji wyborczych

2 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. Czynności związane z pracami obwodowych komisji wyborczych regulują: WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE ZADAŃ I TRYBU PRACY W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA W WYBORACH… stanowiące załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r.

3 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. członkowie komisji - otrzymują od przewodniczącego komisji dokumenty potwierdzające członkostwo i funkcje pełnione w komisji, w dniu wyborów noszą identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w komisji, nie mogą swoim zachowaniem, jak również przez używanie elementów ubioru (np. krawat, opaska, znaczek itp.) akcentować swojej przynależności partyjnej bądź sympatii politycznych, nie mogą udzielać wyborcom pomocy w głosowaniu, w razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji,

4 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. członkowie komisji przewodniczący ma prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby zakłócające porządek i spokój oraz prowadzące agitację wyborczą (art. 50 ust. 1 Ordynacji wyborczej), a w razie potrzeby zwrócić się do komendanta właściwej jednostki policji o zapewnienie koniecznej pomocy (art. 50 ust. 2 Ordynacji wyborczej). Przypadki zakłócenia głosowania odnotowuje się w protokole głosowania (pkt 17 protokołów do rady oraz pkt 15 protokołu wójta…).

5 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. mężowie zaufania wyznaczani są przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby), które zarejestrowały listę kandydatów w danym okręgu lub zarejestrowały kandydata na wójta…, mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję, do każdej komisji pełnomocnik każdego komitetu wyborczego może zgłosić po jednym mężu zaufania (art. 111 ust. 2 Ordynacji wyborczej),

6 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. mężowie zaufania przedstawiają komisji zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę, sporządzone według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M. P. Nr 66, poz. 677), jeżeli zaświadczenie podpisała osoba upoważniona, mąż zaufania przedstawia komisji kserokopię upoważnienia zaświadczenie może zostać sporządzone ręcznie (najistotniejsze aby zawierało treść taką jak wzór PKW)

7 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r.

8 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. mężowie zaufania funkcji męża zaufania w danym obwodzie głosowania nie może pełnić osoba kandydująca na radnego w okręgu wyborczym właściwym dla tego obwodu, a także kandydat na wójta, podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania powinni nosić identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej; do mężów zaufania mają również zastosowanie przepisy o zakazie prowadzenia agitacji wyborczej w lokalu wyborczym

9 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. mężowie zaufania mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji, zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia oraz wnosić uwagi do protokołu głosowania w obwodzie, nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień, - wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może także utrudniać pracy komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności,

10 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. mężowie zaufania przewodniczący może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia. Fakt ten należy odnotować w punkcie 14 protokołów do rad oraz w punkcie 12 protokołu wójta… przewodniczący informuje męża zaufania o przysługujących mu prawach i wskazuje miejsce w lokalu wyborczym.

11 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. dziennikarze - muszą posiadać ważne legitymacje dziennikarskie, są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania, nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania.

12 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. osoby niepełnosprawne osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, jednakże pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, osoba udzielająca pomocy nie może sugerować wyborcy sposobu głosowania lub głosować w jej zastępstwie, pomocy w głosowaniu (akt oddania głosu) nie może udzielać członek komisji ani mąż zaufania, pomoc członków komisji bądź męża zaufania może polegać na umożliwieniu wyborcy dostania się do lokalu wyborczego.

13 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. lokal wyborczy w lokalu powinny znajdować się: godło państwowe, urna, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania. miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania, w miejscach tych należy także umieścić plakat informacyjny o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów i warunkach ważności głosu.

14 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. lokal wyborczy komisja powinna ocenić wielkość przygotowanej urny (ilość i wielkość kart może spowodować, że urna szybko się zapełni) -ewentualne wnioski o urnę dodatkową należy kierować do wójta…

15 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. urzędowe obwieszczenia Na widocznym miejscu w lokalu wywiesza się urzędowe obwieszczenia i informacje: o numerach i granicach okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz o liczbie radnych wybieranych w tych okręgach; 2) o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; 3) o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, numerach tych list i skrótach nazw komitetów, wraz z danymi o kandydatach do poszczególnych rad; 4) o skreśleniu z listy kandydatów na radnych nazwiska kandydata, które pozostało na karcie do głosowania, wraz z informacjami o warunkach ważności głosu na takiej karcie;

16 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. urzędowe obwieszczenia 5) o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na radnych, która pozostała na karcie do głosowania, wraz z informacjami o warunkach ważności głosu na takiej karcie; 6) o zarejestrowanych kandydatach na wójta, wraz z danymi o kandydatach; 7) o skreśleniu z listy kandydatów na wójta nazwiska kandydata, które pozostało na karcie do głosowania, wraz z informacją o warunkach ważności głosu na takiej karcie, 8) o przeprowadzaniu głosowania tylko na jednego kandydata na wójta, 9) o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, 10) o składzie komisji.

17 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. lokal wyborczy -w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku (wewnątrz i na zewnątrz), w którym mieści się ten lokal, nie mogą być umieszczone hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały o charakterze agitacyjnym, -kontroli w tym zakresie komisja dokonuje bezpośrednio przed dniem głosowania oraz ponownie przed rozpoczęciem głosowania. W razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w przypadku gdyby usunięcie ich przez komisję we własnym zakresie nie było możliwe, zwraca się ona o pomoc do wójta. -nie później niż przed dniem głosowania, komisja dokonuje sprawdzenia stanu przygotowania lokalu. O stwierdzonych brakach należy powiadomić wójta…

18 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji przed dniem wyborów Nie później niż 3 dni przed dniem głosowania przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy w przeddzień i w dniu głosowania. W czasie tego posiedzenia komisja ustala w szczególności godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania. Informację o godzinie rozpoczęcia pracy podaje się do publicznej wiadomości, przede wszystkim przez jej wywieszenie w budynku, w którym mieści się lokal wyborczy i w urzędzie gminy. Informacja ta jest przeznaczona dla mężów zaufania w celu umożliwienia im obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu.

19 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji przed dniem wyborów Komisja odbiera, najpóźniej w przeddzień głosowania, karty do głosowania, formularze protokołów głosowania, pieczęć, a także spis wyborców wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Do wykonania tego zadania komisja wyznacza co najmniej trzy osoby ze swego składu, przy czym jedną z nich powinien być przewodniczący komisji lub jego zastępca. Komisja ustala także miejsce i sposób przechowywania odebranych materiałów do dnia wyborów.

20 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji przed dniem wyborów Większość obwodowych komisji wyborczych otrzymuje 4 rodzaje kart do głosowania: 1) w wyborach do rady gminy; 2) w wyborach do rady powiatu; 3) w wyborach do sejmiku województwa; 4) w wyborach wójta. Jeśli obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy do rady gminy, to dla każdego okręgu są inne karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu komisje obwodowe otrzymują 3 rodzaje kart do głosowania: 1) w wyborach do rady miasta na prawach powiatu; 2) w wyborach do sejmiku województwa; 3) w wyborach burmistrza (prezydenta miasta).

21 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji przed dniem wyborów Przy odbiorze upoważnieni członkowie komisji dokładnie sprawdzają, czy: 1) karty do głosowania zostały dostarczone w odpowiedniej liczbie oraz czy w wyborach do rad dotyczą właściwego okręgu wyborczego. Jeżeli w wyborach do rady gminy obwód obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, komisja jest obowiązana sprawdzić, czy dostarczono jej karty do wszystkich okręgów wchodzących w skład takiego obwodu i czy właściwa jest liczba poszczególnych rodzajów kart; 2) karty do głosowania są prawidłowo wydrukowane, np. czy nie mają błędów i usterek drukarskich; 3) karty do głosowania są kompletne, tj. czy zawierają wszystkie listy kandydatów i kandydatów zarejestrowanych w danym okręgu oraz wszystkich kandydatów w wyborach wójta,

22 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji przed dniem wyborów 4) przekazano właściwą liczbę formularzy protokołu głosowania (po 4 egzemplarzy), 5) przekazano właściwy spis wyborców wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Jeżeli obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy w wyborach do rady gminy, wówczas komisja sprawdza, czy spis wyborców w obwodzie został sporządzony w oddzielnych częściach dla każdego z okręgów; 6) przekazano właściwą pieczęć komisji; 7) przygotowane zostały potrzebne materiały biurowe (poduszka do stempli, przybory do pisania, papier, sznurek, nawilżacze, taśma klejąca itp.) 8) login i hasło dla przewodniczącego komisji, uprawniające do wytworzenia licencji służącej zatwierdzeniu elektronicznych wersji protokołów;

23 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji przed dniem wyborów Odbiór dokumentów potwierdza się w protokole przekazania (kopię protokołu włącza się do dokumentacji komisji).

24 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu W dniu wyborów komisja zbiera się w lokalu wyborczym w możliwie pełnym składzie, z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, na tyle wcześnie, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godz. 7.00

25 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu Przed rozpoczęciem głosowania komisja, w możliwie pełnym składzie: 1) sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji; 2) ponownie przelicza karty do głosowania, odrębnie w wyborach do poszczególnych rad i w wyborach wójta; 3) ostemplowuje karty do głosowania — w miejscu na karcie do tego przeznaczonym — swoją pieczęcią; zaleca się ostemplowanie wszystkich kart do głosowania przed otwarciem lokalu, tj. przed godziną 8.00; w razie niemożności wykonania tej czynności przed rozpoczęciem głosowania należy ostemplować karty bezpośrednio po godzinie 8.00, w lokalu wyborczym; po ostemplowaniu wszystkich kart pieczęcią komisji należy je wraz z pieczęcią komisji odpowiednio zabezpieczyć;

26 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu 4) rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania w sposób ułatwiający prowadzenie głosowania; w obwodach obejmujących kilka okręgów w wyborach do rady gminy spis i właściwe karty do głosowania rozkłada się według tych okręgów; 5) sprawdza, czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone są właściwe urzędowe obwieszczenia i informacje, o których mowa w punkcie 8; w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie komisja podejmuje działania dla ich usunięcia;

27 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu 6) sprawdza, czy w lokalu wyborczym oraz wewnątrz i na zewnątrz budynku, w którym mieści się lokal, nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, napisy); w razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w przypadku gdyby komisja nie mogła tego uczynić sama, zwraca się o pomoc do wójta; kontrolę w tym zakresie należy przeprowadzać również w toku głosowania; 7) sprawdza, czy urna jest pusta, a następnie zamyka ją i opieczętowuje; urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji i mężów zaufania; ponadto możliwe jest wyznaczenie jednego członka komisji (rotacyjnie), którego zadaniem będzie czuwanie nad urną. Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego; dotyczy to również urny zasadniczej w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej.

28 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania - lokal otwierany jest o godzinie 8.00, - komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym zawsze z udziałem przewodniczącego bądź jego zastępcy, - lokale wyborcze w obwodach zamkniętych mogą być otwarte w innych godzinach. Ustaleń o czasie głosowania obwodowa komisja wyborcza dokonuje w uzgodnieniu z gminną komisją wyborczą. Godziny głosowania wywiesza się do wiadomości wyborców i informuje wójta oraz komisarza wyborczego, - w przypadku skreślenia kandydata bądź listy po wydrukowaniu kart, komisja wywiesza informację dla wyborców. Komisja nie może dokonywać żadnych skreśleń na wydrukowanych kartach do głosowania.

29 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Przed wydaniem karty do głosowania komisja: - sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią; Dokumentem tym może być również „książeczkowy” dowód osobisty, o ile ustalenie tożsamości na jego podstawie nie budzi wątpliwości komisji, - ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców, - obywatele polscy umieszczeni są w części A spisu wyborców, natomiast pozostali obywatele Unii Europejskiej w części B spisu wyborców.

30 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Komisja dopisuje do spisu wyborców i umożliwia głosowanie osobie pominiętej w spisie (w części A lub w części B), jeżeli udokumentuje ona (np. przedstawiając dowód osobisty), iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, - Komisja potwierdzi telefonicznie, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców poprzez rozmowę z pracownikiem ewidencji ludności, - Członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, sporządza notatkę, którą dołącza się do spisu wyborców.

31 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Ponadto komisja w dniu głosowania dopisuje do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania wyborcy osobę ujętą w spisie wyborców w szpitalu (zakładu pomocy społecznej), jeżeli udokumentuje ona, że opuściła szpital (zakład pomocy społecznej) przed dniem głosowania. Przed dopisaniem takiej osoby do spisu wyborców należy sprawdzić, czy wyborca jest skreślony ze spisu, a przy jego nazwisku znajduje się adnotacja o skreśleniu wyborcy ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu. Komisja nie ma prawa odbierać lub kserować dokumentów świadczących o opuszczeniu szpitalu (zakładu pomocy społecznej).

32 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Analogicznie obwodowe komisje wyborcze powinny dopisywać do spisu wyborców w dniu głosowania osoby, które przybędą do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień głosowania. Przed dopisaniem wyborcy do spisu obwodowa komisja wyborcza w szpitalu (zakładzie pomocy społecznej) powinna sprawdzić telefonicznie w urzędzie gminy właściwym dla siedziby szpitala (zakładu pomocy społecznej), czy osoba ta jest ujęta w rejestrze wyborców; członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, sporządza notatkę, którą dołącza się do spisu wyborców. Powyższe zasady dotyczą także wyborców ujętych w spisie wyborców w zakładach karnych i aresztach.

33 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek innych zmian w spisie wyborców.

34 Wyborca potwierdza otrzymanie kart swoim podpisem
Przykład Wyborca potwierdza otrzymanie kart swoim podpisem Część A PREZYDENT MIASTA …………. SPIS WYBORCÓW Obwód głosowania nr 7 MIASTO ………… Lp. Nazwisko i imiona Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr ewidencyjny PESEL Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania 21 listopada 2010 r (podpis) Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania 5 grudnia 2010 r (podpis) Uwagi miejscowość ulica nr domu nr miesz kania 1. Kowalski Jan Franciszek Włocławek Cicha 1 1 Kowalski 2. Kowalska Maria, Joanna Krystyna Włocławek Cicha 1 1 Kowalska Wyborcy mogą składać podpisy bez odwracania spisu 3. Kowalski Tomasz Jan Włocławek Cicha 1 1 4. Wysocki Tadeusz Tomasz Włocławek Cicha 1 2 Wysocki 5. Włocławski Ireneusz Krzysztof Włocławek Cicha 1 3 6. Jankowski Jan Adam Włocławek Cicha 2 1 odmowa podpisu Adam Adamski 7. Michalska Michalina Paweł Włocławek Cicha 2 3 W przypadku odmowy złożenia podpisu, karty należy wydać, uczynić odpowiednią adnotację i podpisać

35 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Wyborcom — obywatelom polskim (wyborcy ujęci w części A spisu wyborców) wydaje się po jednej karcie do głosowania w wyborach do każdej z wybieranych rad oraz w wyborach wójta. Wyborcom — pozostałym obywatelom Unii Europejskiej (wyborcy ujęci w części B spisu wyborców) wydaje się wyłącznie karty do głosowania w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta.

36 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. pełnomocnik Komisja umożliwia głosowanie również osobom posiadającym pełnomocnictwo do głosowania w imieniu wyborcy ujętego w spisie. Pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okazuje swój dowód osobisty lub inny dokument z fotografią oraz akt pełnomocnictwa sporządzony przez wójta… lub pracownika urzędu gminy działającego z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem (21 listopada 2010 r.) dotyczy zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania.

37 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. pełnomocnik Przed wydaniem pełnomocnikowi kart do głosowania komisja sprawdza w spisie wyborców, czy wyborca, który udzielił pełnomocnictwa nie głosował wcześniej osobiście oraz czy w spisie nie odnotowano, że pełnomocnictwo wygasło z innej przyczyny lub zostało cofnięte. Jeżeli wyborca głosował osobiście, Komisja odmawia wydania pełnomocnikowi kart do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

38 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. pełnomocnik Po stwierdzeniu, że wyborca nie głosował osobiście, pełnomocnictwo nie wygasło z innej przyczyny i nie zostało cofnięte, komisja odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „Uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu i wydaje pełnomocnikowi karty do głosowania. Ponadto komisja odnotowuje fakt głosowania przez pełnomocnika na otrzymanej wraz ze spisem wyborców liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

39 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. pełnomocnik Pełnomocnik potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce przeznaczonej dla wyborcy udzielającego pełnomocnictwa.

40 KTÓRZY UDZIELILI PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W ICH IMIENIU
Przykład WYKAZ WYBORCÓW, KTÓRZY UDZIELILI PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W ICH IMIENIU miasto ……………, obwód nr 7 Lp. Nazwisko i imiona wyborcy Osoba upoważ niona Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) PESEL Adres zamieszkania Uwagi miejsc owość ulica nr domu nr miesz kania 1. Kowalski Tomasz Krzysztof Nowak Pesel: ……………. Adres: …………….. Cicha 1 1 2. Wysocki Tadeusz Marcin Adamek Pesel: ……………. Adres: …………….. Cicha 1 2

41 Przykład     SPIS WYBORCÓW Część A Kowalski Tomasz Wysocki Tadeusz
PREZYDENT MIASTA ………….. SPIS WYBORCÓW Obwód głosowania nr 7 MIASTO ……………. Lp. Nazwisko i imiona Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr ewidencyjny PESEL Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania 21 listopada 2010 r (podpis) Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania 5 grudnia 2010 r (podpis) Uwagi miejscowość ulica nr domu nr miesz kania 1. Kowalski Jan Franciszek Włocławek Cicha 1 1 Kowalski 2. Kowalska Maria, Joanna Krystyna Włocławek Cicha 1 1 Kowalska 3. Kowalski Tomasz Jan Włocławek Cicha 1 1 Kowa lski Wyborca udzielił pełnomocnictwa lecz zgłosił się do lokalu wyborczego osobiście. Komisja postępuje tak jak w przypadku każdego innego wyborcy. Jeśli do lokalu przyjdzie pełnomocnik tego wyborcy, Komisja nie wydaje mu kart do głosowania, odbiera akt pełnomocnictwa i załącza do spisu, a fakt ten opisuje w „wykazie wyborców…” – żadnych innych dopisków w spisie nie czyni!!! 4. Wysocki Tadeusz Tomasz Włocławek Cicha 1 2 Marcin Adamek Pełnomocnik Marcin Adamek

42 Przykład     SPIS WYBORCÓW Część A Kowalski Tomasz Wysocki Tadeusz
PREZYDENT MIASTA ………….. SPIS WYBORCÓW Obwód głosowania nr 7 MIASTO ……………. Lp. Nazwisko i imiona Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr ewidencyjny PESEL Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania 21 listopada 2010 r (podpis) Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania 5 grudnia 2010 r (podpis) Uwagi miejscowość ulica nr domu nr miesz kania 1. Kowalski Jan Franciszek Włocławek Cicha 1 1 Kowalski 2. Kowalska Maria, Joanna Krystyna Włocławek Cicha 1 1 Kowalska 3. Kowalski Tomasz Jan Włocławek Cicha 1 1 Kowa lski 4. Wysocki Tadeusz Tomasz Włocławek Cicha 1 2 Marcin Adamek Pełnomocnik Marcin Adamek Pan Tadeusz Wysocki udzielił pełnomocnictwa Marcinowi Adamkowi. Komisja sprawdziła: dowód pełnomocnika, to, że pan Wysocki nie głosował osobiście, oraz to, że pan Adamek znajduje się w „wykazie wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa…”. Komisja odebrała od Marcina Adamka akt pełnomocnictwa. Wydano karty do głosowania a fakt ich otrzymania, pełnomocnik potwierdził własnym czytelnym podpisem. Komisja w rubryce Uwagi wpisuje dane pełnomocnika oraz słowo „pełnomocnik” a w „wykazie wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa…” umieszcza informację, o fakcie głosowania przez pełnomocnika. Jeżeli mimo tego, do lokalu przyjdzie pan Tadeusz Wysocki, Komisja nie wyda mu kart do głosowania

43 KTÓRZY UDZIELILI PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W ICH IMIENIU
Przykład WYKAZ WYBORCÓW, KTÓRZY UDZIELILI PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W ICH IMIENIU miasto ……………, obwód nr 7 Lp. Nazwisko i imiona wyborcy Osoba upoważ niona Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) PESEL Adres zamieszkania Uwagi miejsc owość ulica nr domu nr miesz kania Nie wydano karty do głosowania Panu Krzysztofowi Nowakowi, gdyż Tomasz Kowalski głosował osobiście. Odebrano akt pełnomocnictwa. 1. Kowalski Tomasz Krzysztof Nowak Pesel: ……………. Adres: …………….. Cicha 1 1 Adnotacje umieszczanie przez Komisję w wykazie 2. Wysocki Tadeusz Marcin Adamek Pesel: ……………. Adres: …………….. Cicha 1 2 Pełnomocnik - Marcin Adamek oddał głos w imieniu Pana Tadeusza Wysockiego Akt pełnomocnictwa dołączono do spisu

44 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.). Przy wydawaniu kart do głosowania komisja sprawdza, czy wydawane karty są ostemplowane jej pieczęcią (brak pieczęci skutkuje nieważnością karty, co pozbawia wyborcy prawa głosu) Ponadto komisja baczy, by wyborca potwierdził fakt otrzymania kart własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

45 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania W przypadku odmowy złożenia podpisu: członek komisji w „Uwagach” czyni adnotację „odmowa podpisu” - opatruje ją czytelnym, własnym podpisem Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy wyborca odmówił przyjęcia jednej z kart do głosowania. adnotacja w rubryce „Uwagi” brzmi odpowiednio „bez gminy”, „bez powiatu”, „bez sejmiku”, „bez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”

46 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Podpisy potwierdzające odbiór kart do głosowania muszą być składane w miejscach odpowiadających nazwiskom wyborców we właściwej rubryce przeznaczonej na pokwitowanie odbioru karty w pierwszym głosowaniu. (jeżeli wyborca podpisze się w złym miejscu, pozbawia wtedy prawa do głosowania wyborcy, w miejscu którego się podpisał) Możliwe jest składanie podpisu bez odwracania spisu. Na wniosek wyborcy komisja jest obowiązana wyjaśnić mu sposób głosowania.

47 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania W czasie głosowania komisja baczy, by uprawnieni głosowali osobiście. Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za inną osobę. Zakaz nie dotyczy oczywiście osób posiadających pełnomocnictwo. Komisja zwraca uwagę by wyborcy nie wynosili kart do głosowania poza lokal. Należy zwracać również uwagę, by wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania.

48 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji w trakcie głosowania Głosowania nie wolno przerywać - Jeżeli pojawią się nadzwyczajne wydarzenia (np. katastrofa budowlana, pożar, itp.) komisja przerywa głosowanie i w pierwszej kolejności zabezpiecza materiały wyborcze (sposób zabezpieczenia opisany jest w punkcie 30 na str. 10 Wytycznych) oraz dzwoni do służb technicznych, które mogą zlikwidować te przeszkody, bądź pomóc poszkodowanym w tym zdarzeniu osobom. - Nie są nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno-organizacyjnym (brak właściwej pieczęci, trudność w dostaniu się do budynku lub lokalu przed rozpoczęciem głosowania itp.). - Komisja podejmuje zarządzenie o przerwie w głosowaniu, jego przedłużeniu lub odroczeniu oraz bezzwłocznie podaje do publicznej wiadomości. - Uchwałę w tej sprawie przesyła się komisji gminnej, wójtowi oraz komisarzowi.

49 1500 1900 1000 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. frekwencja 3 meldunki o frekwencji według stanu na godzinę 1500 1000 1900

50 1000 1500 1900 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. frekwencja 1000 1500 1900 Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych obwodowe komisje wyborcze ustalają właściwe dane i przekazują je telefonicznie właściwemu dla danej Komisji pełnomocnikowi.

51 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. frekwencja Zakres przekazywanych danych a) numer obwodu; b) adres komisji obwodowej; c) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (informację może przekazać zastępca lub inny członek komisji; d) liczbę osób uprawnionych do głosowania, w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery"; e) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

52 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. frekwencja liczba osób uprawnionych do głosowania liczba wszystkich osób w spisie (A + B), minus osoby wykreślone przez ewidencję ludności, plus osoby dopisane przez Komisję do spisu. liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania Komisja zlicza wszystkie podpisy wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu, bierze się pod uwagę również wszystkie adnotacje „Odmowa podpisu” oraz podpisy pełnomocników.

53 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zaświadczenie o wzięciu udziału w głosowaniu Komisja, na żądanie wyborcy, zobowiązana jest wydać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu. Zaświadczenie powinno zawierać następującą treść: Zaświadczenie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr … w ………………..……. zaświadcza, że Pan/Pani ……………………..………………..……… otrzymał/otrzymała kartę/y do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w głosowaniu w dniu …………………………….. …………………… ………….…………………… (miejscowość, data) (podpis przewodniczącego lub zastępcy)

54 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zaświadczenie o wzięciu udziału w głosowaniu Jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpił pełnomocnik głosujący w imieniu wyborcy, wówczas po wyrazach „otrzymał/otrzymała” należy dodać „jako pełnomocnik wyborczy” Zaświadczenie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr … w ………………..……. zaświadcza, że Pan/Pani ……………………..………………..……… otrzymał/otrzymała jako pełnomocnik wyborczy kartę/y do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w głosowaniu w dniu …………………………….. …………………… ………….…………………… (miejscowość, data) (podpis przewodniczącego lub zastępcy)

55 Zamknięcie lokalu wyborczego
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. Koniec głosowania Zamknięcie lokalu wyborczego godz. 2200

56 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji po zakończeniu głosowania - osobom przybyłym do lokalu przed tą godziną należy umożliwić oddanie głosu. - po opuszczeniu lokalu przez ostatniego wyborcę komisja zapieczętowuje wlot urny, zaklejając go paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków. - w lokalu mogą przebywać poza członkami komisji wyłącznie mężowie zaufania, obserwatorzy międzynarodowi a także osoba odpowiedzialna za informatyczną obsługę wyborów Obwodowa Komisja Wyborcza * Nr 1 * w Toruniu Obwodowa Komisja Wyborcza * Nr 1 * w Toruniu

57 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji po zakończeniu głosowania Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania komisja wykonuje w możliwie pełnym składzie. Nie jest dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania.

58 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji po zakończeniu głosowania Komisja przystępuje do sporządzania protokołów głosowania w obwodzie: - w wyborach do rady gminy/miasta - w wyborach do rady powiatu - w wyborach do sejmiku województwa w wyborach wójta/burmistrza/prezydenta łącznie 4 protokoły !!!Jeżeli w wyborach do rady gminy/miasta w obwodzie głosuje się na kandydatów do więcej niż jednego okręgu, komisja tworzy dla tych okręgów odrębne protokoły.

59 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. zadania komisji po zakończeniu głosowania W wyborach na terenie miasta Krakowa, komisje sporządzają 3 protokoły: - w wyborach do rady miasta Krakowa - w wyborach do sejmiku województwa w wyborach prezydenta miasta Krakowa

60 - - - - 3 9 8 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sposób wprowadzania cyfr do protokołu Wprowadzamy liczbę „398” - 3 9 8 Wprowadzamy liczbę „0” - - -

61 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. poprawa błędów w protokole Poniżej przedstawiono sposób poprawy ewentualnych błędów w protokole, o ile nie będzie można usunąć tych wad w aplikacji komputerowej obsługiwanej przez operatora 2 1 3 Należy wyraźnie przekreślić nieprawidłową liczbę 2 1 3 Wpisać prawidłową liczbę Obwodowa Komisja Nr ... w ..... 1 2 3 2 1 3 Zaparafować i obić pieczęcią obwodowej komisji wyborczej

62 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sposób zapisywania ilości głosów w arkuszu pomocniczym 8 głosów

63 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. nagłówek protokołu Nagłówki różnią się ze względu na rodzaj wyborów. Zostaną wypełnione automatycznie w procesie wydruku. 21 listopada 10 8.00 22.00

64 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. nagłówek protokołu 21 listopada 10 8.00 22.00

65 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. nagłówek protokołu 21 listopada 10 8.00 22.00

66 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. nagłówek protokołu 21 listopada 10 8.00 22.00

67 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. nagłówek protokołu 21 listopada 10 8.00 22.00

68 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. rozliczenie kart do głosowania W pierwszej kolejności komisja dokonuje rozliczenia kart do głosowania w wyborach do poszczególnych rad i wyborach wójta. W wyborach do sejmiku i powiatu komisja bierze pod uwagę jedynie wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców. W wyborach wójta oraz rady gminy/miasta bierze pod uwagę wyborców umieszczonych w spisie w części A i B.

69 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. rozliczenie kart do głosowania UWAGA! Liczba wyborców uprawnionych do głosowania, musi być równa w wyborach wójta… i rady gminy/miasta. Jeżeli dany obwód „obsługuje” więcej niż 1 okręg wyborczy do rady gminy/miasta, suma uprawnionych w tych okręgach musi się równać liczbie uprawnionych do głosowania na wójta… Jeżeli w części B spisu wyborców danego obwodu, nie znajdują się żadne nazwiska obywateli UE, liczba uprawnionych do głosowania w protokołach do rady powiatu i sejmiku województwa również musi być równa liczbie uprawnionych do rady gminy/miasta oraz wójta…

70 Rozliczenia kart do głosowania dokonuje się osobno dla każdego
rodzaju kart do głosowania.

71 Rozliczenie dla wyborów do rad gmin/miast oraz wójtów…
zawiera te same elementy.

72 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
jest to liczba wyborców ujętych w spisie w części A i B minus wyborcy skreśleni przez ewidencję ludności plus wyborcy dopisani do spisu przez komisję

73 Suma liczb 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1.

74 Komisja wpisuje ustaloną przed rozpoczęciem głosowania
liczbę otrzymanych kart do głosowania. Z porannego przeliczenia kart, komisja sporządza protokół przeliczenia kart do głosowania.

75 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania.
Suma podpisów w części A i B spisu wraz z adnotacjami „odmowa podpisu”. Bierzemy również pod uwagę pełnomocników głosujących w imieniu wyborcy. Proszę zwrócić uwagę na adnotacje np. „bez rady”, „bez wójta”!

76 Suma liczb 3a i 3b musi być równa liczbie z pkt. 3.

77 Następnie komisja ustala liczbę wyborców głosujących
przez pełnomocnika. Komisja określa tę liczbę zliczając w rubryce „uwagi” spisu wyborców słowo „Pełnomocnik” (część A i B spisu) Komisja porównuje tę liczbę z liczbą aktów pełnomocnictw, które odebrała od pełnomocników. Liczby te powinny się zgadzać. Jeśli tak nie jest, prawdopodobnie wyborca zjawił się w lokalu wyborczym zamiast swego pełnomocnika. Zaś pełnomocnikowi, który chciał głosować za wyborcę, komisja odebrała nieważny akt pełnomocnictwa.

78 Liczba niewykorzystanych kart do głosowania dla danej instytucji.
Suma kart niewykorzystanych i wykorzystanych powinna się równać liczbie otrzymanych kart z punktu 2. W razie stwierdzenia niezgodności, należy ponownie przeliczyć podpisy w spisie, a jeśli wynik będzie ten sam - przypuszczalną przyczynę niezgodności należy opisać w punkcie 12 protokołu do rady a w przypadku protokołu wójta… w punkcie 10.

79 Rozliczenie kart dla wyborów do rad powiatów
i sejmiku województwa nie ujmuje części B spisu wyborców przeprowadza się je analogicznie tak jak w przypadku protokołów do rady gminy/miasta oraz wójta…

80 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. otwarcie urny Komisja sprawdza, czy pieczęcie na urnie oraz na wlocie do urny pozostały nienaruszone, po czym otwiera urnę i wyjmuje z niej karty do głosowania. Zaleca się zachowanie staranności przy wyjmowaniu kart z urny, aby karty do głosowania nie zostały uszkodzone. Obwodowa Komisja Wyborcza * Nr 1 * w Toruniu

81 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. ustalenie wyników głosowania W przypadku stwierdzenia, że w urnie znajdują się inne przedmioty niż karty do głosowania (w tym np. czyste kartki papieru), komisja oddziela je od kart do głosowania, a informacje o ich odnalezieniu odnotowuje się w punkcie 17 protokołów w wyborach do rad oraz w punkcie 15 protokołu w wyborach wójta.

82 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. ustalenie wyników głosowania Komisja przegląda wszystkie karty i wydziela z nich karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części, których nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach. Jako karty całkowicie przedarte traktuje się, w przypadku kart zbroszurowanych, także te karty, w których odłączono poszczególne strony lub arkusze bądź ich części. Karty takie należy zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać.

83 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. ustalenie wyników głosowania Komisja oddziela karty do głosowania w wyborach do poszczególnych rad oraz w wyborach wójta. Jeśli w wyborach do rady gminy/miasta w obwodzie głosowano na kandydatów z więcej niż jednego okręgu, karty do głosowania na kandydatów z poszczególnych okręgów należy wydzielić.

84 Liczbę wyjętych kart z urny wpisuje się w punkcie 6 protokołów.
Jeżeli liczba ta nie jest równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania (pkt 3), wówczas przypuszczalną przyczynę tej rozbieżności należy wyjaśnić w punkcie 13 protokołu do rady, a w przypadku protokołu wójta w punkcie 11.

85 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. karta ważna, nieważna Karta nieważna - inna niż ustalona urzędowo - nieopatrzona pieczęcią komisji terytorialnej i obwodowej

86 Wzór karty do głosowania Warunki ważności kart do głosowania:
Wójta Gminy ………………… 21 listopada 2010 r. Wzór karty do głosowania Wójta Gminy ………… Warunki ważności kart do głosowania: - karta ustalona urzędowo - na karcie musi się znajdować odcisk pieczęci Terytorialnej Komisji Wyborczej, naniesiony w procesie wydruku - oraz bezwzględnie, odcisk pieczęci odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej BRAK PIECZĘCI POZBAWI WYBORCĘ GŁOSU!

87 Liczba kart ważnych i nieważnych.
Suma kart ważnych i nieważnych musi się równać liczbie kart wyjętych z urny.

88 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważnie i nieważne Na podstawie kart ważnych komisja ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych.

89 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne Znak X To dwie przecinające się w obrębie kratki linie Prawidłowe Nieprawidłowe

90 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne Wszelkie znaki, kleksy, dopiski zrobione poza obszarem kratki nie wpływają na ważność głosu w obrębie kratki powodują nieważność głosu

91 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin do 20 tys. mieszkańców Wyborca może głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu; Może on głosować na kandydatów z różnych list, może także głosować na mniejszą liczbę kandydatów niż liczba radnych wybieranych w okręgu

92 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin do 20 tys. mieszkańców Za WAŻNY uznaje się głos, gdy wyborca: - postawił znak „x przy nazwisku kandydata skreślonego z listy oraz przy nazwisku innego kandydata z tej lub innej listy, głos zaliczamy kandydatowi, którego nazwisko nie zostało skreślone. - oddał głos na kandydata bądź kandydatów z listy unieważnionej i na innych kandydatów z innych list. W powyższych przypadkach oddanie głosu na kandydata, którego rejestrację unieważniono lub kandydatów z listy unieważnionej należy traktować jako dopisek, który nie wpływa na ważność głosu

93 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin do 20 tys. mieszkańców Za NIEWAŻNY uznaje się głos, gdy wyborca: -postawił znak „x” przy większej liczbie nazwisk kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu (pkt 9a protokołu) -nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (pkt 9b protokołu) -postawił znak „x” tylko przy nazwisku kandydata skreślonego przez terytorialną komisję wyborczą (pkt 9c protokołu) -postawił znak „x” tylko przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację terytorialna komisja wyborcza unieważniła (9d protokołu)

94 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin pow. 20 tys. mieszkańców, rad powiatów, rady sejmiku Wyborca może głosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

95 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin pow. 20 tys. mieszkańców, rad powiatów, rady sejmiku Głos uznaje się za ważny także wtedy, gdy wyborca postawił znak „X”: - na jednej liście przy nazwisku dwóch lub więcej kandydatów. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata, którego nazwisko jest umieszczone wyżej na tej liście od innych nazwisk, przy których postawiono znak „X”, - przy nazwisku skreślonego kandydata oraz przy nazwisku innego kandydata z tej samej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na nieskreślonego kandydata, 1/2

96 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin pow. 20 tys. mieszkańców, rad powiatów, rady sejmiku - przy nazwisku kandydata skreślonego z jednej listy i przy nazwisku kandydata z innej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na nieskreślonego kandydata z tej innej listy, - przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona. 2/2

97 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne w wyborach do rad gmin pow. 20 tys. mieszkańców, rad powiatów, rady sejmiku Za NIEWAŻNY uznaje się głos, gdy wyborca: - wyborca postawił znak „x” przy nazwiskach dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list, - wyborca nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata, - wyborca postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata, które zostało skreślone przez terytorialną komisję wyborczą, - wyborca postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej,

98 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku jednego kandydata Wyborca głosuje za wyborem kandydata albo przeciw wyborowi kandydata. Głosem ważnym jest zarówno głos: - za wyborem kandydata, - przeciw wyborowi kandydata. Za głos nieważny uznaje się głos, gdy wyborca: - postawił znak „x” jednocześnie w kratce za wyborem kandydata i w kratce przeciw wyborowi kandydata, - nie postawił znaku „x” ani za wyborem kandydata ani przeciw wyborowi kandydata.

99 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. głosy ważne i nieważne wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku dwóch lub więcej kandydatów Głos jest WAŻNY, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawił znak „X” obok nazwiska tylko jednego kandydata. Za głos WAŻNY należy uznać także głos oddany na kandydata nieskreślonego oraz na drugiego kandydata, którego nazwisko zostało skreślone. Głos taki zalicza się kandydatowi, którego nazwisko nie zostało skreślone. Za NIEWAŻNY uznaje się głos, gdy wyborca: - postawił znak „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów, - wyborca nie postawił znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata, - wyborca postawił znak „x” tylko obok nazwiska kandydata, którego nazwisko zostało skreślone.

100 Suma głosów nieważnych od pkt
Suma głosów nieważnych od pkt. 9a do 9d musi być równa lub mniejsza liczbie z pkt. 9 Jeżeli wyborca zamaże kratkę, zamazanie to spowoduje nieważność głosu. Głos ten dodamy do pkt. 9 i nie wykażemy go w żadnym podpunkcie. Tylko w takiej sytuacji liczba z pkt. 9 nie równa się sumie liczb 9a do 9d.

101 Suma głosów ważnych w protokołach i głosów nieważnych (pkt 9), musi równać się liczbie z pkt liczba kart ważnych!!!

102 Druga strona protokołu do rad gmin poniżej 20 tys. mieszkańców
Suma głosów oddanych na któregokolwiek kandydata nie może być większa od liczby głosów ważnych podanych w punkcie 10 protokołu. Jeden ważny głos wyborcy w okręgu czteromandatowym, może dać głosy czterem kandydatom do rady. Załóżmy, że w tym okręgu głosowało pół tysiąca wyborców i każdy z nich zagłosował na 4ch kandydatów. Stąd wynika, że głosów ważnych jest 500 lecz głosów dla wszystkich kandydatów jest 2000 Żaden z kandydatów nie może otrzymać więcej niż 500 głosów.

103 Druga strona protokołu do rad gmin powyżej 20 tys.
mieszkańców (powiat, sejmik) Suma ważnych głosów oddanych na wszystkie listy kandydatów musi równać się liczbie z pkt. 10 – liczba głosów ważnych.

104 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. karty do głosowania Każdy rodzaj kart należy po przeliczeniu zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać np. „Głosy nieważne z kart ważnych w wyborach do rady gminy (miasta) ……………., powiatu ……………., sejmiku województwa małopolskiego”

105 Każdą stronę protokołów, poza ostatnią gdzie komisja się podpisuje, należy zaparafować!!!!
Każda strona protokołu wydrukowanego przy użyciu komputera będzie zawierała 32-znakowy symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy

106 Trzecia strona protokołów do rad
System komputerowy, umożliwi wprowadzenie wszystkich odpowiednich informacji do protokołu. Operator wprowadzi odpowiednie adnotacje oraz skład komisji – tylko te osoby, które są obecne przy sporządzaniu protokołu i tylko one mają prawo podpisać protokół !!!

107 Jeżeli wystąpiła różnica, komisja wpisuje przypuszczalną przyczynę.
Jeśli komisja nie zna przyczyny, należy wpisać „KOMISJA NIE ZNA PRZYCZYNY” W protokole wójta… jest to pkt 10.

108 Jeżeli wystąpiła różnica, komisja wpisuje przypuszczalną przyczynę.
Jeśli komisja nie zna przyczyny, należy wpisać „KOMISJA NIE ZNA PRZYCZYNY” W protokole wójta… jest to pkt 11.

109 Jeżeli komisja wydała zarządzenia bądź decyzje, wpisuje się przedmiot tej sprawy. Decyzja bądź zarządzenie pozostają w materiałach komisji. Jeżeli z ważnych powodów komisja przerwała głosowanie i przedłużyła czas głosowania, w tym miejscu należy ten fakt opisać a uchwałę o przedłużeniu czasu głosowania załączyć do protokołów. W protokole wójta… jest to pkt 12.

110 Jeżeli nie było mężów zaufania, komisja wpisuje „NIE BYŁO MĘŻÓW ZAUFANIA” jeśli byli a nie wnieśli zarzutów „MĘŻOWIE ZAUFANIA NIE WNIEŚLI ZARZUTÓW DO PROTOKOŁU”. Zarzuty mężów zaufania stanowią załącznik do protokołu, fakt ten należy umieścić wpisują „MĄŻ ZAUFANIA WNIÓSŁ ZARZUTY DO PROTOKOŁU I STANOWIĄ ONE ZAŁĄCZNIK NR… DO PROTOKOŁU, ODPOWIEDŹ KOMISJI NA ZARZUTY MĘŻA ZAUFANIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR… DO PROTOKOŁU” Jeżeli mąż zaufania wniósł zarzuty, KOMISJA MA OBOWIĄZEK USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO NICH !!! W protokole wójta… jest to pkt 13.

111 Jeżeli nie było zarzutów członka komisji, należy wpisać „ZARZUTÓW NIE ZGŁOSZONO” jeśli były „ZARZUTY CZŁONKA KOMISJI STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK NR… DO PROTOKOŁU A ODPOWIEDŹ KOMISJI JEST ZAŁĄCZNIKIEM NR…” W protokole wójta… jest to pkt 14.

112 Inne uwagi. Jeśli brak, komisja wpisuje „BRAK UWAG” (uwagi w rodzaju, zbyt mała urna wyborcza itp.)
W tym miejscu należy również opisać fakt wyniesienia przez wyborcę karty do głosowania czy też wrzucenie do urny innego przedmiotu niż karty do głosowania. W protokole wójta… jest to pkt 15.

113 Protokół podpisują tylko te osoby, które są obecne przy sporządzaniu protokołu.
Jeżeli członek komisji wniósł zarzuty, on także ma obowiązek podpisania protokołu PIECZĘĆ KOMISJI

114 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. Sporządzenie protokołów głosowania w obwodzie z wykorzystaniem wspomagania informatycznego

115 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. aplikacja - kalkulator obwodowy Podstawowym elementem wspomagania informatycznego obwodowych komisji wyborczych jest zastosowanie komputerów wyposażonych w aplikację pn. „Kalkulator obwodowy” obsługiwaną przez specjalnie do tego celu przeszkolone osoby (tzw. operatorzy).

116 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. aplikacja - kalkulator obwodowy Przeznaczenie programu - sprawdzenie poprawności arytmetycznej wprowadzonych danych - sygnalizowanie błędów i ostrzeżeń - wydrukowanie jednobrzmiących, czytelnych, poprawnie sporządzonych protokołów głosowania w potrzebnej liczbie egzemplarzy - przesłanie za pośrednictwem sieci Internet elektronicznej wersji protokołów na serwery Krajowego Biura Wyborczego - wygenerowanie elektronicznej wersji protokołów do zapisu na nośnik zewnętrzny

117 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sporządzanie protokołów - przewodniczący komisji przekazuje operatorowi projekt protokołu głosowania, sporządzony na druku protokołu, który komisja otrzymała w materiałach komisja - operator wprowadza wszystkie dane do aplikacji - w trakcie wprowadzania danych system może sygnalizować błędy i ostrzeżenia. Mimo tej sygnalizacji przygotowane dane liczbowe należy wprowadzić do końca - jeśli po wprowadzeniu danych system sygnalizuje błędy lub błędy i ostrzeżenia, należy wydrukować zestawienie błędów i ostrzeżeń, bowiem bez usunięcia błędów żaden protokół głosowania nie zostanie wydrukowany. Obowiązkiem komisji jest zlokalizowanie błędu i jego usunięcie. Może to spowodować nawet konieczność ponownego przeliczenia głosów

118 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sporządzanie protokołów - w przypadku gdy system informatyczny nie sygnalizuje błędów (zostały usunięte lub ich nie było), a jedynie sygnalizuje ostrzeżenia, należy wydrukować raport ostrzeżeń - obowiązkiem komisji jest przeanalizowanie treści ostrzeżeń i — w razie stwierdzenia ich zasadności — dokonanie korekty danych liczbowych w protokole. Jeżeli komisja, po analizie ostrzeżeń, dojdzie do wniosku, że dane liczbowe są prawidłowe, powinna wpisać swoje stanowisko na wydruku raportu ostrzeżeń - jeżeli komisja poprawi dane, które sygnalizowane były w raporcie ostrzeżeń, raport jako bezzasadny trafia do dokumentów komisji

119 Raport ostrzeżeń Raport ostrzeżeń jest integralną częścią protokołu
Stanowi jego załącznik. Jeśli komisja zgadza się z ostrzeżeniami, Raport podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy sporządzaniu protokołu. Należy również wpisać stanowisko komisji Komisja zgadza się z ostrzeżeniami Marcin Nowak Adam Kowalski Zofia Adamczyk Krzysztof Kowalski Marcin Witold Wacław Adamski Julian Jawor Ireneusz Wójcik

120 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sporządzanie protokołów - jeśli system informatyczny nie sygnalizował błędów lub zostały one usunięte, drukowany jest protokół głosowania Awaria drukarki lub inne przeszkody w wydrukowaniu protokołu nie zwalniają komisji z obowiązku wprowadzenia danych do Kalkulatora wyborczego – system sprawdzi poprawność danych arytmetycznych - komisja porównuje czytając na głos dane w protokole i w brudnopisie - jeżeli dane są identyczne i zgodne ze stanowiskiem komisji, operator drukuje kolejne 2 egz. danego protokołu

121 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sporządzanie protokołów - członkowie komisji podpisują i pieczętują wszystkie 3ry egz. protokołów - komisja niezwłocznie wywiesza w miejscu widocznym dla wyborców jeden egzemplarz protokołu - drugi egzemplarz protokołu trafia do materiałów komisji - trzeci, w kopercie trafia do właściwej TKW

122 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sporządzanie protokołów przewodniczący komisji musi podpisać protokół elektroniczny własną licencją. Aby ją otrzymać, w dokumentach komisji przekazanych przed dniem głosowania, otrzymał login i hasło uprawniające do złożenia żądania dla licencji. Aby pomóc przewodniczącemu, operator tuż po przyjściu do lokalu, pomaga złożyć żądanie licencji – do tej czynności wymagane jest aby Kalkulator wyborczy wyposażony był w dostęp do sieci Internet. Jeśli tak nie jest, pełnomocnik ds. informatyki z ramienia TKW (bądź koordynator gminny), będzie nadzorował proces generowania licencji dla przewodniczących. Ważnym elementem złożenia żądania jest utworzenie przez przewodniczącego własnego hasła do licencji, innego niż to, które otrzymał w kopercie wraz z loginem. Hasło, przewodniczący musi zapamiętać (najlepiej zapisać). Wszelkie procedury awaryjne, będą nadzorowali Pełnomocnicy ds. informatyki (koordynatorzy gminni).

123 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. sporządzanie protokołów - po podpisaniu przez przewodniczącego elektronicznej wersji protokołu, operator wysyła go, jeśli posiada dostęp do Internetu, na serwery Krajowego Biura Wyborczego - następnie, (również wtedy, gdy stanowisko komputerowe nie jest wyposażone w łącze do Internetu) zapisuje elektroniczną wersję protokołu na 2 nośniki danych

124 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przekazanie materiałów do koperty adresowanej do odpowiedniej terytorialnej komisji wyborczej należy włożyć: a) protokół, plus ewentualne: raport ostrzeżeń, zarzuty mężów zaufania lub członków komisji, odpowiedzi komisji na zarzuty b) protokół przyjęcia i przeliczenia kart do głosowania oraz innych dokumentów c) nośnik danych

125 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. koperta Poprawnie opisana koperta z protokołem głosowania w obwodzie Właściwy numer obwodu Wybory do Rady Gminy (Miasta) ………………………. Okręg wyborczy nr … Obwód głosowania nr Gmina Siedziba komisji obwodowej Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Tel Nr telefonu 1 strona

126 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. koperta Obwodowa Komisja Wyborcza * Nr 1 * w Lipnie Kopertę należy zakleić i ostemplować na złączeniu Obwodowa Komisja Wyborcza * Nr 1 * w Lipnie 2 strona koperty

127 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przekazanie materiałów - w gminie bądź punkcie rejonowym komisja przekazuje w osobnej kopercie a) pieczęć komisji b) wykaz osób, którym udzielono pełnomocnictwa oraz pozostałe materiały komisji zapakowane w jedną zabezpieczoną i ostemplowaną PACZKĘ (worek) - protokoły głosowania - karty wykorzystane i niewykorzystane - spis wyborców - arkusze pełnomocnictwa - protokół przyjęcia i przeliczenia kart do głosowania i inne…

128 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, wójt… 1. Adam Adamski, ……………… 2. Bronisław Kwiatkowski, ………………….. 3. Adam Nowak, ………………….. Głos nieważny – z powodu postawienia znaku „X” przy więcej niż jednym kandydacie

129 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, wójt… 1. Adam Adamski, ……………… 2. Bronisław Kwiatkowski, ………………….. 3. Adam Nowak, ………………….. Głos nieważny – wszelkie dopiski w obrębie kratki wpływają na nieważność głosu

130 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, wójt… 1. Adam Adamski, ……………… 2. Bronisław Kwiatkowski, ………………….. 3. Adam Nowak, ………………….. Głos ważny – z powodu postawienia znaku „X” przy jednym kandydacie Drugi znak „X” postawiony poza obszarem kratki, traktowany jest jako dopisek nie wpływający na ważność głosu

131 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, wójt… 1. Adam Adamski, ……………… 2. Bronisław Kwiatkowski, ………………….. 3. Adam Nowak, ………………….. Głos nieważny – z powodu postawienia kleksa znajdującego się w obrębie kratki

132 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, wójt… 1. Adam Adamski, ……………… 2. Bronisław Kwiatkowski, ………………….. 3. Adam Nowak, ………………….. kandydat skreślony Głos ważny – postawienie znaku „X” oddany na kandydata nieskreślonego oraz na drugiego kandydata, którego nazwisko zostało skreślone. Głos taki zalicza się kandydatowi, którego nazwisko nie zostało skreślone

133 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW Jan Kowalski Jan Nowak Głos ważny – oddany na Jana Kowalskiego z listy Nr 1 – KW Adam Nowak Adam Kowalski

134 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW Jan Kowalski Jan Nowak Głos nieważny – z powodu „szlaczka” leżącego w obrębie kratki Adam Nowak Adam Kowalski

135 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW Jan Kowalski Jan Nowak Głos nieważny – z powodu kleksa leżącego w granicach kratki, mimo, że znajduje się w obrębie tej samej listy Adam Nowak Adam Kowalski

136 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski kandydat skreślony Głos ważny – oddany na Adama Kowalskiego z listy Nr 2 – KW....., ponieważ oddanie głosu na skreślonego kandydata, traktowane jest jako dopisek poza obrębem kratki

137 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski kandydat skreślony Głos nieważny – z powodu postawienia znaku „X” przy więcej niż 1 kandydacie

138 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW Jan Kowalski Jan Nowak Głos ważny – oddany na Jana Kowalskiego z listy Nr 1 – KW....., ponieważ głos zaliczony zostaje kandydatowi wyżej znajdującemu się na liście Adam Nowak Adam Kowalski

139 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy pow. 20 tys. mieszkańców Lista Nr 1 – KW Lista Nr 2 – KW lista skreślona Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski Głos nieważny – oddany na unieważnioną listę

140 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy do 20 tys. mieszkańców Okręg wyborczy, w którym wybieranych jest 4 radnych Lista Nr 1 – KWW Lista Nr 2 – KWW Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski Głos ważny – oddany na 2-ch kandydatów z 2-ch różnych list

141 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy do 20 tys. mieszkańców Okręg wyborczy, w którym wybieranych jest 4 radnych Lista Nr 1 – KWW Lista Nr 2 – KWW Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski (kandydat skreślony) Głos ważny – z powodu postawienia 4 znaków „X”. Postawienie znaku „X” przy nazwisku skreślonego kandydata, bądź listy unieważnionej po wydruku kart, traktowane jest jako dopisek i nie wpływa na ważność głosu

142 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy do 20 tys. mieszkańców Okręg wyborczy, w którym wybieranych jest 4 radnych Lista Nr 1 – KWW Lista Nr 2 – KWW Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski Głos nieważny – z powodu postawienia więcej niż 4 znaków

143 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
Wybory organów samorządu terytorialnego 21 listopada 2010 r. przykłady, gminy do 20 tys. mieszkańców Okręg wyborczy, w którym wybieranych jest 4 radnych Lista Nr 1 – KWW Lista Nr 2 – KWW Jan Kowalski Jan Nowak Adam Nowak Adam Kowalski Głos nieważny – wszelkie zamazania w obrębie kratki wpływają na nieważność głosu


Pobierz ppt "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google