Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generalny Inspektor Informacji Finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Generalny Inspektor Informacji Finansowej
. Generalny Inspektor Informacji Finansowej „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu -nieprawidłowości zidentyfikowane w trakcie kontroli notariuszy ” Warszawa 22 stycznia 2013 r. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

2 Osoby odpowiedzialne - art. 10 b ustawy
Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. n) ustawy instytucją obowiązaną jest notariusz, zatem każdy notariusz, wykonując zawód notariusza, jest także osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków w ustawie. Notariusz może przenieść cześć lub całość obowiązków na osobę zatrudniona w kancelarii. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

3 Wewnętrzna procedura art.10a ust.1
Instytucje obowiązane wprowadzają w formie pisemnej wewnętrzną procedurę. procedura powinna zawierać w szczególności: sposób wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, sposób rejestracji transakcji, sposób analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, procedurę wstrzymania transakcji, sposób zamrażania wartości majątkowych, sposób przyjmowania oświadczeń, czy osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (PEP), sposobu przechowywania informacji. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

4 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
Ocena ryzyka analiza oceny ryzyka (art. 8b ust. 1) – prowadzona jest w stosunku do wszystkich klientów z uwzględnieniem zapisów art. 8b ust. 1 i art. 10a ust. 3. Zastosowanie przy transakcjach powyżej EURO oraz przy transakcjach podejrzanych art. 8b ust 4 pkt 2 i pkt 3 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

5 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
Ocena ryzyka Analizę ryzyka należy przeprowadzić z uwzględnieniem w szczególności: rodzaju klienta, stosunków gospodarczych oraz produktów lub transakcji. Dokonanie analizy ryzyka powinno skutkować wdrożeniem odpowiednich systemów (ścieżek postępowania) uzależnionych od poziomu ryzyka związanego z prowadzoną przez Notariusza działalnością w stosunku do jego klientów Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

6 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
Ocena ryzyka Po określeniu kryteriów stosowanych przy nadawaniu klientom kategorii ryzyka, Notariusz powinien sprecyzować sposób postępowania indywidualnie dla każdej kategorii ryzyka. Największą uwagę należy przykładać w stosunku do klientów znajdujących się w najwyższej grupie ryzyka. Cały proces kategoryzacji klientów oraz sposób postępowania z każdą kategorią klientów powinien być zawarty w wewnętrznej procedurze, określającej m. in. zróżnicowany sposób wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od kategorii ryzyka nadanej poszczególnym klientom. Konsekwencją przeprowadzenia analizy ryzyka jest zastosowanie wobec klientów odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

7 Środki bezpieczeństwa finansowego
zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 8b w związku z art. 10a ust. 3, art. 8b ust. 4) – stosowanie odpowiednich do poziomu ryzyka środków bezpieczeństwa finansowego Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

8 Środki bezpieczeństwa finansowego
1)identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych; 2)podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta; Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

9 Beneficjent rzeczywisty
„rzeczywisty beneficjent”, oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad klientem lub osobą fizyczną, w imieniu których przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

10 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
w przypadku podmiotów o charakterze korporacyjnym: osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują podmiot prawny bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu w tym podmiocie prawnym, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, podlegających wymaganiom ujawniania informacji zgodnym z przepisami wspólnotowymi lub podlegających równoważnym standardom międzynarodowym; odsetek w wysokości 25 % plus jeden udział uznaje się za wystarczający dla spełnienia tego kryterium Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

11 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
w przypadku podmiotów o charakterze korporacyjnym: osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które w inny sposób sprawują kontrolę nad zarządzaniem podmiotem prawnym; Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

12 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
Notariusz w pierwszej kolejności ustala strukturę właścicielską. Jeżeli nie jest w stanie ustalić struktury właścicielskiej ustala osoby kontrolujące lub zarządzające klientem np w przypadku fundacji, stowarzyszeń beneficjentem będą osoby kontrolujące lub zarządzające (zarząd) Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

13 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
Art. 9d. 1. Instytucje obowiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, mogą odstąpić od stosowania przepisów art. 8b ust. 3 pkt 1-3: W przypadku gdy klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym, instytucje obowiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, mogą ograniczyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego do przypadków i środków określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 3. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

14 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
Art. 9d ust. 2 Wyłączenie z obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego określone w art. 9 d ust. 2 ustawy dotyczy klienta. W przypadku gdy beneficjent rzeczywisty klienta jest podmiotem notowanym na rynku regulowanym nie ma obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ale podstawa do tego zwolnienia jest definicja beneficjenta rzeczywistego określona w ar 1a lit. B Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

15 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
analiza transakcji (art. 8a ust. 1 i 2) – bieżąca analiza transakcji służy typowaniu transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 3a oraz art. 16 i 17 ustawy, ponadto powinna być dokonywana w formie pisemnej lub elektronicznej i powinna być przechowywana przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po upływie roku w którym zostały przeprowadzone. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

16 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
rejestracja transakcji (art. 8 ust. 1,3 i 3a) – dotyczy transakcji powyżej EUR oraz podejrzanych. przekazywanie informacji do GIIF (art. 12 ust. 2) – informacje powinny być przekazywane w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca a w przypadku transakcji, których mowa w art. 8 ust. 3 i 3a przekazywane winny być niezwłocznie. Szyfrowanie wysyłanych plików. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

17 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
przechowywanie rejestru oraz dokumentów i informacji o transakcjach (art. 8 ust. 4 , 4a, art. 9k ) rejestr powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2001r. i powinien być przechowywany przez okres 5 lat. Po upływie okresu 5 lat nie ma podstawy prawnej do dalszego przechowywania danych uzyskanych w wyniku stosowania przepisów ustawy. Admission, on the 5 June of the current year of the Polish financial intelligence unit to the Egmont Group is, in the field of international co-operation, the greatest achievement of the General Inspector of Financial Information in 2002. The Egmont Group has been established in 1995 in Brussels as an international organization associating financial intelligence units – FIUs. At present 69 countries are members of EGMONT; they co-operate mainly in perfecting the information exchange network, which prevents the money laundering business. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

18 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
szkolenia (art. 10a ust. 4) – notariusz obowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku gdy Notariusz zatrudnia pracownika obowiązek ten powinien być zrealizowany w odniesieniu do pracownika realizującego obowiązki wynikające z ustawy. Szkolenie nie powinno być starsze niż październik 2009r Admission, on the 5 June of the current year of the Polish financial intelligence unit to the Egmont Group is, in the field of international co-operation, the greatest achievement of the General Inspector of Financial Information in 2002. The Egmont Group has been established in 1995 in Brussels as an international organization associating financial intelligence units – FIUs. At present 69 countries are members of EGMONT; they co-operate mainly in perfecting the information exchange network, which prevents the money laundering business. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

19 Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej
realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych (art. 24 ust. 2) Informacja o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych powinna być przekazywana do GIIF – działanie to kończy tryb ustawowy w odniesieniu do kontroli. Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej

20 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMACJI FINANSOWEJ TEL. 694 30 60
Dziękuję za uwagę Monika Mazuch Wydział Kontroli MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMACJI FINANSOWEJ TEL FAX internet : Monika Mazuch Wydział Kontroli Departament Infromacji Finansowej


Pobierz ppt "Generalny Inspektor Informacji Finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google