Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY - MAŁE PROJEKTY - SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik Strzelin 7 kwietnia 2010 AGENDA: opracowała – Anna Żabińska - WSTĘP czyli rozszyfrowujemy język LEADERA - MŁE PROJEKTY czyli kto, na co i ile może … otrzymać wsparcia - LSR czyli specyfika obszaru GROMNIK - POMYSŁ NA PROJEKT - ćwiczenie w grupach - PRZERWA - OD POMYSŁU DO WNIOSKU – wypełnianie wniosku wspólnymi siłami - OCENA WNIOSKU

2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW opracowała – Anna Żabińska Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w procesie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.

3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW opracowała – Anna Żabińska Główne założenia programu Leader 1.Utworzenie partnerstwa społecznego – Lokalnej Grupy Działania (LGD) - w skład której wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów lokalnych z sektorów: publicznego, społecznego, biznesu i ekonomicznego – obejmującej spójny obszar o wystarczającym potencjale prorozwojowym; 2.Opracowanie przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 3.Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zapisami LSR.

4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW opracowała – Anna Żabińska Celem osi czwartej (Leader) jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH OSI 4 LEADER PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW OSI 3

5 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - LSR opracowała – Anna Żabińska Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR musi być spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem do budowania Strategii są lokalne zasoby. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który ma służyć mieszkańcom do dyskusji o sprawach im najbliższych. Jest zaproszeniem do współpracy i współdziałania wszystkich środowisk, którym zależy na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych (w LSR zwanych operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR. OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH OSI 4 LEADER MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z LSR I REALIZOWAC CELE LSR.

6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - LSR opracowała – Anna Żabińska 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania Gromnik (LGD Gromnik) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 2. Opis obszaru objętego LSR (uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej, specyfika obszaru) 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 5. Misja Lokalnej Grupy Działania Gromnik 6. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania (Procedura oceny zgodności operacji z LSR i Lokalnych Kryteriów Wyboru, Procedura wyboru operacji przez LGD, Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji) 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Informacja o załącznikach, spis tabel

7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ LGD opracowała – Anna Żabińska mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (zwanych operacjami): różnicowanie kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw małe projekty odnowa i rozwój wsi

8 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY opracowała – Anna Żabińska Mały projekt to operacja, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – akty prawne i dokumenty opracowała – Anna Żabińska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 -z późn. zm.) ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.). rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 71 poz. 613 z dnia 27 kwietnia 2009 r.)

10 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – cele programu opracowała – Anna Żabińska CELE OSI 3 PROW - Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z dobrymi warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej i technicznej. Instrumenty dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowane w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie - tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji.

11 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – cele programu opracowała – Anna Żabińska CELE OSI 3 PROW CEL ODNOWY WSI Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. CEL RÓŻNICOWANIA CEL MIKRO CEL PODSTAWOWYCH USŁUG DLA GOSPODARSTW – nie obejmuje podejścia leader

12 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY - wnioskodawca opracowała – Anna Żabińska 1. osoby fizyczne, które: a) są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) są pełnoletnie, c) mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze albo; 2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: a) działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zakres pomocy opracowała – Anna Żabińska Pomoc jest przyznawana na realizację operacji wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia pn. Zakres realizacji małych projektów 1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c) kultywowanie języka regionalnego i gwary, d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

14 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zakres pomocy opracowała – Anna Żabińska 4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych, 5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c) remont lub wyposażenie muzeów, d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, 7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów 8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

15 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania opracowała – Anna Żabińska Ogólne zasady finansowania: refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 70% tych kosztów (w tym VAT), jednak nie więcej niż 25 tyś PLN na jeden mały projekt oraz nie mniej niż 4,5 tyś PLN. maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta nie może być wyższa niż 100 tyś PLN w okresie realizacji programu Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji kosztów – na podstawie wniosku o płatność, Na podstawie wniosku można uzyskać zaliczkę w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych operacji Pomoc publiczna udzielana jest na zasadzie DE MINIMIS

16 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasada de minimis opracowała – Anna Żabińska Pomoc de minimis to pomoc przyznana przedsiębiorcy w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, do wysokości 200 tys. EURO, wliczając w tę wielkość także pomoc, która ma być udzielona. Pomoc ta może być udzielana przedsiębiorcy niezależne od jego wielkości. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. Pomoc de minimis kumuluje się tylko z inną pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy. Celem stwierdzenia, czy dana pomoc jest pomocą de minimis, podmioty jej udzielające wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis może być udzielana w zarówno w trybie programu pomocowego, jak i jako pomoc indywidualna. W przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury zwrotu. Odpowiedzialność za czuwanie nad nieprzekroczeniem określonej kwoty pomocy ciąży na przedsiębiorcy. UWAGA W SEKTORZE TRANSPORTU I DLA NIEKTÓRYCH DZIAŁÓW PROD. ROLNEJ LIMIT WYNOSI 100 TYŚ EURO

17 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne opracowała – Anna Żabińska Zgodnie z załącznikiem NR 2 do rozprządzenia Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 1) ogólne: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujàce koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje, c) badań lub analiz, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2) robót budowlanych; 3) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 4) podłaczenia do Internetu; 5) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałow informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałow prasowych w prasie; 6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7) zakupu materiałow lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

18 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne opracowała – Anna Żabińska Zgodnie z załącznikiem NR 2 do rozprządzenia 8) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 10) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; 11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12) tworzenia stron internetowych; 13) upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15) podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16) noclegu uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

19 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne opracowała – Anna Żabińska Koszt kwalifikowalny jest to wydatek niezbędny dla realizacji operacji spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację działania. Są to koszty poniesione od dnia złożenia wniosku do LGD, zaś w przypadku kosztów ogólnych, od 1 stycznia 2007. Refundacji podlegają koszty, które zostały określone w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji oraz planie finansowym, faktycznie poniesione i udokumentowane (§ 4 ust. 1, 2, 3 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowalne muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tysiąc zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Wartości wierszy w kolumnach Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) i Koszty kwalifikowane operacji (w zł) mogą mieć takie same wartości, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne mogą być podawane z podatkiem VAT jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania tego podatku. WYMAGANA JEST INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ORGANU PODATKOWEGO

20 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne opracowała – Anna Żabińska TRWA ŁOŚĆ PROJEKTU: w przypadku małego projektu dotyczącego inwestycji wymagane jest zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej celu projektu

21 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – linia demarkacyjna opracowała – Anna Żabińska CO JEST MAŁYM PROJEKTEM A CO NIE? Linia demarkacyjna między RÓZNICOWANIEM, MIKRO I ODNOWĄ WSI BENEFICJENT ZAKRES OPERACJI KWOTA DOFINANSOWANA

22 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – informacja dodatkowa opracowała – Anna Żabińska Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. § 3 pkt. 2 ppkt.. 1 Pomoc jest przyznawana: 1)podmiotowi, o którym mowa w § 2, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadawany jest przez: Biuro Powiatowe ARiMR ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin Telefon - 071 392 00 39 Tel/Fax - 071 392 37 87

23 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ĆWICZENIE ODŚWIEŻAJĄCE STRUDZONY UMYSŁ ĆWICZENIE ODŚWIEŻAJĄCE STRUDZONY UMYSŁ opracowała – Anna Żabińska

24 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska MISJA Misją LGD Gromnik jest inicjowanie i realizacja na terenie ziemi strzelińskiej projektów ukierunkowanych na wykorzystanie specyficznych walorów turystycznych i kulturowych Wzgórz Strzelińskiej oraz aktywizacja mieszkańców w celu zwiększenia integracji społecznej i poprawy jakości życia mieszkańców. WIZJA Region strzeliński to region idealny do uprawiania turystyki aktywnej, miejsce przyjazne dla mieszkańców i przedsiębiorców w oparciu o wykorzystanie lokalnej tradycji, kultury i gospodarki i trwałe zachowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych regionu.

25 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL ogólny 1: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie potencjału wzgórz strzelińskich i walory historyczno-kulturowe Cel szczegółowy 1.1 rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystycznej i kulturowej Cel szczegółowy 1.2 promocja walorów turystyczno-kulturowych ziemi strzelińskiej Cel szczegółowy 1.3 zagospodarowanie miejsc atrakcyjnych rekreacyjnie PRZEDSIĘWZIĘCIE I Ziemia strzelińska-miejscem dla osób wypoczywających aktywnie PRZEDSIĘWZIĘCIE II Aktywna promocja regionu

26 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL 1 - małe projekty - preferowane operacje - budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, a w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych. -utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, -przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR. - szkolenia i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR - zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a) odbudowe lub odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków c) remont lub wyposażenie muzeów

27 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL 1 małe projekty - preferowany zakres operacji - przygotowywanie i wydawanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych - utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych - przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym ( organizacja konkursów z wiedzy na temat historii i kultury miejscowości) - inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów. - budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, a w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych.

28 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL ogólny 2: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego regionu ziemi strzelińskiej Cel szczegółowy 2.1 rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji Cel szczegółowy 2.2 podniesienie świadomości, umiejętności i wiedzy mieszkańców w celu poprawy aktywności współpracy lokalnej społeczności Cel szczegółowy 2.3 zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych PRZEDSIĘWZIĘCIE III Atrakcyjne miejsce spotkań – mieszkańcy ziemi strzelińskiej korzystają ze zmodernizowanej infrastruktury w celu aktywizacji i współpracy na rzecz rozwoju regionu PRZEDSIĘWZIĘCIE IV rozwijanie zainteresowań wynikających z lokalnych tradycji i identyfikacja mieszkańców z regionem

29 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL 2 małe projekty - preferowane operacje - udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu -remont lub wyposażenie świetlic wiejskich -remont lub wyposażenie muzeów - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych - przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym

30 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL 2 małe projekty - preferowany zakres operacji - organizacja imprez kulturalnych promujących lokalne walory historyczne, kulturalne i przyrodnicze, - inicjowanie powstawania lokalnych produktów opartych na dostępnych zasobach, - przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych - promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów - kultywowanie języka regionalnego i gwary - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła - remont lub wyposażenie muzeów - inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym albo podnoszenie jakości tych produktów

31 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL ogólny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki miejscowości ziemi strzelińskiej Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wyglądu infrastruktury publicznej Cel szczegółowy 3.2 Rewitalizacja obiektów sakralnych PRZEDSIĘWZIĘCIE V Jestem dumny z miejsca w którym mieszkam

32 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska CEL 3 małe projekty - preferowany zakres operacji - budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej - w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, szlaków rowerowych, konnych lub ścieżek spacerowych oraz dydaktycznych, - zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, - odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanej do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, - odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, - remont lub wyposażenie muzeów, - remont lub wyposażenie świetlic wiejskich

33 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska nie przewidziano możliwości realizacji tego celu poprzez małe projekty CEL ogólny 4: Zwiększanie ilości miejsc pracy w obszarach nierolniczych DOTYCZY PRZEDSIĘWZIĘCIA VI Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w oparciu o potencjał turystyczny regionu, drobne usługi i innowacyjność produktowo-usługowa na terenie ziemi strzelińskiej

34 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej opracowała – Anna Żabińska OCENA ZGODNOŚCI Z LSR: 1.Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? - wskazać konkretny cel 2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? - wskazać konkretny cel szczegółowy 3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? - wskazać konkretne przedsięwzięcie

35 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW L.p.KryteriaOpisPunkty 1.Powiązanie z innymi projektami realizowanymi na obszarze LGD Preferuje powiązanieoperacji z więcej niż jednym projektem związanym z działaniami Leader lub innymi programami kierowanymi na obszary wiejskie. 2 - powiązana z więcej niż jednym projektem 1- powiązana z jednym projektem 0 - brak powiązań 2.Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji. Preferuje operacje, które angażują mieszkańców i podmioty (organizacje, instytucje i biznes) z obszaru realizacji ope racji 2 angażuje min. 2 podmioty i grupę mieszkańców 1- angażuje 1 podmiot i grupę mieszkańców 0- nie angażuje 3.Zasięg oddziaływania OperacjiPreferuje operacje z których skorzysta większa ilość mieszkańców. 3- powyżej 1000 mieszkańców 2- od 500 – 1000 mieszkańców 1- 500 mieszkańców 4.Realizacja operacji ma wpływ na promocję obszaru Preferuje operacje, które wpływają na promocję jak największego obszaru LGD 3 - promocja całego obszaru LGD 2 - promocja 1 gminy 1 - promocja jednej miejscowości 0 - brak wpływu na promocję 5.Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie przekracza średniej kwoty pomocy (15 076,06 zł) 0 - przekracza 1 - nie przekracza

36 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – ZANIM WYPEŁNIMY WNIOSEK opracowała – Anna Żabińska - WNIOSEK TO OFERTA - PISZMY KONKRETNIE I ZROZUMIALE - NAWIĄZUJEMY DO CELÓW PROGRAMU I LSR - BUDŻET SPORZĄDZAMY NA PODSTAWIE RZETELNEGO ROZEZNANIA - WNIOSEK POWINIEN BYĆ SPÓJNY I PRZEMYSLANY - NIE OBIECUJMY GRUSZEK NA WIRZBIE

37 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – ĆWICZENIE W GRUPACH opracowała – Anna Żabińska Wnioskodawca …. Tytuł projektu: ….. Cel projektu: …… Wnioskowana kwota: …. …I W NAGRODĘ … ZAPRASZAMY NA PRZERWĘ


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google