Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna."— Zapis prezentacji:

1 Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna

2 Nowa struktura egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Przykłady zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego. Przykłady zadań egzaminacyjnych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Kilka praktycznych wskazówek przed egzaminem.

3 między szkołą podstawową a uczeniem się w szkole ponadgimnazjalnej

4 Zadanie 29. Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Uwzględnij cechy gimnazjalistów oraz możliwości i konsekwencje wyboru. Musimy pamiętać, że nasza przyszłość zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Nie jest możliwe, aby czegoś nie było. Trzeba tylko się dobrze zastanowić i odpowiednio szukać. (…) świadomość konsekwencji swojego wyboru jest znakomitym sprawdzianem odpowiedzialności (…). (…) skorzystajmy z tego, że mamy wpływ na własne życie (…).

5

6 Język polski – zadania zamknięte lub zadania otwarte – w tym dłuższa wypowiedź pisemna. Historia i wiedza o społeczeństwie – wyłącznie zadania zamknięte.

7 150 minut 60 minut – możliwe przedłużenie

8 Prace egzaminacyjne zostaną sprawdzone według jednolitych kryteriów. Wyniki zostaną ustalone w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zdający otrzyma zaświadczenie, które będzie zawierało informację o szczegółowych wynikach egzaminu. Zostaną podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy.

9

10

11 Podstawa programowa kształcenia ogólnego napisana jest w języku wymagań. Oznacza to, że za swój główny cel stawia jednoznaczne wskazanie umiejętności, które uczeń ma posiąść i treści nauczania, jakie powinien opanować na zakończenie danego etapu kształcenia. Podstawa programowa z komentarzami, Tom 2.Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

12 Opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Odnosi się także, w myśl zasady kumulatywności, do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych (I i II).

13 Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – np. docieranie do informacji; rozumienie komunikatów; krytyczna ocena. Analiza i interpretacja tekstów kultury – np. poznawanie nowych gatunków; wartościowanie. Tworzenie wypowiedzi – np. wyraźniejsza świadomość funkcji środków językowych; tworzenie trudniejszych form wypowiedzi.

14 Chronologia historyczna – np. sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie; porządkowanie; ustalanie związków. Analiza i interpretacja historyczna – np. wyjaśnianie związków przyczynowo- skutkowych; formułowanie wniosków. Tworzenie narracji historycznej – np. integrowanie informacji pozyskanych z różnych źródeł.

15 Wykorzystanie i tworzenie informacji. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Znajomość zasad i procedur demokracji. Znajomość podstaw ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Znajomość zasad gospodarki rynkowej.

16 Zawiera: podstawy prawne, zwięzły opis egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne z obudową. Tylko realizacja wszystkich wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej jest gwarantem sukcesu na egzaminie gimnazjalnym.

17

18

19 Zadania mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie rozumienie zamieszczonego tekstu. Sprawdzana będzie znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Formy użytkowe, takie jak: podanie, życiorys, list motywacyjny, dedykacja, list oficjalny, ogłoszenie, zaproszenie.

20

21

22

23

24

25 Aspekty oceny: treść, segmentacja tekstu, styl, język, ortografia, interpunkcja. Treść Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), ale argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu, lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje), większość argumentów trafnych Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje) Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat * Gdy zdający nie formułuje explicite tezy lub wniosku, egzaminator ustala je na podstawie argumentów.

26 Segmentacja tekstu Poziom 1: segmentacja konsekwentna Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji Styl Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi Język Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Ortografia Poziom 1: najwyżej 2 błędy Poziom 0: ponad 2 błędy Interpunkcja Poziom 1: najwyżej 3 błędy Poziom 0: ponad 3 błędy

27

28 Zadania egzaminacyjne: mają formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, charakteryzują się różnym poziomem trudności, odwołują się do różnych epok i różnorodnej tematyki, odnoszą się do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

29

30 Źródła do zadań egzaminacyjnych

31

32

33

34 Odwoływanie się do wiadomości i umiejętności umiejętność właściwego selekcjonowania informacji, umiejętność porządkowania wiadomości adekwatnie do wskazanego problemu, umiejętność rozpoznawania, formułowania problemu do rozwiązania, umiejętność wnioskowania na podstawie wybranych wiadomości, umiejętność wykorzystania wybranych wiadomości w określonej funkcji (np. argumentacyjnej), umiejętność opanowania i utrwalenia wiadomości.

35 uważna (a nie pobieżna) lektura tekstu werbalnego i niewerbalnego, umiejętność wykorzystania tekstu lub jego fragmentu dla realizacji zadania, analiza tekstu lub treści zadania w celu realizacji warunków zawartych w temacie zadania, lektura tekstu na poziomach dosłownym i przenośnym.

36 umiejętność dostosowania wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, dobór środków językowych adekwatny do intencji autora wypowiedzi, ćwiczenia dotyczące poprawności językowej i precyzji wypowiedzi, utrwalanie ortograficznych i interpunkcyjnych zasad pisowni, ćwiczenia graficzne dotyczące rozplanowania wypowiedzi.

37 Umiejętność krytycznego myślenia w sytuacji egzaminacyjnej zapewni: samodzielne opanowanie nieznanego wcześniej kontekstu (lub modelu), zaprojektowanie strategii postępowania – odpowiedniego ciągu działań, poprowadzeni e rozumowania polegającego na analizie, wyciągani e wniosków, formułowani e hipotez.

38 Dziękuję za uwagę. Maria Michlowicz


Pobierz ppt "Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google