Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki beneficjentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki beneficjentów"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki beneficjentów
1 Unia Europejska Fundusz Spójności Obowiązki beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie zarządzania oraz promowania projektów Mariusz Król – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie 1 Ministerstwo Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r.

2 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Plan prezentacji Ustanowienie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). Jednostka Realizująca Projekt (JRP) – struktura i zadania jednostki. III. Działania informacyjno - promocyjne - obowiązki beneficjentów. 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

3 Ustanowienie MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Unia Europejska Fundusz Spójności Ustanowienie MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. Measure Authorising Officer) i JRP - Jednostki Realizującej Projekt MAO + JRP = sprawne zarządzanie projektem 3 3 Ministerstwo Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r

4 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Dokumenty programowe dot. JRP i MAO: Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW , 15 maja 2007 r. z późn. zm. Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności. Ogólny podręcznik, MRR Warszawa, luty 2007 r. Informacja w sprawie weryfikacji kandydatów na Pełnomocników ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) oraz Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising Officer) – (zakładka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

5 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności I. Ustanowienie MAO Beneficjent najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania beneficjenta w stosunkach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy. Pełnomocnik może zostać powołany na etapie przygotowania projektu do realizacji. Za ustanowienie struktury instytucjonalnej beneficjenta (tzn. MAO i Jednostki Realizującej Projekt) beneficjent uzyskuje dodatkowy punkt przy ocenie merytorycznej projektu. 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

6 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Powołanie MAO w jednostce beneficjenta przybiera formę zarządzenia Prezydenta / Burmistrza, uchwały Rady Gminy, lub uchwały właściwego organu spółki. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba, która pozytywnie ukończyła postępowanie weryfikacyjne prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą (zdała egzamin) Nominacja przybiera formę pisma Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej/zastępcy UZIP, adresowanego do wskazanej przez beneficjenta osoby, w którym UZIP/zastępca UZIP powierza jej pełnienie funkcji MAO. 6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

7 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie: administracyjne, finansowe, techniczne, projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

8 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Zadania MAO: nadzór nad działalnością JRP, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP, nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu, nadzór nad poprawnością i kompletnością umów na usługi, dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu, nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu, nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a wykonawcami i Inżynierem kontraktu, monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, umową o dofinansowanie oraz wymogami IP i IZ, 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

9 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Zadania MAO - cd. zatwierdzanie dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, zatwierdzanie składu członków komisji przetargowej, zatwierdzanie planów płatności, planów wystąpień i harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramu procedur przetargowych, zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych i raportów, akceptacja umów z wykonawcami, akceptacja SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentowanie beneficjenta wobec IZ, IP, IPII. 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

10 II. JRP – struktura i zadania jednostki Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności II. JRP – struktura i zadania jednostki Struktura JRP uzależniona jest m.in. od zakresu rzeczowego prowadzonych zamówień publicznych w ramach projektu, kosztów inwestycyjnych, obszaru, na którym prowadzone są inwestycje. Struktura JRP – powinna uwzględniać : Zespół/sekcja ds. finansowych, Zespół/sekcja ds. technicznych, Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych. 10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

11 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Ad.1 Sekcja/zespół ds. finansowych – do jej zadań należy m.in.: zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz beneficjenta, prowadzenie rachunkowości, weryfikacja faktur i realizacja płatności, monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i planów płatności, monitoring zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów, przygotowywanie miesięcznych i cyklicznych sprawozdań finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych, przygotowywanie wniosków o przekazanie funduszy zgodnie z planem płatności. 11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

12 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Ad.2 Sekcja/zespół ds. technicznych – do jej zadań należy m.in.: opracowywanie materiałów przetargowych i przeprowadzanie przetargów (na usługi oraz na roboty budowlane), zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującym prawem, kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów, nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu, koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej, nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań, przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

13 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Ad. 3 Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych - do jej zadań należy m.in.: kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów, prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków UE w realizacji projektu, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur i zasad obowiązujących w Funduszu Spójności, weryfikowanie pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów, prowadzenie postępowań w przypadku roszczeń i sporów. 13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

14 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Przykładowa Struktura JRP MAO Kierownik JRP (z-ca MAO) sekcja ds. zamówień publicznych i promocji projektu sekcja ds. ewidencji nakładów inwestycyjnych i rozliczeń, monitoringu i sprawozdawczości Sekcja ds. technicznych Inżynier Koordynator 14 Ministerstwo Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r

15 III. Działania informacyjno-promocyjne – obowiązki beneficjentów
Unia Europejska Fundusz Spójności III. Działania informacyjno-promocyjne – obowiązki beneficjentów Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w UE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Art. 69 Państwo członkowskie i IZ PO dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kierują do obywateli UE i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy. 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

16 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w UE – cd. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS. Art.8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej „Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w ust. 2, 3 i 4.” 16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

17 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Rozporządzenie 1828/2006 nakłada na beneficjentów obowiązki w zakresie informacji i promocji: W trakcie realizacji projektu: Jeśli wkład publiczny do projektu przekracza EUR, projekt dotyczy robót infrastrukturalnych lub budowlanych – należy umieścić tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji projektu. 2. Po zakończeniu realizacji projektu: jeśli wkład publiczny do projektu przekracza EUR, projekt dotyczy zakupu środków trwałych, finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych – należy umieścić na stałe widoczną tablicę pamiątkową, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 3. Wszystkie jakiekolwiek dokumenty (np. zaświadczenia) dotyczące projektu muszą zawierać informację o współfinansowaniu PO z EFS lub EFRR, FS. 17 Ministerstwo Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r 17

18 Propozycje obowiązków wobec beneficjentów – działania obowiązkowe:
Unia Europejska Fundusz Spójności Propozycje obowiązków wobec beneficjentów – działania obowiązkowe: 1. Tablice informacyjne (charakterystyka określona przez MRR): minimalna wielkość tablicy: 2,4 m x 2,8 m; kolor tablicy: biały; kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue; rodzaj czcionki: Arial; rozmiar czcionki: dowolny rozmiar Y i dowolny rozmiar Y pomniejszony lub/i powiększony o 2 punkty (Y-2, Y+2); 18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

19 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności 1. Tablice informacyjne – cd. Powinny zawierać następujące informacje: opis projektu obejmujący: - nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu (koszty kwalifikowane z obowiązującej umowy o dofinansowanie, w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku), wkład Unii Europejskiej ze wskazaniem na właściwy fundusz (w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku i udział procentowy), - środki krajowe (udział procentowy). 19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

20 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności 1. Tablice informacyjne – cd. muszą zawierać odpowiednie oznaczenia zgodne z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności: – emblemat Unii Europejskiej (flaga UE), – odniesienie do Unii Europejskiej (napis przy albo pod flagą) – odniesienie do właściwego funduszu np. Funduszu Spójności (napis przy albo pod flagą), hasło określone przez Instytucję Zarządzającą: „dla rozwoju infrastruktury i środowiska”, - logo POIiŚ, informację o współfinansowaniu projektu. Opcjonalnie: logo beneficjenta lub instytucji wdrażającej 20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

21 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności 2. Tablice pamiątkowe (charakterystyka określona przez MRR): wykonane z trwałego materiału: materiały szlachetne np. mosiądz; minimalna wielkość tablicy: 0,7 m x 1 m; preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny; inne materiały: minimalna wielkość tablicy: 1,4 m x 2 m; kolor tablicy: biały; kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue; rodzaj czcionki: Arial; rozmiar czcionki: dowolny, rozmiar Y oraz Y+2; 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

22 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności 2. Tablice pamiątkowe – cd. Powinny zawierać następujące informacje: nazwę beneficjenta wraz z logo; tytuł i nr projektu, informację o współfinansowaniu projektu, wartość projektu (koszty kwalifikowane z obowiązującej umowy o dofinansowanie, w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku), wkład Unii Europejskiej ze wskazaniem na właściwy fundusz (w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku i udział procentowy), środki krajowe (udział procentowy). Opcjonalnie: logo beneficjenta lub instytucji wdrażającej Odpowiednie oznaczenia zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności jak w przypadku tablic informacyjnych. 22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

23 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu muszą zawierać: logo UE logo POIiŚ 23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

24 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Elementy wizualizacji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Logo beneficjenta Zasady wizualizacji określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej dla NSS - dokument dostępny na stronie internetowej MRR: : znak programu operacyjnego znajduje się zawsze z lewej strony, znak UE z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki, np. logo instytucji/beneficjenta. 24 Ministerstwo Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r

25 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Najchętniej stosowane dotychczas narzędzia promocyjne przez beneficjentów Funduszy Europejskich inauguracja rozpoczęcia realizacji projektu/poszczególnego etapu/festyn promujący projekt, konferencja prasowa, materiały promocyjne (gadżety) związane z projektem, informacja prasowa i telewizyjna dot. projektu, stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, ulotki informacyjne o projekcie, strony internetowe dot. projektu. 25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

26 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ „Wydatki poniesione przez beneficjentów na działania informacyjno-promocyjne zgodne ze szczegółowymi zasadami wypełniania obowiązków informacyjnych, które zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą, uwzględnione w budżecie projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie, będą mogły być uznane za kwalifikowane” (Podrozdział Działania informacyjne i promocyjne) 26 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

27 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Planowanie działań informacyjno-promocyjnych na etapie wniosku o dofinansowanie Punkt B4 wniosku: opis projektu (punkt B4.1) – należy także opisać inne niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu, w tym działania informacyjno-promocyjne. Punkt H wniosku: Plan finansowania, pkt. 8 tabeli – Podanie do wiadomości. Punk I3 wniosku: Środki upubliczniania informacji – należy podać szczegóły dotyczące proponowanych środków mających na celu informowanie o pomocy wspólnotowej (tj. rodzaj środka, krótki opis, szacowane koszty, czas trwania, itd.). Komentarz: Punkt I.3. dotyczy obowiązkowych działań informacyjnych i promujących 27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

28 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Zapisy dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte w Umowie o dofinansowanie 28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska

29 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności § 19 Informacja i promocja 1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w Art. 8 oraz Art. 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności poprzez: 1)umieszczanie, w trakcie realizacji projektu, tablicy informacyjnej, w każdym miejscu realizacji projektu, jeśli całkowity wkład publiczny przekracza EUR, a projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; 2)umieszczanie na stałe widocznej i dużych wymiarów tablicy pamiątkowej nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu projektu, jeśli całkowity wkład publiczny przekracza EUR, a projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; 3) wyraźne informowanie wszystkich uczestników projektu o fakcie, iż jest on finansowany w ramach POIiŚ. 2. Tablice informacyjne i pamiątkowe powinny zawierać rodzaj i tytuł projektu oraz następujące informacje: 1) emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej; 2) odniesienie do właściwego funduszu; 3) hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: „Inwestujemy w waszą przyszłość”; 4) logo programu operacyjnego, spełniające normy graficzne określone przez Instytucję Zarządzającą. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. 4. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie swojej nazwy, tytułu projektu oraz informacji na temat przyznanej kwoty finansowania publicznego, na przykład w formie elektronicznej w serwisach internetowych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej. 29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska § 19 Informacja i promocja 1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w Art. 8 oraz Art. 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności poprzez: 1)umieszczanie, w trakcie realizacji projektu, tablicy informacyjnej, w każdym miejscu realizacji projektu, jeśli całkowity wkład publiczny przekracza EUR, a projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; 2)umieszczanie na stałe widocznej i dużych wymiarów tablicy pamiątkowej nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu projektu, jeśli całkowity wkład publiczny przekracza EUR, a projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; 3) wyraźne informowanie wszystkich uczestników projektu o fakcie, iż jest on finansowany w ramach POIiŚ. 2. Tablice informacyjne i pamiątkowe powinny zawierać rodzaj i tytuł projektu oraz następujące informacje: 1) emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej; 2) odniesienie do właściwego funduszu; 3) hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: „Inwestujemy w waszą przyszłość”; 4) logo programu operacyjnego, spełniające normy graficzne określone przez Instytucję Zarządzającą. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. 4. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie swojej nazwy, tytułu projektu oraz informacji na temat przyznanej kwoty finansowania publicznego, na przykład w formie elektronicznej w serwisach internetowych Instytucji y p g , p y j y y

30 Ministerstwo Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę 30 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Solina, r Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "Obowiązki beneficjentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google