Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław."— Zapis prezentacji:

1 1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław

2 2 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 2. Kompetencje kluczowe integrują 3. Zacznijmy od nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 5. Projektujemy drogę do celu Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

3 3 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.1 Realizowane i przygotowywane zmiany systemu kształcenia w Polsce Do najważniejszych zmian systemu wdrażanych obecnie zaliczamy: - reformę kształcenia ogólnego w tym modernizację egzaminów zewnętrznych - reformę systemu kształcenia zawodowego Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

4 4 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.2 Idea podstawy programowej kształcenia ogólnego Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

5 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

6 6 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.2 Idea podstawy programowej kształcenia ogólnego Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Egzamin maturalny od roku 2015 Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba: 1) zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego 2) zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna) matematyka (zadania zamknięte i zadania wymagające prezentacji toku rozumowania) wybrany język obcy (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna) 3) przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów

7 7 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IV SPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowan y do nowej podstawy programowe j III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU Kalendarz zmian programowych

8 8 Głównymi przesłankami modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce są m.in.: globalizacja i rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, przekształcenia w gospodarce, nowe techniki i technologie (szczególnie informacyjno- komunikacyjne) oraz zmiany w organizacji pracy, wynikające częściowo ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników. Z tej perspektywy niezwykle istotna jest idea uczenia się przez całe życie (life long learning – LLL), Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Powoduje to ciągłą konfrontację szkolnictwa zawodowego z tymi wymaganiami, a w konsekwencji wymusza dostosowywanie podaży umiejętności do potrzeb rynku pracy, oczekującego nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (new skills for new jobs). 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.3 Zmiany podstawy programowej kształcenia zawodowego

9 9 Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce Raporty z badań prowadzonych na potrzeby pracodawców jednoznacznie odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych w umiejętności zawodowe, ale powiązane z umiejętnościami ogólnymi takimi jak: umiejętności matematyczne, informatyczne, sprawne posługiwanie się językiem ojczystym i językiem obcym, umiejętności komunikacyjne, rozumienie, porządkowanie, ocenianie wartości i znaczenia informacji oraz samodzielność ich wykorzystywania w działaniu, rozwiązywanie problemów i zdolność myślenia analitycznego. Dobre wykształcenie ogólne nie tylko wspomaga wykonywanie wyuczonego zawodu, ale także stanowi bazę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ewentualnej ich zmiany. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.3 Zmiany podstawy programowej kształcenia zawodowego

10 10 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Kompetencje kluczowe jako podstawa reformy programowej (1996) 1. Uczenie się 2. Poszukiwanie 3. Myślenie 4. Komunikacja 5. Współpraca 6. Działanie 7. Doskonalenie się (dostosowywanie się)

11 11 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW W ogłoszonych przez MEN 15 maja 1997 roku podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, znalazło się osiem umiejętności; : 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności, 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania się do publicznych wystąpień, 3. efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 7. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań, 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

12 12 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole

13 13 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Aktualna podstawa programowa Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: 1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwój osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole

14 14 Niezależnie od liczby formułowanych umiejętności kluczowych, należy stwierdzić, że od pozostałych umiejętności, których uczymy lub uczyć powinniśmy, odróżniają je trzy cechy: - odgrywają szczególnie istotną rolę w uczeniu się i to zarówno w szkołach i wszelkiego rodzaju innych instytucjach oświatowych, jak i w samokształceniu; - są szczególnie ważne do osiągania przez człowieka celów społecznych, nawet jeszcze w czasie pobierania nauki, choć głównie chodzi o urzeczywistnienie własnych celów społecznych już w życiu dojrzałym; - są szczególnie potrzebne na większości stanowisk pracy. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczyciel 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.2 Problemy radzenia sobie z kompetencjami kluczowymi

15 15 Kształtowania umiejętności kluczowych nie realizuje się jako odrębnej dziedziny aktywności, ale włącza się je w obręb konkretnych przedmiotów poprzez dobór odpowiednich metod i form kształcenia. Chodzi bowiem o to, aby absolwent szkoły był wyposażony nie tylko w wiedzę, ale także w konkretne umiejętności, takie które pomogą mu radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczyciel 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.2 Problemy radzenia sobie z kompetencjami kluczowymi

16 16 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.3 Kompetencje kluczowe – tylko razem Istotą kompetencji kluczowych jest - ponadprzedmiotowość - wzajemne przenikanie - współzależność Dlatego nie mówimy o rozwijaniu pojedynczych kompetencji kluczowych, tylko o wszystkich razem Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

17 17 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Spośród ośmiu kompetencji kluczowych wybrane zostały cztery: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.4 Kompetencje kluczowe w naszym (SKK) projekcie

18 18 2. Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków. Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa się zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Uczący się powinni także umieć korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie. Pozytywna postawa obejmuje świadomość różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

19 19 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne A. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź B. Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Umiejętności to wykorzystywanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

20 20 4. Kompetencje informatyczne Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń. Korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

21 21 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Konieczna wiedza obejmuje zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, Umiejętności odnoszą się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespołach. Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

22 22 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.5 Wyzwania projektu Popatrzeć na kształcenie także poprzez dążenie do osiągania celów zewnętrznych Porządkować treści kształcenia i umiejętności według innego porządku (innych kryteriów) Wspólnie tworzyć programy nauczania i dochodzić do nowych metod i form pracy z uczniami Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

23 23 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.1 Oczekujemy spójności, a mamy oddzielne przedmioty Ramy programowe i organizacyjne szkoły wyznaczają przedmioty nauczania i klasy (oddziały) Przedmioty nauczania – mimo bliskości – często oddzielone są wysokimi murami – od poziomu podstawy programowej do pojedynczej klasy Sztywność przedmiotów to swoisty kaftan bezpieczeństwa Czy tak musi być? Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

24 24 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.2 Napięcie: indywidualni nauczyciele – zintegrowane kształcenie Rozwijanie kompetencji kluczowych wymaga kształcenia zintegrowanego wokół problemów a nie przedmiotów Tradycją polskiej szkoły jest indywidualna praca nauczyciela Słabe więzi, brak mechanizmów uwspólniania To powinno się zmienić. Jak to zrobić? Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

25 25 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.3 Trudności pracy zespołowej Wspólne rozumienie celów Uznawanie roli lidera zespołu Akceptowanie miejsca w zespole Problemy odpowiedzialności A co z oceną efektów własnej pracy? Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

26 26 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.4 Uczymy się pracować razem Dzielimy się rozumieniem celów, metod, treści Najpierw pracujemy w parach Obserwujemy swoją pracę Zmieniamy role w parze (lider, oceniający, realizator, itd.) Tworzymy większe zespoły Projektujemy prace zespołu, itd. Tak nie musi być, to tylko jedna z wielu możliwych dróg Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

27 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.1 Nie tylko jeden nauczyciel dla wielu uczniów, ale także wielu nauczycieli dla jednego uczniów Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli N U UUUUU U NNNNNNN 27

28 28 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.2 Rozwijamy kompetencje profesjonalne nauczycieli Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej: 1. kompetencje związane z procesem uczenia się / nauczania 1.1. umiejętność pracy w wielokulturowej i zróżnicowanej społecznie klasie 1.2. umiejętność stworzenia dogodnych warunków do uczenia się 1.3. umiejętność włączenia technologii informacyjno-komunikacyjnej do codziennego funkcjonowania uczniów 1.4. umiejętność pracy w różnych zespołach (team work) 1.5. umiejętność współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kształcenia i oceniania 1.6. umiejętność współpracy z osobami ze środowiska lokalnego i z rodzicami 1.7. umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów 1.8. umiejętność stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

29 29 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.2 Rozwijamy kompetencje profesjonalne nauczycieli Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej: 2. kompetencje związane z kształtowaniem postaw uczniowskich 2.1. umiejętność wykształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej 2.2. umiejętność promowania takiego rozwoju kompetencji u uczniów, które pozwolą im, jako pełnoprawnym obywatelom danego państwa, z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie wiedzy, 2.3. umiejętność wtopienia wymienionych wyżej kompetencji ponadprzedmiotowych w czasie nauczania/uczenia się określonego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

30 30 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.3 Kompetencje kluczowe poprzez przedmioty i kolejne lata nauki Każdą kompetencję tworzą umiejętności składowe Rozwijamy je stopniowo - pionowo (w czasie, w kolejnych latach nauki) - poziomo ( te same lub podobne umiejętności na różnych przedmiotach) - przykład Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

31 31 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.4 Przykładowa mapa wdrażania kompetencji kluczowych Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

32 32 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.5 Poza tradycyjne lekcje Lekcje pozostają w ramach przedmiotów Rozwijanie kompetencji wymaga często wyjścia poza przedmioty Dlatego warto (trzeba) sięgać do: - metody projektów - zajęć terenowych - inscenizacji, itd. Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

33 33 5. Projektujemy drogę do celu 5.1 Potrzeba zrozumienia i operacjonalizacji celu Pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć: > Czy rozumiem ideę kształcenia z wykorzystaniem kompetencji kluczowych (KK)? > Czy w moim przedmiocie potrafię wydzielić obszary przynajmniej niektórych KK? > Czy widzę powiązania umiejętności składających się na KK z innymi przedmiotami? > Czy potrafię przełożyć język KK na działania? Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

34 34 5. Projektujemy drogę do celu 5.2 Wyobrażamy sobie efekty Uczniowie osiągają w jakimś stopniu cele kształcenia. Potrafimy to – choć w części – zmierzyć. Jak opisywać stopień osiągnięcia wybranych KK? Jakich tu potrzebujemy narzędzi? Czy efekt potrafimy wyobrazić sobie intuicyjnie? Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

35 35 5. Projektujemy drogę do celu 5.3 Co musimy zmienić Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Co powinniśmy zmienić w swojej pracy, jeśli chcemy zmierzyć się z KK? Jaka nowa wiedza jest nam potrzeba? Jakie umiejętności? A może potrzebujemy zewnętrznej diagnozy własnych potrzeb?

36 36 5. Projektujemy drogę do celu 5.4 Pora podjąć decyzję Zastanówmy się Pomyślmy Zadajmy pytania Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Razem, w zespole ! Podejmijmy decyzję Czy na tak?


Pobierz ppt "1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google