Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2012 Analiza wyników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2012 Analiza wyników"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2012 Analiza wyników
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

2 Nowa struktura egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna : z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu języka polskiego Cześć matematyczno-przyrodnicza: z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki Język obcy nowożytny: poziom podstawowy i poziom rozszerzony

3 Część humanistyczna z zakresu języka polskiego
Obszary wymagań: Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji II. Analiza i interpretacja tekstów kultury III. Tworzenie wypowiedzi

4 Województwo podlaskie – 64,4%
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język polski Kraj – 65% Województwo podlaskie – 64,4% Miasto Suwałki – 67,6% Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 71,6 %

5 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język polski

6 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

7 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu języka polskiego: Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje Rozpoznaje intencje wypowiedzi Rozpoznaje problematykę utworu Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzi Dostrzega zróżnicowanie słownictwa: rozpoznaje zapożyczenia Świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści Wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym Stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na dany temat

8 Umiejętności egzaminacyjne z zakresu języka polskiego, które sprawiły uczniom trudności:
Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych Pisze poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie używa znaków interpunkcyjnych, dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi jaka nadaje przekazywanym informacjom.

9 Wnioski do dalszej pracy z zakresu języka polskiego:
Utrwalać umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi Doskonalić umiejętności stylistyczne i redakcyjne ucznia, bogacić jego poziom leksykalny, ćwiczyć ortografię i interpunkcję Ćwiczyć umiejętność redagowania krótszych form wypowiedzi oraz pism użytkowych Kształtować umiejętność odbioru i interpretacji tekstów kultury (odczytywanie symbolicznego znaczenia dzieł sztuki) Ćwiczyć umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem Pracować nad umiejętnością rozpoznawania i nazywania środków poetyckich

10 Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Zadania obejmowały cały zakres wymagań zawartych w podstawie programowej z obu przedmiotów i badały umiejętności z historii: chronologię historyczną, analizę i interpretację historyczną oraz tworzenie narracji historycznej, a z wiedzy o społeczeństwie: wykorzystanie i tworzenie informacji, znajomość podstaw ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość zasad i procedur demokracji.

11 Województwo podlaskie – 61,2%
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – historia i wiedza o społeczeństwie Kraj – 61% Województwo podlaskie – 61,2% Miasto Suwałki – 61,4% Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 68,4%

12 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – historia i wiedza o społeczeństwie

13 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

14 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. (sytuuje w czasie rozbiory Polski i wskazuje na mapie zmiany terytorialne). Rozwój cywilizacji przemysłowej (identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania). Dziedzictwo antyku (charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach) Państwo Polskie za Piastów Polska dzielnicowa i zjednoczona Rozłam w Kościele zachodnim Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych i rewolucja francuska Europa i świat w XIX w. Wyjaśnia jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić Omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm)

15 Umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, które sprawiły uczniom trudności:
Lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu Cywilizacja rzymska i Arabowie i świat islamski, początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa, Bizancjum i Kościół wschodni (chronologia) Rozwój cywilizacji przemysłowej. I wojna światowa i jej skutki Przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady wedle których działają sądy i przykłady spraw, którymi się zajmują

16 Wnioski do dalszej pracy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Doskonalić umiejętność krytycznego analizowania treści źródeł, najlepiej kilku różnorodnych umożliwiających ocenę tego samego wydarzenia, zjawiska czy procesu. Doskonalić umiejętność zestawiania pozyskanych informacji ze źródeł z posiadaną wiedzą. Doskonalić umiejętność postrzegania związków pomiędzy wydarzeniami i epokami, utrwalać znajomość zjawisk i procesów historycznych. Doskonalić umiejętność sytuowania wydarzeń w czasie i przestrzeni, utrwalanie pojęcia tysiąclecia przed naszą erą oraz ćwiczyć rozpoznawanie przedziału wieków. Doskonalić umiejętność ustalania związków poprzedzania, równoczesności i następstwa. Doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań utrwalających znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

17 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki
Obszary wymagań: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, III. Modelowanie matematyczne, IV. Użycie i tworzenie strategii, V. Rozumowanie i argumentacja.

18 Województwo podlaskie – 49,1 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki - matematyka Kraj – 47 % Województwo podlaskie – 49,1 % Miasto Suwałki – 49,8 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 53,2 %

19 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki - matematyka

20 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

21 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu matematyki: Odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym) Interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów Wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych Odczytuje współrzędne danych punktów Korzysta z właściwości trójkątów prostokątnych podobnych. Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta

22 Wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, które sprawiły uczniom trudności:
Oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych. Zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych). Opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związków miedzy różnymi wielkościami Odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.). Za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. Rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt. Rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich właściwości Rozpoznaje i nazywa trójkąty [...] równoboczne. Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta. Oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów.

23 Wnioski do dalszej pracy z zakresu matematyki:
Doskonalić opisywanie i rozwiązywanie zadań za pomocą równań lub układów równań osadzonych w kontekście praktycznym Doskonalić opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków miedzy różnymi wielkościami oraz odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji Doskonalić obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek Doskonalić rozpoznawanie par figur symetrycznych względem prostej i względem punktu

24 Zwrócić uwagę na konstruowanie okręgu opisanego na trójkącie oraz okręgu wpisanego w trójkąt
Doskonalić rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych oraz korzystanie z ich właściwości Doskonalić rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta Zwrócić uwagę na poprawne obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów Doskonalić obliczanie potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych oraz zapisywanie w postaci jednej potęgi: iloczynów i ilorazów potęg o takich samych podstawach, iloczynów i ilorazów potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych)

25 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych
Zadania były zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności oraz poziomu trudności. Sprawdzały takie wiadomości jak: znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł oraz umiejętności proste, np. wyszukiwania informacji, a także umiejętności złożone, często ponadprzedmiotowe, takie jak: rozumowanie, wykrywanie współzależności elementów lub procesów, a także związków przyczynowo - skutkowych i funkcjonalnych.

26 Województwo podlaskie – 50,9 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– przedmioty przyrodnicze Kraj – 50 % Województwo podlaskie – 50,9 % Miasto Suwałki – 50,8 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 55,1 %

27 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– przedmioty przyrodnicze

28 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

29 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu przedmiotów przyrodniczych: Wymienia najważniejsze choroby człowieka, przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej Podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią, podaje przykłady chorób człowieka warunkowanych [...] mutacjami Wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami Przedstawia [...] adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy [...] Przedstawia na przykładzie poznanych pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego trybu życia Wykazuje, na wybranym przykładzie, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów

30 Oblicza masy cząstkowe prostych związków chemicznych
Definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne Opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków Posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu [...] Posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie Analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych Określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów [...] Wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy. Wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia, zgony [...]

31 Wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych, które sprawiły uczniom trudności:
Opisuje zależności pokarmowe [...] Przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki [...] Odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową [...]) Opisuje skład i właściwości powietrza. Opisuje rdzewienie żelaza Buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz) Wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza Posługuje się pojęciem [...] mocy prądu elektrycznego Posługuje się pojęciem gęstości

32 Stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych [...] na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość [...] ciał stałych Wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa Opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą [...] Wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu Posługuje się ze zrozumieniem pojęciem [...] erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę [...] fal morskich [...] posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: czas słoneczny [...] Przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku Charakteryzuje i porównuje na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze

33 Wnioski do dalszej pracy z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
Doskonalić umiejętność przetwarzania odczytanych informacji i formułowania oceny, wniosków, hipotez i stwierdzeń Doskonalić stosowanie posiadanych wiadomości w sytuacjach problemowych wymagających łączenia różnych umiejętności – uczniowie operują pojęciami, definicjami, ale nie potrafią przełożyć ich na czynności praktyczne Doskonalić znajomość praw i zasad na przykładach z życia codziennego Doskonalić umiejętność planowania doświadczeń oraz wnioskowania na podstawie otrzymanych wyników W procesie dydaktycznym odwoływać się do codziennych doświadczeń ucznia, analizować znane dla gimnazjalistów sytuacje Ćwiczyć umiejętność dokładnego czytania poleceń, instrukcji czy treści zadań z uwzględnieniem podanych warunków zadania Doskonalić umiejętność poprawnego stosowania poznanych terminów i pojęć (a nie posługiwanie się ich potoczną interpretacją)

34 Część z języka obcego nowożytnego – język angielski-poziom podstawowy
Zadania sprawdzały: rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów czytanych znajomość funkcji językowych - znajomość środków językowych

35 Województwo podlaskie – 64,4 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom podstawowy Kraj – 63% Województwo podlaskie – 64,4 % Miasto Suwałki – 66,5 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 76,5%

36 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– język angielski – poziom podstawowy

37 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

38 Znajduje w tekście określone informacje
Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego - poziom podstawowy: Znajduje w tekście określone informacje Określa intencje nadawcy/autora tekstu Nawiązuje kontakty towarzyskie Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia Określa główną myśl tekstu. Określa kontekst wypowiedzi

39 Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego - poziom podstawowy, które sprawiły uczniom trudności: Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych [...]

40 Część z języka obcego nowożytnego – język angielski-poziom rozszerzony
Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki

41 Województwo podlaskie – 46,3 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom rozszerzony Kraj – 46 % Województwo podlaskie – 46,3 % Miasto Suwałki – 48,9 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 58,7 %

42 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom rozszerzony

43 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

44 Określa główną myśl tekstu Znajduje w tekście określone informacje
Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze i dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego - poziom rozszerzony: Określa główną myśl tekstu Znajduje w tekście określone informacje Określa główną myśl poszczególnych części tekstu

45 Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego - poziom rozszerzony, które sprawiły uczniom trudności: Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych [...]

46 Wnioski do dalszej pracy z języka angielskiego – poziom podstawowy i rozszerzony:
Utrwalać struktury gramatyczne niezbędne do prawidłowego rozwiązywania zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym Doskonalić poprawne stosowanie struktur leksykalno - gramatycznych Urozmaicać poznawanie struktur gramatycznych o zadania testowe Doskonalić umiejętność transformacji zdań i tłumaczenia częściowego Doskonalić umiejętność rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu Doskonalić umiejętność redagowania tekstów i przekazywania informacji zawartych w poleceniu

47 Część z języka obcego nowożytnego – język niemiecki
Język niemiecki – poziom podstawowy zdawało w szkole 4 uczniów, 1 uczeń – poziom rozszerzony Zadania sprawdzały: - rozumienie ze słuchu - rozumienie tekstów czytanych - znajomość funkcji językowych - znajomość środków językowych

48 Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia
Uczniowie Gimnazjum dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka niemieckiego - poziom podstawowy i rozszerzony: Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia Wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby Określa intencje nadawcy/autora tekstu. Określa kontekst wypowiedzi

49 Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego, które sprawiły uczniom trudności:
Uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia Określa intencje nadawcy/autora tekstu Znajduje w tekście określone informacje Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych gramatycznych ortograficznych)

50 Wnioski do dalszej pracy z języka niemieckiego – poziom podstawowy i rozszerzony:
Doskonalić umiejętność określania intencji autora tekstu w zadaniu rozumienia ze słuchu Doskonalić umiejętność określania kontekstu wypowiedzi w zadaniu rozumienia ze słuchu Doskonalić znajomość funkcji językowych Doskonalić umiejętność uzyskiwania i przekazywania prostych informacji i wyjaśnień Doskonalić określanie głównych myśli tekstu oraz selekcjonowanie informacji Ćwiczyć i utrwalać słownictwo i struktury gramatyczne

51 Dziękujemy za uwagę Na podstawie szczegółowej analizy wyników dokonanej przez poszczególne zespoły przedmiotowe prezentację przygotowały Barbara Charko i Anna Gawlińska


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2012 Analiza wyników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google