Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

2 Ustawa o finansach publicznych (1) Art. 3. ust. 1. Środkami publicznymi są: 1) Dochody publiczne; 2) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 2a) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w punkcie 2; (...) Art.. 3 ust 3 Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zalicza się: 1) Środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych; 2) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 3) Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych Sekcja Gwarancji; 4) Inne środki.

3 Ustawa o finansach publicznych (2) Art. 30 b 2.Minister Finans ó w sprawuje nadz ó r finansowy w zakresie środk ó w, o kt ó rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczeg ó lności nad podmiotami: 1) nadzorującymi programy lub projekty realizowane z tych środk ó w, 2) dysponującymi tymi środkami. 3. Sposób zarządzania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, służącymi do realizacji określonych programów lub projektów określają porozumienia między Ministrem Finansów a podmiotami określonymi w ust. 2.

4 Ustawa o finansach publicznych (3) Art. 30c. 1. Nadzorujący programy lub projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, sprawują kontrolę nad wykorzystaniem tych środków i dokonują oceny ich wykorzystania. 2.Przedmiotem oceny, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności: 1) zakres zrealizowanych zadań; 2) terminowość wykorzystania środków; 3) prawidłowość wykorzystania środków pod względem zgodności z planowanym przeznaczeniem oraz procedurami. 3. Wyniki kontroli i oceny, o których mowa w ust.1, przekazuje się Ministrowi Finansów i dawcy środków.

5 Ustawa o finansach publicznych (4) Art. 30e 2.Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, w szczególności: 1)tryb uruchamiania tych środków i rodzaje rachunków bankowych, 2)tryb i terminy sporządzania planów finansowych dokonywania wydatków – uwzględniając w szczególności procedury określające wykorzystanie tych środków, obowiązujące w Unii Europejskiej.

6 Rachunki bankowe - Instytucja Płatnicza Zgodnie z art. 30d ust. 1 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Instytucja Płatnicza prowadzi dwa poziomy rachunków: funduszowe oraz programowe. Rachunki funduszowe nie podlegają oprocentowaniu, NBP nie pobiera opłat i prowizji za ich prowadzenie. Rachunki programowe są oprocentowane i obciążone prowizjami i opłatami bankowymi (pokrywanymi ze środków budżetu państwa). Odsetki narosłe od tych kwot są alokowane na Program. Dodatkowo na poziomie Instytucji Płatniczej prowadzone są rachunki na kwoty odzyskane.

7 Rachunki bankowe – Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących IZ prowadzi rachunek bankowy otwarty w NBP dla obsługi ZPORR (dla środków przeznaczonych na realizację projektów Priorytetu IV ZPORR). Instytucje Pośredniczące także otworzyły i prowadzą rachunki bankowe dla obsługi ZPORR – oddzielnie dla projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Rachunki są prowadzone w EURO, oprocentowane i obciążane opłatami i prowizjami bankowymi. Odsetki z tytułu oprocentowania rachunku są alokowane na Program. Umowy rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących oraz wszelkie ich zmiany są weryfikowane i zatwierdzane przez Instytucję Płatniczą.

8 Warunki przekazania środków Narodowy Plan Rozwoju Narodowy Plan Rozwoju Podstawy wsparcia Wspólnoty Podstawy wsparcia Wspólnoty Programy Operacyjne Programy Operacyjne Uzupełnienia Programów Operacyjnych Uzupełnienia Programów Operacyjnych Porozumienia i umowy finansowania Porozumienia i umowy finansowania Zatwierdzone procedury zarządzania i kontroli finansowej na wszystkich szczeblach – podręczniki procedur Instytucji Zarządzających są weryfikowane i zatwierdzane w częściach dotyczących kontroli i przepływów finansowych przez Instytucję Płatniczą; w przypadku ZPORR Instytucja Płatnicza zatwierdziła także wzorcowy podręcznik procedur dla Instytucji Pośredniczącej ZPORR Zatwierdzone procedury zarządzania i kontroli finansowej na wszystkich szczeblach – podręczniki procedur Instytucji Zarządzających są weryfikowane i zatwierdzane w częściach dotyczących kontroli i przepływów finansowych przez Instytucję Płatniczą; w przypadku ZPORR Instytucja Płatnicza zatwierdziła także wzorcowy podręcznik procedur dla Instytucji Pośredniczącej ZPORR Zatwierdzone przez Instytucję Płatniczą i podpisane umowy z NBP Zatwierdzone przez Instytucję Płatniczą i podpisane umowy z NBP

9 Płatności Płatności dla IZ/ IPoś. odbywają się na podstawie Wniosków o płatność zaliczkową lub Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o płatność pośrednią/ końcową Płatności dla IZ/ IPoś. odbywają się na podstawie Wniosków o płatność zaliczkową lub Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o płatność pośrednią/ końcową Płatności dla beneficjentów odbywają się na podstawie zapłaconych faktur lub na podstawie dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej Płatności dla beneficjentów odbywają się na podstawie zapłaconych faktur lub na podstawie dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej

10 Płatność zaliczkowa - wnioskowanie do Komisji Europejskiej Instytucja Zarządzająca Informacja o akceptacji pomocy Instytucja Płatnicza Komisja Europejska Wniosek o płatność zaliczkową

11 Płatność zaliczkowa - przepływy finansowe Komisja Europejska Płatność na podstawie wniosku od IP Instytucja Płatnicza - rachunek funduszowy Instytucja Płatnicza - rachunek programowy Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca Płatność na podstawie wniosku o zaliczkę

12 Płatność pośrednia i końcowa - wnioskowanie Beneficjent Wniosek Beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Wdrażająca Zweryfikowane wnioski o płatność Instytucja Zarządzająca Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od IZ do IP Instytucja Płatnicza Komisja Europejska Zbiorcze Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację

13 Płatność pośrednia i końcowa - przepływy finansowe Komisja Europejska Płatność na podstawie zbiorczego Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację Instytucja Płatnicza - rachunek funduszowy Instytucja Płatnicza - rachunek programowy Refundacje na podstawie Poświadczeń i zestawień wydatków oraz wniosków o refundację Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca

14 Dokonane wypłaty środków (1) Środki otrzymane w ramach zaliczki na ZPORR: EFS – 43 846 953,50 EUR EFRR – 253 000 123,40 EUR Środki wypłacone przez Instytucję Płatniczą do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących z zaliczki na ZPORR: EFS – 21 794 816,98 EUR EFRR – 54 398 033,82 EUR W tym dla województwa małopolskiego: EFS – 1 526 347,00 EUR EFRR – 10 161 3887,00 EUR

15 Dokonane wypłaty środków (2) Środki wypłacone w ramach prefinansowania: w 2004 r. – 2 996 224,66 PLN w 2005 r. (do końca lutego) – 241 098,47 PLN Środki w ramach prefinansowania przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: w 2004 r. – 93 975,00 EUR Środki przekazane do BGK: 28 000 000,00 EUR


Pobierz ppt "Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google