Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2013 Analiza wyników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2013 Analiza wyników"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2013 Analiza wyników
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

2 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego
Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują niżej wymienione akty prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 65, poz. 400, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach(Dz. U. z 2010r., Nr 228, poz z późn. zm.)

3 Struktura egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna: z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu języka polskiego Cześć matematyczno-przyrodnicza: z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki Język obcy nowożytny: poziom podstawowy i poziom rozszerzony

4 Część humanistyczna z zakresu języka polskiego
Obszary wymagań: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji II. Analiza i interpretacja tekstów kultury III. Tworzenie wypowiedzi

5 Część humanistyczna z zakresu języka polskiego
Zestaw zadań z zakresu języka polskiego miał na celu sprawdzenie stopnia opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych zapisanych w podstawie programowej z języka polskiego w gimnazjum i w szkole podstawowej przez uczniów kończących trzeci etap edukacyjny. Podstawę tworzenia zadań stanowiły teksty literackie (fr. Potopu Henryka Sienkiewicza i O żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego) oraz nieliterackie (tekst publicystyczny - fr. z czasopisma „Charaktery” i tekst popularnonaukowy –fr. wypowiedzi z internetowej poradni językowej). Zestaw egzaminacyjny z języka polskiego składał się z 22 zadań. Wśród nich było 20 różnorodnych zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, prawda-fałsz), polegających na wyborze odpowiedzi spośród podanych oraz 2 zadania otwarte, które wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi.

6 Część humanistyczna z zakresu języka polskiego
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań gimnazjalista mógł otrzymać 32 punkty (20 pkt za zadania zamknięte i 12 pkt za zadania otwarte). Jedno z zadań wymagających od piszącego samodzielnego sformułowania odpowiedzi polegało na napisaniu do internetowej poradni językowej zapytania dotyczącego zagadnienia językowego, które sprawia kłopot; drugie – zredagowania charakterystyki bohatera literackiego, który wykazał się odwagą.

7 Województwo podlaskie – 61,3%
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język polski Kraj – 62% Województwo podlaskie – 61,3% Miasto Suwałki – 60,8% Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 61,5 %

8 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język polski

9 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

10 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu języka polskiego: z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji z wyszukaniem w wypowiedzi potrzebnych informacji z rozpoznaniem w tekście literackim porównania i objaśnieniem jego funkcji

11 Umiejętności egzaminacyjne z zakresu języka polskiego, które sprawiły uczniom trudności:
wskazanie funkcji użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu składni przedstawienie propozycji odczytania konkretnego tekstu kulturalnego rozpoznanie wyrazów wieloznacznych i wyjaśnienie ich znaczenia wyciągnięcie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście zastosowanie spójnej pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi na dany temat użycie zasad organizujących tekst zgodnie z wymaganiami charakterystyki poprawne użycie znaków interpunkcyjnych

12 Wnioski do dalszej pracy z zakresu języka polskiego:
utrwalać zasady pisowni dotyczące ortografii i interpunkcji doskonalić umiejętność precyzyjnego wysławiania się doskonalić sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień egzystencjalnych, wartości humanistycznych i uniwersalnych refleksji utrwalać cechy i budowę charakterystyki, przeprowadzać pod tym kątem ćwiczenia słownikowe i redakcyjne doskonalić wiadomości dotyczące środków stylistycznych i ich funkcji w tekście

13 Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Zadania zamieszczone w arkuszu obejmowały całość wymagań zawartych w podstawie programowej z obu przedmiotów. Badały one poziom opanowania przez gimnazjalistów umiejętności z historii w zakresie chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej. Z kolei zadania z wiedzy o społeczeństwie obejmowały takie obszary umiejętności, jak: wykorzystywanie i tworzenie informacji, znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość zasad i procedur demokracji.

14 Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Test, który rozwiązywali uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, składał się z różnego typu zadań zamkniętych. Były to zadania na dobieranie, wyboru wielokrotnego, typu prawda-fałsz i zadania z luką. Rozwiązanie większości zadań w teście polegało na wykorzystaniu przez ucznia materiału źródłowego: tekstu pisanego, mapy, wykresu, tabeli lub źródła ikonograficznego. Zadania z historii w arkuszu ułożone były w porządku chronologicznym. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać 33 punkty.

15 Województwo podlaskie – 57,7%
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – historia i wiedza o społeczeństwie Kraj – 58% Województwo podlaskie – 57,7% Miasto Suwałki – 56,8% Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach ,2%

16 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – historia i wiedza o społeczeństwie

17 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

18 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: z analizą i interpretacją historyczną – na podstawie tekstu źródłowego rozpoznają źródło kartograficzne z tworzeniem narracji historycznej ze znajomością podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – władza wykonawcza

19 Umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, które sprawiły uczniom trudności:
rozpoznanie symboli religijnych – judaizmu na podstawie źródeł ikonograficznych uczniowie mieli problem z zadaniami złożonymi, dotyczącymi różnych źródeł historycznych, które wymagały wykorzystania wiedzy faktograficznej analiza i interpretacja ikonograficznych źródeł historycznych znajomość podstaw ustroju RP – sposób wybierania samorządu powiatowego i zadania wybranych ministerstw

20 Wnioski do dalszej pracy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Mobilizować uczniów do samodzielnego powtarzania faktografii Wdrażać uczniów do wykorzystywania wiedzy z różnych przedmiotów ( język polski, geografia, religia, sztuka) Doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań utrwalających znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

21 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki
Zestaw zadań z zakresu matematyki sprawdzał poziom opanowania przez uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Zestaw egzaminacyjny składał się z 23 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych (14 wyboru wielokrotnego i 6 typu prawda -fałsz) i 3 zadań otwartych.

22 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki
Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane w pięciu obszarach wymagań ogólnych podstawy programowej: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, III. Modelowanie matematyczne, IV. Użycie i tworzenie strategii, V. Rozumowanie i argumentacja. Siedem zadań sprawdzało wiadomości i umiejętności z dwóch obszarów wymagań ogólnych.

23 Województwo podlaskie – 49 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki - matematyka Kraj – 48 % Województwo podlaskie – 49 % Miasto Suwałki – 48,1 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 49,5 %

24 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki - matematyka

25 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

26 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu matematyki: Właściwie interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel i diagramów oraz wykonuje działania na procentach

27 Wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, które sprawiły uczniom trudności:
wyznaczanie średniej arytmetycznej i mediany zapisywanie związków między nieznanymi wielkościami za pomocą równań i układu równań korzystanie z własności kątów i przekątnych w czworokątach opisywanie za pomocą wyrażenia algebraicznego związków między różnymi wielkościami opisywanie za pomocą równań lub układów równań i rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście realistycznym obliczanie pola powierzchni i objętość brył stosowanie twierdzenia Pitagorasa obliczanie pola i obwodów figur płaskich stosowanie cech przystawania trójkątów

28 Wnioski do dalszej pracy z zakresu matematyki:
należy poświęcać więcej czasu na zadania uczące nieszablonowego myślenia należy więcej uwagi poświęcać na zadania wymagające posługiwania się wyrażeniami algebraicznymi przy opisie związków między różnymi wielkościami podczas lekcji powtórzeniowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego wykonywać dużo zadań z:   - obliczania pół figur płaskich - dowodów geometrycznych, wykorzystujących podstawowe własności figur płaskich - obliczania pola powierzchni i objętości brył

29 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych
Zestaw standardowy z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z czterech przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań, z których jedno było zadaniem sprawdzającym umiejętności złożone.

30 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych
Zadania miały wyłącznie formę zamkniętą. Wśród nich występowały: zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji, zadania typu prawda-fałsz, w których oceniano wartość logiczną zdań, oraz zadania na dobieranie, w których należało przyporządkować do siebie odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia). Zadania występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Podstawę ich tworzenia stanowiły różnorodne teksty popularnonaukowe, wykresy, ilustracje. Każde z poleceń było oddzielnie punktowane. Łącznie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 28 punktów.

31 Województwo podlaskie – 59,8 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– przedmioty przyrodnicze Kraj – 59 % Województwo podlaskie – 59,8 % Miasto Suwałki – 58,7 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 61,4 %

32 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – przedmioty przyrodnicze

33 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

34 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze-dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu przedmiotów przyrodniczych: Biologia gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie ze zrozumieniem istoty doświadczenia potrafią wyciągać wnioski na podstawie wyników doświadczenia Fizyka gimnazjaliści dobrze poradzili sobie ze wskazywaniem przykładów zjawisk opisywanych za pomocą praw i zależności fizycznych

35 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z zakresu przedmiotów przyrodniczych: Geografia łatwe okazały się zadania dotyczące znajomości podziału administracyjnego kraju oraz znajomości mapy politycznej Europy uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania informacji przedstawionej w postaci wykresu Chemia łatwe okazały się zadania, w których, gimnazjaliści poradzili sobie z obserwacją doświadczenia ilustrującego typ reakcji oraz z metodami rozdzielania mieszanin.

36 Wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych, które sprawiły uczniom trudności:
Biologia gimnazjaliści mieli trudności z wymianą cech umożliwiających zaklasyfikowanie organizmów do […..] ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków oraz identyfikacją organizmu, jako przedstawiciela jednej z wymienionych grup na podstawie obecności tych cech Fizyka gimnazjaliści mieli trudności z projektowaniem doświadczenia- wyznaczanie mocy za pomocą woltomierza i amperomierza oraz wyznaczenia mocy na podstawie uzyskanych danych; wymienieniem, od jakich wielkości zależy wysokość i głośność dźwięku oraz opisaniem mechanizmu wytwarzania dźwięku

37 Wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych, które sprawiły uczniom trudności:
Geografia gimnazjaliści mieli trudności z określeniem pory roku i długością dnia i nocy Chemia gimnazjaliści mieli trudności z opisem właściwości węglowodorów (reakcje spalania, przyłączania bromu). Uczniowie nie potrafią analizować i wyciągać wniosków z doświadczeń.

38 Wnioski do dalszej pracy z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
Biologia zwrócenie większej uwagi na zasady klasyfikacji i sposobu identyfikacji organizmów doskonalenie umiejętności zaklasyfikowania organizmów na podstawie ich cech do [….] ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków Fizyka ćwiczenia w zakresie rozwiązywania zadań z treścią odczytywanie danych z wykresu i rozwiązywanie zadań z treścią projektowanie doświadczeń-nacisk na samodzielne projektowanie doświadczeń

39 Wnioski do dalszej pracy z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
Geografia przeprowadzić dodatkowe ćwiczenia dotyczące ruchów Ziemi na bieżąco doskonalić umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce propagować przedmioty przyrodnicze poprzez udział uczniów w różnorodnych konkursach kontynuować prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Chemia doskonalić umiejętność analizowania i wyciągania wniosków z doświadczeń

40 Część z języka obcego nowożytnego -poziom podstawowy
Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego miała dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym sprawdzał spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej dla poziomu III.0, obowiązującego osoby, które rozpoczęły naukę języka obcego w I klasie gimnazjum. Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym miał obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista.

41 Część z języka obcego nowożytnego -poziom podstawowy
Arkusze ze wszystkich języków obcych miały jednakową strukturę w obrębie tego samego poziomu. Na poziomie podstawowym obejmowały one cztery zakresy umiejętności: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych .

42 Województwo podlaskie – 64,7 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom podstawowy Kraj – 63% Województwo podlaskie – 64,7 % Miasto Suwałki – 65,4 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 68,4 %

43 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki– język angielski – poziom podstawowy

44 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

45 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego - poziom podstawowy: uczeń znajduje w tekście określone informacje (słuchanie) uczeń określa kontekst wypowiedzi (słuchanie) uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby uczeń przekazuje proste informacje i wyjaśnienia uczeń określa kontekst wypowiedzi oraz intencje autora tekstu (czytanie)

46 Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego - poziom podstawowy, które sprawiły uczniom trudności: uczeń znajduje w tekście określone informacje (czytanie) uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […])

47 Część z języka obcego nowożytnego – -poziom rozszerzony
Arkusze z języków obcych na poziomie rozszerzonym także obejmowały cztery zakresy umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych wypowiedź pisemna.

48 Część z języka obcego nowożytnego - -poziom rozszerzony
Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym była obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego. Mogli do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli chcieli sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązywali zadania z tego samego języka.

49 Część z języka obcego nowożytnego – -poziom rozszerzony
Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym sprawdzał spełnienie wymagań dla poziomu III.1, obowiązującego osoby, które kontynuowały w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

50 Województwo podlaskie – 45,9 %
Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom rozszerzony Kraj – 45,0 % Województwo podlaskie – 45,9 % Miasto Suwałki – 46,7 % Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 49,7 %

51 Średnie wyniki i pozycja naszego gimnazjum na tle wyników w kraju, województwie i mieście Suwałki – język angielski-poziom rozszerzony

52 Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil
Pozycja Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

53 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego - poziom rozszerzony: uczeń znajduje w tekście określone informacje (słuchanie) uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu (czytanie)

54 Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego - poziom rozszerzony, które sprawiły uczniom trudności: uczeń znajduje w tekście określone informacje (słuchanie i czytanie) uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […])

55 Wnioski do dalszej pracy z języka angielskiego
Podczas pracy z uczniem należy zwrócić szczególną uwagę na ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz na ćwiczenia polegające na czytaniu oraz słuchaniu ze zrozumieniem. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie dodatkowych zadań, czy też tekstów wykraczających poza materiał użytego przez nauczyciela podręcznika. Praca ze wspomnianymi tekstami powinna być poparta ćwiczeniami ilustrującymi zakres materiału gramatyczno-leksykalnego, jaki został w nich użyty. Dodatkowo wskazane jest zachęcanie uczniów do dodatkowej (pozalekcyjnej) pracy własnej poprzez nakierowywanie na interesujące ich materiały w języku angielskim (filmy, książki, czasopisma itp.). Chodzi tutaj przede wszystkim o obecność języka obcego w życiu codziennym ucznia.

56 Język niemiecki – poziom podstawowy zdawało w szkole 7 uczniów
Część z języka obcego nowożytnego – język niemiecki - poziom podstawowy Język niemiecki – poziom podstawowy zdawało w szkole 7 uczniów Zadania sprawdzały: rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów czytanych znajomość funkcji językowych znajomość środków językowych

57 Uczniowie Gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z następującymi wiadomości i umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka niemieckiego - poziom podstawowy : uczeń znajduje w tekście określone informacje (słuchanie i czytanie) uczeń wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych

58 Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego, które sprawiły uczniom trudności:
uczeń znajduje w tekście określone informacje (słuchanie) uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […])

59 Wnioski do dalszej pracy z języka niemieckiego
Podczas pracy z uczniem należy zwrócić szczególną uwagę na ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz na ćwiczenia polegające na czytaniu ze zrozumieniem. Dodatkowo wskazane jest zachęcanie uczniów do dodatkowej (pozalekcyjnej) pracy własnej poprzez nakierowywanie na interesujące ich materiały w języku niemieckim (filmy, książki, czasopisma itp.). Chodzi tutaj przede wszystkim o obecność języka obcego w życiu codziennym ucznia.

60 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2013 Analiza wyników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google