Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów
Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

2 Ustawa o finansach publicznych (1)
Art. 3. ust. 1. Środkami publicznymi są: 1) Dochody publiczne; 2) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 2a) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w punkcie 2; (...) Art.. 3 ust 3 Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zalicza się: 1) Środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych; 2) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 3) Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji”; 4) Inne środki.

3 Ustawa o finansach publicznych (2)
Art. 30 b Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy w zakresie środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczególności nad podmiotami: 1) nadzorującymi programy lub projekty realizowane z tych środków, 2) dysponującymi tymi środkami. 3. Sposób zarządzania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, służącymi do realizacji określonych programów lub projektów określają porozumienia między Ministrem Finansów a podmiotami określonymi w ust. 2.

4 Ustawa o finansach publicznych (3)
Art. 30c. 1. Nadzorujący programy lub projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, sprawują kontrolę nad wykorzystaniem tych środków i dokonują oceny ich wykorzystania. Przedmiotem oceny, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności: 1) zakres zrealizowanych zadań; 2) terminowość wykorzystania środków; 3) prawidłowość wykorzystania środków pod względem zgodności z planowanym przeznaczeniem oraz procedurami. 3. Wyniki kontroli i oceny, o których mowa w ust.1, przekazuje się Ministrowi Finansów i dawcy środków.

5 Ustawa o finansach publicznych (4)
Art. 30e 2. Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, w szczególności: tryb uruchamiania tych środków i rodzaje rachunków bankowych, tryb i terminy sporządzania planów finansowych dokonywania wydatków – uwzględniając w szczególności procedury określające wykorzystanie tych środków, obowiązujące w Unii Europejskiej.

6 Rachunki bankowe - Instytucja Płatnicza
Zgodnie z art. 30d ust. 1 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Instytucja Płatnicza prowadzi dwa poziomy rachunków: „funduszowe” oraz „programowe”. Rachunki „funduszowe” nie podlegają oprocentowaniu, NBP nie pobiera opłat i prowizji za ich prowadzenie. Rachunki „programowe” są oprocentowane i obciążone prowizjami i opłatami bankowymi (pokrywanymi ze środków budżetu państwa). Odsetki narosłe od tych kwot są alokowane na Program. Dodatkowo na poziomie Instytucji Płatniczej prowadzone są rachunki na kwoty odzyskane.

7 Rachunki bankowe – Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących
IZ prowadzi rachunek bankowy otwarty w NBP dla obsługi ZPORR (dla środków przeznaczonych na realizację projektów Priorytetu IV ZPORR). Instytucje Pośredniczące także otworzyły i prowadzą rachunki bankowe dla obsługi ZPORR – oddzielnie dla projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Rachunki są prowadzone w EURO, oprocentowane i obciążane opłatami i prowizjami bankowymi. Odsetki z tytułu oprocentowania rachunku są alokowane na Program. Umowy rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących oraz wszelkie ich zmiany są weryfikowane i zatwierdzane przez Instytucję Płatniczą.

8 Warunki przekazania środków
Narodowy Plan Rozwoju Podstawy wsparcia Wspólnoty Programy Operacyjne Uzupełnienia Programów Operacyjnych Porozumienia i umowy finansowania Zatwierdzone procedury zarządzania i kontroli finansowej na wszystkich szczeblach – podręczniki procedur Instytucji Zarządzających są weryfikowane i zatwierdzane w częściach dotyczących kontroli i przepływów finansowych przez Instytucję Płatniczą; w przypadku ZPORR Instytucja Płatnicza zatwierdziła także wzorcowy podręcznik procedur dla Instytucji Pośredniczącej ZPORR Zatwierdzone przez Instytucję Płatniczą i podpisane umowy z NBP

9 Płatności Płatności dla IZ/ IPoś. odbywają się na podstawie „Wniosków o płatność zaliczkową” lub „Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o płatność pośrednią/ końcową” Płatności dla beneficjentów odbywają się na podstawie zapłaconych faktur lub na podstawie dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej

10 Płatność zaliczkowa - wnioskowanie do Komisji Europejskiej
Instytucja Zarządzająca Informacja o akceptacji pomocy Instytucja Płatnicza Wniosek o płatność zaliczkową Komisja Europejska

11 Płatność zaliczkowa - przepływy finansowe
Komisja Europejska Płatność na podstawie wniosku od IP Instytucja Płatnicza - rachunek „funduszowy” Instytucja Płatnicza - rachunek „programowy” Płatność na podstawie wniosku o zaliczkę Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca

12 Płatność pośrednia i końcowa - wnioskowanie
Beneficjent Wniosek Beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Wdrażająca Zweryfikowane wnioski o płatność Instytucja Zarządzająca Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od IZ do IP Instytucja Płatnicza Zbiorcze „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację” Komisja Europejska

13 Płatność pośrednia i końcowa - przepływy finansowe
Komisja Europejska Płatność na podstawie zbiorczego „Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację” Instytucja Płatnicza - rachunek „funduszowy” Instytucja Płatnicza - rachunek „programowy” Refundacje na podstawie „Poświadczeń i zestawień wydatków oraz wniosków o refundację” Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca

14 Dokonane wypłaty środków (1)
Środki otrzymane w ramach zaliczki na ZPORR: EFS – ,50 EUR EFRR – ,40 EUR Środki wypłacone przez Instytucję Płatniczą do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących z zaliczki na ZPORR: EFS – ,98 EUR EFRR – ,82 EUR W tym dla województwa małopolskiego: EFS – ,00 EUR EFRR – ,00 EUR

15 Dokonane wypłaty środków (2)
Środki wypłacone w ramach prefinansowania: w 2004 r. – ,66 PLN w 2005 r. (do końca lutego) – ,47 PLN Środki w ramach prefinansowania przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: w 2004 r. – ,00 EUR Środki przekazane do BGK: ,00 EUR


Pobierz ppt "Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google