Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Nowy Targ 16 czerwca 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Nowy Targ 16 czerwca 2008."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Nowy Targ 16 czerwca 2008

2 Europejska Współpraca Terytorialna Europejska Współpraca Terytorialna stanowi jeden z głównych celów Polityki Spójności Unii Europejskiej (Cel 3) i jest ukierunkowana na wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych, działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu Wspólnoty oraz wymianę doświadczeń pomiędzy regionami europejskimi. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na Cel 3 to: 7 750 081 461 Euro.

3 Realizacji Europejskiej Współpracy Terytorialnej służą 3 typy programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: programy współpracy transgranicznej programy współpracy transnarodowej programy współpracy międzyregionalnej Europejska Współpraca Terytorialna

4 Celem Programów Współpracy Transgranicznej jest: rozwój działań transgranicznych o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym poprzez realizację wspólnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Zakres tematyczny: przedsiębiorczość, ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, współpraca administracyjna.

5

6 Przygotowanie programu Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Praca Międzynarodowej Grupy Roboczej od 2006 r. 3 konferencje promujące Program - czerwiec 2007 r. (Rzeszów, Bielsko Biała, Kraków) 20 Grudnia 2007 r. – zatwierdzenie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 przez Komisję Europejską

7 CEL PROGRAMU: Wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

8 Cele szczegółowe: - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, - zwiększenia dostępności i atrakcyjności obszaru przygranicznego dla mieszkańców, inwestorów i turystów, - promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym, - promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu ludzie dla ludzi.

9 OŚ PRIORYTETOWA I: rozwój infrastruktury transgranicznej temat 1: infrastruktura komunikacyjna i transportowa temat 2: infrastruktura ochrony środowiska OŚ PRIORYTETOWA II: rozwój społeczno- gospodarczy temat 1: rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki temat 2: ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego temat 3: projekty sieciowe OŚ PRIORYTETOWA III: wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) OŚ PRIORYTETOWA IV: pomoc techniczna OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU

10 ALOKACJA NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowaEFRR Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej 67 685 338 43% Oś priorytetowa II: rozwój społeczno- gospodarczy 53 518 639 34% Oś priorytetowa III: wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 26 759 320 17% Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna 9 444 466 6% Ogółem 2007 - 2013157 407 763 100%

11 OBSZAR WSPARCIA

12 TYPY BENEFICJENTÓW 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2.Jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych 3.Organizacje pozarządowe non-profit 4.Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

13 FINANSOWANIE PROGRAMU Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych. Budżet Programu na okres 2007-2013 wynosi łącznie 185 mln Euro, z czego 157 mln Euro stanowią środki EFRR. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji.

14 OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA Beneficjenci powinni współpracować na co najmniej dwa z następujących sposobów (kryteria trangraniczności): wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel wspólne finansowanie projektu W projekcie powinien brać udział co najmniej jeden partner z Polski i jeden ze Słowacji. Do każdego przedsięwzięcia musi być wyznaczony beneficjent wiodący. Projekt musi być realizowany na obszarze objętym programem lub z korzyścią dla tego obszaru.

15 WIELKOŚĆ WKŁADU Z EFRR W PROJEKTACH Mikroprojekty od 5 do 50 000 Eur Projekty sieciowe od 50 001 do 300 000 Eur Średnie projekty od 50 001do 2 000 000 Eur OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI 1 stycznia 2007 (wydatki przygotowawcze) data zarejestrowania w WST wydatki kwalifikowalne do 31 grudnia 2015 rekomendacja IZ do 31 grudnia 2014 Zasada n+3 – w latach 2007-2010 Zasada n+2 – w latach 2011-2013

16 INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE PROGRAM Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PL) Koordynator Krajowy (Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego SK) Instytucja Certyfikująca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PL) Instytucja Audytowa (Ministerstwo Finansów PL) Wspólny Sekretariat Techniczny (Fundacja Fundusz Współpracy) Komitet Monitorujący (przedstawiciele strony polskiej i słowackiej) Instytucje Kontrolne (Urzędy Wojewódzkie PL, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego SK) Punkty Informacyjne (Wyższe Jednostki Terytorialne SK) Regionalne Punkty Kontaktowe (Urzędy Marszałkowskie PL)

17 Ogłoszenie o naborze projektów Złożenie wniosku projektowego do WST Ocena formalna i merytoryczna wniosku Wybór wniosków do dofinansowania przez Komitet Monitorujący Zawarcie umowy pomiędzy beneficjentem wiodącym A Instytucją Zarządzającą PROCES NABORU POJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.interreg.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Nowy Targ 16 czerwca 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google