Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Konferencja informacyjna dla dyrektorów szkół i placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Konferencja informacyjna dla dyrektorów szkół i placówek."— Zapis prezentacji:

1 1 Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Konferencja informacyjna dla dyrektorów szkół i placówek

2 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

3 3 Program konferencji: Co nowego w nadzorze pedagogicznym ? - rozporządzenie o nowym nadzorze pedagogicznym (dalej: NNP). Rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej. Procedura badawcza w ewaluacji zewnętrznej. System ewaluacji oświaty - asystent ewaluacji. Co nas czeka w nadzorze? Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w NNP.

4 4 CO NOWEGO W NADZORZE PEDAGOGICZNYM - ROZPORZĄDZENIE O NOWYM NADZORZE PEDAGOGICZNYM Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

5 5 Nadzór pedagogiczny – akty prawne Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji KO oraz zasad tworzenia ich delegatur Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U Nr 168, poz. 1325)

6 6 Nadzór pedagogiczny – akty prawne Kompetencje Ministra Edukacji Narodowej: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 35 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 1 nadzór i koordynacja wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju (…) ustalenie podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego

7 7 Nadzór pedagogiczny – akty prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zadania i kompetencje kuratora oświaty: Art. 31 ust. 1 - Sprawowanie nadzoru pedagogicznego (pkt 1) - Realizacja polityki oświatowej państwa (pkt 6)

8 8 Wspomaganie Kontrola Ewaluacja Nadzór pedagogiczny

9 9 kontrola zgodności działalności szkoły z przepisami prawa Nadzór pedagogiczny polega na: 1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1

10 10 ewaluacja - badanie praktyczne oceniające Nadzór pedagogiczny polega na: 2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1

11 11 Wspomaganie Nadzór pedagogiczny polega na: 3. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1

12 12 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja 2004 - dokonywanie w szkołach diagnozy i oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań 2006 - przeprowadzanie badań związanych z diagnozowaniem i ocenianiem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół

13 13 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna ma określać poziom spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo. Ewaluacja jest prowadzona: jako ewaluacja zewnętrzna - przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jako ewaluacja wewnętrzna - przez dyrektora szkoły lub placówki Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: zbieranie i analizowanie informacji ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, jakie są stawiane szkołom i placówkom

14 14 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Dlaczego wymagania? 1.Umożliwiają wskazanie, jakie zadania szkoła powinna wypełniać wobec każdego ucznia. 2.Pokazują szkole, jak powinna pracować i wskazują jej drogi rozwoju. 3.Umożliwiają prowadzenie ewaluacji i w konsekwencji ustalenie mapy szkoły/placówki z jej mocnymi i słabymi stronami (np. w szkołach 17 wymagań - 17 opisów spełniania wymagań). 4. Umożliwiają połączenie informacji o szkole płynącej z systemu egzaminów zewnętrznych z innymi, bardzo istotnymi informacjami o pracy szkoły. Jak tworzono wymagania? 1.Określenie kluczowych kwestii. 2.Dyskusja w gronie ekspertów, praktyków, prawników. 3.Dostosowanie do rzeczywistości. Dlaczego wymagania? 1.Umożliwiają wskazanie, jakie zadania szkoła powinna wypełniać wobec każdego ucznia. 2.Pokazują szkole, jak powinna pracować i wskazują jej drogi rozwoju. 3.Umożliwiają prowadzenie ewaluacji i w konsekwencji ustalenie mapy szkoły/placówki z jej mocnymi i słabymi stronami (np. w szkołach 17 wymagań - 17 opisów spełniania wymagań). 4. Umożliwiają połączenie informacji o szkole płynącej z systemu egzaminów zewnętrznych z innymi, bardzo istotnymi informacjami o pracy szkoły. Jak tworzono wymagania? 1.Określenie kluczowych kwestii. 2.Dyskusja w gronie ekspertów, praktyków, prawników. 3.Dostosowanie do rzeczywistości.

15 15 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Wymagania są ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek: efekty działalności szkoły lub placówki procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzanie szkołą lub placówką

16 16 Poziom E Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D Poziom D Szkoła spełnia wymagania na poziomie D Poziom C Szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza D, lecz nie osiąga B Poziom B Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B Poziom A Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Szkoła wykracza poza B Wymagania opisane są na dwóch poziomach – na poziomie B oraz na poziomie D

17 17 W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań: W OBSZARZE EFEKTY wobec szkoły/placówki publicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy wobec szkoły/placówki niepublicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 83 ust. 1 pkt 3 lub art. 88 ustawy W INNYCH OBSZARACH Szkoła/placówka zobowiązana jest do wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania tego wymagania W OBSZARZE EFEKTY wobec szkoły/placówki publicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 34 ust. 2 ustawy wobec szkoły/placówki niepublicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 83 ust. 1 pkt 3 W INNYCH OBSZARACH szkoła/placówka zobowiązana jest do wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania tego wymagania

18 18 EWALUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W NNP Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

19 19 EWALUACJA = proces gromadzenia, opracowywania i komunikowania informacji na temat wartości przypisywanej działaniom podejmowanym w szkole/placówce edukacyjnej Co to jest ewaluacja Jest rodzajem stosowanych (praktycznych) badań społecznychSłuży gromadzeniu wiedzy wykorzystywanej w praktyce Osoba prowadząca ewaluację gromadzi informacje o wartości (przypisywanej) działaniom poddanym ewaluacji Nie jest sędzią, oceniającym czy jest dobrze czy jest źleNie doradza, co zrobić aby było dobrze Osoba prowadząca ewaluację gromadzi informacje o wartości (przypisywanej) działań poddanych ewaluacji

20 20 Ewaluacja nie jest oceną Ewaluacja jest spojrzeniem z zewnątrz Reasumując: Rozwój szkoły i innych placówek Rozwój systemu edukacyjnego Rozwój społeczny i cywilizacyjny Cele:

21 21 Przeprowadzana cyklicznie Przeprowadzana przez zespół zewnętrznych ewaluatorów Całościowa lub problemowa Ewaluacja zewnętrzna Prowadzona w dowolnym momencie Skoncentrowana na bieżących potrzebach placówki Możliwość skorzystania z opracowanych narzędzi Ewaluacja wewnętrzna

22 22 Wyniki ewaluacji zewnętrznej są dyskutowane z Radą Pedagogiczną W raporcie uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej demokratyczność Metodologia, narzędzi i wyniki ewaluacji są dostępne publicznie Dyrektor ma możliwość monitorowania pracy ewaluatorów Praca ewaluatorów też jest poddawana ewaluacji transparentność Wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej są efektem pracy wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki Ewaluację prowadzi zespół ewaluatorów: unikamy jednostkowych opinii zespołowość Cechy ewaluacji

23 23 ROLA DYREKTORA W EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

24 24 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna może być przeprowadzana w odniesieniu: do wybranych wymagań, określonych w rozporządzeniu do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne

25 25 jest autonomicznym działaniem szkoły jest podejmowana przez zespoły nauczycieli jest brana pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej

26 26 PROCEDURA BADAWCZA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

27 27 WYMAGANIE 3.4 Rodzice są partnerami szkoły Związek między wymaganiami a metodami zbierania danych Rodzice są zachęcani przez szkołę i korzystają z możliwości dzielenia się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania Szkoła/placówka umożliwia rodzicom kontaktowanie się z jej dyrekcją i nauczycielami Opinie rodziców mają wpływ na działania szkoły/ placówki Szkoła/ placówka prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu Rodzice czują się poinformo wani o rozwoju ich dzieci Rodzice mają wpływ na działania szkoły Rodzice są zaangażowani we współpracę ze szkołą Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Obserwacja szkoły Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Analiza dokumentów Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Ankieta dla rodziców Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Wywiad grupowy z rodzicami Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców CHARAKTERYSTYKA POZIOM D: Szkoła/placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy Szkoła/placówka wspiera rodziców w wychowaniu dzieci CHARAKTERYSTYKA POZIOM B: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły/placówki I uczestniczą w podejmowanych działaniach

28 28 Metody pozyskiwania informacji Z dyrektorem Z nauczycielami Z przedstawicielami lokalnych partnerów Z rodzicami Z uczniami Wywiad Wśród wszystkich nauczycieli Wśród uczniów rok młodszych od najstarszych w szkole (moja szkoła) Wśród uczniów najstarszych klas (mój dzień) Wśród rodziców Badanie ankietowe Lekcji w wybranych klasach Szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach, oraz najbliższego otoczenia Zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości) Obserwacja Analizowane są tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za właściwe, by pokazać wizytatorom ds. ewaluacji Analiza dokumentów

29 29 Etapy realizacji ewaluacji zewnętrznej Etap przygotowawczy Ustalenie z dyrektorem placówki terminu i harmonogramu ewaluacji zewnętrznej Udostępnienie dyrektorowi przygotowanych narzędzi badawczych Możliwość przedstawienia przez dyrektora wyników ewaluacji wewnętrznej Badanie placówki Spotkanie informacyjne Zbieranie danych Prezentacja wyników Konsultacje z dyrektorem wyników ewaluacji Prezentacja wyników podczas posiedzenia rady pedagogicznej i dyskusja Przesłanie ostatecznego raportu do dyrektora i organu prowadzącego Refleksja nad wynikami ewaluacji Ewaluacja ewaluacji Ankieta wypełniana przez dyrektora placówki na temat procesu realizacji badania

30 30 SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY - ASYSTENT EWALUACJI Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36 Badane kryterium: Przeprowadzanie analiz i forma tych analiz

37 37 Zalety Internetowego Systemu Ewaluacji Oświaty: Szybki i nieskomplikowany sposób generowania ewaluacji dla poszczególnych szkół Możliwość doboru pytań Duże możliwości edycyjne, możliwość zapisu każdej ewaluacji na różnych etapach Dostęp do danych z poprzednich ewaluacji oraz wyników ewaluacji w innych szkołach i placówkach Automatyczne generowanie najważniejszych statystyk Automatyczna prezentacja wyników (w systemie i na stronie internetowej) Duże możliwości komunikacji pomiędzy wizytatormi do spraw ewaluaccji (forum)

38 38 CO NAS CZEKA ? Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.1

39 39 Co nas czeka ? Materiały Forum dla dyrektorów Uruchomienie strony projektu Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna (4 dni) dla około 300 dyrektorów, w których szkołach odbędzie się ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna (3 dni) dla około 3000 dyrektorów Szkolenia Wydanie poradnika Rok 2011 – kontynuacja działań Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna (4 dni) dla ok. 300 dyrektorów, w których szkołach odbędzie się ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja wewnętrzna (3 dni) dla około 3000 dyrektorów Materiały Forum dla dyrektorów

40 40 Dziękujemy za uwagę www.nadzorpedagogiczny.edu.pl www.nadzorpedagogiczny.edu.pl

41 41 Dziękujemy za uwagę www.nadzorpedagogiczny.edu.pl


Pobierz ppt "1 Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Konferencja informacyjna dla dyrektorów szkół i placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google