Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 - RAPORT Opracowanie: M. Gorzawski, Gimnazjum nr 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 - RAPORT Opracowanie: M. Gorzawski, Gimnazjum nr 4."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 - RAPORT Opracowanie: M. Gorzawski, Gimnazjum nr 4

2 Informacje ogólne W dniach 23, 24, 25 kwietnia uczniowie klas trzecich pisali Egzamin Gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 67 uczniów, co stanowiło 100%. Ze względu na dostosowanie formy egzaminu do potrzeb zdających, jeden uczeń rozwiązywał niestandardowy arkusz egzaminacyjny ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim oraz jeden uczeń miał dostosowane warunki egzaminu (osobna sala) ze względu na orzeczenie o zaburzeniu zachowania. Przy analizie wzięto pod uwagę wyniki uczniów rozwiązujących standardowy arkusz egzaminacyjny.

3 Analiza wyników – część humanistyczna

4 Analiza wyników – część humanistyczna (j. polski) Zestaw egzaminacyjny składał się z 22 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadania otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z poleceniem sformułowania krótkiej wypowiedzi oraz napisania charakterystyki. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty. Na egzaminie z zakresu języka polskiego sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawach programowych z języka polskiego dla II i III etapu edukacyjnego: - odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (I); - analiza i interpretacja tekstów kultury (II); - tworzenie wypowiedzi (III). Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka polskiego mógł uzyskać maksymalnie 32 punkty.

5 Analiza wyników – część humanistyczna (j. polski)

6

7

8 Analiza wyników – część humanistyczna (historia, WOS) Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 24 zadań zamkniętych, w tym z 20 zadań z historii i 4 z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie sprawdzał, w jakim stopniu trzecioklasiści spełniają wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Z historii sprawdzano następujące wymagania ogólne: - chronologię historyczną (I); - analizę i interpretację historyczną (II); - tworzenie narracji historycznej (III). Z wiedzy o społeczeństwie badano poniższe wymagania ogólne: - wykorzystanie i tworzenie informacji (I); - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów (II); - współdziałanie w sprawach publicznych (III); - znajomość zasad i procedur demokracji (IV); - znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (V); - rozumienie zasad gospodarki rynkowej (VI). Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie mógł uzyskać maksymalnie 33 punkty.

9 Analiza wyników – część humanistyczna (historia, WOS)

10

11

12 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza

13 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka) Zestaw egzaminacyjny z zakresu matematyki składa się z 20 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych było 14 zadań wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań prawda fałsz. Za rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych można było otrzymać 1 punkt. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 29 punktów. Do rozwiązania zadań niezbędne są umiejętności i wiadomości ujęte w postaci wymagań ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

14 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka) Na egzaminie z zakresu matematyki sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej z matematyki dla II i III etapu edukacyjnego: - wykorzystanie i tworzenie informacji (I); - wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji (II); - modelowanie matematyczne (III); - użycie i tworzenie strategii (IV); - rozumowanie i argumentacja (V). Trzecioklasista za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z matematyki mógł uzyskać maksymalnie 29 punktów.

15 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka)

16

17

18 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze) Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z przedmiotów przyrodniczych obejmował 24 zadania zamknięte, w tym po 6 zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na egzaminie z zakresu przedmiotów przyrodniczych sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej dla II i III etapu edukacyjnego w zakresie: biologii: - znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych (I); - pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji (III); - rozumowanie i argumentacja (IV); - znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka (V). chemii: - pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji (I); - rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów (II); - opanowanie czynności praktycznych (III). fizyki: - wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych (I); - przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników (II); - wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych (III). geografii: - korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej (I); - identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów (II). Uczniowie (słuchacze) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z przedmiotów przyrodniczych mogli uzyskać maksymalnie 28 punktów.

19 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze)

20

21

22 Analiza wyników – część językowa (język angielski)

23 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom podstawowy) Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym (GA-P1-122) przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów.

24 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom podstawowy)

25

26

27 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom rozszerzony) Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z dwudziestu zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek oraz jedenastu zadań otwartych: dwóch wiązek zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz jednego zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

28 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom rozszerzony)

29

30

31 Analiza wyników – część językowa (język francuski)

32 Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka francuskiego na poziomie podstawowym (GF-P1-122) przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową obejmował 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.

33 Analiza wyników – część językowa (język francuski)

34

35

36 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. polski) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów67 Łatwość zestawu 0,60 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,58 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia32 Wynik najczęstszy (moda- M o )2224; 26 Wynik środkowy (mediana- M e )2018 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)19,218,4 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów32 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów35 Rozstęp2927

37 Analiza wyników – analiza porównawcza (historia, WOS) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów67 Łatwość zestawu 0,53 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,56 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia33 Wynik najczęstszy (moda- M o )13 Wynik środkowy (mediana- M e )1718 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)17,518,6 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów3330 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów77 Rozstęp2623

38 Analiza wyników – analiza porównawcza (matematyka) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów67 Łatwość zestawu 0,36 interpretacja: zestaw trudny 0,45 interpretacja: zestaw trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia3029 Wynik najczęstszy (moda- M o )99 Wynik środkowy (mediana- M e )911 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)10,812,9 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów2427 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów43 Rozstęp2024

39 Analiza wyników – analiza porównawcza (przedmioty przyrodnicze) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów67 Łatwość zestawu 0,43 interpretacja: zestaw trudny 0,45 interpretacja: zestaw trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia2629 Wynik najczęstszy (moda- M o )1112 Wynik środkowy (mediana- M e )1114 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)11,114,7 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów1824 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów67 Rozstęp1217

40 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. angielski PP) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów4854 Łatwość zestawu 0,55 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,56 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia40 Wynik najczęstszy (moda- M o )1139 Wynik środkowy (mediana- M e )21 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)21,720,4 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów3940 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów84 Rozstęp3136

41 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. angielski PR) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów4854 Łatwość zestawu 0,34 interpretacja: zestaw trudny 0,38 interpretacja: zestaw trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia40 Wynik najczęstszy (moda- M o )53; 5 Wynik środkowy (mediana- M e )912 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)13,513,8 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów3739 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów11 Rozstęp3638

42 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. francuski PP) Wskaźniki2011/20122012/2013 Liczba uczniów1913 Łatwość zestawu 0,47 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,39 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny Liczba punktów możliwych do zdobycia40 Wynik najczęstszy (moda- M o )2316 Wynik środkowy (mediana- M e )1716 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M)18,914,9 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów2523 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów107 Rozstęp1516

43 Analiza wyników – przydatne linki (OKE Jaworzno – www.oke.jaworzno.pl)

44 Analiza wyników – przydatne linki (CKE – www.cke.edu.pl)

45 Analiza wyników – przydatne linki (EDULANDIA – www.edulandia.pl)

46 Analiza wyników – przydatne linki (STRONA SZKOŁY – www.g4.szkola.pl)

47 Analiza wyników – terminarz 2014

48 Opracowanie: mgr inż. Marcin Gorzawski – dziękuję za uwagę Analiza wyników 2013


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 - RAPORT Opracowanie: M. Gorzawski, Gimnazjum nr 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google