Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA, FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA, FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW"— Zapis prezentacji:

1 GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA, FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW
Departament Prawny i Kadr Wydział Obronności i Bezpieczeństwa GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA, FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW Szkolenie Obronne • Wrocław, 14 grudnia 2012 r.

2 GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA, FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW
ZAGADNIENIA: ISTOTA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA; CHARAKTERYSTYKA STANÓW GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA; - STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA, - STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU, - STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

3 GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA - DEFINICJE
Stan systemu obronnego określający zdolność tego systemu do planowania i zorganizowanego działania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa kraju i w czasie wojny.” Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979r. Stan przygotowania wszystkich elementów systemu obronnego, który zapewni bezpieczeństwo i rozwój państwa w każdym okresie jego funkcjonowania.” Praca studyjna, AON Warszawa 1997r. Stan stabilności elementów systemu obronnego państwa do utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz do skutecznego działania w zaistniałych sytuacjach nadzwyczajnych i możliwości przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym oraz wojennym.” Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002r. „Stan przygotowania państwa do obrony.” DSiPO MON Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

4 GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA - ISTOTA
DOŚWIADCZENIE I WIEDZA - narodowe uwarunkowania historyczne - odniesienia do podobnych sytuacji w regionie i na świecie WŁASNY POTENCJAŁ OBRONNY - gromadzenie zasobów - utrzymanie i rozwój zdolności - planowanie - organizacja zadań OCENY SYTUACJI - monitorowanie potencjalnych zagrożeń - stan własnych możliwości - skutki ewentualnej agresji UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE - działania dyplomatyczne - wsparcie organizacji międzynarodowych - siła ekonomiczna SIŁA MORALNA - wiara we własną siłę i zdolności - wartości społeczne - wartości patriotyczne - wartości religijne - wiara w sojusze Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

5 ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
ZAGROŻENIA KRYZYSOWE ATAK TERRORYSTYCZNY PROLIFERACJA BMR ZAGROŻENIE KONSTYTUCYJNEGO USTROJU PAŃSTWA ZAGROŻENIA WOJENNE BEZPOŚREDNIA AGRESJA ZBROJNA NA POLSKĘ LUB KTÓREŚ Z PAŃSTW SOJUSZU ROZSZERZAJĄCE SIĘ KONFLIKTY ZEWNĘTRZNE WYZWANIA POKOJOWE EPIDEMIE KATASTROFY I AWARIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ZORGANIZOW. PRZESTĘPCZOŚĆ MIGRACJE LUDNOŚCI BRAK WODY I ŻYWNOŚCI BRAK ZASILANIA ENERGETYCZ. BRAK PRACY UTRATA POCZUCIA BEZPIECZ. NIEZADOWOLENIE Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

6 PODSTAWY PRAWNE KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy: z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (nowelizowana); z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej; z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców; z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; z dnia 26 kwietnia 2002 r. o stanie wyjątkowym; z dnia 20 czerwca 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej; z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP Plan Reagowania Obronnego RP Rozporządzenia Rady Ministrów do znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w tym szczególnie: w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; w sprawie gotowości obronnej państwa; w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

7 STANY GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY WOJNA !!! NIEUCHRONNY KONFLIKT (AGRESJA ZBROJNA) STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU KRYZYS NARASTANIE NAPIĘCIA (WYRAŻNE SYMPYOMY ZAGROŻENIA) STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA POKÓJ BRAK ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA „Podwyższanie gotowości obronnej państwa, w tym wprowadzanie wyższych stanów, jest rozumiane jako zharmonizowane osiąganie przez RP zdolności do przeciwstawienia się zagrożeniom o charakterze militarnym, w tym odparcia bezpośredniego ataku na jego terytorium, społeczeństwo oraz infrastrukturę krytyczną, jak również podjęcie niezbędnych przygotowań do obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej” Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

8 ZMIANA STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
NA WNIOSEK RADY MINISTRÓW PREZYDENT RP WYDAJE POSTANOWIENIE O ZMINANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. NARASTANIE ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ZAGROŻENIE BEZPOŚREDNIĄ AGRESJĄ MILITARNĄ GOTOWOŚĆ OBRONNA CZASU KRYZYSU GOTOWOŚĆ OBRONNA CZASU WOJNY STAŁA GOTOWOŚĆ OBRONNA POKÓJ KRYZYS WOJNA OBNIŻENIE STOPNIA ZAGROŻENIA NAPAŚĆ ZBROJNA NA TERYTORIUM RP, ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, ZOBOWIĄZANIA SOJUSZNICZE Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

9 STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 3.1 STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA UTRZYMUJE SIĘ W CZASIE POKOJU, GDY NIE STWIERDZA SIĘ ISTOTNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA. UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA. REALIZACJA ZADAŃ PLANISTYCZNYCH, SZKOLENIOWYCH I KONTROLNYCH, UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. ROZWÓJ ZDOLNOŚCI OBRONNYCH. MONITOROWANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ. BIEŻĄCA REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH I KOMPETENCYJNYCH Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

10 ZADANIA REALIZOWANE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Zadania realizowane w tym stanie mają na celu utrzymanie zdolności na poziomie zapewniającym bezpieczny rozwój państwa oraz umożliwiającym ich szybkie i płynne podwyższanie, w sytuacji narastania symptomów zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w zależności od prawdopodobieństwa, skali oraz charakteru tego zagrożenia. UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA. - MONITOROWANIE I OCENA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ; - KIEROWANIE PRZYGOTOWANIAMI OBRONNYMI W CZASIE POKOJU; - PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE; - UTRZYMYWANIE GOTOWOŚCI SIŁ I ŚRODKÓW; - ROZDZIAŁ KOMPETENCJI I ZADAŃ; - PROWADZENIE SZKOLEŃ, ĆWICZEN, TRENINGÓW I KONTROLI; - ROZWÓJ NOWYCH ZDOLNOŚCI. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZENSTWO PAŃSTWA. - WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE; - DZIAŁANIA DYPLOMATYCZNE (WIZERUNEK I POZYCJA PAŃSTWA); - PREWENCYJNE DZIAŁANIA MILITARNE (UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH MISJACH I OPERACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO POZA GRANICAMI PANSTWA); - DZIAŁANIA WYWIADOWCZE; - UMACNIANIE WIĘŻI POLITYCZNYCH, EKONOMICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I KULTUROWYCH; - UTRZYMYWANIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I SOJUSZY WOJSKOWYCH; - REALIZACJA INNYCH ZADAŃ. KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNEGO SRODOWISKA. UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNICH ZDOLNOSCI OBRONNYCH Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

11 REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP).
CHARAKTERYSTYKA STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 4.1 STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU WPROWADZA SIĘ W RAZIE ZAISTNIENIA ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA WYMAGAJĄCEGO URUCHOMIENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU OBRONNEGO. UE PRZYGOTOWANIE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZEWNĘTRZNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ USUWANIE SKUTKÓW ICH WYSTĄPIENIA. REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP). (PIERWSZEŃSTWO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ SZRP, SOJUSZNUCZYCH SIŁ WZMOCNIENIA ORAZ SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

12 ZADANIA REALIZOWANE W STANIE GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
PEŁNE ROZWINIĘCIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA - REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO; - INTEGRACJA WYSIŁKÓW W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I SOJUSZNICZYCH SIŁ WZMOCNIENIA; - URUCHOMIENIE GŁÓWNYCH I ZAPASOWYCH STANOWISK KIEROWANIA; - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ MASKOWANIA OPERACYJNEGO; - URUCHAMIANIE PLANÓW OPERACYJNYCH; - MOBILIZACJA GOSPODARKI; - WYKORZYSTANIE REZERW PAŃSTWOWYCH; - MILITARYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW. DZIAŁANIA OBRONNE - OCHRONA WAŻNYCH OBIEKTÓW PAŃSTWOWYCH; - OSŁONA MANEWRU OPERACYJNEGO; - POMOC PRZY INŻYNIERYJNEJ ROZBUDOWIE TERENU; - UTRZYMANIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH. MINIMALIZACJA STRAT I ZNISZCZEŃ - OCHRONA LUDNOŚCI PRZED BRONIĄ KONWENCJONALNĄ I BMR; - OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I DÓBR KULTURY; - EWAKUACJA LUDNOŚCI Z ZAGROŻONYCH OBSZARÓW; - WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DYWERSJĄ; - ORGANIZACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO; - UTRZYMANIE W NAJWYŻSZEJ GOTOWOSCI SYSTEMÓW RATOWNICTWA , POMOCY MEDYCZNEJ I WSPÓŁDZIAŁANIA; - DZIAŁANIA MEDIALNE. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI. OSIĄGNIECIE PEŁNEJ GOTOWOŚCI DO OBRONY PAŃSTWA. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

13 CHARAKTERSTYKA STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 5.1 STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY WPROWADZA SIĘ W CELU ODPARCIA BEZPOŚREDNIEJ ZBROJNEJ NAPAŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB GDY Z UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYNIKA ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓLNEJ OBRONY PRZECIWKO AGRESJI. PRZEPROWADZANIE POWSZECHNEJ MOBILIZACJI, WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO, PEŁNE ROZWINIĘCIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA DO ODPARCIA AGRESJI MILITARNEJ REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP). (PIERWSZEŃSTWO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ SZRP, SOJUSZNUCZYCH SIŁ WZMOCNIENIA ORAZ SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

14 ZADANIA REALIZOWANE W STANIE GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
PEŁNE ROZWINIĘCIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA - REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO; - INTEGRACJA WYSIŁKÓW W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I SOJUSZNICZYCH SIŁ WZMOCNIENIA; - URUCHOMIENIE GŁÓWNYCH I ZAPASOWYCH STANOWISK KIEROWANIA; - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ MASKOWANIA OPERACYJNEGO; - URUCHAMIANIE PLANÓW OPERACYJNYCH; - MOBILIZACJA GOSPODARKI; - WYKORZYSTANIE REZERW PAŃSTWOWYCH; - MILITARYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW. DZIAŁANIA OBRONNE - OCHRONA WAŻNYCH OBIEKTÓW PAŃSTWOWYCH; - OSŁONA MANEWRU OPERACYJNEGO; - POMOC PRZY INŻYNIERYJNEJ ROZBUDOWIE TERENU; - UTRZYMANIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH. MINIMALIZACJA STRAT I ZNISZCZEŃ - OCHRONA LUDNOŚCI PRZED BRONIĄ KONWENCJONALNĄ I BMR; - OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I DÓBR KULTURY; - EWAKUACJA LUDNOŚCI Z ZAGROŻONYCH OBSZARÓW; - WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DYWERSJĄ; - ORGANIZACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO; - UTRZYMANIE W NAJWYŻSZEJ GOTOWOSCI SYSTEMÓW RATOWNICTWA , POMOCY MEDYCZNEJ I WSPÓŁDZIAŁANIA; - DZIAŁANIA MEDIALNE. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI. OSIĄGNIECIE PEŁNEJ GOTOWOŚCI DO OBRONY PAŃSTWA. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

15 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
STAŁY DYŻUR STAŁY DYŻUR – to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym oraz informacji o stanie ich realizacji. Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa. Przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchomionych podczas podwyższenia gotowości obronnej. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

16 UTRZYMANIE GOTOWOŚCI SYSTEMU STAŁYCH DYŻURÓW
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 8.1 CEL: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRZEKAZYWANIA DECYZJI ORGANÓW UPRAWNIONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP). PREZES RM MINISTROWIE WOJEWODOWIE PRZEKAZYWANIE DECYZJI ORGANOM ZOBOWIĄZANYM DO REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PRORP. MINISTROWIE; PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RM; CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI; KIEROWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH; WOJEWODOWIE. MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW; STAROSTOWIE; WÓJTOWIE; BURMISTRZOWIE; PREZYDENCI MIAST; ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOL.; KIEROWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH. KIEROWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

17 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok


Pobierz ppt "GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA, FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google