Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012

2 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to coroczne, kompleksowe podsumowanie stanu oświaty w Gminie Wielka Wieś. Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2011/2012.

3 W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, 2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, 2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

4 Ponadto zadania oświatowe Gminy Wielka Wieś związane są z obowiązkiem: 1. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 3. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych. 4. Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 5. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki. 6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 7. Zapewnienia dowozów uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 8. Realizacja Projektów Edukacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania. 9. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. 10. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 11. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych i innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.

5 DEMOGRAFIA

6 W roku szkolnym 2011/2012 w gminie Wielka Wieś funkcjonowały 4 przedszkola samorządowe: (Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi, w Białym Kościele, Modlnicy i Modlniczce); 1 przedszkole niepubliczne: (Niepubliczne Przedszkole Zakątek Maluszka w Modlnicy); 2 niepubliczne punkty przedszkolne: (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ołówek w Giebułtowie i Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole pod Modrzewiami w Czajowicach); 5 publicznych szkół podstawowych: (Szkoła Podstawowa w Będkowicach, w Bęble, w Białym Kościele, w Wielkiej Wsi i w Modlnicy); 1 szkoła filialna szkoły podstawowej (Szkoła Filialna w Modlniczce); 1 publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie: (Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajowicach); 2 publiczne gimnazja: (Gimnazjum w Białym Kościele i w Modlnicy. Stan organizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2011/2012 obrazują poszczególne tabele : Uwarunkowania organizacyjne

7 l.p. Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba etatów pedagogicznych Liczba etatów niepedagogicznych Średnia liczba dzieci w oddziale Średnia liczba etatów na oddział Administracja Obsługa 1PS Biały Kościół2513,802255,8 2PS Wielka Wieś5028,390,754,5256,82 3PS Modlnica251201 3,00 4PS Modlniczka5026,50,54,0255,5 Razem150620,691,2511,5255,57 Placówki wychowania przedszkolnego

8 L.p. Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba etatów pedagogicznych liczba etatów niepedagogicznych średnia liczba dzieci w oddziale średnia liczba etatów na oddział admin.obsługa 1SP Będkowice2944,6400,571,29 2SP Bębło110611,440,754182,70 3SP Biały Kościół104611,020,754,25172,67 4SP Wielka Wieś8369,60,753142,23 5SP Modlnica176918,015202,67 6SF Modlniczka2533,000,7581,25 Razem5273357,703,2517,5162,38 Szkoły podstawowe

9 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na przełomie 3 lat

10 L.p. Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba etatów pedagogicznych Średnia liczba dzieci w oddziale Średnia liczba etatów na oddział 1Oddział przedszkolny przy SP Będkowice 711,047 2Oddział przedszkolny przy SP Bębło 2922,04151,02 3Oddział przedszkolny przy SP Biały Kościół 1711,04171,04 4Oddział przedszkolny przy SP Wielka Wieś 1911,04191,04 5Oddział przedszkolny przy SP Modlnica 3022,08151,04 6Oddział przedszkolny przy SF Modlniczka 1011,04101,04 Razem11288,28141,04 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

11 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych na przełomie 3 lat

12 L.p. Placówka Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów pedagogicznych liczba etatów niepedagogicznych Średnia liczba dzieci w oddziale Średnia liczba etatów na oddział administracjaobsługa 1Gim. Biały Kościół1637180,754,75233,36 2Gim. Modlnica103670,52171,58 Razem26613251,256,75202,54 Gimnazja

13 Liczba uczniów Gimnazjów na przełomie 3 lat

14 Analizując wskaźniki zauważyć należy, że liczebność uczniów w oddziałach poszczególnych placówek jest zróżnicowana. Wynika to z uwarunkowań demograficznych, lokalizacji placówek w terenie i innych czynników. Zasadnym wydaje się permanentne analizowanie tej sytuacji i podejmowanie stosownych działań w celu poprawy wskaźnika efektywności wykorzystywania nakładów finansowych w bieżącej działalności.

15 Koszty utrzymania ucznia Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp.

16 Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, funkcjonowanie na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Starając się poprawić efektywność wydatkowania środków ponoszonych na zadania oświatowe, dokonywane są zmiany organizacyjne polegające na restrukturyzacji sieci placówek, modyfikacjach organizacyjnych itp.

17 L.p. Szkoła Podstawowa/ Gimnazjum w: Średnioroczna liczba uczniów Wydatki bieżące poniesione w 2011 r. na: Koszt kształcenia ucznia w 2011 r. Subwencja oświatowa na szkołę w 2011 r. Subwencja na ucznia szkoły Różnica: subwencja - wydatki Różnica: subwencja na ucznia - koszt kształcenia ucznia oddział przedszkolny szkoła podstawowa/ gimnazjum oddział przedszkolny szkołę podstawową/ gimnazjum oddział przedszkolny szkoła podstawowa/ gimnazjum 1 23456789101112 1Będkowicach6,6727,3358 755,90386 893,578 808,9814 156,37193 080,86 7064,7954 (5 505 807 : 779,33) -193 812,71-7 420,02 2Bęble30,67104,33128 123,95 1 016 561,30 4 177,509 743,71737 070,10-279 491,20-3 007,36 3Białym Kościele19,67104,6795 009,10966 152,414 830,159 230,46739 472,13-226 680,28-2 494,11 4Wielkiej Wsi19,0084,0096 772,05818 950,125 093,279 749,41593 442,81-225 507,31-3 013,05 5 Modlnicy i Modlniczce 39,00193,67155 417,26 1 840 557,90 3 985,069 503,58 1 368 238,93 -472 318,97-2 767,22 6Gim. Biały Kościół0,00163,000,00 1 561 772,90 0,009 581,43 1 151 561,65 -410 211,25-2 845,08 7Gim. Modlnica0,00102,330,00539 612,210,005 273,26722 940,51183 328,301 463,10 -1 624 693,41-2 413,17 Ogółem w gminie115,01779,33534 078,26 7 130 500,41 4 643,759 149,53 5 505 807,00 Wydatki bieżące i subwencja oświatowa w 2011 roku

18 Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że niska wartość wskaźnika (liczba dzieci na oddział) świadczy o niskiej efektywności wykorzystania finansowych nakładów na szkoły z budżetu JST. W efekcie tego rośnie inny wskaźnik, mianowicie kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go ucznia. Dla organu prowadzącego stanowi to ważny sygnał, świadczący o niezbyt korzystnym wskaźniku efektywności finansowania systemu oświaty. Analizując koszty utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach należy stwierdzić, że są one porównywalne w większych, natomiast w mniejszych są zdecydowanie wyższe, fakt ten wynika z niskiej liczby uczniów w placówce. Korzystniej w sensie ekonomicznym przedstawia się sytuacja gimnazjów. Placówki te tworzone były od podstaw przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji demograficznej, infrastruktury, warunków technicznych oraz lokalowych przeznaczanych na ten cel obiektów. Stąd też koszty utrzymania ucznia w tego typu placówkach na terenie naszej gminy, kształtują się na zbliżonym poziomie.

19 Finansowanie zadań oświatowych w 2011 r. L.p.Wyszczególnienie zadaniaPlan w złWykonanie w zł 1.Szkoły podstawowe4 837 1104 665 892 2.Oddziały przedszkolne przy szkołach516 988486 211 3.Przedszkola samorządowe Dotacja do przedszkoli w innych gminach 2 060 420 457 114 1 827 575 457 114 4.Gimnazja2 110 2302 039 096 5.Dowóz uczniów do szkół410 180401 481 6.GZEAS375 400372 228 7.Doskonalenie zawodowe nauczycieli39 30036 329 8.Stołówki szkolne43 22041 226 9.Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytowanych39 33238 014 10.Świetlice szkolne220 865196 728 11.Stypendia socjalne i motywacyjne122 440108 434 12.Sport w szkole10 0004 174 Razem kwota finansowania zadań oświatowych11 242 59910 674 502

20

21 Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie gminnej oświaty Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na oświatę) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] 20086.832.2594.286.6267702.545.63337,26 20098.185.4834.679.2827513.506.20142,83 2010 9.066.677 - 335.656 EFS = 8.731.021 5.107.404758 3.959.273 - 335.656 EFS = 3.623.617 41,5 2011 10.674.502 - 760.367 EFS = 9.914.135 5.505.807793 5.168.695 - 760.367 EFS = 4.408.328 44,47

22 Wynagrodzenia nauczycieli gwarantowane art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela w 2011 roku, a średnie wynagrodzenie osiągnięte przez nauczycieli w Gminie Wielka Wieś

23 Lp. Stopnie awansu zawodowego Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela Średnie wynagrodzenie Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela Kwota różnicy od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7) (kol. 3 x B1)(kol. 3 x B2)(kol. 9 - kol. 8) 12345678910 1 nauczyciel stażysta100%2 446,822 618,108,7212,30299 500,68285 111,57-14 389,11 2 nauczyciel kontraktowy111%2 715,972 906,0922,2622,59746 254,23751 562,775 308,54 3 nauczyciel mianowany144%3 523,423 770,0620,5925,05958 137,75930 938,78-27 198,97 4 nauczyciel dyplomowany184%4 502,154 817,3048,0147,372 641 967,782 567 045,00-74 922,78

24 Dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2011 r.

25 Kadra i system doskonalenia zawodowego W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie nastąpiły zmiany w stanie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. Również stan zatrudnienia nauczycieli nie uległ zmianie. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności. Realizując zadanie wynikające z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, organ prowadzący obligatoryjnie przeznaczył środki wyodrębniając z budżetu każdej placówki kwotę na realizację ww. zadania. Nauczycielom dofinansowano między innymi kursy kwalifikacyjne, doskonalące, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty, seminaria itp. Nauczyciele zatrudnieni we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy wykazują systematyczne zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji.

26 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Poziom wykształcenia nauczycieli obrazują co obrazują tabele. Zatrudnienie nauczycieli na terenie Gminy Wielka Wieś zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółemstażystakontraktowymianowanydyplomowany 1028232546 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób 36571113 liczba etatu13,683,352,972,754,61 razem etaty115,6811,3525,9727,7550,61

27 Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów rozwijają przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację w różnego rodzaju konkursach, projektach, programach, zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych. Nasze placówki uczestniczą w wielu programach rządowych, unijnych i organizacji pozarządowych, co pozwala na rozwijanie wielu umiejętności, a ponadto pozyskanie sporych środków finansowych, w ramach których pokaźnie wzbogacono ofertę edukacyjną, między innymi poprzez : - bezpośrednie zajęcia dla uczniów rozwijające ich zainteresowania oraz poszerzające zasób wiedzy, wiadomości; - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; - organizację wycieczek turystycznych, przedmiotowych oraz wyjazdów do teatru, filharmonii i innych ośrodków kultury, - wzbogacanie placówek w sprzęt, pomoce dydaktyczne i naukowe. - wprowadzanie nowych technologii informatycznych. Dokładne informacje na temat uczestnictwa wszystkich placówek w różnego rodzaju projektach, sukcesy naszych uczniów oraz szereg innych elementów zawarte są w materiałach opracowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek. Poziom nauczania

28 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007 r. poz. 562 z późn. zm.) corocznie w klasach VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian, w klasach III gimnazjum – egzamin gimnazjalny. Rok SP Wielka Wieś SP Biały Kościół SP Bębło SP Będkowice SP Modlnica Gmina Powiat Województwo Kraj 201228,0024,1024,5024,0025,3025,2224,3823,6622,75 201128,9528,6227,8328,5026,9328,0126,7825,7625,27 201031,2130,7125,0023,0025,8627,3326,3325,6124,56 200930,5023,3223,9229,1124,4125,2024,0023,3622,64 200832,1728,4729,1929,0025,7127,9027,1026,7125,80 200732,7530,6727,0822,9029,5028,6727,9727,4226,57 Wyniki sprawdzianu uczniów w szkołach podstawowych ( maks. 40 pkt).

29 Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Mocne strony: Dobre opanowanie przez uczniów umiejętności czytania, na poziomie wyższym niż przeciętny. Opanowanie korzystania z informacji i rozumowania na poziomie koniecznym. Dość liczna grupa uczniów o średnim potencjale. Słabe strony: Opanowanie umiejętności pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce w stopniu niezadowalającym. Za mała grupa uczniów o wysokim potencjale. Zbyt duża grupa uczniów o niskim potencjale, a tym samym zagrożona niskimi wynikami.

30

31 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowymi rozszerzonym. Wyniki egzaminacyjne pierwszego rocznika absolwentów zreformowanego gimnazjum pokazują, że gimnazjaliści zupełnie dobrze sobie z zadaniami nowego typu poradzili. Na przykład duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z najtrudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność rozumowania i argumentowania. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających czytania i interpretowania mapy oraz czytania ze zrozumieniem, zarówno w języku polskim, jak i obcym na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. W zakresie tej ostatniej umiejętności polscy gimnazjaliści potwierdzili wysoką pozycję, jaką zajęli na świecie pod względem umiejętności czytania i interpretacji tekstu w międzynarodowym badaniu PISA. Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy wyników doświadczenia, w przypadku języków obcych nowożytnych – umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, a w przypadku matematyki – techniczna, ale ważna umiejętność wykonywania działań na potęgach, która jest przydatna w analizie zagadnień związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką.

32 Parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego Część humanistycznaCzęść matematyczno - przyrodniczaJęzyki obce Język polskiHistoria i wiedza o społeczeństwie MatematykaPrzedmioty przyrodnicze Język angielski poziom podstawowy Język angielski poziom rozszerzony Maksymalna liczba punktów w poszczególnych zakresach 3233302640 Średnia (%) Punkty Stanin Średnia (%) Punkty Stanin Średnia (%) Punkty Stanin Średnia (%) Punkty Stanin Średnia (%) Punkty Stanin Średnia (%) Punkty Stanin Gim. Biały Kościół 68,1 21,8 6 66,5 21,9 7 55,7 16,7 7 53,4 13,9 7 60,8 24,3 5 41,6 16,6 - Gim. Modlnica 71,2 22,8 7 70,2 23,2 8 60,1 18,0 8 57,3 14,9 8 75,5 30,2 7 61,3 24,5 - Gmina69,122,1767,622,3757,117,1754,614,2765,726,3648,019,2- Powiat67,821,7763,921,1649,014,7651,213,3663,825,5645,518,2- Woj.68,421,9763,320,9650,015,0651,513,4664,025,6645,318,1- Kraj65,020,8661,020,1647,015,5650,013,0663,025,2646,018,3-

33 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

34 Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Niemniej jednak daje wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji mających na celu poprawę wyników nauczania. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką jakość nauczania. 34

35 Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące czynniki: czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, niski poziom aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych, czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii. 35

36 Dziękuję za uwagę. 36


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google