Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r.

2 2 Plan szkolenia - Prawa i obowiązki członków Obwodowych Komisji Wyborczych. - Czynności członków Obwodowych Komisji Wyborczych przed dniem głosowania. - Czynności członków Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania, przed otwarciem lokalu. - Zadania komisji w trakcie głosowania. - Meldunki składane w trakcie głosowania. - Zadania komisji po zakończeniu głosowania; - ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołów głosowania, - Czynności po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie.

3 3 przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przekazanie ich właściwej rejonowej komisji wyborczej. Zadania Obwodowej Komisji Wyborczej

4 4 Prawa i obowiązki członków komisji obwodowych czynny udział w pracach komisji, zakaz prowadzenia agitacji zwłaszcza w lokalu wyborczym zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

5 5 Art § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 222 § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Ochrona i odpowiedzialność prawna członków obwodowych komisji

6 6 Art Kto w związku z wyborami do Sejmu, Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do samorządu terytorialnego lub referendum: … 3) uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze, 4) dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, … podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

7 7 Czynności członków Obwodowych Komisji Wyborczej przed dniem głosowania

8 8 1. Udział w posiedzeniach i szkoleniach. 2. Przyjęcie i sprawdzenie kart do głosowania i materiałów pomocniczych. Czynności członków OKW przed dniem głosowania

9 9 Dzień głosowania

10 10 Czynności Komisji, które powinna wykonać przed godz : a) sprawdzenie lokalu – czy wiszą urzędowe obwieszczenia i informacje, oraz czy nie ma tam materiałów agitacyjnych; b) sprawdzenie urny czy jest pusta i jej opieczętowanie; c) sprawdzenie czy Komisja otrzymała właściwe dokumenty oraz pieczęć; d) przeliczenie i ostemplowanie wszystkich kart do głosowania przed otwarciem lokalu - używając kolorowego tuszu z czynności przeliczenia kart, komisja sporządza 2 protokoły przeliczenia kart do głosowania (liczbę przekazanych kart wpisuje się w rubryce I punkt 2. projektu protokołu); e) rozłożenie spisu wyborców oraz kart do głosowania w sposób ułatwiający prowadzenie głosowania; dokonanie podziału czynności pomiędzy członków komisji oraz ustalenie dyżurów w lokalu wyborczym (co najmniej trzech członków komisji w tym przewodniczący lub jego zastępca)

11 11 W lokalu powinny znajdować się: godło państwowe, urna, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania. - miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania, - w miejscach tych należy także umieścić plakat informacyjny o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów i warunkach ważności głosu.

12 12 Urzędowe obwieszczenia i informacje, które muszą zostać wywieszone: 1) Obwieszczenie Państwowej Komisji o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach Okręgowych Komisji Wyborczych; 2) o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; 3) o zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, tj. o numerach i nazwach tych list wraz z danymi o kandydatach; 4) o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; 6) o składzie komisji. W lokalach przystosowanych do głosowania dla osób niepełnosprawnych obwieszczenia i informacje powinny być dodatkowo umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego.

13 13 - wyznaczani są przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby), które zarejestrowały listy okręgowe, - mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję, - do każdej komisji pełnomocnik każdego komitetu wyborczego może zgłosić po jednym mężu zaufania (art. 72 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego), - przedstawiają komisji zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę, sporządzone według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania.

14 14 - jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania okazuje komisji kserokopię tego upoważnienia. Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Państwową Komisję Wyborczą. Komisja sprawdza zgodność treści przedłożonego zaświadczenia z ustalonym wzorem oraz tożsamość osoby okazującej zaświadczenie, - podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej,

15 15 - mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji, zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia oraz wnosić uwagi do protokołu głosowania w obwodzie, - nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień, - przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia. Fakt ten należy odnotować w punkcie 13 protokołów głosowania, - przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania.

16 16 - muszą posiadać ważne legitymacje dziennikarskie, - są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania, - nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania.

17 17 Dzień głosowania Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i trwa bez przerwy między godzinami 8°° a 22°°.

18 18 Przed wydaniem kart do głosownia komisja wyborcza jest zobowiązana do: 1. Sprawdzenia tożsamości wyborcy - na podstawie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na identyfikację tej osoby. 2. Sprawdzenia czy wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Komisja wydaje jedną kartę do głosowania, zwracając uwagę czy wydawana karta jest ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji. Wyborca potwierdza fakt otrzymania karty własnoręcznym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

19 19 Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek zmian w spisie wyborców oprócz przypadków przewidzianych w Ordynacji wyborczej

20 20 Osobę można dopisać do spisu, jeżeli: przedkłada zaświadczenie o prawie do głosowania

21 21 Osobę można dopisać do spisu, jeżeli: pominięto ją w spisie i jeżeli udokumentuje ona (np. przedstawiając dowód osobisty), iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a dział ewidencji ludności urzędu gminy (miasta), na żądanie komisji, potwierdzi telefonicznie, że pominięcie jest wynikiem pomyłki powstałej przy sporządzaniu spisu.

22 22 Osobę można dopisać do spisu, jeżeli: skreślono ją ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z umieszczeniem jej w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentuje, iż opuściła szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzień wyborów.

23 23 Osobę można dopisać do spisu, jeżeli: jest obywatelem polskim stale zamieszkującym za granicą, a głosującym w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą.

24 24 Do spisu można dopisać: osobę, która przybyła do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów – dotyczy obwodów zamkniętych

25 25 Przykład spisu wyborców

26 26 PREZYDENT MIASTA Włocławek SPIS WYBORCÓW Obwód głosowania nr 7 MIASTO Włocławek Lp.Nazwisko i imionaImię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr ewidencyjny PESEL Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania (podpis) Uwagi miejscowośćulica nr domu nr miesz kania 1.Kowalski JanFranciszek WłocławekCicha 11 2.Kowalska Maria, JoannaKrystyna WłocławekCicha 11 3.Kowalski TomaszJan WłocławekCicha 11 4.Wysocki TadeuszTomasz WłocławekCicha 12 5.Włocławski IreneuszKrzysztof WłocławekCicha 13 6.Jankowski JanAdam WłocławekCicha 21 7.Michalska MichalinaPaweł WłocławekCicha 23 Kowalski Kowalska odmowa podpisu Wysocki Wyborca potwierdza otrzymanie kart swoim podpisem W przypadku odmowy złożenia podpisu, karty należy wydać, uczynić odpowiednią adnotację i ją parafować Wyborcy mogą składać podpisy bez odwracania spisu zaświad czenie zawiado mienie - § 11 Część A

27 27 Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn uzasadniających to żądanie! Niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisję jakichkolwiek skreśleń i adnotacji na karcie do głosowania!

28 28 Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny w taki sposób, by nie było widać jak zagłosował. …… …..

29 29 - osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, jednakże pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, - osoba udzielająca pomocy nie może sugerować wyborcy sposobu głosowania lub głosować w jej zastępstwie, - pomocy w głosowaniu (akt oddania głosu) nie może udzielać członek komisji ani mąż zaufania, - pomoc członków komisji bądź męża zaufania może polegać na umożliwieniu wyborcy dostania się do lokalu wyborczego, - komisja winna wyjaśnić warunki ważności głosu, jeżeli wyborca tego oczekuje.

30 30 Meldunek o frekwencji według stanu na godzinę

31 Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych obwodowe komisje wyborcze ustalają dane: o liczbie osób uprawnionych do głosowania; o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania.

32 32 Meldunek powinien zawierać następujące informacje: Numer obwodu; Adres komisji (miejscowość); Imię i nazwisko Przewodniczącego; Liczbę osób uprawnionych do głosowania; Liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

33 33 Zamknięcie lokalu wyborczego godz Koniec głosowania

34 34 Po opuszczeniu lokalu wyborczego przez ostatniego głosującego komisja zakleja i zapieczętowuje wlot urny. Komisja umożliwia oddanie głosu wyborcom, którzy weszli do lokalu wyborczego przed godziną Następnie przystępuje do sporządzenia projektów protokołów głosowania w obwodzie.

35 35 W pierwszej kolejności Komisja przystępuje do rozliczenia kart do głosowania.

36 36 Sposób wprowadzania liczb do protokołu Wprowadzamy liczbę Wprowadzamy liczbę 398

37 37 I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA 1.Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1a.w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1b.w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 2.Komisja otrzymała kart do głosowania 3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 3a.w tym części A spisu wyborców 3b.w tym części B spisu wyborców 4.Nie wykorzystano kart do głosowania Uwaga: Suma z pkt. 3a i 3b musi być równa liczbie z pkt. 3 Uwaga! Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z punku 2; jeśli tak nie jest – przypuszczalną przyczynę należy umówić w punkcie 11. Liczba wpisana z protokołu przeliczenia kart do głosowania

38 38 Pkt 11 protokołu

39 39 Następnie Komisja ustala liczbę osób uprawnionych do głosowania.

40 40 PREZYDENT MIASTA Włocławek SPIS WYBORCÓW Obwód głosowania nr 7 MIASTO Włocławek Lp.Nazwisko i imionaImię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr ewidencyjny PESEL Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania (podpis) Uwagi miejscowośćulica nr domu nr miesz kania 1.Kowalski JanFranciszek WłocławekCicha 11 2.Kowalska Maria, JoannaKrystyna WłocławekCicha 11 3.Kowalski TomaszJan WłocławekCicha 11 4.Wysocki TadeuszTomasz WłocławekCicha 12 5.Włocławski IreneuszKrzysztof WłocławekCicha 13 6.Jankowski JanAdam WłocławekCicha 21 7.Michalska MichalinaPaweł WłocławekCicha 23 Kowalski Kowalska odmowa podpisu Wysocki zaświad czenie zawiado mienie - § 11 Część A

41 41 PREZYDENT MIASTA Włocławek SPIS WYBORCÓW (dodatkowy) Obwód głosowania nr 7 MIASTO Włocławek Lp.Nazwisko i imionaImię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr ewidencyjny PESEL Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania (podpis) Uwagi miejscowośćulica nr domu nr miesz kania 1.Kowalska JaninaFranciszek Włocławe k Cicha11 Kowalska 2 Michalski Maciej Adam Włocławek Cicha 33 3 Michalski

42 42 1.Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1a.w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1b.w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 2.Komisja otrzymała kart do głosowania 3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 3a.w tym części A spisu wyborców 3b.w tym części B spisu wyborców 4.Nie wykorzystano kart do głosowania Uwaga: Suma liczb z pkt. 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1

43 43 Komisja sprawdza czy pieczęcie na urnie nie zostały naruszone, a następnie otwiera urnę. Przegląda wszystkie karty i wydziela z nich karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części. Karty te należy zapakować w pakiet, opieczętować i opisać. Od tej chwili nie bierze się ich pod uwagę w jakichkolwiek późniejszych obliczeniach. Następnie liczy się karty do głosowania i ustaloną sumę wpisuje się w punkcie 5 projektu protokołu głosowania.

44 44 3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 3a.w tym części A spisu wyborców 3b.w tym części B spisu wyborców 4.Nie wykorzystano kart do głosowania 5.Liczba kart wyjętych z urny Uwaga! Liczba z pkt. 5 powinna być równa liczbie z pkt. 3; jeśli tak nie jest – przypuszczalną przyczynę należy omówić w punkcie 12

45 45 Pkt 12 protokołu

46 46 Ważność karty do głosowania Art. 72. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej są nieważne. !

47 47 Przykład ważnej karty do głosowania – ustalonej urzędowo

48 48 5.Liczba kart wyjętych z urny 6.Liczba kart nieważnych 7.Liczba kart ważnych Uwaga! Suma liczb z pkt. 6 i 7 musi być równa liczbie z pkt. 5

49 49 Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

50 50 To dwie przecinające się w obrębie kratki linie Prawidłowe Nieprawidłowe

51 51 Jeżeli na karcie do głosowania znak X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy okręgowej, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę okręgową z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, którego nazwisko na tej liście jest umieszczone w pierwszej kolejności.

52 52 Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kartką - nie wpływa na ważność głosu.

53 53 Wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powoduje nieważność głosu. Wyjątkiem od tej zasady jest zamazanie kratki w obrębie jednej listy, na której, oprócz zamazania, umieszczono co najmniej jeden znak X.

54 54 Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak X" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list okręgowych albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list.

55 55 Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania znak X" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście okręgowej, która została unieważniona. Jeżeli na karcie do głosowania znak X" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy okręgowej, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.

56 56 Jeżeli wyborca postawi znak X jedynie w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, to głos jest ważny i oddany na listę – głosu tego nie zalicza się żadnemu z kandydatów. Jeżeli wyborca postawi znak X w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawi znak X w kratce obok nazwiska kandydata z innej listy, to głos jest ważny i oddany na kandydata z innej listy.

57 57 Wszelkie znaki, kleksy, dopiski zrobione poza obszarem kratki nie wpływają na ważność głosu, np. Jan Kowalski Adam Nowak Lista Nr 1 – KW Jan Nowak Adam Kowalski Lista Nr 2 – KW Głos ważny – oddany na Jana Kowalskiego z listy Nr 1 – KW

58 58 Jan Kowalski Adam Nowak Lista Nr 1 – KW Jan Nowak Adam Kowalski Lista Nr 2 – KW Głos nieważny – z powodu szlaczka leżącego w obrębie kratki Wszelkie znaki, kleksy, dopiski zrobione w obrębie kratki powodują nieważność głosu, np.

59 59 Jan Kowalski Adam Nowak Lista Nr 1 – KW Jan Nowak Adam Kowalski Lista Nr 2 – KW Głos ważny – zaliczony kandydatowi, który umieszczony jest w pierwszej kolejności na liście z wyjątkiem tych, które zrobione zostały w obrębie jednej listy Wszelkie znaki, kleksy, dopiski zrobione w obrębie kratki powodują nieważność głosu,

60 60 Jan Kowalski Adam Nowak Lista Nr 1 – KW Jan Nowak Adam Kowalski Lista Nr 2 – KW Głos ważny – oddany na listę Nr 1 – KW....., głosu nie zalicza się żadnemu kandydatowi z tej listy kandydat skreślony

61 61 Jan Kowalski Adam Nowak Lista Nr 1 – KW Jan Nowak Adam Kowalski Lista Nr 2 – KW Głos ważny – oddany na Adama Kowalskiego z listy Nr 2 – KW....., ponieważ oddanie głosu na skreślonego kandydata, traktowane jest jako dopisek poza obrębem kratki kandydat skreślony

62 62 Jan Kowalski Adam Nowak Lista Nr 1 – KW Jan Nowak Adam Kowalski Lista Nr 2 – KW Głos ważny – oddany na Jana Kowalskiego z listy Nr 1 – KW....., ponieważ głos zaliczony zostaje kandydatowi wyżej znajdującemu się na liście kandydat skreślony

63 63 5.Liczba kart wyjętych z urny 6.Liczba kart nieważnych 7.Liczba kart ważnych 8.Liczba głosów nieważnych 9.Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe Uwaga! Suma liczb 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt. 7

64 64 = JANKOWSKA Janina CZAPOWSKI Dawid EUROPEJSKI Filip GROCHOWSKI Henryk RYBAK Stefan JĄKALSKI Jerzy KLAKIERSKA Lucyna ZDOLNY Irek ADAMSKI Norbert ZIÓŁKO Jan Obwód głosowania nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 6 gmina/miasto Radziejów Okręg wyborczy Nr 2 ARKUSZ POMOCNICZY WYBORYParlament Europejski7 czerwca 2009 r. LISTA NR 13– KOMITET WYBORCZY ABC LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA LISTĘ: Lp. Nazwisko i imiona LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW WAŻNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW Suma głosów RAZEM

65 65 Ustalenie wyników głosowania na poszczególne listy okręgowe oraz umieszczonych na nich kandydatów 10 Komitet Wyborczy ABC JANKOWSKA Janina CZAPOWSKI Dawid EUROPEJSKI Paweł GROCHOWSKI Henryk TATARSKI Adam OLSZTYŃSKA Paulina JANIKOWSKA Hanna RYBAK Stefan MAM Nikodem JĄKALSKI Jerzy = W przypadku gdy nie było skreśleń kandydatów, wartości te muszą być identyczne Stanowi sumę głosów z rubrykiRazem

66 66 Ustalenie wyników głosowania na poszczególne listy okręgowe oraz umieszczonych na nich kandydatów 15 Komitet Wyborczy ABCD JANKOWSKA Janina CZAPOWSKI Dawid EUROPEJSKI Paweł GROCHOWSKI Henryk TATARSKI Adam OLSZTYŃSKA Paulina JANIKOWSKA Hanna RYBAK Stefan MAM Nikodem JĄKALSKI Jerzy = Stanowi sumę głosów z rubryki Razem + głosy oddane na kandydatów skreślonych z tej listy skreślony Kandydat skreślony po wydrukowaniu kart

67 67 Suma liczb głosów ważnych oddanych na wszystkie listy kandydatów musi równać się liczbie głosów ważnych wpisanych w punkcie 9 projektu protokołu głosowania (Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe)

68 68 Sporządzenie protokołów głosowania w obwodzie z wykorzystaniem wspomagania informatycznego

69 69 Podstawowym elementem wspomagania informatycznego obwodowych komisji wyborczych jest zastosowanie komputerów wyposażonych w aplikację pn. Kalkulator wyborczy obsługiwaną przez specjalnie do tego celu przeszkolone osoby (tzw. operatorzy kalkulatora wyborczego).

70 70 Przeznaczenie programu: Kalkulator wyborczy sprawdzenie poprawności arytmetycznej wprowadzanych danych sygnalizowanie błędów w rozliczeniach. przesłanie za pośrednictwem sieci Internet elektronicznej wersji protokołów głosowania w obwodzie do Państwowej Komisji Wyborczej. wygenerowanie elektronicznej wersji protokołów głosowania w obwodzie do zapisu na nośnik zewnętrzny. wydrukowanie jednobrzmiących, czytelnych, poprawnie sporządzonych protokołów głosowania w potrzebnej liczbie egzemplarzy.

71 71 EWPG UWAGA! Wyeksportowanie danych z Kalkulatora na nośnik zewnętrzny oraz ich transmisja na serwer Państwowej Komisji Wyborczej wymaga zatwierdzenia licencją przewodniczącego komisji, w tym celu, Przewodniczący otrzymał od Okręgowej Komisji Wyborczej login i hasło, które umożliwi pobranie odpowiedniej licencji do kalkulatora.

72 72 Przewodniczący, z pomocą operatora, zgłasza poprzez program Kalkulator żądanie wydania licencji. W momencie zgłaszania, proszony jest o podanie własnego hasła do licencji, które musi zapamiętać bądź zapisać a następnie przechowywać w sposób poufny. W niedługim okresie od wysłania żądania certyfikacji, operator pobierze do programu Kalkulator odpowiednią licencję przewodniczącego.

73 73 Operator będzie znał wszelkie procedury związane z obsługą aplikacji Kalkulator wyborczy i wskaże, w którym momencie Przewodniczący musi użyć swojej licencji. Przypominamy, iż operatorem może być osoba wchodząca w skład komisji.

74 74 Każda ze stron czterech egzemplarzy protokołów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego musi zostać zaparafowana przez wszystkich członków komisji obwodowej obecnych przy ich sporządzaniu. Na ostatniej stronie protokołu wymienia się te osoby wchodzące w skład komisji, które były obecne przy jego sporządzeniu, ze wskazaniem pełnionych przez nie funkcji. Osoby te podpisują się. Ponadto należy odcisnąć pieczęć komisji. Dwa egzemplarze protokołów należy opatrzyć napisem Kopia protokołu skreślając uprzednio napis Protokół głosowania w obwodzie

75 75 Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Kowalski Jan - przewodniczący Wojewódzka Janina - zastępca przewodniczącego Włocławski Zbigniew - członek Kasińska Olga - członek Lewandowski Piotr - członek Bikut Magdalena - członek Muraj Żaneta - członek Pasteniak Wiktoria - członek Kalamich Sebastian - członek Miłomiej Andrzej - członek Kowalski Wojewódzka Włocławski Kasinska Lewandowski Pasten (pieczęć Komisji)

76 76 Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie z wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z protokołem przeliczenia kart oraz ewentualnym raportem ostrzeżeń należy: 1). Włożyć do odpowiednio opisanej koperty. 2). Kopertę zakleić i ostemplować na złączeniach pieczęcią komisji.

77 Poprawnie opisana koperta z protokołem głosowania w obwodzie Wybory do Parlamentu Europejskiego Okręg wyborczy nr 10 Obwód głosowania nr Gmina Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Właściwy numer obwodu Nazwa gminy Siedziba komisji obwodowej 1 strona Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie

78 78 2 strona koperty Kopertę należy zakleić i ostemplować na złączeniu i

79 79 Pełnomocnikowi Rejonowej Komisji Wyborczej w gminie komisja przekazuje: Odpowiednio przygotowaną kopertę zawierającą jeden egzemplarz protokołu głosowania, protokół przeliczenia kart i ew. raport ostrzeżeń. Do drugiej koperty wkładamy kopię protokołu, nośnik danych (np. dyskietkę) zawierający elektroniczną wersją protokołu głosowania w obwodzie. protokół

80 80 Drugi egzemplarz protokołu z wynikami głosowania w wyborach na Posłów do Parlamentu Europejskiego przekazujemy wraz drugim protokołem przeliczenia kart do głosowania oraz z innymi dokumentami wyborczymi do depozytu Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta. Drugą kopię protokołu z wynikami głosowania w wyborach na Posłów do Parlamentu Europejskiego podajemy do publicznej wiadomości przez wywieszenie na lokalu wyborczym w miejscu ogólnie dostępnym.

81 81 Dziękujemy za udział w szkoleniu Dziękujemy za udział w szkoleniu


Pobierz ppt "1 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google