Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla eksporterów oraz projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla eksporterów oraz projektów."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla eksporterów oraz projektów realizowanego przez MARR S.A. Tarnów, 22 czerwca 2009r. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – fundusze dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem POIG 6.1. – Paszport do eksportu 2. projekty MARR S.A. – Promocja małopolskiej oferty eksportowej na arenie międzynarodowej Plan prezentacji

3 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2. Infrastruktura sfery B+R 3. Kapitał dla innowacji 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5. Dyfuzja innowacji 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Osie priorytetowe POIG

4 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Działania wdrażane przez MARR we współpracy z PARP

5 O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30% którzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają nie przekracza równowartości w złotych 200 tys. EUR, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartości 100 tys. EUR Działanie 6.1 Paszport do eksportu

6 I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1 Projekty objęte dofinansowaniem

7 Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem Planu rozwoju eksportu Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

8 Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na co najmniej dwa z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jedno z działań wskazanych w lit. c. – f.: a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

9 Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 24 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych na wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

10 Wnioski należy składać we właściwej z punktu widzenia siedziby Wnioskodawcy Regionalnej Instytucji Finansującej, kt ó rą w wojew ó dztwie małopolskim jest: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie Ul. Kordylewskiego 11 31-542 Krak ó w Miejsce składania wniosków

11 Nabory wniosków w roku 2009 Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Termin ukończenia naboru 1.06.200915.06.200910.07.2009 31.08.200914.09.20099.10.2009 Uwaga!!! Nabór może zostać zakończony wcześniej !!! (nie dłużej niż 3 dni robocze po osiągnięciu 120% alokacji na konkurs)

12 Dokumentacja projektowa: www.parp.gov.pl www.marr.pl

13 Dokumentacja projektowa: www.parp.gov.pl www.marr.pl

14 Tatrzański Nowotarski Nowosądecki Gorlicki Suski Myślenicki Limanowski Wadowicki Oświęcimski Olkuski Miechowski Krakowski Wielicki Proszowicki Bocheński Brzeski Tarnowski Dąbrowski PK Regionalny PK Lokalny Chrzanowski Kraków Tarnów Nowy Sącz Punkty Konsultacyjne w Małopolsce

15 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, tel. (0-12) 617 66 dyżury w miejscowości: Wieliczka, Olkusz, Proszowice, Miechów e-mail: marr@marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 444-21-31 dyżury w miejscowości: Gorlice, Zakopane, Limanowa e-mail: pknowysacz@marr.pl Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (0-12) 628 28 dyżury w miejscowości: Krzeszowice, Limanowa, Zabierzów e-mail: ctt@transfer.edu.pl Punkty Konsultacyjne w Małopolsce

16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. (0-18) 267 77 dyżury w miejscowości: Brzesko e-mail: poczta@fundacja.region-rabka.pl poczta@fundacja.region-rabka.pl Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, tel. (0-33) 876 28 76 dyżury w miejscowości: Limanowa, Laskowa, Andrychów, Brzeszcze e-mail: pkoswiecim@rabka.region-rabka.pl pkoswiecim@rabka.region-rabka.pl Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. zo.o. ul. Rynek 8,9, 32-400 Myślenice, tel. (0-12) 274 43 43 dyżury w miejscowości: Raciechowice, Siepraw, Dobczyce, Sułkowice e-mail: pk.marg@myslenice.pl pk.marg@myslenice.pl Punkty Konsultacyjne w Małopolsce

17 Agencja Rozowoju Małopolski Zachodniej S.A. ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów, tel. (0-32) 623 06 35, dyżury w miejscowości: Alwernia, Babice, Libiąż, Trzebinia e-mail: biuro@armz.pl biuro@armz.pl FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Sikorskiego 5/4, 33-100 Tarnów, tel. (0-14) 621 22 16 dyżury w miejscowości: Dąbrowa Tarnowska e-mail: tarnow@mistia.org.pl tarnow@mistia.org.pl Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 41, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874 53 50, dyżury w miejscowości: Wadowice e-mail: owpsucha@iap.pl owpsucha@iap.pl Punkty Konsultacyjne w Małopolsce

18 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Krak ó w, www.marr.pl fundusze@marr.pl 12 617 66 42 12 617 66 35 12 617 66 36 12 617 66 37 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

19 Inicjatywa Business in Małopolska Cele Business in Małopolska: wspólne i skoordynowane działanie trzech do tej pory konkurujących ze sobą instytucji których działania często powielały się powstanie CENTRUM BUSINESS IN MALOPOLSKA – biura w którym wspólnie pracować będą przedstawiciele MARR, KPT i UMWM zintegrowana oferta usług dla inwestora i eksportera jednolita wizerunkowo kampania promocyjna na rynkach priorytetowych dla Małopolski Wspólnie pozyskane środki z MRPO 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej: projekt Małopolska Oferta Eksportowa(rozwój eksportu regionalnego) projekt Invest In Malopolska (wsparcie inwestycji) suma pozyskanych środków finansowych na w/w projekty wynosi 1 611 578 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

20 Stworzenie Centrum Business in Małopolska Wspólny cel: koordynacja współpracy instytucji na rzecz rozwoju eksportu i inwestycji Małopolski Wspólne działania: Jednolity system funkcjonowania Centrum, integrujący przedstawicieli różnych instytucji, elastyczny i dostosowany do zmieniających się wymagań rynku eksportu i inwestycji Baza danych eksporterów i kontrahentów zagranicznych; System publicznego wsparcia eksportu i inwestycji; System i narzędzia wsparcia eksporterów regionalnych (środki własne oraz fundusze UE); Promocja i wzmocnienie wizerunku małopolskiego potencjału gospodarczego; Wspólny udział w projektach finansowanych ze środków UE Koordynacja promocji międzynarodowej

21 Projekt Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej Cel projektu: stworzenie rozpoznawalnej marki Małopolska na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie potencjału gospodarczego województwa – Małopolskiej Oferty Eksportowej Odbiorcy projektu: małopolscy eksporterzy chcący nawiązać kontakt z zagranicznymi firmami zagraniczni kontrahenci – importerzy zainteresowani nawiązaniem trwałej współpracy z przedsiębiorcami z Małopolski Działania w ramach projektu: promocja gospodarcza Małopolski (organizacja kampanii wizerunkowej oraz prezentacja oferty regionalnych produktów eksportowych), opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania i wspierania działań eksportowych, kampania promocyjna marki gospodarczej Małopolska wspieranie współpracy pomiędzy eksporterami z Małopolski, kontrahentami z rynków zagranicznych Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

22 Projekt Invest in Małopolska Cel: Wykreowanie społeczno-gospodarczej pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej Działania: dotarcie do inwestorów na najwcześniejszym etapie inwestycyjnym przygotowanie i dystrybucja informacji opracowanie raportów sektorowych współpraca z inwestorami na terenie Małopolski - aftercare nowoczesne metody komunikacji organizacja wydarzeń promocyjnych promocja za granicą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

23 Więcej inforamacji: Departament Obsługi Inwestora Projekt Invest in Małopolska Dawid Jarosz tel.: 012 617 66 53 rcoi@marr.pl Projekt Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej Filip Jarmakowski tel.:012 617 66 65 export@marr.pl rcoi@marr.pl export@marr.pl rcoi@marr.pl export@marr.pl

24 Dziękuję za uwagę EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla eksporterów oraz projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google