Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017."— Zapis prezentacji:

1 (Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2011 rok Wykonanie za 2012 rok Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Prognoza na 2015 r. Prognoza na 2016 r. Prognoza na 2017 r. A. Dochody ogółem, z tego: A.1. Dochody bieżące A.2. Dochody majątkowe, w tym: A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku B. Wydatki ogółem, z tego: B.1. Wydatki bieżące B.2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B)

6

7 TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku Wykonanie w 2012 roku Przewidywane wykonanie w 2013 roku Plan na 2014 rok Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: D.1.1. Kredyty i pożyczki D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych D.1.3. Wolne środki PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku Wykonanie w 2012 roku Przewidywane wykonanie w 2013 roku Plan na 2014 rok. Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek E. Umorzenia pożyczek

8 ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2013 roku i na lata następne Obowiązywały do końca roku 2013 Procentowy stosunek rat kapitałowych + odsetek przypadających do spłaty w danym roku budżetowych do dochodów ogółem ( przy dopuszczalnym 15 %)

9 TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku Wykonanie w 2012 roku Przewidywane wykonanie w 2013 roku Plan na 2014 r. Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

10 Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.) Wyszczególnienie WykonaniePlanPrognoza Dochody bieżące Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące Dochody ogółem Wskaźnik K4,69%3,63%5,06% Średnia z 3 lat ( dopuszczalny 4,46% wskaźnik obsługi długu) Dochody w planowane Spłata rat i odsetek Wskaźnik obsługi długu w 2014 roku wynosi 3,86% Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) Średnia wskaźnika K z trzech ostatnich lat winna być równa lub większa od wskaźnika obsługi długu Wskaźnik K = dochody bieżące +dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące/dochody ogółem

11 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY " -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział 050 Rozdział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością – wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie Dział 801 Rozdział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 1.3. Nowa kadra – większe możliwości III- wyrównanie szans bezrobotnych, z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Dział 801 Rozdział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

12 Stawy w Sobieszynie

13

14


Pobierz ppt "(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google