Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne"— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne
- nowy podmiot przedsiębiorczości społecznej

2 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742)

3 Spółdzielnię mogą założyć
osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4 kościelne osoby prawne.
Spółdzielnię socjalną mogą założyć także: inne osoby niż osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli; organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne.

5 Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne; Mogą być to zatem dwie gminy (powiaty), gmina (powiat) i organizacja pozarządowa, dwie organizacje pozarządowe

6 Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych.

7 W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób wymienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

8 Osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej, założonej przez osoby prawne - po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Tym samym przez okres 12 miesięcy pracownicy są spółdzielcami „na próbę”. Zaś po roku mogą przejąć zakład na własność.

9 Osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej, założonej przez osoby prawne - po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Osobą zatrudnione mogą założyć lub przystąpić do innej spółdzielni socjalnej, podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnić się u innego pracodawcy; W takim przypadku w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na podstawie spółdzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

10 Osobą zatrudnione mogą założyć lub przystąpić do innej spółdzielni socjalnej, podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnić się u innego pracodawcy; W tym przypadku, spółdzielnia socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne lub organizacje pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.”;

11 Członkami i jednocześnie pracownikami spółdzielni mogą być osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym; Członkami mogą być również inne osoby, jednak ich liczba może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji,

12 Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej.

13 Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

14 Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15 Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna i nieodpłatna.

16 Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Może to być np. realizacja zadań zleconych przez organy administracji publicznej w konkurach organizowanych przez gminy i powiaty.

17 Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez organizację pozarządową oraz podmioty kościelne, celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

18 Z działalnością odpłatną statutową mamy do czynienia gdy:
pobierane wynagrodzenie, nie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni ( zł).

19 Wsparcie w zakresie, dotacji oraz usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym; przeznaczone na realizację działalności w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, nie stanowi pomocy publicznej, z tym że kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania spółdzielni socjalnej, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności gospodarczej.

20 Obecnie stanowi to kwotę do 20.196,66 zł. na jednego bezrobotnego.
Ewentualne wsparcie PUP może zrefundować spółdzielni socjalnej koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie stanowi to kwotę do ,66 zł. na jednego bezrobotnego. art. 46, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

21 Ewentualne wsparcie Część wynagrodzenia osób, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego może zostać zrefundowana z Funduszu Pracy; Refundacja możliwa jest na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią art. 12, ust. 3a—3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

22 Ewentualne wsparcie Refundacja może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Refundacja dokonywana jest w okresach kwartalnych. Możliwa jest comiesięczna zaliczka Na jednego pracownika stanowi to kwotę w wysokości około 5,3 tys. zł. rocznie, czyli w przypadku spółdzielni kwota refundacji 26,7 tys. tys. zł. rocznie. art. 12, ust. 3a—3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

23 Ewentualne wsparcie Wsparcie w ramach Poddziałania Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach projektu wyłania się operatorów, których zadaniem jest udzielanie wsparcia nowotworzonym spółdzielniom socjalnym, poprzez: Doradztwo; Wsparcie finansowe; Wsparcie pomostowe.

24 Ewentualne wsparcie Wsparcie w ramach Poddziałania Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Doradztwo Podmioty zakładające spółdzielnie otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnozę potrzeb szkoleniowych, etc.) Otrzymają również opiekuna – indywidualnego doradcę na etapie tworzenie i pierwszych sześciu miesięcy działania spółdzielni;

25 Ewentualne wsparcie Wsparcie w ramach Poddziałania Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie finansowe Możliwe jest przyznanie środków osobom prawnym, o ile w ramach projektu zarejestrowały spółdzielnię socjalną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod warunkiem zatrudnienia na okres co najmniej 12 miesięcy w spółdzielni socjalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych Wysokość wsparcia na każdego zatrudnionego do zł.

26 Ewentualne wsparcie Wsparcie w ramach Poddziałania Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie pomostowe Możliwe jest udzielenia wsparcia pomostowego w formie: usług doradczo-szkoleniowych (indywidualnych i grupowych); wsparcia finansowego (jako bezzwrotna pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych). Pomostowe wsparcie finansowe przyznawane jest na każdego nowozatrudnionego pracownika;

27 Spółdzielnia socjalna „Opoka” w Kluczach” http://opokas.pl/
Utworzona w 2009 przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne; Prowadzi kompleksową obsługę przyjęć okolicznościowych, spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji, profesjonalne usługi cateringowe i gastronomiczne, organizację wizyt studyjnych z terenu całej Polski, pokazywanie „dobrych praktyk” w dziedzinie ekonomii społecznej i współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej z samorządem gminnym, organizację wyjazdów integracyjno-szkoleniowych, unikalne i niepowtarzalne rękodzieło

28 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Strzelcach Opolskich http://zajazd
Spółdzielnia została utworzona w styczniu 2011 r. przez miasto Strzelce Opolskie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Spółdzielnia prowadzi: stołówkę, w ramach której można organizować imprezy okolicznościowe, catering, obiady abonamentowe etc; Zajazd "Strzelecki" posiadający w swojej ofercie  pokoje 2, 3 oraz 4-osobowe, oraz sale szkoleniowe.

29 Spółdzielnia Socjalna „Gród” w Biskupicach k. Byczyny http://www
Założona przez gminę Byczyna, Opolskie Bractwo Rycerskie i Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej I Przedsiębiorczości w Byczynie Spółdzielnia: zarządza grodem rycerskim w Biskupicach; organizuje kursy i szkolenia m.in. doskonalenie zawodowe zatrudnionych w obsłudze ruchu turystycznego Opolszczyzny Kurs wikliniarz Kurs kowal – płatnerz Kurs stolarz Kurs garncarz

30 Spółdzielnia Socjalna „Herakles” w Poznaniu http://www. herakles
Założona przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji Horyzont przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Spółdzielnia zajmuje się aktywizacja wychowanków zakładu poprawczego

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google