Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

2 Część humanistyczna : z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu języka polskiego Cześć matematyczno-przyrodnicza: z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki Język obcy nowożytny: poziom podstawowy i poziom rozszerzony Nowa struktura egzaminu gimnazjalnego

3 Obszary wymagań: I.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji II. Analiza i interpretacja tekstów kultury III. Tworzenie wypowiedzi Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

4 Kraj – 65% Województwo podlaskie – 64,4% Miasto Suwałki – 67,6% Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 71,6 % Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język polski

5 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język polski

6 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

7 Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje Rozpoznaje intencje wypowiedzi Rozpoznaje problematykę utworu Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzi Dostrzega zróżnicowanie słownictwa: rozpoznaje zapożyczenia Świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści Wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym Stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na dany temat Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu języka polskiego:

8 Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych Pisze poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie używa znaków interpunkcyjnych, dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi jaka nadaje przekazywanym informacjom. Umiejętności egzaminacyjne z zakresu języka polskiego, które sprawiły uczniom trudności:

9 Utrwalać umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi Doskonalić umiejętności stylistyczne i redakcyjne ucznia, bogacić jego poziom leksykalny, ćwiczyć ortografię i interpunkcję Ćwiczyć umiejętność redagowania krótszych form wypowiedzi oraz pism użytkowych Kształtować umiejętność odbioru i interpretacji tekstów kultury (odczytywanie symbolicznego znaczenia dzieł sztuki) Ćwiczyć umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem Pracować nad umiejętnością rozpoznawania i nazywania środków poetyckich Wnioski do dalszej pracy z zakresu języka polskiego:

10 Zadania obejmowały cały zakres wymagań zawartych w podstawie programowej z obu przedmiotów i badały umiejętności z historii: chronologię historyczną, analizę i interpretację historyczną oraz tworzenie narracji historycznej, a z wiedzy o społeczeństwie: wykorzystanie i tworzenie informacji, znajomość podstaw ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość zasad i procedur demokracji. Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

11 Kraj – 61% Województwo podlaskie – 61,2% Miasto Suwałki – 61,4% Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 68,4% Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – historia i wiedza o społeczeństwie

12 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – historia i wiedza o społeczeństwie

13 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

14 Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. (sytuuje w czasie rozbiory Polski i wskazuje na mapie zmiany terytorialne). Rozwój cywilizacji przemysłowej (identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania). Dziedzictwo antyku (charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach) Państwo Polskie za Piastów Polska dzielnicowa i zjednoczona Rozłam w Kościele zachodnim Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych i rewolucja francuska Europa i świat w XIX w. Wyjaśnia jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić Omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm) Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:

15 Lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu Cywilizacja rzymska i Arabowie i świat islamski, początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa, Bizancjum i Kościół wschodni (chronologia) Rozwój cywilizacji przemysłowej. I wojna światowa i jej skutki Przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady wedle których działają sądy i przykłady spraw, którymi się zajmują Umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, które sprawiły uczniom trudności:

16 Doskonalić umiejętność krytycznego analizowania treści źródeł, najlepiej kilku różnorodnych umożliwiających ocenę tego samego wydarzenia, zjawiska czy procesu. Doskonalić umiejętność zestawiania pozyskanych informacji ze źródeł z posiadaną wiedzą. Doskonalić umiejętność postrzegania związków pomiędzy wydarzeniami i epokami, utrwalać znajomość zjawisk i procesów historycznych. Doskonalić umiejętność sytuowania wydarzeń w czasie i przestrzeni, utrwalanie pojęcia tysiąclecia przed naszą erą oraz ćwiczyć rozpoznawanie przedziału wieków. Doskonalić umiejętność ustalania związków poprzedzania, równoczesności i następstwa. Doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań utrwalających znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Wnioski do dalszej pracy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

17 Obszary wymagań: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, III. Modelowanie matematyczne, IV. Użycie i tworzenie strategii, V. Rozumowanie i argumentacja. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

18 Kraj – 47 % Województwo podlaskie – 49,1 % Miasto Suwałki – 49,8 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 53,2 % Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki - matematyka

19 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki - matematyka

20 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

21 Odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym) Interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów Wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych Odczytuje współrzędne danych punktów Korzysta z właściwości trójkątów prostokątnych podobnych. Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu matematyki:

22 Oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych. Zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych). Opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związków miedzy różnymi wielkościami Odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.). Za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. Rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt. Rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich właściwości Rozpoznaje i nazywa trójkąty [...] równoboczne. Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta. Oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. Wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, które sprawiły uczniom trudności:

23 Doskonalić opisywanie i rozwiązywanie zadań za pomocą równań lub układów równań osadzonych w kontekście praktycznym Doskonalić opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków miedzy różnymi wielkościami oraz odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji Doskonalić obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek Doskonalić rozpoznawanie par figur symetrycznych względem prostej i względem punktu Wnioski do dalszej pracy z zakresu matematyki:

24 Zwrócić uwagę na konstruowanie okręgu opisanego na trójkącie oraz okręgu wpisanego w trójkąt Doskonalić rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych oraz korzystanie z ich właściwości Doskonalić rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta Zwrócić uwagę na poprawne obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów Doskonalić obliczanie potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych oraz zapisywanie w postaci jednej potęgi: iloczynów i ilorazów potęg o takich samych podstawach, iloczynów i ilorazów potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych)

25 Zadania były zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności oraz poziomu trudności. Sprawdzały takie wiadomości jak: znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł oraz umiejętności proste, np. wyszukiwania informacji, a także umiejętności złożone, często ponadprzedmiotowe, takie jak: rozumowanie, wykrywanie współzależności elementów lub procesów, a także związków przyczynowo - skutkowych i funkcjonalnych. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

26 Kraj – 50 % Województwo podlaskie – 50,9 % Miasto Suwałki – 50,8 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 55,1 % Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– przedmioty przyrodnicze

27 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– przedmioty przyrodnicze

28 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

29 Wymienia najważniejsze choroby człowieka, przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej Podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią, podaje przykłady chorób człowieka warunkowanych [...] mutacjami Wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami Przedstawia [...] adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy [...] Przedstawia na przykładzie poznanych pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego trybu życia Wykazuje, na wybranym przykładzie, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu przedmiotów przyrodniczych:

30 Oblicza masy cząstkowe prostych związków chemicznych Definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne Opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków Posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu [...] Posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie Analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych Określa położenie geograficzne oraz matematyczno- geograficzne punktów i obszarów [...] Wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy. Wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia, zgony [...]

31 Opisuje zależności pokarmowe [...] Przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki [...] Odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową [...]) Opisuje skład i właściwości powietrza. Opisuje rdzewienie żelaza Buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz) Wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza Posługuje się pojęciem [...] mocy prądu elektrycznego Posługuje się pojęciem gęstości Wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych, które sprawiły uczniom trudności:

32 Stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych [...] na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość [...] ciał stałych Wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa Opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą [...] Wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu Posługuje się ze zrozumieniem pojęciem [...] erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę [...] fal morskich [...] posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: czas słoneczny [...] Przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku Charakteryzuje i porównuje na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze

33 Doskonalić umiejętność przetwarzania odczytanych informacji i formułowania oceny, wniosków, hipotez i stwierdzeń Doskonalić stosowanie posiadanych wiadomości w sytuacjach problemowych wymagających łączenia różnych umiejętności – uczniowie operują pojęciami, definicjami, ale nie potrafią przełożyć ich na czynności praktyczne Doskonalić znajomość praw i zasad na przykładach z życia codziennego Doskonalić umiejętność planowania doświadczeń oraz wnioskowania na podstawie otrzymanych wyników W procesie dydaktycznym odwoływać się do codziennych doświadczeń ucznia, analizować znane dla gimnazjalistów sytuacje Ćwiczyć umiejętność dokładnego czytania poleceń, instrukcji czy treści zadań z uwzględnieniem podanych warunków zadania Doskonalić umiejętność poprawnego stosowania poznanych terminów i pojęć (a nie posługiwanie się ich potoczną interpretacją) Wnioski do dalszej pracy z zakresu przedmiotów przyrodniczych:

34 Zadania sprawdzały: -rozumienie ze słuchu -rozumienie tekstów czytanych -znajomość funkcji językowych - znajomość środków językowych Część z języka obcego nowożytnego – język angielski-poziom podstawowy

35 Kraj – 63% Województwo podlaskie – 64,4 % Miasto Suwałki – 66,5 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 76,5% Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom podstawowy

36 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– język angielski – poziom podstawowy

37 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

38 Znajduje w tekście określone informacje Określa intencje nadawcy/autora tekstu Nawiązuje kontakty towarzyskie Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia Określa główną myśl tekstu. Znajduje w tekście określone informacje Określa kontekst wypowiedzi Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego - poziom podstawowy:

39 Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych [...] Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego - poziom podstawowy, które sprawiły uczniom trudności:

40 Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki e-mail Część z języka obcego nowożytnego – język angielski-poziom rozszerzony

41 Kraj – 46 % Województwo podlaskie – 46,3 % Miasto Suwałki – 48,9 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 58,7 % Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom rozszerzony

42 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom rozszerzony

43 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

44 Określa główną myśl tekstu Znajduje w tekście określone informacje Określa główną myśl poszczególnych części tekstu Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego - poziom rozszerzony:

45 Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych [...] Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego - poziom rozszerzony, które sprawiły uczniom trudności:

46 Utrwalać struktury gramatyczne niezbędne do prawidłowego rozwiązywania zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym Doskonalić poprawne stosowanie struktur leksykalno - gramatycznych Urozmaicać poznawanie struktur gramatycznych o zadania testowe Doskonalić umiejętność transformacji zdań i tłumaczenia częściowego Doskonalić umiejętność rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu Doskonalić umiejętność redagowania tekstów i przekazywania informacji zawartych w poleceniu Wnioski do dalszej pracy z języka angielskiego – poziom podstawowy i rozszerzony:

47 Język niemiecki – poziom podstawowy zdawało w szkole 4 uczniów, 1 uczeń – poziom rozszerzony Zadania sprawdzały: - rozumienie ze słuchu - rozumienie tekstów czytanych - znajomość funkcji językowych - znajomość środków językowych Część z języka obcego nowożytnego – język niemiecki

48 Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia Wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby Określa intencje nadawcy/autora tekstu. Określa kontekst wypowiedzi Uczniowie Gimnazjum dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka niemieckiego - poziom podstawowy i rozszerzony:

49 Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia Określa intencje nadawcy/autora tekstu Znajduje w tekście określone informacje Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych gramatycznych ortograficznych) Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego, które sprawiły uczniom trudności:

50 Doskonalić umiejętność określania intencji autora tekstu w zadaniu rozumienia ze słuchu Doskonalić umiejętność określania kontekstu wypowiedzi w zadaniu rozumienia ze słuchu Doskonalić znajomość funkcji językowych Doskonalić umiejętność uzyskiwania i przekazywania prostych informacji i wyjaśnień Doskonalić określanie głównych myśli tekstu oraz selekcjonowanie informacji Ćwiczyć i utrwalać słownictwo i struktury gramatyczne Wnioski do dalszej pracy z języka niemieckiego – poziom podstawowy i rozszerzony:

51 Na podstawie szczegółowej analizy wyników dokonanej przez poszczególne zespoły przedmiotowe prezentację przygotowały Barbara Charko i Anna Gawlińska


Pobierz ppt "Analiza wyników Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google