Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu
Wybory Samorządowe 2010r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

2 Cześć I. Zgłaszanie i rejestracja list kandydatów na radnych.
Nadawanie numerów listom kandydatów przez gminną komisję wyborczą. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych. Zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów.

3 Zgłaszanie list kandydatów
Rady Gminy Rady Miejskiej Rady Powiatu Sejmiku Województwa do prawo zgłaszania list kandydatów przysługuje KOMITETOM WYBORCZYM, które przedstawią postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wydane przez Państwową Komisję Wyborczą Komisarza Wyborczego lub

4

5 za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców

6 termin zgłaszania przedłuża o 5 dni od dnia rozplakatowania
22 października 2010r. do godz upływa termin zgłaszania list kandydatów na radnych. po dniu r. możliwe zgłaszanie tylko i wyłącznie w przypadku gdy zarejestrowano mniej niż 2 listy kandydatów w 1 okręgu wyborczym i/lub liczba zgłoszonych list kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych radnych Terytorialna Komisja Wyborcza rozplakatowuje obwieszczenia do zgłoszenia dodatkowych list kandydatów wówczas termin zgłaszania przedłuża o 5 dni od dnia rozplakatowania

7 Terytorialna Komisja Wyborcza to:
gminna, miejska, komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, powiatowa komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu, wojewódzka komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez Terytorialne Komisje Wyborcze sprawuje Komisarz Wyborczy

8 Gmina do 20 tys. mieszkańców
Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 1 do 5 Lista kandydatów może zawierać najwyżej tyle kandydatów ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu Okręg 1 mandatowy – musi zawierać 1 kandydata Okręg 2 mandatowy – może zawierać od 1 do 2 kandydatów Okręg 3 mandatowy – może zawierać od 1 do 3 kandydatów Okręg 4 mandatowy – może zawierać od 1 do 4 kandydatów Okręg 5 mandatowy – może zawierać od 1 do 5 kandydatów

9 Gmina powyżej 20 tys. mieszkańców
Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 5 do 8 Lista kandydatów nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów oraz nie może być większa niż dwukrotności liczby radnych wybieranych w okręgu Okręg 5 mandatowy –może zawierać od 5 do 10 kandydatów Okręg 6 mandatowy – może zawierać od 5 do 12 kandydatów Okręg 7 mandatowy – może zawierać od 5 do 14 kandydatów Okręg 8 mandatowy – może zawierać od 5 do 16 kandydatów

10 Rada Powiatu Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 3 do 10 Lista kandydatów nie może zawierać mniej niż 3 kandydatów oraz nie może być większa niż dwukrotności liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym Okręg 3 mandatowy może zawierać od 3 do 6 kandydatów Okręg 4 mandatowy może zawierać od 3 do 8 kandydatów Okręg 5 mandatowy może zawierać od 3 do 10 kandydatów i.t.d. Okręg 10 mandatowy może zawierać od 3 do 20 kandydatów

11 Sejmik Województwa Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 5 do 15 Lista nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów i nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym okręg 5 mandatowy – musi zawierać 5 kandydatów ale nie więcej niż 10 okręg 6 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 12 okręg 7 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 14 i.t.d. okręg 15 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 30

12 Podpisy poparcia list kandydatów

13 Wyborcy udzielający poparcia liście kandydatów:
nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, ale muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (sejmiku województwa), mogą udzielić go dowolnej liczbie list, nie mogą wycofać udzielonego poparcia

14 WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH
- listę kandydatów do Rady Miejskiej w Śmiglu zgłaszaną przez Komitet Wyborczy Wyborów Samorząd 2010 w okręgu wyborczym nr 5 . LISTA KANDYDATÓW L.p. Imię i nazwisko kandydata 1. Remigiusz Wolny 2. Anna Rak OSOBY POPIERAJĄCE LISTĘ KANDYDATÓW Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis 1. Anna Kowalska Kowanówko, ul. Andersa 5 2. Piotr Kowalski || 3. Jan Nowak ul. Nowa1, P-ń

15 adres zamieszkania obejmuje miejscowość (miasta, wsi, osady) oraz nazwę i numer domu oraz numer mieszkania; podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne; brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za wadliwe; wykaz osób popierających listę dołącza się do zgłoszenia listy w odpowiednim okręgu wyborczym

16 Kandydat na radnego osoba posiadająca prawa wybieralności:
obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady wpisana do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego

17 Kandydat na radnego – obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim
osoba posiadająca prawa wybieralności: najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat stale zamieszkała na obszarze działania danej rady jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem

18 Kandydat na radnego NIE może być osobą:
karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego wobec której wydano prawomocny wyrok sądu lustracyjnego (niezgodne z prawdą ośw. lustracyjnego) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym

19

20

21

22

23

24

25 Dokumenty załączone do zgłoszenia listy kandydata
Kopia dokumentu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego Komisarza Wyborczego Kserokopie dowodu tożsamości pełnomocnika wyborczego Upoważnienie do zgłoszenia listy wystawione przez pełnomocnika (jeżeli zgłoszenia nie dokonuje pełnomocnik) Wykaz osób popierających zgłoszenie listy ( ze wskazaniem liczby podpisów) Pisma potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partie polityczne lub organizacje ( jeśli takowe poparcie istnieje ) Oświadczenia kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności Oświadczenia lustracyjne – dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego Kserokopie 1 strony dowodu osobistego

26 Zgłoszenie kandydata Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim (tylko do rad gmin !)
Oświadczenie wskazujące obywatelstwo, adres i okres stałego zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ostatni adres zamieszkiwania poza granicami kraju Zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej o nie pozbawieniu go prawa wybieralności

27 Przyjęcie zgłoszenia listy kandydatów

28 Badanie zgłoszenia listy kandydatów

29

30

31

32

33

34 Przedłużenie terminu zgłaszania list
okręg 1 mandatowy zarejestrowana 1 lista OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu zgłaszania list 5 dni od dnia rozplakatowania OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu bez głosowania nadal zarejestrowana 1 lista

35 Nadawanie numerów listom kandydatów przez gminną komisję wyborczą
Gminna ( miejska) komisja wyborcza przyznaje numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy: 1) następujące po ostatnim numerze przyznanym przez komisarza wyborczego; 2) listom, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu w gminie, które nie spełniają warunków do otrzymania jednolitych numerów; 3) listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym;

36 Nr 5 – przyznany Nr 6 KWW „Q” Nr 7 KWW „AB” KWW „AB” KWW ”Q”
przykład: - ostatni przyznany przez Komisarza Wyborczego numer 5 - w 4 okręgach zarejestrowano następujące komitety KWW „AB” KWW ”Q” Nr 5 – przyznany Nr 6 KWW „Q” Nr 7 KWW „AB” losowanie nr 6,7 i 8 Nr 5 – przyznany Nr 6 KWW „Q” Nr 7 KWW „AB” KWW „AB” KWW ”Q” Nr 5 – przyznany Nr 6 KWW „Q” Nr 8 KWW „BB” KWW „BB” KWW ”Q” losowanie nr 9 i 10 KWW „CC” KWW ”UM” Nr 5 – przyznany Nr 9 KWW „UM” Nr 10 KWW „CC”

37 O B W I E S Z C Z E N I E o zarejestrowanych listach kandydatów Listy umieszczone są: - zgodnie z przyznanymi numerami - wg okręgów wyborczych a w nim informacje: Numer listy Skrót nazwy komitetu wyborczego Nazwisko i imię kandydata Wiek kandydata Miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość) Ewentualnie nazwa lub skrót nazwy partii lub organizacji popierającej kandydata Ewentualna treść oświadczenia lustracyjnego Termin podania do publicznej wiadomości: 6 listopada 2010 r.

38 Zmiany w zarejestrowanych listach
TKW podejmuję uchwałę o skreśleniu z listy kandydata, który a) zmarł, b) utracił prawo wybieralności, c) jest zgłoszony jako kandydat do więcej niż jednej rady (sejmiku), w więcej niż jednym okręgu lub na więcej niż jednej liście kandydatów d) złożył na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie, W przypadku kandydującego obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim, komisja skreśla go z listy, jeżeli złożył nieprawdziwe oświadczenie , że posiada prawo wybieralności,

39 O skreśleniu kandydata z listy komisja:
zawiadamia niezwłocznie właściwego pełnomocnika komitetu wyborczego odnotowuje w Platformie Wyborczej ewentualnie podaje obwieszczenie do wiadomości publicznej

40 Skreślenie kandydata wskutek śmierci
TKW skreśla nazwisko kandydata z listy wskutek śmierci kandydata (akt zgonu) liczba kandydatów = liczbie wybieranych radnych lub liczba kandydatów < od liczby wybieranych radnych najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów – dopuszczalne uzupełnienie listy * do zgłoszenia nie jest wymagane złożenie wykazu podpisów poparcia

41 Unieważnienie rejestracji listy
Okręg Nr 1 2 mandatowy Lista Nr kandydat Lista Nr kandydat 2. kandydat Wycofał zgodę na kandydowanie OBWIESZCZENIE o nie przeprowadzaniu głosowania w okręgu Nr 1 TKW unieważnia rejestrację listy * Wybory w okręgu Nr 1 bez głosowania

42 Komisja unieważnia rejestrację listy, jeżeli:
1) pozostanie na niej mniej kandydatów, niż minimalna wymagana ich liczba, 2) komitet wyborczy zgłaszający listę powiadomi komisję bądź komisarza wyborczego o swoim rozwiązaniu.

43 Wzory kart do głosowania

44 (dla okręgu, w którym wybiera się 2 radnych)
Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 2 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

45 (dla okręgu, w którym wybiera się 4 radnych)
Głosować można na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 4 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

46

47 Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru Rady Miejskiej w Gnieźnie

48 o Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru Rady Powiatu Międzychodzkiego
KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do rad powiatów w dniu 21 listopada 2010 r. Listy kandydatów na radnych Lista nr 8 KWW Przyjazna Gmina Lista nr (skrót nazwy kom i tetu wyborczego) 1. o Kra usze Jan 2. Kruk Janina 3. Wroniecka Hanna 4. Maleniecki August ... (nazwisko i imię - imiona) INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok n a zwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. (miejsce na umieszczenie pieczęci ( pieczęć powiatowej obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

49 o Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do sejmiku województw w dniu 21 listopada 2010 r. Listy kandydatów na radnych Lista nr 8 KWW Przyjazna Gmina Lista nr (skrót nazwy kom i tetu wyborczego) 1. o Kra usze Jan 2. Kruk Janina 3. Wroniecka Hanna 4. Kaleniecki August 5. Augustynowicz Milena (nazwisko i imię - imiona) ... INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok n a zwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. (miejsce na umieszczenie pieczęci ( pieczęć wojewódzkiej obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

50 Zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów.
Cześć II. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów.

51 Kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta miasta :
obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. Obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi NIE mają prawa wybieralności w wyborach wójta.

52 Kandydatem na wójta burmistrza, prezydenta miasta nie może być osoba:
karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, pozbawioną praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, pozbawioną praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnioną prawomocnym orzeczeniem sądowym wobec której wydano prawomocny wyrok sądu lustracyjnego (niezgodne z prawdą ośw. lustracyjne)

53 Zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Zgłaszanie kandydatów przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych, i które spełniają określone warunki : zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie, w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym,

54 Rada Gminy – zarejestrowana lista Nr 7
Okręg Nr 1 2 mandaty Okręg Nr 2 5 mandatów Okręg Nr 3 5 mandatów Okręg Nr 4 3 mandaty Lista nr brak kandydatów Lista nr 7 – 5 kandydatów Lista nr 7 – 3 kandydatów Lista nr 7 – 3 kandydatów

55

56

57

58

59

60 Załączniki do zgłoszenia kandydata na wójta:
upoważnienie do zgłoszenia listy wystawione przez pełnomocnika (jeżeli zgłoszenia nie dokonuje pełnomocnik) pismo organu partii politycznej lub organizacji potwierdzające ewentualne poparcie kandydata oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności oświadczenie lustracyjne – dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kserokopie dowodu osobistego

61 Rejestracja zgłoszenia kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miasta

62 5 dni od dnia rozplakatowania * Wybory są przeprowadzane
Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta TKW OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów 5 dni od dnia rozplakatowania Uchwała TKW podana do publicznej wiadomości * Wybory są przeprowadzane nadal 1 kandydat

63 ewentualna treść oświadczenia lustracyjnego
OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta a w nim informacje: nazwisko i imię kandydata (alfabetycznie) nazwa komitetu i nazwa partii do której należy kandydat wiek kandydata ewentualna treść oświadczenia lustracyjnego wykształcenie (ew. kierunki) miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość) Termin podania do publicznej wiadomości: 6 listopada 2010 r.

64 Wzory kart do głosowania

65

66 o Wybory Prezydenta Miasta Poznania KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach prezydenta mias ta w dniu w dniu 21 listopada 2010 r. Kandydaci na prezydenta miasta 1. o Abraham Jan zgłoszony przez KWW Razem 2. Bochan Anna zgłoszona przez KWW Osobno 3. Czarny Wanda zgłoszona przez KWW Przyszłość 4. zgłoszony przez (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 5. zgłoszony przez 6. (nazwisko i imię - imiona) (nazwa lub skrót nazwy komit etu wyborczego) 7. 8. 9. 10. Żuraw Mirosław zgłoszony przez KWW Początek INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony ob ok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej ka n dydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. (miejsce na umieszczenie pieczęci ( pieczęć miejskiej obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

67

68


Pobierz ppt "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google