Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH."— Zapis prezentacji:

1 Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz ze zm.) o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89, poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

3 BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, Możliwości finansowych budżetu powiatu.

4 kwota § Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014r. § Wyszczególnienie Przewidywanie wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r I. DOCHODY ogółem, z tego: II. WYDATKI ogółem, z tego: DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE WYNIK BIEŻĄCY (1-3) DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) Wynik ogółem (I-II) nadwyżka III. PRZYCHODY (1+2+3) IV. ROZCHODY (1+2) Przychody z zaciągniętych pożyczek Spłaty otrzymanych krajowych i kredytów na rynku krajowym, z tego: 0 pożyczek i kredytów, z tego: a) kredyt komercyjny na pokrycie a) spłata części kredytu do planowanego deficytu 0 Banku PEKAO SA b) spłata części kredytu do Spłata pożyczek udzielonych Banku Spółdzielczego Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Udzielone pożyczki a) wolne środki Ogółem (I+III) Ogółem (II+ IV) BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

5 Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: ,41%100,00% 1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: ,42%4,40% dotacje z budżetu państwa na inwestycje ,03% środki unijne ,31%0,28% dotacje z budżetu państwa na inwestycje ,00% pomoc finansowa od miast i gmin ,27%2,08% ze sprzedaży majątku ,00%2,00% 2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: ,49%95,60% subwencja oświatowa ,52%41,05% subwencja wyrównawcza ,98%5,61% subwencja równoważąca ,51%3,66% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,76%16,47% udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,65%0,20% dotacja z budżetu państwa na zadania własne ,71%0,74% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe ,77%14,31% środki unijne na programy tzw. "miękkie" ,26%1,86% pozostałe dochody własne ,05%11,69% BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

6

7 Lp.Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,63%100,00% 1.WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,20%4,94% wydatki inwestycyjne ,83%4,54% zakupy inwestycyjne ,49%0,03% dotacje na inwestycje ,00%0,06% wydatki majątkowe finansowane z UE ,15%0,30% rezerwa na inwestycje ,00% 2.WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,23%95,06% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,48%56,02% wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,93%28,13% dotacje na zadania bieżące ,73%5,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,76%2,54% wydatki bieżące finansowane z UE ,63%1,93% obsługa długu publicznego ,61%0,59% WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM

8

9 Lp.DziałRozdz.Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2014 (6+7+8a+9) Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p a Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L Gmina Kłoczew Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki Gmina Ryki Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie Miasto Dęblin Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach Starostwo Powiatowe w Rykach Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach Dotacja z LUW KPPSP Ryki RAZEM ,00x x PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

10

11

12 L.p. Źródło finansowaniaKwotaStruktura Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu) ,55% 2.Pomoc finansowa miast i gmin ,28% 3.Darowizna od partnerów prywatnych8 0000,35% 4.Dochody własne ,18% 5.Dotacja z budżetu państwa ,65% RAZEM ,00% ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

13 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

14 Lp.WyszczególnienieKwotaStruktura % Leśnictwo ,56% 2. Transport i łączność ,29% 3. Gospodarka mieszkaniowa00,00% 4. Administracja publiczna ,57% 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 0000,00% 6. Oświata i wychowanie ,08% 7. Internaty i poradnie psychologiczne ,49% 8. Pomoc społeczna ,05% 9. Zadania z zakresu polityki społecznej ,93% 10. Kultura i ochrona dziedzictwa4 0000,02% 11. Kultura fizyczna2 0000,01% RAZEM ,00% WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (ZADANIA WŁASNE)

15

16 Szkoła 2012/ /2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok I LO w Rykach ZSZ Nr 1 w Rykach ZSZ Nr 2 w Rykach ZSZ Nr 1 w Dęblinie ZSZ Nr 2 w Dęblinie ZS w Sobieszynie Ogółem Liczba uczniów w szkołach niepublicznych Ogółem powiat Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września OŚWIATA

17 Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września Internat2012/ /2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok ZSZ Nr 1 w Rykach ZSZ Nr 1 w Dęblinie ZS w Sobieszynie Ogółem Poradnia Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie Ogółem

18 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY Lp.Źródło finansowaniaKwotaStruktura 1 Subwencja oświatowa ,42% 2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa ,57% 3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie ,83% 5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska ,27% 6 Dochody własne powiatu ,92% RAZEM ,00%

19 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

20 Lp.Rodzaj wydatkuKwota wydatkuStruktura 1.Wynagrodzenia i pochodne – szkoły ,08% 2.Wynagrodzenia i pochodne – internaty ,75% 3.Wynagrodzenia i pochodne – poradnie ,07% 4.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,46% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego ,05% 6.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,18% 7.Projekty miękkie z UE ,93% 8.Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe ,64% 9.Bieżące wydatki rzeczowe ,37% 10.Dotacje dla szkół niepublicznych ,55% 11.Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli ,05% 12.Pomoc materialna dla uczniów ,05% 13.Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,23% 14.Wydatki na działalność ekologiczną ,27% 15.Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn ,70% 16.Rezerwa oświatowa ,64% RAZEM ,00% WYDATKI W OŚWIACIE

21 STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

22 DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Lp.PlacówkaDochodyWydatki 1I Liceum Ogólnokształcące w Rykach Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie Zespół Szkół w Sobieszynie Razem

23 Lp.WyszczególnienieKwota Struktura % źródła sfinansowania dochody własne powiatu dotacje z budżetu państwa i innych jst inne wraz ze środkami unijnymi Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,30% Dom Pomocy Społecznej ,18% Rodziny zastępcze ,24% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,46% Interwencja kryzysowa5 0000,08% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,25% Powiatowy Urząd Pracy ,38% Ośrodek wsparcia ,12% RAZEM ,00% POMOC SPOŁECZNA

24

25 Lp.Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r.Struktura % Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,02% 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,36% 3.Wydatki bieżące statutowe ,50% 4.Wydatki majątkowe ,12% RAZEM ,00% DROGI POWIATOWE

26 Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r.Struktura % Rada powiatu ,65% 2.Starostwo Powiatowe ,06% 3.Promocja powiatu ,88% 4.Pozostała działalność ,41% RAZEM % BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

27 W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę zł, z tego: Dotacja przedmiotowa w kwocie zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

28 Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie zł, W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia. OCHRONA ZDROWIA

29 Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę zł, z tego: Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30 OGÓLNA w kwocie zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem. CELOWE w łącznej kwocie zł, z tego: Oświatowa w kwocie zł, Na pomoc społeczną w kwocie zł, Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie zł, Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie zł, Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie zł REZERWY BUDŻETOWE:

31 ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU: Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów. SZANSE DLA BUDŻETU: Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania: Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę zł, Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

33

34


Pobierz ppt "Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google