Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie 3 stycznia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie 3 stycznia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie 3 stycznia 2013 r.

2 2 Uchwały obligatoryjne o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 i poz. 951): 1.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 2.Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4.Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy; 5.Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3 3 Warszawskie Dopłaty do Opłaty Z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd Miasta st. Warszawy przygotował, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu dopłat dla mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2013 – 2016, w związku z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod nazwą Warszawskie Dopłaty do Opłaty. Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Program Warszawskie Dopłaty do Opłaty jest projektem autorskim m.st. Warszawy – przewiduje dopłaty dla mieszkańców Warszawy, którzy nie mogą skorzystać ze świadczeń przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Program jest skierowany przede wszystkim do emerytów, rencistów, samotnych matek wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych.

4 4 Warszawskie Dopłaty do Opłaty - beneficjenci Programu Dopłaty przysługują osobom, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, bez względu na powierzchnię zamieszkiwanego lokalu lub budynku, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, których średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego, na dzień składania wniosku, nie przekracza: 210% najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1678,30 zł netto na osobę 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1198,80 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym;

5 5 Warszawskie Dopłaty do Opłaty efekt Programu Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zdolność mieszkańców do płacenia za usługi, w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona na poziomie 0,75% dochodu będącego do dyspozycji gospodarstwa domowego - odwołanie się do powyższego pojęcia w programie Warszawskie Dopłaty do Opłaty znajduje uzasadnienie w fakcie, iż u.c.p.g. stanowi implementację prawa unijnego. Osoby i rodziny, które skorzystają z programu Warszawskie Dopłaty do Opłaty zapłacą: 12,60 zł miesięcznie – w gospodarstwie jednoosobowym 9 zł miesięcznie od osoby – w gospodarstwie wieloosobowym, Uwaga: Funkcjonowanie Programu nie zależy od wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6 6 Wybór metody, ustalenie wysokości stawki - dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych Wśród projektów uchwał znajdują się dwie alternatywne wersje uchwał dot. wyboru metody: 1 wersja projektu: od gospodarstwa domowego 2 wersja projektu: od powierzchni lokalu mieszkalnego - w konsekwencji zaproponowano również odpowiednie wzory deklaracji. Zastosowanie w Warszawie metod od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i od ilości zużytej wody z danej nieruchomości nie jest możliwe, gdyż nie pozwalają one na rozłożenie kosztów systemu na wszystkich mieszkańców mieszkających na terenie m.st. Warszawy. Metoda od liczby mieszkańców - szacunki osób niezameldowanych a zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy oscylują pomiędzy 300 000 a 500 000 mieszkańców. Metoda od ilości zużytej wody - szacuje się, iż co najmniej 100 000 mieszkańców Warszawy wciąż nie jest podłączonych do sieci wodno – kanalizacyjnej; ponadto, nie jest możliwe wiarygodne ustalenie ilości wody zużytej wyłącznie na cele bytowe, z pominięciem wody wykorzystanej na cele gospodarcze.

7 7 Wybór metody, ustalenie wysokości stawki wysokość stawki opłaty 1 wersja projektu uchwały: od gospodarstwa domowego Stawka opłaty za każdy miesiąc w wysokości 45,00 zł od gospodarstwa domowego; od powierzchni lokalu mieszkalnego 2 wersja projektu uchwały: od powierzchni lokalu mieszkalnego 0,80 zł / m 2 powierzchni; Stawka opłaty za każdy miesiąc w wysokości 0,80 zł / m 2 powierzchni; Projekt uchwały przewiduje zastosowanie następujących wskaźników korygujących powierzchnię lokalu: 1 x …..stawka / m2 za każdy metr kwadratowy powierzchni poniżej 60 m2 0,85 x ….. stawka / m2 za każdy kolejny metr, w przedziale od 60 do 120 m2 0 x ….. stawka / m2 za każdy kolejny metr powierzchni powyżej 120 m2 Uwaga dotycząca rozliczeń wewnętrznych w budynkach wielolokalowych: Koszty ponoszone na rzecz Miasta przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły zostać rozliczone z mieszkańcami na dotychczasowych zasadach (np. od osoby)

8 8 Przykładowa kalkulacja stawek opłaty w zależności od metody


Pobierz ppt "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie 3 stycznia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google