Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl Zakres, najważniejsze założenia Rozporządzenia SEPA end-date.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl Zakres, najważniejsze założenia Rozporządzenia SEPA end-date."— Zapis prezentacji:

1 ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax : Zakres, najważniejsze założenia Rozporządzenia SEPA end-date

2 2 1. Geneza powstania rozporządzenia – podstawowe przyczyny podejścia regulacyjnego - powolne tempo migracji na standardy SEPA - w marcu 2010 r. – ponad dwa lata po uruchomieniu systemu polecenia przelewu SEPA (oficjalnie projekt SEPA został rozpoczęty w dniu 28 stycznia 2008 r.) – jedynie 6,7 % poleceń przelewu realizowanych było przy użyciu standardów SEPA. Zakończenie migracji na ogólnounijne schematy polecenia przelewu i polecenia zapłaty, przy takie postępie migracji – w zależności od przyjętego scenariusza – nastąpiłoby więc nie wcześniej niż za 15 do 30 lat, - potrzeba uspójnienia zasad w zakresie podstawowych usług płatniczych - zintegrowany rynek płatności w euro wymaga ogólnounijnego podejścia, jako że leżące u jego podstaw normy, zasady i procesy muszą być spójne we wszystkich państwach członkowskich, ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

3 3 2. Podstawowe informacje o rozporządzeniu SEPA end-date - rozporządzenie jest kolejnym etapem budowy wewnętrznego rynku usług płatniczych w euro określanego też jako Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), tj. rynku, na którym obowiązują jednolite zasady dokonywania płatności transgranicznych i krajowych w euro, Docelowym założeniem tego rozporządzenia, jest, by po upływie okresów przejściowych zapisanych w rozporządzeniu zunifikowane zostały krajowe schematy dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro i transakcje te były realizowane w oparciu o jeden schemat ogólnounijny, którego standard został ustalony w rozporządzeniu SEPA. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

4 4 3. Zakres zastosowania rozporządzenia SEPA end-date (art. 1 ust. 1) Rozporządzenie ma zastosowanie do transakcji polecenia przelewu i transakcji polecenia zapłaty w euro w Unii Europejskiej (a dokładniej na obszarze EOG), w przypadku gdy: - dostawca usług płatniczych płatnika oraz dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się w Unii, lub - jedyny dostawca usług płatniczych uczestniczący w transakcji znajduje się w Unii. Rozporządzenie ma także zastosowanie do poleceń przelewu i poleceń zapłaty leżących u podstaw transakcji płatniczych, których schematy są na nich oparte, lecz wykazują dodatkowe cechy fakultatywne lub obejmują usługi fakultatywne. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

5 5 3. Zakres zastosowania rozporządzenia SEPA end-date – wyłączenia stosowania rozporządzenia (art. 1 ust. 2) Rozporządzenie nie ma zastosowania do transakcji płatniczych: - między dostawcami usług płatniczych i w ramach dostawców usług płatniczych na ich własny rachunek, - przetwarzanych i rozliczanych przez systemy obsługujące płatności wysokokwotowe, z wyłączeniem transakcji polecenia zapłaty, których płatnik nie żądał, aby były one zrealizowane w takim systemie, - dokonywanych przy użyciu karty płatniczej, chyba że karty płatniczej używa się do wygenerowania informacji niezbędnej do dokonania polecenia przelewu lub polecenia zapłaty na lub z rachunku identyfikowanego poprzez BBAN lub IBAN, ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

6 6 3. Zakres zastosowania rozporządzenia SEPA end-date – wyłączenia stosowania rozporządzenia (art. 1 ust. 2) – cd. - dokonywanych przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, jeżeli transakcje takie nie skutkują poleceniem przelewu lub poleceniem zapłaty, - w przypadku których przekazywany jest pieniądz elektroniczny, chyba że transakcje takie skutkują poleceniem przelewu lub poleceniem zapłaty na lub z rachunku identyfikowanego poprzez BBAN lub IBAN, - przekazu pieniężnego. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

7 7 4. Wnioski dla Polski wynikające z wejścia w życie rozporządzenia - zdolność odbiorcza (art. 3) - dostawcy usług płatniczych z państw nienależących do strefy euro, czyli także z Polski, posiadający zdolność odbiorczą dla krajowych transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro, powinni, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia, najpóźniej do dnia 31 października 2016 r. zapewnić zdolność odbiorczą (gotowość do odbioru transakcji SEPA), - interoperacyjność (art. 4) - podmioty prowadzące systemy płatności detalicznych w euro zapewniają techniczną interoperacyjność z innymi systemami płatności detalicznych w euro w Unii. Techniczna interoperacyjność powinna zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie standardów wypracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne, a przetwarzanie poleceń przelewu i poleceń zapłaty w systemach nie powinno być w jakikolwiek sposób utrudniane ani uniemożliwiane przez bariery techniczne, ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

8 8 4. Wnioski dla Polski wynikające z wejścia w życie rozporządzenia – cd. - interoperacyjność - zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia, dla polskich podmiotów prowadzących systemy płatności detalicznych w euro wyznaczono datę 31 października 2016 r., po której będą musiały spełnić odpowiednie wymogi w zakresie zapewnienia interoperacyjności technicznej z innymi systemami płatności. W przypadku Polski przepisami rozporządzenia w zakresie interoperacyjności objęty jest system EuroELIXIR prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. W ramach tego systemu aktualnie stosowane są następujące schematy rozliczeń: -XCT, w ramach którego obsługiwane są komunikaty zgodne ze standardem SWIFT MT103 (rozliczenia wewnątrzsystemowe), -SCT, w ramach którego obsługiwane są komunikaty XML, zgodne ze standardem ISO i wytycznymi EPC dla SEPA (rozliczenia wewnątrzsystemowe oraz międzysystemowe). ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

9 9 4. Wnioski dla Polski wynikające z wejścia w życie rozporządzenia – cd. Wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro W art. 5 rozporządzenia zdefiniowano szczegółowe wymogi dotyczące poleceń przelewu i poleceń zapłaty, które zgodnie z art. 6 najpóźniej do dnia 1 lutego 2014 r. roku będą musieli spełnić dostawcy usług płatniczych ze strefy euro. Dostawcy usług płatniczych oraz użytkownicy usług płatniczych z państw, w których walutą nie jest euro, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia będą od dnia 31 października 2016 r. musieli stosować wyłącznie schematy płatnicze spełniające wymogi rozporządzenia. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

10 10 4. Wnioski dla Polski wynikające z wejścia w życie rozporządzenia – cd. Kwestia IBAN oraz BIC W art. 5 ust. 4 rozporządzenia nałożono wymóg podawania IBAN oraz – gdy jest to konieczne - BIC odpowiednio na: - odbiorców akceptujących polecenie przelewu w euro, - płatników dokonujących pierwszej transakcji polecenia zapłaty. Obowiązek podawania kodu identyfikującego instytucję - BIC został ograniczony w czasie do: - dnia 1 lutego 2014 r. dla płatności krajowych, - dnia 1 lutego 2016 r. dla płatności transgranicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 7 rozporządzenia, po ww. terminach dostawcy usług płatniczych nie będą mogli wymagać od swoich klientów podawania kodu identyfikującego instytucję - BIC. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

11 11 5. Opłata interchange od transakcji polecenia zapłaty W art. 8 ust. 1 rozporządzenia 260/2012 postanowiono, iż – co do zasady – do transgranicznych poleceń zapłaty nie będą miały zastosowania ani wielostronna opłata interchange, ani inne uzgodnione opłaty o podobnym celu lub skutku. Wyjątek został ustanowiony w art. 6 ust. 3 rozporządzenia, który utrzymywał możliwość pobierania opłat interchange od transgranicznych transakcji polecenia zapłaty jedynie do dnia 1 listopada 2012 r. Opłaty interchange od krajowych transakcji polecenia zapłaty w euro mogą być pobierane do dnia 1 listopada 2017 r., ale tylko wówczas, jeżeli wielostronna opłata interchange obowiązywała przed dniem 1 listopada 2009 r. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

12 12 6. Organy odpowiedzialne w Polsce za przestrzeganie przepisów rozporządzenia - KNF Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia, należy wyznaczyć w Polsce organy odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów rozporządzenia, przy czym mogą to być organy już istniejące. Muszą one posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania ich obowiązków. W toku obecnie prowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zmieniany jest art. 14 tejże ustawy. Zmiana polega na określeniu, że nadzór Komisji Nadzoru Finansowego lub innego organu sprawującego nadzór nad dostawcami, jest wykonywany w zakresie zgodności ich działalności z przepisami rozporządzenia SEPA end-date. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

13 13 7. Sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia oraz pozasądowe procedury wnoszenia skarg i procedury dochodzenia praw wynikających z rozporządzenia Zgodnie z art. 11 rozporządzenia, należy ustanowić w Polsce, do dnia 1 lutego 2013 r., przepisy stanowiące sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia. Zgodnie z art. 12 ust. 1 zdanie 1 rozporządzenia, należy w Polsce ustanowić pozasądowe procedury wnoszenia skarg i procedury dochodzenia praw, na podstawie których rozstrzygane będą spory z zakresu praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia, powstałe między użytkownikami usług płatniczych a ich dostawcami. Państwa członkowskie mogą przy tym postanowić, iż procedury powyższe będą miały zastosowanie jedynie do użytkowników usług płatniczych, którzy są konsumentami lub konsumentami i mikroprzedsiębiorcami (w przypadku skorzystania z takiej możliwości należy poinformować o tym Komisję Europejską do dnia 1 sierpnia 2013 r.). ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :

14 14 Dziękuję za uwagę. Paweł Bułgaryn Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax: ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: fax :


Pobierz ppt "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl Zakres, najważniejsze założenia Rozporządzenia SEPA end-date."

Podobne prezentacje


Reklamy Google