Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego 22-26 sierpnia, 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego 22-26 sierpnia, 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku1."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego 22-26 sierpnia, 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku1

2 Zmiany w prawie oświatowym Kwalifikacje i awans zawodowy nauczycieli Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Doskonalenie nauczycieli Konkursy realizowane w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty PO KL Wyprawka szkolna Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku2

3 3 Pragmatyka zawodowa zmiany wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego – od 1.09.2011 zmiany sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST Kształcenie, wychowanie i opieka obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka w wieku 5 lat zmiany dotyczące dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego - zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru (sportowe, sprawnościowo-zdrowotne, taneczne, aktywne formy turystyki) Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4 4 zmiany w sprawie warunków organizowania i kształcenia… uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (nowa formuła kształcenia uczniów ; zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (przedszkola i gimnazja, rok później w pozostałych szkołach) wydawanie opinii przez PPP (jeden raz na cały okres edukacji) zmiany warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (indywidualizacja pracy z uczniem, zm. dotyczące egzaminu gimnazjalnego i maturalnego) organizowanie i sposób działania innych form wychowania przedszkolnego (zróżnicowanie minimalnego wymiaru godz. w punkcie przedszkolnym lub zespole nauczania.. zależnie od liczby dzieci) Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

5 5 Organizacja pracy szkół i placówek bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach i placówkach (zapewnienie uczniom dostępu do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej) organizacja roku szkolnego - możliwość zawieszenia zajęć na czas oznaczony (upoważnienie dla organu prowadzącego do zawieszenia zajęć z powodu utrudnień związanych z dotarciem do szkoły w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych (Euro 2012) zapewnienie skutecznego wykonania programu Owoce w szkole (Dz.U. nr 103,poz. 594) www.kuratorium.gda.pl (Sprawy nauczycieli/Akty prawne) Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

6 nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz projekty aktów wykonawczych zawodowym (strona MEN; zakładka Kształcenie i Kadra – Kształcenie zawodowe) Projekty dotyczą: klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe egzaminów eksternistycznych Kuratorium Oświaty w Gdańsku6 Zmiany w kształceniu zawodowym

7 7 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami Rozporządz. MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji art.10 ust. 9 KN; art. 7 ust. 1a u oso nauczyciele/osoby niebędące nauczycielami zatrudnieni za zgodą kuratora oświaty(na czas określony) nie rozpoczynają stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego; dla celów płacowych traktowani są jak nauczyciele stażyści art. 7 ust.1d u oso – zatrudnienie za zgodą organu prowadzącego; osoby posiadające przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego; wynagrodzenie nie wyższe niż dla nauczyciela dyplomowanego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Zatrudnianie nauczycieli

8 8 Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji za zgodą kuratora art.10 KN oraz art. 7 ust. 1a, 1b u oso 2010/20112009/2010 Ogółem328657 Języki obce53199 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 42115 Bibliotekarze1829 Pozostałe (śr. od 2 do 10) (matematyka, fizyka, chemia, biologia, j.polski, podst. przedsiębiorczości, technika, muzyka, w-f, wdż, pedagog, wychowawca itd.) 215314 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

9 Wyrażanie zgody przez PKO na zatrudnienie nauczyciela nieposiadaj ą cego wymaganych kwalifikacji Wniosek dyrektora powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata nazwę przedmiotu, którego kandydat będzie nauczać lub rodzaj zajęć, które będzie wykonywał wymiar zatrudnienia (liczbę godzin przedmiotu lub prowadzonych zajęć) uzasadnienie (przyczyny wystąpienia o zgodę na zatrudnienie –brak możliwości pozyskania nauczyciela spełniającego wymagania kwalifikacyjne) poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczas posiadane kwalifikacje lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki poświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy stwierdzające, że na terenie działania urzędu nie ma osób poszukujących pracy, legitymujących się pełnymi kwalifikacjami poświadczenie z organu prowadzącego, że na terenie działania urzędu nie ma osób poszukujących pracy, legitymujących się pełnymi kwalifikacjami Kuratorium Oświaty w Gdańsku9

10 10 Liczba wniosków Akceptacja komisji Decyzje odmowne Decyzje o umorzeniu Wnioski pozostawione bez rozpoznania KO Gdańsk 318309351 Delegatura Tczew 12011622- Delegatura Kościerzyna 95 --- Delegatura Słupsk 1091081-- Razem (do 30.06) 2010/2011 2009/2010 642 996 1425 628 968 1391 6868 7 19 1111 Awans zawodowy nauczycieli

11 Wnioski: o niewłaściwe dokumentowanie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia - opis i analiza o nieprawidłowo wystawione zaświadczenia przez dyrektorów o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie (w dniu wydawania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu) o nieprawidłowości w realizacji planu rozwoju zawodowego (dokumentowanie: zatwierdzenia planu przez dyrektora, monitorowania pracy w okresie odbywania stażu; uzasadnienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu) o przekroczenie terminu składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (3 lata od dnia otrzymania oceny dorobku zawodowego). Kuratorium Oświaty w Gdańsku11 Awans zawodowy nauczycieli

12 Rzecznik dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim 18 spraw umorzenie - 7 odmowa wszczęcia - 3 wnioski do KD - 7 postępowanie niezakończ.- 1 Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim 14 spraw (7+7 z 2010 r.) nagana z ostrzeżeniem - 4 umorzenie - 3 uniewinnienie - 3 odmowa wszczęcia post.- 1 sprawy zawieszone - 2 niezakończona -1 Kuratorium Oświaty w Gdańsku 12 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku 13 Liczba przeszkolonych nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli na podstawie sprawozdań z realizacji planów pracy Placówki publiczne Placówki niepubliczne Kursy kwalifikacyjne 205496 Inne formy33 99824 986 Razem 2010 r. 2009 r. 34 203 22 228 25 482 17 188 Doskonalenie nauczycieli

14 Wnioski z analizy sprawozdań placówek doskonalenia: wzrost liczby przeszkolonych nauczycieli bogatsza oferta krótkich form doskonalenia w placówkach publicznych podejmowanie inicjatyw w zakresie współpracy z rożnymi partnerami zagranicznymi, instytucjami edukacyjnymi, JST mała liczba doradców metodycznych nieterminowe przekazywanie sprawozdań z realizacji planów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku14 Doskonalenie nauczycieli

15 Potrzeby w zakresie doskonalenia: reforma programowa; wdrażanie nowej podstawy programowej planowanie i wdrażanie działań podnoszących wyniki egzaminów zewnętrznych; doskonalenie umiejętności i narzędzi analizy wyników egzaminów praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z uczniem zdolnym) motywacja w nauce oraz komunikacja w szkole organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozwiązywanie problemów wychowawczych zarządzanie szkołą w oparciu o aktualne przepisy prawa z uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku15 Doskonalenie nauczycieli

16 Wnioski z kontroli (2010): bogata oferta - krótki czas realizacji ogranicza dostępność do różnych tematów wymiana doświadczeń uczestników szkoleń uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy brak informacji o organizowanych kursach organizowanie kursów uwzględniających typ szkoły w której pracuje nauczyciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku16 Wojewódzkie zadania edukacyjne

17 Oferta szkoleń dla nauczycieli: 22 tematy różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 8 placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie Termin realizacji: IX-XII 2011 Tematy szkoleń: www.kuratorium.gda.pl (aktualności, doskonalenie)www.kuratorium.gda.pl Kuratorium Oświaty w Gdańsku17 Wojewódzkie zadania edukacyjne - 2011 r.

18 Konkursy realizowane w ramach Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty Porozumienie Ministra Edukacji Narodowej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji powierzające ORE realizację Poddziałań, w ramach których realizowane są projekty konkursowe - obowiązuje od 1 sierpnia 2011 r. do zakończenia realizacji i rozliczenia Poddziałań Poddziałania: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Kuratorium Oświaty w Gdańsku18

19 Ponadregionalne konkursy w ramach PO KL 3.3.2 Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do zawodu nauczyciela 3.4.3 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego 3.3.4 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości - pl. ogłoszenie konkursu IX 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku19

20 Uwagi dotyczące wniosków o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne brak wskazania wymaganego stażu ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące między innymi przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania często uzasadnienie wniosku jest tylko wyliczanką sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela nieprzestrzeganie terminów składania wniosków Kuratorium Oświaty w Gdańsku20

21 Uwagi dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne niewłaściwa ocena pracy nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem powinna to być zawsze najwyższa ocena pracy) brak daty dokonania oceny pracy brak wskazania miejsca urodzenia brak określenia stażu pracy brak opinii rady pedagogicznej brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku 21

22 Uwagi Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski składane przez kuratorów oświaty przywoływany dorobek sprzed uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, co rozmywa oceniany dorobek (dorobek ten może być wspomniany, ale tylko pomocniczo) we wnioskach dotyczących dyrektorów szkół brak jest rozróżnienia, co stanowi dorobek samego kandydata, jako nauczyciela, a co dorobek szkoły (np. innych nauczycieli, którzy mogą pochwalić się wieloma laureatami olimpiad przedmiotowych) za dużo jest komentarzy, a za mało faktów – często opisywane są projekty, zaś brak jest przedstawienia uzyskanych efektów (10-letni okres pracy nauczyciela dyplomowanego) Kuratorium Oświaty w Gdańsku22

23 Rządowy program "Wyprawka szkolna" pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom klas I-III SP i III G: pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy (w tym m.in. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie, wielodzietności itp..), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas I- III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Kuratorium Oświaty w Gdańsku23

24 Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2011 r. Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2012 r. Wiosenna przerwa świąteczna 5 – 10 kwietnia 2012 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 czerwca 2012 r. (ostatni piątek czerwca) Ferie letnie 30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku 24

25 KRYSTYNA LAUDAŃSKA Dziękuję za uwagę Kuratorium Oświaty w Gdańsku25


Pobierz ppt "Konferencja dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego 22-26 sierpnia, 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google