Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2

3

4 Patryk Idczak Michał Pawlak Łukasz Książkiewicz Sylwia Pawlak Estera Kubiak Karolina Ciechelska Sylwia Filipiak Martyna Solińska Izabela Jarzyniak Kinga Kozłowska Asia Sójka Aleksandra Stachowiak

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ – GIMNAZJUM W CIELCZY. Opracowano na podstawie: Statut Szkoły. Regulamin Samorządu. Ustawa z dnia 16 lipca 1998r: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

24 Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Zarządzanie wyborów Rozdział III Spis wyborców Rozdział IV Przebieg głosowania Rozdział V Ustalenie wyników głosowania Rozdział VI Protesty wyborcze Rozdział VII Kampania wyborcza Rozdział VIII Wymagania od kandydatów na przewodniczącego szkoły Rozdział IX Karty do głosowania i warunki ważności głosów Rozdział X Wygaśnięcie mandatu, przepisy karne

25 W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Wybory są równe, tajne i bezpośrednie Termin wyborów od 10 IX do 30 IX

26 Powołanie komisji wyborczej i jej zadania: Rejestracja kandydatów Ogłoszenie daty wyborów Umożliwienie przedstawienia przez kandydatów programów wyborczych na apelu oraz na stronie internetowej szkoły Przyznanie czasu radiowego Przygotowanie dokumentacji wyborczej i lokalu Czuwanie nad przebiegiem kampanii i wyborów Ogłoszenie wyników.

27 Uczniów, którym przysługuje prawo głosowania umieszcza się w spisie wyborców tylko raz. Listę sporządza się co najmniej 7 dni przed wyborami wg wzoru z załącznika nr1.

28 Głosowanie odbywa się w określonym czasie i miejscu. Zapewniona jest tajność głosowania Każdy wyborca potwierdza własnym podpisem otrzymanie karty do głosowania. Wrzuca ją do urny. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza. Agitacja w dniu wyborów i 24 godziny przed jest zabroniona.

29 Komisja ustala na podstawie list wyborców ile wydała kart do głosowania. Przewodniczący otwiera urnę i wraz z komisją liczą głosy. Sporządzają protokół. Podają do wiadomości wyniki głosowania.

30 Wyborca ma prawo w ciągu 7 dni wnieść protest przeciwko ważności wyborów. Wnoszący protest musi sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. W ciągu 10 dni Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski rozstrzygają protest. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

31 Kampania rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata i kończy się dzień przed wyborami. Od zakończenia kampanii do zakończenia wyborów trwa cisza wyborcza. Po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata, każdy wyborca może agitować na rzecz kandydata oraz zbierać podpisy popierające zgłoszenie kandydatów. Komitet wyborczy zapewnia miejsce na powieszenie plakatów, wyznacza czas radiowy, umożliwia zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły. Jeżeli materiały wyborcze zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub wyborca mają prawo wnieść wniosek do przewodniczącego komisji wyborczej o wydanie orzeczenia.

32 Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra. Koleżeński Kreatywny i konsekwentny O wysokiej kulturze osobistej Dobry organizator Odpowiedzialny i słowny Posiadający wiele realnych pomysłów Cieszący się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły Stanowiący wzór dla innych Musi uzyskać pisemne poparcie 30 uczniów w szkole.

33 Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.

34 W szczególnych przypadkach przewodniczący może być zawieszony lub odwołany z pełnienia funkcji. Karze wynikającej ze Statutu Szkoły podlegają osoby, które: Niszczą plakaty wyborcze. Szkalują kandydatów. Prowadzą agitację wyborcza w czasie ciszy wyborczej Zbierają podpisy osób popierających kandydatów, stosując groźbę lub jakąkolwiek formę nacisku. Zakłócają przebieg wyborów.

35 Załącznik nr 1 – Wzór spisu wyborców. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu wyborczego. Załącznik nr 3 – Wzór zgody kandydata dla osoby, która będzie prowadzić agitację wyborczą. Załącznik nr 4 – Wzór listy kandydata. Załącznik nr 5 - Wzór protokołu rejestracji kandydatów Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach. Załącznik nr 7 – Wzór karty do głosowania.

36

37 Pani Dyrektor Pani Pedagog Radzie Pedagogicznej

38

39

40 cielcza.projekt@gmail.com Piszcie do nas. Zespół projektowy

41 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google