Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

2 INFORMACJE O SPRAWDZIANIE www.cke.edu.pl www.oke.gda.pl

3 TERMIN SPRAWDZIANU 3 KWIETNIA 2012 R
TERMIN SPRAWDZIANU 3 KWIETNIA 2012 R. OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KAŻDEGO UCZNIA KLASY SZÓSTEJ

4 STANDARDY WYMAGAŃ

5 I. CZYTANIE II. PISANIE III. ROZUMOWANIE IV. KORZYSTANIE
I. CZYTANIE II. PISANIE III. ROZUMOWANIE IV. KORZYSTANIE Z INFORMACJI V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

6 I. CZYTANIE

7 Uczeń potrafi: odczytać różne teksty kultury, jak: teksty historyczne,
teksty literackie /prozatorskie i poetyckie/, teksty użytkowe /np. instrukcja, przepis/, teksty publicystyczne i popularnonaukowe, przedstawienia teatralne i filmy, przekazy ikoniczne /np. dzieła malarskie, rzeźby/ rozpoznać ich cechy charakterystyczne, dostrzec znaczenia dosłowne i odkryć sensy przenośne, określić funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu poprzez rozumienie pojęć i czynne posługiwanie się terminami związanymi z literaturą /np. fikcja literacka, narracja, epitet/,

8 zrozumieć znaczenie podstawowych symboli występujących
w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków, odczytać dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu oraz odpowiedzieć na proste pytania z nimi związane.

9 II. PISANIE

10 Uczeń potrafi: napisać na temat i zgodnie z celem następujące formy wypowiedzi: opowiadanie; opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki; sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki; notatkę w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia; kartkę pocztową; list prywatny i oficjalny; telegram; zaproszenie; zawiadomienie; ogłoszenie; instrukcję; przepis, formułować wypowiedź ze świadomością celu /np. zachęcać lub zniechęcać, zapraszać, przepraszać/,

11 budować tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony
formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, przedstawić w postaci graficznej dane zapisane w tabeli, np. w postaci diagramu słupkowego, czy prostego schematu, dbać o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

12 III. ROZUMOWANIE

13 Uczeń potrafi: określić czas trwania i miejsce danego wydarzenia,
zapisać datę wydarzenia i umieścić ją we właściwym okresie (np. wieku, epoce, erze), uporządkować wydarzenia chronologicznie, wyjaśnić przyczyny wydarzeń i zjawisk ze swojego otoczenia i ważnych wydarzeń z historii Polski oraz wskazać ich skutki, wytłumaczyć zmiany zachodzące w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka, podać i opisać przykłady zmian, będących wynikiem osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji, wyrazić i odpowiednio uargumentować własne opinie,

14 wybrać z treści zadania informacje potrzebne do jego rozwiązania i zapisać je za pomocą np. liczb, liter, symboli, rysunków, rozpoznać cechy charakterystyczne liczb, figur, zjawisk, obiektów, elementów środowiska, wskazać podobieństwa i różnice między nimi oraz je uporządkować, ustalić sposób rozwiązania zadania i poprawnie go zapisać, sprawdzić sensowność swojego rozwiązania w odniesieniu do warunków zadania.

15 IV. KORZYSTANIE Z INFORMACJI

16 Uczeń potrafi: wskazać źródła i odszukać w nich potrzebne mu informacje, wybrać z oferty mediów skierowanej do dzieci i młodzieży potrzebne i wartościowe propozycje.

17 V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

18 Uczeń potrafi: opisać zjawiska i sytuacje występujące w środowisku przy użyciu właściwego słownictwa, wybrać odpowiednie przyrządy służące do obserwacji i pomiaru tych zjawisk oraz posługiwać się nimi, zapisywać wyniki swoich obserwacji, wykonywać obliczenia dotyczące długości, masy, czasu, powierzchni, objętości, temperatury, pieniędzy, sprawnie zamieniać w.w. jednostki,

19 zastosować swoją wiedzę w sytuacjach dotyczących życia codziennego,
wyjaśnić i stosować zasady używania urządzeń technicznych, materiałów chemicznych oraz leków, rozpoznać oznakowanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych, korzystać z prostych urządzeń technicznych na podstawie ich instrukcji obsługi, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, unikać zagrożeń.

20 TYPY ZADAŃ NA SPRAWDZIANIE

21 Forma zadania Czynność ucznia wyboru wielokrotnego (skrót: WW) Uczeń wybiera prawidłową lub najlepszą odpowiedź spośród kilku podanych propozycji. rozszerzonej odpowiedzi (skrót: RO) Uczeń pisze dłuższy tekst na zadany temat lub rozwiązuje zadanie wymagające wielu różnych czynności, zapisuje kolejne kroki, przedstawiając swoje rozumowanie. krótkiej odpowiedzi (skrót: KO) Uczeń podaje rozwiązanie zadania, problemu w formie pojedynczego słowa, liczby, zdania lub wyrażenia matematycznego.

22 Forma zadania Czynność ucznia z luką (skrót: L) Uczeń uzupełnia zdanie brakującym wyrazem, zwrotem lub wyrażeniem. na dobieranie (skrót: D) Uczeń dobiera pary wyrazów, zwrotów lub wyrażeń według podanych kryteriów. prawda – fałsz (skrót: PF) Uczeń ocenia prawdziwość podanych zdań lub wyrażeń matematycznych.

23 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012

24 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI na temat standardów wymagań /objaśnienie standardów, uświadomienie ważności sprawdzianu/. OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W ZAJĘCIACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU w zakresie j. polskiego, matematyki i przyrody. UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W SPRAWDZIANACH PRÓBNYCH /listopad, luty/. OPRACOWANIE WYNIKÓW PRÓBNYCH SPRAWDZIANÓW ORAZ WNIOSKÓW DO DALSZEJ PRACY. PODSUMOWANIE PRACY W I OKRESIE: po wystawieniu ocen proponowanych określenie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz sposobów ich poprawy w formie tabeli. ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS V - VI: CZY POTRAFIĘ SIĘ UCZYĆ? Zajęcia z uczniami nt. Jak skutecznie się uczyć? – podsumowanie wyników ankiety.


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google