Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela
Zenon Decyk Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

2 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Zmiany z 21 listopada 2008 r. Od 1 stycznia 2009 obowiązują nowe wskaźniki określające wysokość wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Od 1 września 2009 obowiązują nowe przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

3 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Awans zawodowy W art. 9a ust 4 KN rozszerzono krąg osób o nauczycieli akademickich zatrudnionych w kolegiach służb społecznych. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu nauczyciele akademiccy, mający stopień naukowy i legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, uzyskują – z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych – stopień nauczyciela mianowanego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

4 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Awans zawodowy Wydłużono termin do 31 grudnia 2010 r. potwierdzenia ukończenia szkolenia dla ekspertów (ustawa o zmianie ustawy KN z 15 lipca 2004 r) Rozszerzono grupę placówek realizujących szkolenia ekspertów o placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra kultury /art. 9g ust 11a pkt 3/ Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

5 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Wynagrodzenie Nowe wskaźniki określające wysokości wynagrodzeń nauczycieli (średnie gwarantowane) stażysta 100% kontraktowy 111% mianowany 144% dyplomowany 184% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej kwota bazowa na 2009 rok 2 177,86 zł Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

6 Wynagrodzenie Zniesiono obowiązek corocznego ustalania przez organy prowadzące regulaminów wynagradzania. Wprowadzono obowiązek dokonywania przez organy prowadzące corocznej analizy wydatków na wynagrodzenia w terminie do 31 grudnia. Analiza dotyczy wydatków poniesionych w danym roku szkolnym na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

7 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Wynagrodzenie Na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nałożono obowiązek sporządzania i przekazywania odpowiednio – radom samorządów, dyrektorom szkół, regionalnej izbie obrachunkowej oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli – sprawozdań o wysokości wydatków faktycznie poniesionych na wynagrodzenia. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

8 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Wynagrodzenie Nowe przepisy umożliwiają samorządom terytorialnym podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli , w tym stawek wynagrodzenia zasadniczego z dochodów własnych. Samorząd może także upoważnić dyrektora szkoły do podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w indywidualnych przypadkach i w ramach planu finansowego szkoły Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

9 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Wynagrodzenie Dwukrotna regulacja wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku: I do 30 marca z wyrównaniem od 1 stycznia II do 30 października z wyrównaniem od września Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

10 Czas pracy Nowe brzmienie art. 42 ust 2 KN
„2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów…” a było tak: „ 2)  inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;”

11 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Czas pracy Cd ust.2 „… z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;” Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

12 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Czas pracy Art. 42 ust. 2b Nauczyciel ma obowiązek: W ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

13 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Czas pracy W art. 42 ust. 7 KN uchylono obowiązek uzyskiwania przez organ prowadzący opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny przy określaniu: Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; Zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru. To rada gminy (powiatu, sejmik województwa) będzie ustalała w drodze uchwały warunki, przypadki i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

14 Nowe rozporządzenie o kwalifikacjach
Pani minister podpisała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli doprecyzowało i uporządkowało obecnie obowiązujące wymagania kwalifikacyjne. Obowiązywać będzie od 1 września 2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

15 Nowe rozporządzenie o kwalifikacjach
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, oprócz nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje posiadać będą osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

16 Nowe rozporządzenie o kwalifikacjach
Uelastyczniono przepis dotyczący kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej). W nowym stanie prawnym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym ma również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

17 Nowe rozporządzenie o kwalifikacjach
W nowym rozporządzeniu podniesiono również wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, nauczyciel w zasadniczej szkoły zawodowej będzie musiał legitymować się wykształceniem, co najmniej wyższym zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach w szkołach zawodowych możliwe jest zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

18 Nowe rozporządzenie o kwalifikacjach
Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

19 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Dziękuję za uwagę Życzę miłego dnia Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie


Pobierz ppt "Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela"

Podobne prezentacje


Reklamy Google