Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU
ZARZĄD POWIATU W RYKACH BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA ROKU Grudzień 2013 rok

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz ze zm.) o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89 , poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

3 BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO
NA PODSTAWIE Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, Możliwości finansowych budżetu powiatu.

4 Przewidywane wykonanie za 2013 r. Przewidywanie wykonanie za 2013 r.
BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM kwota Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014r. Przewidywanie wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY ogółem, z tego: 53  49 203 985 II. WYDATKI ogółem, z tego: 53 091 872 47  1. DOCHODY BIEŻĄCE 49  47  3. WYDATKI BIEŻĄCE 48  45  WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 4    4. WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) Wynik ogółem (I-II) nadwyżka III. PRZYCHODY (1+2+3) 906 239 IV. ROZCHODY (1+2) 952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek 992 1. Spłaty otrzymanych krajowych i kredytów na rynku krajowym, z tego: pożyczek i kredytów, z tego: a) kredyt komercyjny na pokrycie a) spłata części kredytu do 500 400 planowanego deficytu Banku PEKAO SA b) spłata części kredytu do 951 2. Spłata pożyczek udzielonych 25 000 Banku Spółdzielczego 950 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 991  2. Udzielone pożyczki 25 000 a) wolne środki Ogółem (I+III) 49  Ogółem (II+ IV) 54 

5 BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM
PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  Lp. Wyszczególnienie  Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r.  Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: 91,41% 100,00% 1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 47,42% 4,40% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 15 000 0,03% środki unijne 7,31% 0,28% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 0,00% pomoc finansowa od miast i gmin 183,27% 2,08% ze sprzedaży majątku 67,00% 2,00% 2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: 95,49% 95,60% subwencja oświatowa 95,52% 41,05% subwencja wyrównawcza 94,98% 5,61% subwencja równoważąca 104,51% 3,66% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 105,76% 16,47% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000 117,65% 0,20% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 105,71% 0,74% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 100,77% 14,31% środki unijne na programy tzw. "miękkie" 26,26% 1,86% pozostałe dochody własne 117,05% 11,69%

6

7 WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 89,63% 100,00% 1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 46,20% 4,94% wydatki inwestycyjne 103,83% 4,54% zakupy inwestycyjne 15 000 10,49% 0,03% dotacje na inwestycje 30 000 20,00% 0,06% wydatki majątkowe finansowane z UE 6,15% 0,30% rezerwa na inwestycje 0,00% 2. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 94,23% 95,06% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96,48% 56,02% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110,93% 28,13% dotacje na zadania bieżące 95,73% 5,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,76% 2,54% wydatki bieżące finansowane z UE 25,63% 1,93% obsługa długu publicznego 51,61% 0,59%

8

9 PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy (6+7+8a+9) Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 050 05011 Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie 600 60014 Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L 850 000 Gmina Kłoczew Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni 1 500 Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki 1 000 000  Gmina Ryki 6 500 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie 200 000 Miasto Dęblin Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 60 000 60 000 754 75405 Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach 50 000 50 000 75411 Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 15 000 Dotacja z LUW KPPSP Ryki RAZEM 0,00 x

10

11

12 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
L.p. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 2 3 4 1. Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu) 42,55% 2. Pomoc finansowa miast i gmin 44,28% 3. Darowizna od partnerów prywatnych 8 000 0,35% 4. Dochody własne 12,18% 5. Dotacja z budżetu państwa 15 000 0,65% RAZEM 100,00% Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

13 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

14 WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
(ZADANIA WŁASNE) Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura % 1 2 3 4 1. Leśnictwo 0,56% 2. Transport i łączność 3,29% 3. Gospodarka mieszkaniowa 0,00% 4. Administracja publiczna 15,57% 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 6. Oświata i wychowanie 58,08% 7. Internaty i poradnie psychologiczne 9,49% 8. Pomoc społeczna 8,05% 9. Zadania z zakresu polityki społecznej 4,93% 10. Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000 0,02% 11. Kultura fizyczna 2 000 0,01% RAZEM 100,00%

15

16 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok
OŚWIATA Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września Szkoła 2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok I LO w Rykach 324 ZSZ Nr 1 w Rykach 535 571 ZSZ Nr 2 w Rykach 669 537 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 338 337 ZSZ Nr 2 w Dęblinie 418 390 ZS w Sobieszynie 87 58 Ogółem 2371 2217 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 1114 1071 Ogółem powiat 3485 3288

17 Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września
2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok ZSZ Nr 1 w Rykach 46 37 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 40 68 ZS w Sobieszynie 54 53 Ogółem 140 158 Poradnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie

18 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY
Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 Subwencja oświatowa 92,42% 2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa 4,57% 3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie 1,83% 5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska 58 000 0,27% 6 Dochody własne powiatu 0,92% RAZEM 100,00%

19 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

20 WYDATKI W OŚWIACIE Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura 1.
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 60,08% 2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty 4,75% 3. Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 5,07% 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 999 0,46% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 800 0,05% 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 188 0,18% 7. Projekty miękkie z UE 3,93% 8. Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe 0,64% 9. Bieżące wydatki rzeczowe 12,37% 10. Dotacje dla szkół niepublicznych 8,55% 11. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 12. Pomoc materialna dla uczniów 13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0,23% 14. Wydatki na działalność ekologiczną 58 000 0,27% 15. Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn 0,70% 16. Rezerwa oświatowa 2,64% RAZEM 100,00%

21 STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

22 DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE Lp. Placówka Dochody Wydatki 1 I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 5 078 2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 6 Zespół Szkół w Sobieszynie Razem

23 POMOC SPOŁECZNA Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura %
źródła sfinansowania dochody własne powiatu dotacje z budżetu państwa i innych jst inne wraz ze środkami unijnymi 1 2 3 4 5 6 7 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 26,30% 2. Dom Pomocy Społecznej 24,18% 3. Rodziny zastępcze 13,24% 4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 9,46% 5. Interwencja kryzysowa 5 000 0,08% 6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2,25% 11 508 7. Powiatowy Urząd Pracy 20,38% 68 406 8. Ośrodek wsparcia 4,12% RAZEM 100,00%

24

25 Przewidywane wykonanie w 2013 r.
DROGI POWIATOWE Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r. Struktura % 1 2 3 4 5 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18,02% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 0,36% 3. Wydatki bieżące statutowe 30,50% 4. Wydatki majątkowe 51,12% RAZEM 100,00%

26 BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ
Lp. Treść Przewidywane wykonanie w r. Plan na 2014 r. Struktura % 1 2 3 4 5 1. Rada powiatu 180 000 3,65% 2. Starostwo Powiatowe 95,06% 3. Promocja powiatu 43 396 43 266 0,88% 4. Pozostała działalność 30 000 20 000 0,41% RAZEM 100%

27 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę zł, z tego: Dotacja przedmiotowa w kwocie zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł.

28 OCHRONA ZDROWIA Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie zł, W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia.

29 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę zł, z tego: Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł.

30 REZERWY BUDŻETOWE: OGÓLNA w kwocie zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem. CELOWE w łącznej kwocie zł, z tego: Oświatowa w kwocie zł, Na pomoc społeczną w kwocie zł, Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie zł, Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie zł, Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie zł

31 ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU:
Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów. SZANSE DLA BUDŻETU: Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania: Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę zł, Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

33

34


Pobierz ppt "BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google