Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych"— Zapis prezentacji:

1 Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych
cz. II

2 Karty bankowe W Polsce obecnie funkcjonuje kilka centrów rozliczeniowych zajmujących się obsługą i rozliczaniem transakcji dokonanych za pośrednictwem kart bankowych. Centra te umożliwiają firmom handlowym, usługowym i produkcyjnym akceptację kart płatniczych, za ich pośrednictwem rozliczane są też płatności realizowane przez Internet.

3 Karty bankowe Karta bankowa zawiera wbudowany pasek magnetyczny lub mikroprocesorem, pozwalają one na identyfikację karty i jej posiadacza. Wymiary plastiku są znormalizowane i opisane przez normy ISO (akt 7810 z 1985 roku).

4 Karty bankowe Funkcje kart bankowych: są nośnikiem informacji
funkcjonalność – ułatwiają dostęp do środków uławiają sposób rozliczeń transakcji zwiększają bezpieczeństwo środków kredytowe zabezpieczają płynność finansową

5 Karty bankowe - rodzaje
karty debetowe są to karty płaskie – funkcjonują w oparciu o saldo rachunku, operacje dokonywane są do wysokości wolnych środków własnych klienta na jego koncie bankowym oraz do wysokości ustalonego limitu dziennego, miesięcznego wypłaty gotówki i płatności kartą w punktach handlowo usługowych.

6 Karty bankowe - rodzaje
karty obciążeniowe są to karty wypukłe, do ich otrzymania niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego, funkcjonują w oparciu o przyznany limit, którym można dysponować przez ustalony czas, zazwyczaj jest to jeden miesiąc. Właściciel karty musi zapewnić na rachunku w określonym dniu, środki na całkowitą spłatę karty i na pokrycie odsetek od wykorzystanego limitu.

7 Karty bankowe - rodzaje
Karty kredytowe są wypukłe, otrzymują tylko podmioty posiadające zdolność kredytową. Działają w oparciu o przyznany limit kredytowy. W ramach limitu można dokonywać operacji płatniczych i wypłaty gotówki. Wykorzystany w danym okresie limit można spłacić w całości lub tylko jego część. Spłacając całe zadłużenie klient nie ponosi żadnych kosztów za wykorzystany limit kredytowy.

8 Karty wirtualne - rodzaje
Karta wirtualna  to karta płatnicza służąca wyłącznie do realizacji transakcji bez jej fizycznego użycia. Są to transakcje wykonywane za pomocą telefonu bądź drogą pocztową np. zapłata za towary zamówione w sklepie wysyłkowym, zapłata za zamówienie prenumeraty gazety czy czasopisma, oraz wszelkie płatności za transakcje dokonywane za pośrednictwem sieci internet.

9 Karty przedpłacone - rodzaje
określane są mianem elektronicznych portmonetek, lub nazywane są kartami pre paid. Do ich posiadania nie potrzebny jest rachunek. Służą tak jak inne karty do dokonywania płatności i wypłaty gotówki z bankomatów. Korzystać z nich można jedynie do wysokości środków zgromadzonych w danym momencie na rachunku karty.

10 Karty przedpłacone - rodzaje
Funkcje kart przedpłaconych: mogą być udostępniane kierowcom i innym pracownikom firmy odbywającym podróże służbowe bezpieczne płatności i zakupy łatwa możliwość zasilenia karty w dodatkowe środki są bezpiecznym środkiem płatniczym dla zakupów dokonywanych przez Internet i w sklepach tradycyjnych

11 Karty przedpłacone - rodzaje
Funkcje kart przedpłaconych: ułatwiają bezpieczny dostęp do gotówki w bankomatach mogą też być oryginalnym i praktycznym prezentem udostępnione dzieciom zapewniają dostęp do ograniczonych środków, dają poczucie bezpieczeństwa i stanowią element edukacyjny

12 Produkty kredytowe kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych
kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych kredyt dla klientów instytucjonalnych zabezpieczony hipoteką kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

13 Produkty kredytowe kredyt inwestycyjny (krótko, średnio i długoterminowy) kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyty unijne kredyty preferencyjne

14 Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych
Jest to kredyt na zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej firmy. Udzielany w rachunku bieżącym, na 12 miesięcy, może być odnawiany bez konieczności spłaty, wysokość limitu uzależniona jest od średniomiesięcznej wartości obrotów w okresie ostatnich np. 6 m-cy. Do jego uzyskania niezbędne jest wykazanie się nienaganną minimum 12 miesięczną historią prowadzenia rachunku.

15 Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych
Funkcjonuje na tych samych zasadach co ww. kredyt w rachunku bieżącym. Może być udzielany bez zabezpieczeń, ewentualnie przyjmowany jest weksel. Limity są niższe, stosuje się tu prostą metodologię badania zdolności kredytowej, decyzje podejmowane są szybciej, środki są łatwiej dostępne, jednak koszt takiego kredytu jest wyższy.

16 Kredyt zabezpieczony hipoteką
Kredyt ten umożliwia osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą uzyskanie środków na dowolny cel związany z prowadzoną firmą. Kwota kredytu nie może być niższa niż np. 100 tys. PLN i jest ograniczona do np. maksymalnie 2 mln PLN, kwota nie może przekroczyć np. 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem, udzielany jest na okres nawet do 15 lat, w PLN lub w walucie, klient otrzymuje środki na wskazany rachunek.

17 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
Jest kredytem celowym np. na zakup surowców, materiałów, towarów oraz usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy. Jest uruchamiany w nowo otwartym rachunku kredytowym, w PLN, CHF, EUR, USD. Może być kredytem odnawialnym lub nieodnawialnym, który jest spłacany aż do wygaśnięcia umowy. Kredyt odnawialny w nie służy do bieżącej, obsługi transakcji rozliczeniowych. Jego wykorzystanie wynika z umowy, a wypłacone środki podlegają rozliczeniu.

18 Kredyt inwestycyjny (krótko, średnio i długoterminowy)
Przeznaczany na inwestycje np. zakup urządzeń, maszyn, samochodów, linii technologicznych ale też na modernizację już istniejącego majątku trwałego, może służyć do zakupu, budowy, rozbudowy, remontu nieruchomości, ma przyczyniać się do powiększenie wartości majątku. Wraz z wnioskiem kredytowym składa się w banku biznes plan. Kredyty inwestycyjne udzielane są w zależności od rodzaju inwestycji na okres od 1 roku do 15 lat.

19 Kredyt inwestycyjny (krótko, średnio i długoterminowy)
W uzasadnionych przypadkach może być udzielany również i na dłuższe okresy, może być przyznana karencja w spłacie kapitału, raty mogą być płacone miesięcznie lub kwartalnie, kredyt wymaga zabezpieczenia, wykorzystywane środków podlegają ścisłej kontroli ,wypłata następuje w transzach i jest uzależniona od wykorzystania poprzednich zgodnie z umową. 

20 Kredyty kredyt rewolwingowy, kredyt płatniczy, kredyt wielofunkcyjny,
kredyty przeznaczone dla określonych grup zawodowych np. lekarzy

21 Kredyty preferencyjne
Kredyty przeznaczone dla sektora agro, jest wiele linii o różnym przeznaczeniu np. : linia nGR – przeznaczona na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego nKL01 – na wznowienie produkcji w gosp. rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską nKZ- na zakup gruntów rolnych nNT- na nowe technologie w gospodarstwie rolnym

22 Kredyty preferencyjne
Korzyści: niskie koszty kredytu, niska prowizja, a do oprocentowania dopłaca ARMiR długi okres kredytowania karencja w spłacie kapitału odsetki płatne w okresach miesięcznych lub kwartalnych niski udział lub brak wymogu udziału środków własnych

23 Finansowanie handlu Factoring
to wykup przez bank (faktora) wierzytelności handlowych powstałych w obrocie gospodarczym pomiędzy zbywcą (faktorantem) towaru lub usług a odbiorcą (dłużnikiem). Głównym zadaniem tej usługi jest poprawa płynności finansowej firmy.

24 Finansowanie handlu Akredytywa
to sposób rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku. Służy do zabezpieczania interesów stronom  umowy handlowej. Dokument będący podstawą tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym. Kupujący, zabezpiecza w banku na zapłatę ustaloną kwotę pieniędzy, własną lub z kredytu.

25 Finansowanie handlu Kupujący instruuje bank, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty sprzedający ma prawo korzystać z tych pieniędzy. Jeśli akredytywa ma być zabezpieczeniem interesów sprzedającego, to musi być nieodwołalna. Bank wystawia akredytywę zgodnie z instrukcjami. Sprzedający otrzymuje dostęp do środków po udowodnieniu, że wywiązał się ze swych zobowiązań.

26 Finansowanie handlu Inkaso
jest to warunkowa płatność, dokonywana na podstawie umowy, polega na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej kwoty, w zamian za wydanie przez sprzedającego powierzonych dokumentów. Przedmiotem inkasa mogą być takie dokumenty handlowe jak np. faktura, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe i finansowe jak np. weksel, cze, akcja, obligacja.

27 Produkty skarbowe Fx spot - transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty TTWW - terminowe transakcje wymiany walutowej FRA - terminowe transakcje na stopę procentową IRS - transakcje zamiany stóp procentowych CIRS - walutowe transakcje stóp procentowych

28 Produkty skarbowe opcje transakcje kupna/ sprzedaży opcji walutowych
obligacje skarbowe bon skarbowy lokata negocjowana bony pieniężne NBP zagraniczne papiery dłużne

29 Bankowość elektroniczna - bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie dla klientów. Aktualnie stosowane rozwiązania elektroniczne zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji wykonywanych przez Internet. Stale trwają prace nad unowocześnianiem i udoskonalaniem zabezpieczeń. Usługi oferowane przez banki internetowe są tak samo bezpieczne, jak usługi banków tradycyjnych.

30 Sposoby zwiększające bezpieczeństwo
kodowanie transmisji danych – realizowane za pośrednictwem protokołu SSL uwierzytelnianie każdego logowania do systemu– identyfikator, hasło, PIN elektroniczny podpis silne uwierzytelnianie transakcji– (np. klucz prywatny, certyfikat użytkownika, token, zdrapka, indywidualny kod)

31 Bankowość elektroniczna
korzyści dla klienta obniżenie kosztów realizowanych operacji– dzięki eliminacji zarówno pośrednich jak i bezpośrednich kosztów obsługi dostępność do rachunku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie oszczędność czasu na wizytach w banku wzrost satysfakcji z samodzielnego realizowania obsługi rachunku

32 Bankowość elektroniczna
korzyści dla klienta bieżąca kontrola własnego rachunku sprawdzenie salda, dokonywanie szybkich operacji bezgotówkowych stały nadzór sytuacji finansowej wygodna komunikacja, łatwy dostęp do informacji bankowych, internet, telefon, WAP, SMS to sposób na uzyskiwanie informacji o nowych usługach, stopach procentowych i promocjach

33 Bankowość elektroniczna
korzyści dla banku zwiększenie wyników finansowych banku – dzięki zmniejszeniu kosztów obsługi klienta w oddziale, łatwe, tanie promowanie szerokiego asortymentu usług i produktów – bankowość elektroniczne jest szybkim kanałem dostępu zarówno do obecnych jak i potencjalnych klientów. personalizacja oferty – proponowanie oferty spełniającej oczekiwania i indywidualne preferencje klienta, 33

34 Bankowość elektroniczna
korzyści dla banku gromadzenie informacji o operacjach realizowanych przez klientów, są one analizowane w celu ustalenia lepszego dostosowania usług do potrzeb klienta łatwość i niskie koszty dotarcia do licznej grupy klientów – bankowość elektroniczna jest doskonałym nośnikiem informacji dla klientów indywidualnych i korporacyjnych


Pobierz ppt "Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google