Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki stosowania odpadów w budownictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki stosowania odpadów w budownictwie"— Zapis prezentacji:

1 Warunki stosowania odpadów w budownictwie
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa Warunki stosowania odpadów w budownictwie KRUSZYWA ALTERNATYWNE Elżbieta Uzunow

2 Podział kruszyw wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa Podział kruszyw wg PN-EN Kruszywa do betonu KRUSZYWA NATURALNE SZTUCZNE (secondary aggregates) Z RECYKLINGU

3 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Kruszywa alternatywne: Odpady 1. Odzysk odpadów a. Podstawa prawna Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012r (Dz.U.2013 nr o poz. 21) - Art. 41- zezwolenie na prowadzenie przetwarzania (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów, - art. 42 – zawartość wniosku łącznie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco wpływać na środowisko. - Zał. 1 – procesy odzysku R3,R5,R11 i R12. - art. 14 Kryteria uznania, że określone rodzaje odpadów przestają być odpadami na skutek poddania odzyskowi, jeśli spełniają warunki jak dla wyrobu, tj. spełniają wymagania techniczne, są powszechnie stosowane, nie powodują negatywnych skutków dla środowiska zgodnie z przepisami UE.

4 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Kruszywa alternatywne: odzysk odpadów b. Rozporządzenie M.Ś. z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U Nr 49 poz. 356) Określone są kategorie odpadów (kody) uwzględniające miejsce ich powstawania i warunki ich odzysku. Zgodnie z załącznikiem 1 : określone odpady mogą być stosowane w budownictwie, po spełnieniu następujących warunków: należy udokumentować, że są to odpady obojętne, sposób odzysku nie jest dowolny, ale przypisany do poszczególnych kodów odpadu, np. do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg itp...

5 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Kruszywa alternatywne: Produkt uboczny Art. 10 ustawy o odpadach: 1)dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne; 2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa; 3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego; 4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. Wytwórca produktów ubocznych zgłasza i dokumentuje (wg art.11) Marszałkowi województwa (decyzja)

6 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Kruszywa alternatywne: odpady ze składowisk- istotne źródło potencjalnego surowca Planowane wydobycie z zamkniętego składowiska nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska oraz zwałowiska odpadów (art zgoda na wydobywanie odpadów, pozwolenia wydane na podstawie art. 54 a zachowują ważność jeszcze przez 2 lata) Wydobycie odpadów z czynnego wysypiska (art zasady określa instrukcja prowadzenia składowiska, zatwierdzona zgodnie z art. 129 ) - Wydobycie z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (zgoda na wydobywanie odpadów wg art. 144 ustawy o odpadach )

7 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Czasowe magazynowanie Prowadzenie zbierania Nowe definicje (zbieranie odpadów to wyłącznie gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nie powodujące zmiany klasyfikacji) Nowe wymagania (obowiązek dołączania do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe, art. 42 ust.4)

8 Zarys procedury postępowania dla posiadacza odpadów
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa Zarys procedury postępowania dla posiadacza odpadów Odpad (produkt uboczny) Odzysk Instalacja Poza instalacją Udokumentowanie właściwości wyrobu Zastosowanie wg właściwości wyrobu Udokumentowanie charakterystyki odpadu Ograniczone zastosowanie

9 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Podstawowy składnik oceny : bezpieczeństwo stosowania Procedury podstawowe: Badanie składu 2. Badanie wymywalności Kruszywa sztuczne z niektórych procesów przemysłowych mogą uwalniać do środowiska substancje inne, niż kruszywa naturalne, zwłaszcza w środowisku wytworzonym przez kwaśne deszcze. Przewidywana zmiana przepisów europejskich dotyczyć będzie sposobu badania substancji uwolnionych niebezpiecznych- zmiana środka wymywającego, zamiast wody destylowanej roztwory kwaśne

10 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Reach Kruszywa z recyklingu i sztuczne podlegają obecnie rozporządzeniu REACH i muszą być rejestrowane. Rejestracja na podstawie art. 7 ust. 1 (i art. 7 ust. 5). Rejestracja substancji zawartych w wyrobach jest obowiązkowa dla wytwórcy (lub importera wyrobów) jeśli: substancje mają być uwolnione z wytworzonych wyrobów w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania, łączna ilość substancji obecna w wytworzonych przez dany podmiot wyrobach, z których ma być uwolniona przekracza 1 tonę rocznie

11 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
Reach Konieczne jest więc wykonanie badań: składu chemicznego kruszywa - ocenienie zawartości uwalnianych substancji niebezpiecznych oraz określenie ich rodzaju, ocenienie ich jakości i stopnia szkodliwości lub wykluczenie ich szkodliwego oddziaływania (art.7 ust. 3), sprawdzenie na listach substancji zwolnionych z rejestracji i liście substancji już zarejestrowanych.

12 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa
PODSUMOWANIE kruszywa alternatywne: wady, zalety, potencjalne zagrożenia w perspektywie nowej gospodarki surowcowej UE udział kruszyw alternatywnych będzie rósł, zwłaszcza jako zamienników kruszyw naturalnych najsłabszej jakości- ze względów ekologicznych, ekonomicznych (cena i transport), 2. częściej stosowane im bardziej uda się obniżyć ich cenę, albo im bardziej ich właściwości będą korzystniejsze od kruszyw naturalnych, 3. konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie nowych, ujednoliconych metod badań bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska dla kruszyw, uwzględniających fakt, że to, co było wystarczając dla surowców naturalnych nie zawsze sprawdza się dla kruszyw sztucznych, znacznie obiegających składem od kruszyw naturalnych. W 2010 r. wyprodukowano w Polsce ok. 200 mln ton kruszyw naturalnych, kruszyw sztucznych i pochodzących z recyklingu ok mln ton. Anglia Niemcy -15% udział kruszyw sztucznych w rynku.

13 DZIĘKUJĘ Z UWAGĘ Elżbieta Uzunow e-mail e.uzunow@imbigs.pl
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa DZIĘKUJĘ Z UWAGĘ Elżbieta Uzunow


Pobierz ppt "Warunki stosowania odpadów w budownictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google