Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Finansów Wdrożenie PSD do prawa krajowego – prace Grupy roboczej ds. usług płatniczych przy Ministerstwie Finansów Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Forum SEPA Polska Warszawa, 8 maja 2008 r.

2 Dyrektywa 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r
Dyrektywa 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Ministerstwo Finansów 1 grudnia 2005 r. – przyjęcie przez Kolegium Komisarzy projektu Nowe Ramy Prawne dla Płatności (tzw. New Legal Framework) 27 marca 2007 r. – przyjęcie dyrektywy przez Ministrów Finansów państw członkowskich UE (jednomyślnie) 24 kwietnia 2007 r. – przyjęcie dyrektywy przez Parlament Europejski (w pierwszym czytaniu). Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 5 grudnia 2007 r (OJ L319)

3 Najważniejsze kwestie uregulowane Dyrektywą
Ministerstwo Finansów Najważniejsze kwestie uregulowane Dyrektywą Zamknięty katalog podmiotów świadczących usługi płatnicze (PSP); Nowy podmiot na rynku usług płatniczych - instytucja płatnicza; Umowa o usługę płatniczą; Jednolite zasady dotyczące wykonania transakcji płatniczych.

4 Prace implementacyjne na forum UE
Ministerstwo Finansów Powołanie Payment Services Directive Transposition Group – seria 6 planowanych spotkań przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za transpozycję; W ramach Grupy ekspertów rządowych ds. systemów płatności Komisja Europejska podjęła prace nad przygotowaniem zmian do Dyrektywy 2000/46/WE o pieniądzu elektronicznym oraz Rozporządzenia 2560/2001w sprawie transgranicznych przelewów w EUR w kontekście PSD.

5 Prace implementacyjne w Polsce
Ministerstwo Finansów Powołanie Grupy Roboczej do spraw usług płatniczych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego działającej przy Ministrze Finansów – 28 sierpnia 2007 r., Członkowie grupy – m.in.:przedstawiciele Min. Gospodarki, Min. Infrastruktury, UOKiK, NBP, ZBP, KIR, BFG, KSKOK, Poczty Polskiej, KDPW, PIU, izb gospodarczych pośredników finansowych, dostawców usług mobilnych, Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 spotkania poprzedzające przygotowanie projektu aktu prawnego implementującego do krajowego systemu prawnego zapisów Dyrektywy – ostatnie 23 listopada 2007 r.

6 Problemy implementacyjne
Ministerstwo Finansów 26 opcji narodowych w Dyrektywie – tj. zapisów które na etapie implementacji do krajowych porządków prawnych na podstawie decyzji państw członkowskich mogą zostać włączone, zmodyfikowane lub uregulowane odmiennie. 26 kwestii wymagających analizy i dopasowania do krajowego rynku usług płatniczych, zidentyfikowanych w ramach Grupy roboczej.

7 Problemy implementacyjne 1/6
Ministerstwo Finansów Zakres podmiotowy Dyrektywy: kwestia zidentyfikowania wszystkich rodzajów usług płatniczych objętych regulacją, Dyrektywa wprowadza tzw. katalog negatywny – wskazuje usługi i instrumenty płatności znajdujące się poza jej zakresem stosowania podmioty objęte Dyrektywą: agenci rozliczeniowi, pośrednicy finansowi przyjmujący wpłaty na rachunki bankowe, międzynarodowe podmioty organizujące przekazy pieniężne, niebankowi wydawcy kart płatniczych, Poczta Polska, operatorzy sieci mobilnych w zakresie jakim są pośrednikami pomiędzy użytkownikiem usług płatniczych a dostawcą towaru lub usługi, podmioty świadczące płatności w Internecie.

8 Problemy implementacyjne 2/6
Ministerstwo Finansów 2. Uchylenie/utrzymanie obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących usług płatniczych i instrumentów płatności: Regulacja poszczególnych instrumentów płatności i podmiotów świadczących usługi płatnicze (ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych). Odmienna filozofia regulacji przyjęta przez Dyrektywę – kompleksowa i jednolita regulacja usług płatniczych, bez rozróżniania poszczególnych instrumentów płatności. Problem regulacji pieniądza elektronicznego – regulacja dotycząca podmiotu wydającego i samego instrumentu; spodziewana rewizja na szczeblu europejskim (projekt zmian Dyrektywy 2000/46/WE – 4 Q 2008 r.)

9 Problemy implementacyjne 3/6
Ministerstwo Finansów 3.Dodatkowe środki ochronne stosowane wobec instytucji płatniczej, określone w art. 9 Dyrektywy: -obowiązek rozdziału środków pieniężnych przyjętych z tytułu świadczenia usług płatniczych od pozostałych środków pieniężnych będących w posiadaniu instytucji płatniczej, -ochrona ww. środków w razie upadłości instytucji płatniczej od roszczeń innych wierzycieli podmiotu, lub -polisa ubezpieczeniowa lub inna porównywalna gwarancja wydana przez firmę ubezpieczeniową lub kredytową. Kwestia zastosowania ww. środków wobec pośredników finansowych przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe. Problem z zastosowaniem pierwszego z ww. środków wobec operatorów mobilnych świadczących przedpłacone usługi płatnicze.

10 Problemy implementacyjne 4/6
Ministerstwo Finansów 4. Wyznaczenie podmiotu pełniącego rolę właściwego organu nadzoru na gruncie Dyrektywy Narodowy Bank Polski – doświadczenie w nadzorowaniu agentów rozliczeniowych, wydawców kart płatniczych i elektronicznych instrumentów płatności, Komisja Nadzoru Finansowego – jednolity nadzór nad wszystkimi kategoriami podmiotów świadczących usługi płatnicze, jednolity nadzór nad pośrednikami finansowymi, Obowiązek współpracy ww. organów ze sobą w zakresie regulacji Dyrektywy.

11 Problemy implementacyjne 5/6
Ministerstwo Finansów 5. Kwestia ewentualnego objęcia zapisami Dyrektywy mikroprzedsiebiorców Rozporządzenie 364/2004 – Art. 2 ust. 3 mikroprzedsiębiorstwo podmiot zatrudniający mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Kategoria stworzona na potrzeby absorpcji funduszy pomocowych, a nie w obrocie handlowym Klient korporacyjny w odróżnieniu od konsumenta. 6. Zwolnienie niektórych instrumentów płatności (służących głownie do wykonywania tzw. mikropłatności) z niektórych przepisów Dyrektywy Wskazanie konkretnych obowiązków jakie mogą być niestosowane, np. szeroko rozbudowane wymogi informacyjne

12 Problemy implementacyjne 6/6
Ministerstwo Finansów 7. Dopuszczalność surcharging’u w Dyrektywie Art. 52 ust. 3 zd. 1 Dyrektywy nie zabrania żądania przez odbiorcę transakcji płatniczej od płatnika dodatkowych opłat za korzystanie z danego instrumentu. Państwo Członkowskie może wprowadzić zakaz pobierania ww. opłat kierując się „potrzebą pobudzania konkurencji i propagowania korzystania z wydajnych instrumentów płatniczych”. Surcharging może wpłynąć ujemnie na skalę obrotu bezgotówkowego – obawa użytkowników usług płatniczych przed ponoszeniem dodatkowych choćby symbolicznych opłat.

13 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Finansów Małgorzata Sawicka
Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów tel


Pobierz ppt "Ministerstwo Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google