Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017."— Zapis prezentacji:

1 (Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017 ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2011 rok Wykonanie za 2012 rok Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Prognoza na 2015 r. Prognoza na 2016 r. Prognoza na 2017 r. A. Dochody ogółem, z tego: 51 679 689 57 664 50853 827 73349 203 98546 930 899 46 613 000 46 640 000 A.1. Dochody bieżące48 815 91347 740 38249 262 35447 038 98546 930 89946 613 00046 640 000 A.2. Dochody majątkowe, w tym: 2 863 776 9 924 125 4 565 379 2 165 000 0 0 0 A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 263 600 77 2271 470 205985 0000 0 0 B. Wydatki ogółem, z tego: 50 740 91359 887 77753 091 87247 586 38545 313 29945 437 000 45 932 900 B.1. Wydatki bieżące46 653 48045 721 77848 007 88445 237 52445 313 29945 046 30045 278 100 B.2. Wydatki majątkowe4 087 43314 165 9985 083 9882 348 8610390 700654 800 C. Wynik budżetu (A-B) 938 776 - 2 223 268735 8611 617 600 1 176 000 707 100

6

7 TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku Wykonanie w 2012 roku Przewidywane wykonanie w 2013 roku Plan na 2014 rok Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: 2 466 695 4 515 407 906 239 0000 D.1.1. Kredyty i pożyczki 3 100 000 D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych 25 000 D.1.3. Wolne środki2 466 6951 415 407881 239 PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku Wykonanie w 2012 roku Przewidywane wykonanie w 2013 roku Plan na 2014 rok. Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: 2 073 6361 410 9001 642 1001 617 100 1 176 000707 100 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 073 636 1 410 900 1 642 100 1 617 100 1 617 100 1 176 000 707 100 E. Umorzenia pożyczek 72.000

8 ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2013 roku i na lata następne Obowiązywały do końca roku 2013 Procentowy stosunek rat kapitałowych + odsetek przypadających do spłaty w danym roku budżetowych do dochodów ogółem ( przy dopuszczalnym 15 %)

9 TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku Wykonanie w 2012 roku Przewidywane wykonanie w 2013 roku Plan na 2014 r. Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: 2 587 4121 873 9472 189 876 1 900 3001 844 9001 357 300856 200 G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) 2 073 636 1 410 900 1 642 100 1 617 600 1 176 000 707 100 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek 513 776 463 047 547 776 282 700 227 300 181 300 149 100

10 Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.) Wyszczególnienie WykonaniePlanPrognoza 2011201220132014201520162017 12345678 Dochody bieżące48 815 91347 740 38349 262 36447 038 98546 930 89946 613 00046 640 000 Dochody ze sprzedaży majątku 263 60077 2271 470 205985 000000 Wydatki bieżące46 653 48045 721 77848 007 88445 237 52445 313 29945 046 30045 278 100 Dochody ogółem51 679 68957 664 50853 827 73349 203 98546 930 89946 613 00046 640 000 Wskaźnik K4,69%3,63%5,06% Średnia z 3 lat ( dopuszczalny 4,46% wskaźnik obsługi długu) Dochody w 2014- planowane 49 203 985 Spłata rat i odsetek 1 900 300 Wskaźnik obsługi długu w 2014 roku wynosi 3,86% Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) 2 162 4332 018 6051 254 4801 801 4611 617 6001 566 7001 361 900 Średnia wskaźnika K z trzech ostatnich lat winna być równa lub większa od wskaźnika obsługi długu Wskaźnik K = dochody bieżące +dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące/dochody ogółem

11 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach 2014201520162017 1.1. Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013" -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział 050 Rozdział 05011 2013-2015 1 010 480 535 000 46 086 0 0 a) wydatki bieżące 870 480395 00046 08600 b) wydatki majątkowe 140 000 000 1.2. Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością – wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie Dział 801 Rozdział 80130 2013-2015 1 499 690 463 905 305 57100 a) wydatki bieżące 1 499 690463 905305 571 b) wydatki majątkowe 1.3. Nowa kadra – większe możliwości III- wyrównanie szans bezrobotnych, z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Dział 801 Rozdział 80130 2013-201596 80857 99419 24200 a) wydatki bieżące 96 80857 9941924200 b) wydatki majątkowe

12 Stawy w Sobieszynie

13

14


Pobierz ppt "(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google