Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. CZYTANIE II. PISANIE III. ROZUMOWANIE IV. KORZYSTANIE Z INFORMACJI V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. CZYTANIE II. PISANIE III. ROZUMOWANIE IV. KORZYSTANIE Z INFORMACJI V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 I. CZYTANIE II. PISANIE III. ROZUMOWANIE IV. KORZYSTANIE Z INFORMACJI V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

6

7 odczytać różne teksty kultury, jak: teksty historyczne, odczytać różne teksty kultury, jak: teksty historyczne, teksty literackie /prozatorskie i poetyckie/, teksty użytkowe /np. instrukcja, przepis/, teksty publicystyczne i popularnonaukowe, przedstawienia teatralne i filmy, przekazy ikoniczne /np. dzieła malarskie, rzeźby/ rozpoznać ich cechy charakterystyczne, dostrzec znaczenia dosłowne i odkryć sensy przenośne, określić funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu poprzez rozumienie pojęć i czynne posługiwanie się terminami związanymi z literaturą /np. fikcja literacka, narracja, epitet/, określić funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu poprzez rozumienie pojęć i czynne posługiwanie się terminami związanymi z literaturą /np. fikcja literacka, narracja, epitet/,

8 zrozumieć znaczenie podstawowych symboli występujących zrozumieć znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków, odczytać dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, odczytać dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy,diagramu oraz odpowiedzieć na proste pytania z nimi związane.

9

10 napisać na temat i zgodnie z celem następujące formy wypowiedzi: napisać na temat i zgodnie z celem następujące formy wypowiedzi: opowiadanie; opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki; sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki; notatkę w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia; kartkę pocztową; list prywatny i oficjalny; telegram; zaproszenie; zawiadomienie; ogłoszenie; instrukcję; przepis, formułować wypowiedź ze świadomością celu formułować wypowiedź ze świadomością celu /np. zachęcać lub zniechęcać, zapraszać, przepraszać/,

11 budować tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony budować tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, przedstawić w postaci graficznej dane zapisane w tabeli, przedstawić w postaci graficznej dane zapisane w tabeli, np. w postaci diagramu słupkowego, czy prostego schematu, dbać o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu. dbać o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

12

13 określić czas trwania i miejsce danego wydarzenia, określić czas trwania i miejsce danego wydarzenia, zapisać datę wydarzenia i umieścić ją we właściwym okresie (np. wieku, epoce, erze), zapisać datę wydarzenia i umieścić ją we właściwym okresie (np. wieku, epoce, erze), uporządkować wydarzenia chronologicznie, uporządkować wydarzenia chronologicznie, wyjaśnić przyczyny wydarzeń i zjawisk ze swojego otoczenia i ważnych wydarzeń z historii Polski oraz wskazać ich skutki, wyjaśnić przyczyny wydarzeń i zjawisk ze swojego otoczenia i ważnych wydarzeń z historii Polski oraz wskazać ich skutki, wytłumaczyć zmiany zachodzące w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka, wytłumaczyć zmiany zachodzące w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka, podać i opisać przykłady zmian, będących wynikiem osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji, podać i opisać przykłady zmian, będących wynikiem osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji, wyrazić i odpowiednio uargumentować własne opinie, wyrazić i odpowiednio uargumentować własne opinie,

14 wybrać z treści zadania informacje potrzebne do jego rozwiązania i zapisać je za pomocą np. liczb, liter, symboli, rysunków, wybrać z treści zadania informacje potrzebne do jego rozwiązania i zapisać je za pomocą np. liczb, liter, symboli, rysunków, rozpoznać cechy charakterystyczne liczb, figur, zjawisk, obiektów, elementów środowiska, wskazać podobieństwa i różnice między nimi oraz je uporządkować, rozpoznać cechy charakterystyczne liczb, figur, zjawisk, obiektów, elementów środowiska, wskazać podobieństwa i różnice między nimi oraz je uporządkować, ustalić sposób rozwiązania zadania i poprawnie go zapisać, ustalić sposób rozwiązania zadania i poprawnie go zapisać, sprawdzić sensowność swojego rozwiązania w odniesieniu do warunków zadania. sprawdzić sensowność swojego rozwiązania w odniesieniu do warunków zadania.

15

16 wskazać źródła i odszukać w nich potrzebne mu informacje, wskazać źródła i odszukać w nich potrzebne mu informacje, wybrać z oferty mediów skierowanej do dzieci i młodzieży potrzebne i wartościowe propozycje. wybrać z oferty mediów skierowanej do dzieci i młodzieży potrzebne i wartościowe propozycje.

17

18 opisać zjawiska i sytuacje występujące w środowisku przy użyciu właściwego słownictwa, opisać zjawiska i sytuacje występujące w środowisku przy użyciu właściwego słownictwa, wybrać odpowiednie przyrządy służące do obserwacji i pomiaru tych zjawisk oraz posługiwać się nimi, wybrać odpowiednie przyrządy służące do obserwacji i pomiaru tych zjawisk oraz posługiwać się nimi, zapisywać wyniki swoich obserwacji, zapisywać wyniki swoich obserwacji, wykonywać obliczenia dotyczące długości, masy, czasu, powierzchni, objętości, temperatury, pieniędzy, wykonywać obliczenia dotyczące długości, masy, czasu, powierzchni, objętości, temperatury, pieniędzy, sprawnie zamieniać w.w. jednostki, sprawnie zamieniać w.w. jednostki,

19 zastosować swoją wiedzę w sytuacjach dotyczących życia codziennego, zastosować swoją wiedzę w sytuacjach dotyczących życia codziennego, wyjaśnić i stosować zasady używania urządzeń technicznych, materiałów chemicznych oraz leków, wyjaśnić i stosować zasady używania urządzeń technicznych, materiałów chemicznych oraz leków, rozpoznać oznakowanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych, rozpoznać oznakowanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych, korzystać z prostych urządzeń technicznych na podstawie ich instrukcji obsługi, korzystać z prostych urządzeń technicznych na podstawie ich instrukcji obsługi, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, unikać zagrożeń. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, unikać zagrożeń.

20

21 Forma zadania Czynność ucznia wyboru wielokrotnego (skrót: WW) Uczeń wybiera prawidłową lub najlepszą odpowiedź spośród kilku podanych propozycji. rozszerzonej odpowiedzi (skrót: RO) Uczeń pisze dłuższy tekst na zadany temat lub rozwiązuje zadanie wymagające wielu różnych czynności, zapisuje kolejne kroki, przedstawiając swoje rozumowanie. krótkiej odpowiedzi (skrót: KO) Uczeń podaje rozwiązanie zadania, problemu w formie pojedynczego słowa, liczby, zdania lub wyrażenia matematycznego.

22 Forma zadania Czynność ucznia z luką (skrót: L) Uczeń uzupełnia zdanie brakującym wyrazem, zwrotem lub wyrażeniem. na dobieranie (skrót: D) Uczeń dobiera pary wyrazów, zwrotów lub wyrażeń według podanych kryteriów. prawda – fałsz (skrót: PF) Uczeń ocenia prawdziwość podanych zdań lub wyrażeń matematycznych.

23

24 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI na temat standardów wymagań /objaśnienie standardów, uświadomienie ważności sprawdzianu/. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI na temat standardów wymagań /objaśnienie standardów, uświadomienie ważności sprawdzianu/. OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W ZAJĘCIACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU w zakresie j. polskiego, matematyki i przyrody. OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W ZAJĘCIACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU w zakresie j. polskiego, matematyki i przyrody. UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W SPRAWDZIANACH PRÓBNYCH UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W SPRAWDZIANACH PRÓBNYCH /listopad, luty/. OPRACOWANIE WYNIKÓW PRÓBNYCH SPRAWDZIANÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW PRÓBNYCH SPRAWDZIANÓW ORAZ WNIOSKÓW DO DALSZEJ PRACY. PODSUMOWANIE PRACY W I OKRESIE: po wystawieniu ocen proponowanych określenie przez uczniów swoich mocnych PODSUMOWANIE PRACY W I OKRESIE: po wystawieniu ocen proponowanych określenie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz sposobów ich poprawy w formie tabeli. ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS V - VI: CZY POTRAFIĘ SIĘ UCZYĆ? Zajęcia z uczniami nt. Jak skutecznie się uczyć? – podsumowanie wyników ankiety. ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS V - VI: CZY POTRAFIĘ SIĘ UCZYĆ? Zajęcia z uczniami nt. Jak skutecznie się uczyć? – podsumowanie wyników ankiety.


Pobierz ppt "I. CZYTANIE II. PISANIE III. ROZUMOWANIE IV. KORZYSTANIE Z INFORMACJI V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google