Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH."— Zapis prezentacji:

1 Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885. ze zm.) o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89, poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

3 BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, Możliwości finansowych budżetu powiatu.

4 kwota § Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014r. § Wyszczególnienie Przewidywanie wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. 12345678 I. DOCHODY ogółem, z tego:53 827 73349 203 985 II. WYDATKI ogółem, z tego: 53 091 87247 586 385 1. DOCHODY BIEŻĄCE 49 262 354 47 038 985 3. WYDATKI BIEŻĄCE48 007 88445 237 524 WYNIK BIEŻĄCY (1-3)1 254 4701 801 461 2. DOCHODY MAJĄTKOWE4 565 379 2 165 000 4. WYDATKI MAJĄTKOWE 5 083 9882 348 861 WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) - 518 609- 183 861 Wynik ogółem (I-II) nadwyżka 735 861 1 617 600 III. PRZYCHODY (1+2+3) 906 2390 IV. ROZCHODY (1+2)1 642 1001 617 600 952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek 992 1. Spłaty otrzymanych krajowych i kredytów na rynku krajowym, z tego: 0 pożyczek i kredytów, z tego: 1 617 1001 617 600 a) kredyt komercyjny na pokrycie a) spłata części kredytu do 500 400 500 400 planowanego deficytu 0 Banku PEKAO SA b) spłata części kredytu do 951 2. Spłata pożyczek udzielonych 25 000 0 Banku Spółdzielczego1 116 7001 117 200 950 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 0 991 2. Udzielone pożyczki25 0000 a) wolne środki881 2390 Ogółem (I+III)54 733 97249 203 985 Ogółem (II+ IV)54 733 97249 203 985 BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

5 Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 123456 DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: 53 827 73349 203 98591,41%100,00% 1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 4 565 3792 165 00047,42%4,40% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 015 000 0,03% środki unijne 1 915 983140 0007,31%0,28% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 619 91200,00% pomoc finansowa od miast i gmin 559 2791 025 000183,27%2,08% ze sprzedaży majątku 1 470 205985 00067,00%2,00% 2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: 49 262 35447 038 98595,49%95,60% subwencja oświatowa 21 143 79620 196 65795,52%41,05% subwencja wyrównawcza 2 908 5272 762 63394,98%5,61% subwencja równoważąca 1 724 6101 802 398104,51%3,66% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 663 2068 104 273105,76%16,47% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000100 000117,65%0,20% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 342 432362 000105,71%0,74% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 6 988 0677 041 867100,77%14,31% środki unijne na programy tzw. "miękkie" 3 492 258916 89926,26%1,86% pozostałe dochody własne 4 914 4585 752 258117,05%11,69% BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

6

7 Lp.Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 123456 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 53 091 87247 586 38589,63%100,00% 1.WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 5 083 9882 348 86146,20%4,94% wydatki inwestycyjne 2 080 3542 160 000103,83%4,54% zakupy inwestycyjne 143 00015 00010,49%0,03% dotacje na inwestycje 150 00030 00020,00%0,06% wydatki majątkowe finansowane z UE 2 340 634143 8616,15%0,30% rezerwa na inwestycje 370 00000,00% 2.WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 48 007 88445 237 52494,23%95,06% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 631 14526 657 91196,48%56,02% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 064 78413 383 806110,93%28,13% dotacje na zadania bieżące 2 911 1822 786 95795,73%5,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 276 1031 209 25194,76%2,54% wydatki bieżące finansowane z UE 3 576 894916 89925,63%1,93% obsługa długu publicznego 547 776282 70051,61%0,59% WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM

8

9 Lp.DziałRozdz.Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2014 (6+7+8a+9) Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 123456788a910 105005011 Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn 140 000 Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie 260060014 Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L 850 000423 500 Gmina Kłoczew 425 000 Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni 1 500 360060014 Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki 1 000 000493 500 Gmina Ryki 500 000 Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni 6 500 460060014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie 200 000100 000 Miasto Dęblin 100 000 Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach 560060014 Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 60 000 Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach 675475405 Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach 50 000 Starostwo Powiatowe w Rykach 775475411 Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 15 000 Dotacja z LUW 15 000 KPPSP Ryki RAZEM 2 315 0001 127 0000,00x1 048 000140 000 x PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

10

11

12 L.p. Źródło finansowaniaKwotaStruktura 1234 1.Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu)985 00042,55% 2.Pomoc finansowa miast i gmin1 025 00044,28% 3.Darowizna od partnerów prywatnych8 0000,35% 4.Dochody własne282 00012,18% 5.Dotacja z budżetu państwa15 0000,65% RAZEM2 315 000100,00% ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1.850.000 zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

13 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

14 Lp.WyszczególnienieKwotaStruktura % 1234 1. Leśnictwo127 0280,56% 2. Transport i łączność743 8073,29% 3. Gospodarka mieszkaniowa00,00% 4. Administracja publiczna3 518 71415,57% 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 0000,00% 6. Oświata i wychowanie13 129 53058,08% 7. Internaty i poradnie psychologiczne2 145 4259,49% 8. Pomoc społeczna1 819 2608,05% 9. Zadania z zakresu polityki społecznej1 114 4534,93% 10. Kultura i ochrona dziedzictwa4 0000,02% 11. Kultura fizyczna2 0000,01% RAZEM22 605 217100,00% WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (ZADANIA WŁASNE)

15

16 Szkoła 2012/20132013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok I LO w Rykach324 1 908 195 ZSZ Nr 1 w Rykach5355713 522 086 ZSZ Nr 2 w Rykach6695373 772 224 ZSZ Nr 1 w Dęblinie3383372 541 007 ZSZ Nr 2 w Dęblinie4183902 836 963 ZS w Sobieszynie8758427 287 Ogółem2371221715 007 762 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych111410711 867 989 Ogółem powiat3485328816 875 751 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września OŚWIATA

17 Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września Internat2012/20132013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok ZSZ Nr 1 w Rykach4637418 144 ZSZ Nr 1 w Dęblinie4068531 844 ZS w Sobieszynie5453372 713 Ogółem1401581 322 701 Poradnia Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 636 114 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 602 945 Ogółem1 239 059

18 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY Lp.Źródło finansowaniaKwotaStruktura 1 Subwencja oświatowa20 196 65792,42% 2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa998 9054,57% 3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie400 0001,83% 5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska58 0000,27% 6 Dochody własne powiatu200 0000,92% RAZEM 21 853 562100,00%

19 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

20 Lp.Rodzaj wydatkuKwota wydatkuStruktura 1.Wynagrodzenia i pochodne – szkoły13 129 53060,08% 2.Wynagrodzenia i pochodne – internaty1 037 8084,75% 3.Wynagrodzenia i pochodne – poradnie1 107 6175,07% 4.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli99 9990,46% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 8000,05% 6.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka39 1880,18% 7.Projekty miękkie z UE858 9053,93% 8.Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe140 0000,64% 9.Bieżące wydatki rzeczowe2 703 14512,37% 10.Dotacje dla szkół niepublicznych1 867 9898,55% 11.Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli10 0000,05% 12.Pomoc materialna dla uczniów10 0000,05% 13.Świadczenia na rzecz osób fizycznych51 2000,23% 14.Wydatki na działalność ekologiczną58 0000,27% 15.Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn152 6070,70% 16.Rezerwa oświatowa576 7742,64% RAZEM 21 853 562100,00% WYDATKI W OŚWIACIE

21 STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

22 DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Lp.PlacówkaDochodyWydatki 1I Liceum Ogólnokształcące w Rykach5 078 2Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach386 000 3Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach177 000 4Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie279 704 5Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie153 800 6Zespół Szkół w Sobieszynie809 000 Razem1 810 582

23 Lp.WyszczególnienieKwota Struktura % źródła sfinansowania dochody własne powiatu dotacje z budżetu państwa i innych jst inne wraz ze środkami unijnymi 1234567 1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze1 673 54026,30%1 460 215213 3250 2.Dom Pomocy Społecznej1 538 62424,18%1 183 624355 0000 3.Rodziny zastępcze842 36813,24%662 332180 0360 4.Powiatowe centra pomocy rodzinie601 9609,46%601 96000 5.Interwencja kryzysowa5 0000,08%5 00000 6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 143 0282,25%131 52011 5080 7.Powiatowy Urząd Pracy1 296 51720,38%1 228 111068 406 8.Ośrodek wsparcia262 0004,12%0262 0000 RAZEM6 363 037100,00%5 272 7621 021 86968 406 POMOC SPOŁECZNA

24

25 Lp.Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r.Struktura % 12345 1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne747 916743 80718,02% 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych15 000 0,36% 3.Wydatki bieżące statutowe1 594 0001 258 74930,50% 4.Wydatki majątkowe1 961 1912 110 00051,12% RAZEM4 318 1074 127 556100,00% DROGI POWIATOWE

26 Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r.Struktura % 12345 1.Rada powiatu180 000 3,65% 2.Starostwo Powiatowe4 590 9134 682 22795,06% 3.Promocja powiatu43 39643 2660,88% 4.Pozostała działalność30 00020 0000,41% RAZEM4 844 3094 925 493100% BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

27 W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 737.000 zł, z tego: Dotacja przedmiotowa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie 10.000 zł, Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 27.000 zł. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

28 Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia. OCHRONA ZDROWIA

29 Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 85.440 zł, z tego: Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 61.440 zł, Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie 24.000 zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30 OGÓLNA w kwocie 475.000 zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem. CELOWE w łącznej kwocie 1.295.581 zł, z tego: Oświatowa w kwocie 576.774 zł, Na pomoc społeczną w kwocie 225.000 zł, Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie 141.200 zł, Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł, Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie 100.000 zł, Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł REZERWY BUDŻETOWE:

31 ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU: Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów. SZANSE DLA BUDŻETU: Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania: Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę 484.066 zł, Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę 1.850.000 zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę 1.070.177 zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

33

34


Pobierz ppt "Grudzień 2013 rok BUDŻET POWIATU RYCKIEGO BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google