Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 listopada 2010 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach Tyskie Dotacje 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 listopada 2010 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach Tyskie Dotacje 2011."— Zapis prezentacji:

1 25 listopada 2010 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach Tyskie Dotacje 2011

2 O czym będziemy mówić? I. Priorytetowe obszary współpracy oraz zadania publiczne przewidziane do realizacji w ramach współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. II.Ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011. III. Inne tryby przekazywania dotacji (małe granty, wspieranie sportu). IV. Komisje konkursowe: tryb pracy, kryteria oceny i procedura oceniania złożonych ofert, udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych V. Oferta Inkubatora na rok 2011.

3 I. Priorytetowe obszary współpracy oraz zadania publiczne na rok 2011

4 POMOC SPOŁECZNA OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

5 POMOC SPOŁECZNA PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dom pomocy społecznej ośrodki wsparcia dla osób starszych Centrum Integracji Społecznej programy poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ programy edukacyjno-integracyjno- rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych placówki opiekuńczo- wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci opieka nad chorymi na nowotwory w stanie terminalnym oraz ich rodzinami ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień świetlica terapeutyczna dla niepełnosprawnych działania abstynenckie (Klub Abstynenta, obozy, itp.) Punkt Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat Wielozadaniowy Ośrodek Integracji obozy i kolonie dla dzieci działania promujące styl życia wolny od uzależnień DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: imprezy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych, imprezy - Tyski Tydzień Godności, programy dla osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna organizacja czasu wolnego dla młodzieży program poszerzający kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zajęcia kulturalno-sportowe profilaktyka narkomanii program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

6 EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SKARBY NATURY – PTAKI W MIEŚCIE TYCHY TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE imprezy rekreacyjno-sportowe edukacja ekologiczna animacja środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przy ul. Tischnera 52 animacja środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przy ul. Jedności 131 projekty w zakresie wspierania rozwoju sportu

7 II. Ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011

8 POMOC SPOŁECZNA – s. 1/3 prowadzenie Ośrodków Wsparcia, które obejmą swoją pomocą do 85 osób starszych, tj. po 60 roku życia Termin ogłoszenia: listopad 2010 r. Środki: 164 250 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzenie programów edukacyjno – integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych a także niepełnosprawnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej Termin ogłoszenia: listopad 2010r. Środki: 40 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

9 POMOC SPOŁECZNA – s. 2/3 prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki Termin ogłoszenia: listopad 2010 r. Środki: 137 800 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin Termin ogłoszenia: listopad 2010 r. Środki: 20 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

10 POMOC SPOŁECZNA – s. 3/3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników, organizacja imprez integracyjnych w ramach Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie programu dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Tychy z zakresu rehabilitacji społecznej; Termin ogłoszenia: styczeń 2011 r. Środki: 41 200 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie Termin ogłoszenia: listopad 2010 r. Środki: 18 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

11 PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – s. 1/3 prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej Środki: 219 240 zł prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Środki: 1 474 774 zł prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Środki: 107 500 zł Termin ogłoszenia: listopad 2010r. Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

12 PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – s. 2/3 prowadzenie działań abstynenckich, w tym wspieranie działalności klubu abstynenta, prowadzenie obozów terapeutycznych oraz organizacja imprez sportowych, kulturalnych, itp. mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień lub podtrzymywanie abstynencji osób uzależnionych od alkoholu Środki: 39 000 zł Termin ogłoszenia: listopad 2010 r. organizacja obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z grup ryzyka (WAKACJE 2011) Środki: 65 000 zł organizacja działań dla dzieci i młodzieży promujących wolne od uzależnień formy spędzania czasu wolnego (WAKACJE 2011) Środki: 10 000 zł Termin ogłoszenia: marzec/kwiecień 2011 r. Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

13 PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – s. 3/3 prowadzenie programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych Środki: 43 000 zł prowadzenie programu profilaktycznego poszerzającego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym Środki: 40 000 zł Termin ogłoszenia: listopad 2010r. Odpowiedzialni: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

14 OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Tychy Termin ogłoszenia: styczeń 2011r. Środki: 30 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7-go roku życia Termin ogłoszenia: styczeń 2011r. Środki: 10 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

15 EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Skarby natury – ptaki w mieście Tychy Środki: 15 000 zł Termin ogłoszenia: marzec/kwiecień 2011 r. Odpowiedzialny: Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

16 KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Tyskie Inicjatywy Kulturalne Termin ogłoszenia: grudzień 2010 r. Środki: 50 000 zł Odpowiedzialny: Miejskie Centrum Kultury

17 WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU organizacja imprez rekreacyjno-sportowych Środki: 50 000 zł organizowanie zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52 Środki: 50 000 zł organizowanie zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131 Środki: 30 000 zł Termin ogłoszenia: grudzień 2010 r. Odpowiedzialny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

18 III. Inne tryby przekazywania dotacji

19 MAŁE GRANTY Tryb: Art. 19a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz młodzieży i dorosłych Środki: 75 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia edukacja ekologiczna Środki: 10 000 zł Odpowiedzialny: Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Termin składania wniosków: cały rok 2011 do wyczerpania środków

20 SPORT Tryb: Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy (projekt) (na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) projekty w zakresie rozwoju sportu Środki: 600 000 zł Termin składania wniosków na 2011 r.: do 14 dni od daty wejścia w życie uchwały Odpowiedzialny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

21 IV. Komisje konkursowe

22 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych Komisje konkursowe każdorazowo powołuje Prezydent w drodze zarządzenia. Komisje konkursowe: dokonują oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, proponują wysokości dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji ofert ocenionych pozytywnie, uzasadniają wybór bądź odrzucenie każdej oferty. Komisje konkursowe działają w oparciu o regulamin, który określa szczegółowy sposób wyboru ich członków, zadania oraz tryb pracy, a także kryteria oceny i procedurę oceniania złożonych ofert.

23 Skład komisji konkursowej – z prawem głosu co najmniej: –właściwy resortowo Zastępca Prezydenta lub inna osoba wskazana przez Prezydenta – jako Przewodniczący Komisji, –Naczelnik wydziału merytorycznego lub Dyrektor jednostki merytorycznej lub inna osoba wskazana przez Prezydenta – jako Zastępca Przewodniczącego Komisji, –1 pracownik wydziału lub jednostki merytorycznej – jako Sekretarz Komisji, –jeśli jednostka merytoryczna nie jest dysponentem dotacji, to dodatkowo 1 przedstawiciel dysponenta dotacji – jako członek Komisji, –2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie – jako członkowie Komisji.

24 Przedstawiciele NGO w komisji konkursowej Organizacje pozarządowe zgłaszają swoich przedstawicieli do komisji konkursowych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.ngo.umtychy.pl. www.ngo.umtychy.pl Ogłoszenie, o którym mowa zawiera w szczególności: odniesienie do otwartego konkursu ofert, którego dotyczy, informację o terminie, miejscu i formie zgłaszania kandydatów oraz minimalne wymagania wobec kandydatów. Wszyscy członkowie komisji konkursowych przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności.

25 Zgłoszenie przedstawiciela NGO do komisji konkursowej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata, nazwa oraz dane identyfikacyjne organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, wskazanie głównych obszarów działalności statutowej organizacji pozarządowej w ramach priorytetowych obszarów współpracy określonych w Programie Współpracy oraz głównych grup docelowych prowadzonej działalności, uzasadnienie kandydatury uwzględniające kwalifikacje i doświadczenie kandydata w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych, zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej. Czynności związane z ogłoszeniem naboru oraz wyborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych prowadzą wydziały i jednostki merytoryczne.

26 Tryb pracy komisji konkursowej – s. 1/2 Po upływie terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu konkursowym, Sekretarz Komisji, pod nadzorem Zastępcy Przewodniczącego Komisji dokonuje otwarcia kopert oraz sprawdza kompletność określonych w ogłoszeniu konkursowym załączników oraz potwierdzeń zgodności z oryginałem kopii załączonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków w załącznikach do oferty, Sekretarz telefonicznie lub e-mailowo wzywa podmioty biorące udział w konkursie do ich uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania. Nie dopuszcza się zmian w treści oferty. Po uzupełnieniu braków Sekretarz sporządza notatkę z przeprowadzonych czynności.

27 Tryb pracy komisji konkursowej – s. 2/2 Wszystkie oferty są przez Sekretarza skanowane i przesyłane drogą elektroniczną wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej do wszystkich pozostałych członków Komisji, najpóźniej 2 dni robocze przed posiedzeniem Komisji w celu zapoznania się z ich treścią oraz kryteriami oceny. Posiedzenie Komisji odbywa się w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie, nie późniejszym niż określony w ogłoszeniu konkursowym termin rozstrzygnięcia konkursu.

28 Procedura oceniania ofert Komisja dokonuje kolejno oceny formalnej oraz merytorycznej ofert w sposób kolegialny. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Do ważności podejmowanych przez Komisję rozstrzygnięć wymagana jest obecność więcej niż połowy jej składu. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach każdego zadania konkursowego, jeżeli Komisja uzna, że oferty są wobec siebie komplementarne, zadanie będzie w ten sposób efektywniej realizowane, a ogłoszenie konkursowe nie wyklucza takiej możliwości. W przypadku wyboru kilku ofert, których suma wnioskowanych kwot dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania konkursowego, Komisja może zmniejszyć wysokości proponowanych dotacji, stosownie do posiadanych środków oraz wskazać na jakie pozycje kosztorysowe mają być one przeznaczone.

29 Oferta zostaje odrzucona w szczególności z powodu: negatywnej oceny formalnej, tj. niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych, negatywnej oceny merytorycznej, tj. nie uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów. Pamiętajmy! Oferta oceniona pozytywnie, tj. taka która nie została odrzucona z przyczyn określonych powyżej, może nie uzyskać dotacji z powodu wyczerpania środków bądź uzyskać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, stosownie do posiadanych środków.

30 Ocena formalna W ramach oceny formalnej potwierdza się spełnienie wymogów formalno- prawnych wobec oferenta oraz oferty, określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy, Programie Współpracy oraz ogłoszeniu konkursowym. Ocena formalna odbywa się w oparciu o kryteria oceny formalnej ofert Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej

31 oferent jest uprawniony do udziału w konkursie, oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, oferta jest złożona na właściwym formularzu, wszystkie wymagane pola w formularzu zostały wypełnione, oferta została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta, zadanie konkursowe, na realizację którego złożono ofertę jest zgodne z celami statutowymi oferenta, zadanie opisane w ofercie jest zgodne z ogłoszeniem konkursowym, złożono wszystkie określone w ogłoszeniu konkursowym załączniki do oferty, załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kryteria oceny formalnej

32 Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna polega na przyznaniu ofertom określonej liczby punktów w zależności od stopnia spełnienia przez nie poszczególnych kryteriów merytorycznych

33 Podstawowe kryteria oceny ofert zostały określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kryteria oceny merytorycznej wraz ze skalą punktową zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym. Kryteria oceny merytorycznej

34 Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert: 1)ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 2)ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3)ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne; 4)w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy (wspieranie), uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 5)uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6)uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Kryteria oceny merytorycznej

35 V. Oferta Inkubatora na rok 2011

36 Ankieta – jakie szkolenia w roku 2011? Konkurs na dodatkowe wsparcie Zapraszamy na Seminarium Wolontariat – bezcenny dar 15 XII 2010 r. Warsztaty: prawo i księgowość Zdjęcia: marketing Zapisy na doradztwo bieżące i sale Godziny otwarcia Inkubatora


Pobierz ppt "25 listopada 2010 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach Tyskie Dotacje 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google