Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory Samorządowe 2010r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory Samorządowe 2010r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Wybory Samorządowe 2010r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

2 Cześć I. Zgłaszanie i rejestracja list kandydatów na radnych. Nadawanie numerów listom kandydatów przez gminną komisję wyborczą. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych. Zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów.

3 Zgłaszanie list kandydatów Rady Gminy Rady Miejskiej Rady Powiatu Sejmiku Województwa Komisarza Wyborczego KOMITETOM WYBORCZYM, które przedstawią postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego prawo zgłaszania list kandydatów do przysługuje wydane przez Państwową Komisję Wyborczą lub

4

5 TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA KWW A Okręg Nr 1 na liście 2 kandydatów Okręg Nr 2 na liście 5 kandydatów KWW B Okręg Nr 5 na liście 1 kandydat KWW C Okręg Nr 1 na liście 1 kandydat Okręg Nr 3 na liście 3 kandydatów Okręg Nr 4 na liście 2 kandydatów Okręg Nr 5 na liście 5 kandydatów za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców

6 22 października 2010r. do godz upływa termin zgłaszania list kandydatów na radnych. po dniu r. możliwe zgłaszanie tylko i wyłącznie w przypadku gdy zarejestrowano mniej niż 2 listy kandydatów w 1 okręgu wyborczym i/lub liczba zgłoszonych list kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych radnych wówczas Terytorialna Komisja Wyborcza rozplakatowuje obwieszczenia do zgłoszenia dodatkowych list kandydatów termin zgłaszania przedłuża o 5 dni od dnia rozplakatowania

7 Terytorialna Komisja Wyborcza to: gminna, miejska, komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, gminna, miejska, komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, powiatowa komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu, powiatowa komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu, wojewódzka komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa wojewódzka komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez Terytorialne Komisje Wyborcze sprawuje Komisarz Wyborczy

8 Gmina do 20 tys. mieszkańców Lista kandydatów może zawierać najwyżej tyle kandydatów ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu Okręg 1 mandatowy – musi zawierać 1 kandydata Okręg 2 mandatowy – może zawierać od 1 do 2 kandydatów Okręg 3 mandatowy – może zawierać od 1 do 3 kandydatów Okręg 4 mandatowy – może zawierać od 1 do 4 kandydatów Okręg 5 mandatowy – może zawierać od 1 do 5 kandydatów Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 1 do 5

9 Gmina powyżej 20 tys. mieszkańców Lista kandydatów nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów oraz nie może być większa niż dwukrotności liczby radnych wybieranych w okręgu Okręg 5 mandatowy –może zawierać od 5 do 10 kandydatów Okręg 6 mandatowy – może zawierać od 5 do 12 kandydatów Okręg 7 mandatowy – może zawierać od 5 do 14 kandydatów Okręg 8 mandatowy – może zawierać od 5 do 16 kandydatów Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 5 do 8

10 Rada Powiatu Lista kandydatów nie może zawierać mniej niż 3 kandydatów oraz nie może być większa niż dwukrotności liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym Okręg 3 mandatowy może zawierać od 3 do 6 kandydatów Okręg 4 mandatowy może zawierać od 3 do 8 kandydatów Okręg 5 mandatowy może zawierać od 3 do 10 kandydatów i.t.d. Okręg 10 mandatowy może zawierać od 3 do 20 kandydatów Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 3 do 10

11 Sejmik Województwa okręg 5 mandatowy – musi zawierać 5 kandydatów ale nie więcej niż 10 okręg 6 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 12 okręg 7 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 14 i.t.d. okręg 15 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 30 okręg 15 mandatowy – musi zawierać co najmniej 5 kandydatów ale nie więcej niż 30 Lista nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów i nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 5 do 15

12 Podpisy poparcia list kandydatów do rady gminy do rady powiatu do sejmiku województwa min 300 podpisów wyborców min 200 podpisów wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców min 25 podpisów wyborców w gminie pow. 20 tys. mieszkańców min 150 podpisów wyborców

13 nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, ale muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (sejmiku województwa), ale muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (sejmiku województwa), mogą udzielić go dowolnej liczbie list, mogą udzielić go dowolnej liczbie list, nie mogą wycofać udzielonego poparcia nie mogą wycofać udzielonego poparcia Wyborcy udzielający poparcia liście kandydatów:

14 WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH - listę kandydatów do Rady Miejskiej w Śmiglu zgłaszaną przez Komitet Wyborczy Wyborów Samorząd 2010 w okręgu wyborczym nr 5. LISTA KANDYDATÓW L.p. Imię i nazwisko kandydata 1. Remigiusz Wolny 2. Anna Rak Lp. Imię i nazwiskoAdres zamieszkaniaNumer PESELPodpis1. Anna Kowalska Kowanówko, ul. Andersa Piotr Kowalski || Jan Nowak ul. Nowa1, P-ń OSOBY POPIERAJĄCE LISTĘ KANDYDATÓW

15 adres zamieszkania obejmuje miejscowość (miasta, wsi, osady) oraz nazwę i numer domu oraz numer mieszkania; podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne; brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za wadliwe; wykaz osób popierających listę dołącza się do zgłoszenia listy w odpowiednim okręgu wyborczym

16 Kandydat na radnego osoba posiadająca prawa wybieralności: obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady wpisana do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego

17 Kandydat na radnego – obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim osoba posiadająca prawa wybieralności: najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat stale zamieszkała na obszarze działania danej rady jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem

18 Kandydat na radnego NIE może być osobą: karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym wobec której wydano prawomocny wyrok sądu lustracyjnego (niezgodne z prawdą ośw. lustracyjnego)

19

20

21

22

23

24

25 Dokumenty załączone do zgłoszenia listy kandydata Kopia dokumentu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego Komisarza Wyborczego Kserokopie dowodu tożsamości pełnomocnika wyborczego Upoważnienie do zgłoszenia listy wystawione przez pełnomocnika (jeżeli zgłoszenia nie dokonuje pełnomocnik) Wykaz osób popierających zgłoszenie listy ( ze wskazaniem liczby podpisów) Pisma potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partie polityczne lub organizacje ( jeśli takowe poparcie istnieje ) Oświadczenia kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności Oświadczenia lustracyjne – dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego Kserokopie 1 strony dowodu osobistego

26 Zgłoszenie kandydata Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim (tylko do rad gmin !) Oświadczenie wskazujące obywatelstwo, adres i okres stałego zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ostatni adres zamieszkiwania poza granicami kraju Oświadczenie wskazujące obywatelstwo, adres i okres stałego zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ostatni adres zamieszkiwania poza granicami kraju Zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej o nie pozbawieniu go prawa wybieralności Zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej o nie pozbawieniu go prawa wybieralności

27 Przyjęcie zgłoszenia listy kandydatów TKW- dyżur Przyjęcie zgłoszenia: - kompletność - liczba podpisów - data, godzina - l.p. wpływu - opieczętowanie arkuszy Platforma Wyborcza, patrz: instrukcja użytkownika https:// Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia listy Wada : brak wymaganej liczby podpisów poparcia Odmowa przyjęcia zgłoszenia Zwrot zgłoszenia Uzupełnione podpisy w terminie zgłoszenie rozpatrywane ponownie Brak podpisów uchwała o odmowie rejestracji listy

28 Badanie zgłoszenia listy kandydatów TKW - regulaminowy skład - badanie zgłoszenia Platforma Wyborcza operator TKW https:// Sprawdzenie prawidłowości załączonych dokumentów REJESTRACJA listy Platforma Wyborcza zmiana stanu Protokół rejestracji – 3 egz. IPN: przekazanie oświadczenia lustracyjnego lub uzyskanie treści oświadczenia Wezwanie do usunięcia wad - 3 dni REJESTRACJA listy ODMOWA rejestracji Uchwała TKW (z pouczeniem !) - skarga do sądu okręgowego - odwołanie do KW Sprawdzenie prawa wybieralności: rejestr wyborców ew. Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego

29

30

31

32

33

34 Przedłużenie terminu zgłaszania list okręg 1 mandatowy OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu zgłaszania list OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu bez głosowania 5 dni od dnia rozplakatowania zarejestrowana 1 lista nadal zarejestrowana 1 lista

35 Nadawanie numerów listom kandydatów przez gminną komisję wyborczą Gminna ( miejska) komisja wyborcza przyznaje numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy: 1) następujące po ostatnim numerze przyznanym przez komisarza wyborczego; 2) listom, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu w gminie, które nie spełniają warunków do otrzymania jednolitych numerów; 3) listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym;

36 przykład: - ostatni przyznany przez Komisarza Wyborczego numer 5 - w 4 okręgach zarejestrowano następujące komitety KWW AB KWW Q KWW BB KWW Q KWW CC KWW UM losowanie nr 6,7 i 8 losowanie nr 9 i 10 Nr 5 – przyznany Nr 9 KWW UM Nr 10 KWW CC Nr 5 – przyznany Nr 6 KWW Q Nr 8 KWW BB Nr 5 – przyznany Nr 6 KWW Q Nr 7 KWW AB

37 a w nim informacje: Listy umieszczone są: - zgodnie z przyznanymi numerami - wg okręgów wyborczych Numer listy Skrót nazwy komitetu wyborczego Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość) Termin podania do publicznej wiadomości: 6 listopada 2010 r. O B W I E S Z C Z E N I E o zarejestrowanych listach kandydatów Ewentualnie nazwa lub skrót nazwy partii lub organizacji popierającej kandydata Wiek kandydata Ewentualna treść oświadczenia lustracyjnego

38 Zmiany w zarejestrowanych listach TKW podejmuję uchwałę o skreśleniu z listy kandydata, który a) zmarł, b) utracił prawo wybieralności, c) jest zgłoszony jako kandydat do więcej niż jednej rady (sejmiku), w więcej niż jednym okręgu lub na więcej niż jednej liście kandydatów d) złożył na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie, W przypadku kandydującego obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim, komisja skreśla go z listy, jeżeli złożył nieprawdziwe oświadczenie, że posiada prawo wybieralności,

39 O skreśleniu kandydata z listy komisja: - zawiadamia niezwłocznie właściwego pełnomocnika komitetu wyborczego - odnotowuje w Platformie Wyborczej - ewentualnie podaje obwieszczenie do wiadomości publicznej

40 Skreślenie kandydata wskutek śmierci liczba kandydatów = liczbie wybieranych radnych lub liczba kandydatów < od liczby wybieranych radnych TKW skreśla nazwisko kandydata z listy wskutek śmierci kandydata najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów – dopuszczalne uzupełnienie listy * do zgłoszenia nie jest wymagane złożenie wykazu podpisów poparcia (akt zgonu)

41 Unieważnienie rejestracji listy Okręg Nr 1 2 mandatowy Lista Nr 9 1. kandydat Wycofał zgodę na kandydowanie TKW unieważnia rejestrację listy Lista Nr kandydat 2. kandydat * Wybory w okręgu Nr 1 bez głosowania OBWIESZCZENIE o nie przeprowadzaniu głosowania w okręgu Nr 1

42 Komisja unieważnia rejestrację listy, jeżeli: 1) pozostanie na niej mniej kandydatów, niż minimalna wymagana ich liczba, 2) komitet wyborczy zgłaszający listę powiadomi komisję bądź komisarza wyborczego o swoim rozwiązaniu.

43 Wzory kart do głosowania

44 (dla okręgu, w którym wybiera się 2 radnych) Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x w więcej niż 2 kratkach lub niepostawienie znaku x w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

45 (dla okręgu, w którym wybiera się 4 radnych) Głosować można na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów, stawiając znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x w więcej niż 4 kratkach lub niepostawienie znaku x w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

46

47 Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru Rady Miejskiej w Gnieźnie

48

49

50 Cześć II. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów.

51 Kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta miasta : obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. Obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi NIE mają prawa wybieralności w wyborach wójta.

52 Kandydatem na wójta burmistrza, prezydenta miasta nie może być osoba: 1. karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, 2. wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, 3. pozbawioną praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 4. pozbawioną praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 5. ubezwłasnowolnioną prawomocnym orzeczeniem sądowym 6. wobec której wydano prawomocny wyrok sądu lustracyjnego (niezgodne z prawdą ośw. lustracyjne)

53 Zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta Zgłaszanie kandydatów przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych, i które spełniają określone warunki : zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie, zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie, w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym,

54 Rada Gminy – zarejestrowana lista Nr 7 Okręg Nr 1 2 mandaty Okręg Nr 2 5 mandatów Okręg Nr 3 5 mandatów Okręg Nr 4 3 mandaty Lista nr 7 – 5 kandydatów Lista nr 7 - brak kandydatów Lista nr 7 – 3 kandydatów

55

56

57

58

59

60 Załączniki do zgłoszenia kandydata na wójta: upoważnienie do zgłoszenia listy wystawione przez pełnomocnika (jeżeli zgłoszenia nie dokonuje pełnomocnik) pismo organu partii politycznej lub organizacji potwierdzające ewentualne poparcie kandydata oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności oświadczenie lustracyjne – dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kserokopie dowodu osobistego

61 Rejestracja zgłoszenia kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miasta TKW - regulaminowy skład - badanie zgłoszenia Platforma Wyborcza operator TKW https:// Sprawdzenie prawidłowości załączonych dokumentów REJESTRACJA listy Platforma Wyborcza zmiana stanu Protokół rejestracji – 3 egz. IPN: przekazanie oświadczenia lustracyjnego lub uzyskanie treści oświadczenia Wezwanie do usunięcia wad - 3 dni REJESTRACJA kandydata ODMOWA rejestracji Uchwała TKW (z pouczeniem !) - skarga do sądu okręgowego - odwołanie do KW Sprawdzenie prawa wybieralności: ew. Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego

62 Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów Uchwała TKW podana do publicznej wiadomości 5 dni od dnia rozplakatowania nadal 1 kandydat TKW * Wybory są przeprowadzane

63 nazwa komitetu i nazwa partii do której należy kandydat nazwisko i imię kandydata (alfabetycznie) wiek kandydata wykształcenie (ew. kierunki) miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość) a w nim informacje: Termin podania do publicznej wiadomości: 6 listopada 2010 r. OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta ewentualna treść oświadczenia lustracyjnego

64 Wzory kart do głosowania

65

66

67

68


Pobierz ppt "Wybory Samorządowe 2010r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google