Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bon na innowacje Wsparcie w ramach dużego bonu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bon na innowacje Wsparcie w ramach dużego bonu"— Zapis prezentacji:

1 Bon na innowacje Wsparcie w ramach dużego bonu
Daniel Węgrzynek, Departament Programów Pilotażowych, PARP Bon na innowacje Wsparcie w ramach dużego bonu Poznań, r.

2 Podstawa prawna Programy realizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

3 Wsparcie w ramach dużego bonu
Cel zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi Bon na innowacje kontynuacja i uzupełnienie Bonu na innowacje utrwalenie i rozwinięcie zainicjowanej współpracy z jednostką naukową poprzez wsparcie projektów o większym stopniu zaawansowania technologicznego i innowacyjnego Wsparcie w ramach dużego bonu

4 Przedmiot wsparcia - Bon na innowacje
Wsparcie przeznaczone jest na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, mającej na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących produktów (wyrobów) lub technologii danego przedsiębiorstwa Produktem jest „wytwór” działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy (rzecz, usługa). Przedmiotem wsparcia może być usługa, która jest związana z tym co jest „produkowane” przez danego przedsiębiorcę (jest efektem działalności gospodarczej) Usługa nie powinna mieć na celu wsparcia procesów zarządczych i organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz nie powinna mieć charakteru promocyjnego.

5 Przedmiot wsparcia – Wsparcie w ramach dużego bonu (1)
Wsparcie przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji (według schematu przyjętego w dokumentacji programowej – etap II konieczny do zrealizowania). Usługa ta może dodatkowo obejmować realizację: 1) etapu przygotowawczego (etap I) polegający na analizie możliwości i potrzeb produkcyjnych przedsiębiorcy mogącego obejmować następujące usługi: opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji, opracowanie prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu, opracowanie strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu; *Koszt etapu nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w projekcie. 2) etapu wdrożenia (etap III) nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

6 Przedmiot wsparcia – warianty realizacji usługi Wsparcie w ramach dużego bonu (2)
Opracowanie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji – etap II konieczny Etap I przygotowawczy (etap fakultatywny i możliwy do realizacji pod warunkiem realizacji etapu II) Etap III wdrożenie (etap fakultatywny i możliwy do realizacji pod warunkiem uprzedniej realizacji etapu II)

7 Przedmiot wsparcia – pojęcia Wsparcie w ramach dużego bonu (3)
Wyrobem jest „wytwór” działalności produkcyjnej danego przedsiębiorcy tj. zarówno rzecz, jak i dobro niematerialne uzyskane w wyniku przeprowadzonego przez przedsiębiorcę procesu produkcji, z wyłączeniem usług Technologią produkcji jest metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego, a także dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów Projekt wzorniczy to opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia produktu (wyrobu) do obrotu

8 Wnioskodawca - warunki wspólne
z dn r.) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (zgodnie z Załącznikiem I przedsiębiorca lub mały Mikroprzedsiębiorca posiada siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium RP nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie o ustawy o PARP kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis zobowiąże się do pokrycia wydatków w części nieobjętej wsparciem przedstawi zobowiązanie jednostki naukowej do samodzielnego wykonania usługi oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia nie otrzymał wsparcia w ramach Programu

9 Wnioskodawca - warunki szczególne
O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca, który: Bon na innowacje W roku złożenia wniosku oraz w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku nie korzystał z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii Wsparcie w ramach dużego bonu Prowadzi działalność produkcyjną

10 Wykonawca – rodzaje jednostek naukowych
Jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium RP tj.: prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk instytuty badawcze międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium RP Polska Akademia Umiejętności przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (jednostki mogące uczestniczyć jedynie w „Dużym Bonie”)

11 Wykonawca – wybór (1) Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia procesu wyboru Wykonawcy polegającego na porównaniu ofert otrzymanych w odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe do minimum 3 jednostek naukowych; dokonania wyboru Wykonawcy usługi kierując się jego możliwościami merytorycznymi, technicznymi i potencjałem badawczym, umożliwiającymi wykonanie usługi przy racjonalnym stosunku jakości do ceny; wyboru i udzielania zamówienia jednostce naukowej w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji; dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań w związku z realizowanym zamówieniem;

12 Wykonawca – wybór (2) wyboru i udzielania zamówienia jednostce naukowej, z którą Wnioskodawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo; zawarcia w formie pisemnej umowy z wybraną jednostką naukową na świadczenie usługi; dokonywania czynności związanych z udzielaniem zamówienia (wyborem jednostki naukowej): w formie pisemnej; w formie elektronicznej ( ) lub faksem (formy dopuszczalne dla dokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy z jednostką naukową); przedstawienia opisu procesu wyboru Wykonawcy, który powinien zawierać informacje o treści zapytania ofertowego, nazwy jednostek do których zostało ono skierowane, uzasadnienie wyboru ze wskazaniem wyceny realizacji etapów projektu W programie Wsparcie w ramach dużego bonu Wnioskodawca może zlecić realizację usługi maksymalnie 2 jednostkom naukowym.

13 Wysokość i forma wsparcia
Wsparcie o wartości maksymalnej zł Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Bon na innowacje Wsparcie o wartości maksymalnej zł Wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji Wsparcie w ramach dużego bonu

14 Pomoc de minimis (1) Wsparcie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.); Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w treści wniosku o udzielenie wsparcia oświadcza , iż uzyskana przez niego pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku i 2 poprzedzających go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość €, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu €. Równowartość pomocy de minimis w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Należy zauważyć, że każdorazowo podmiot udzielający pomocy de minimis – wystawiający zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis - określa kwotę udzielanej pomocy w tym jej równowartość w euro.

15 Pomoc de minimis (2) Pomoc de minimis nie może zostać udzielona:
Wnioskodawcy spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych (przedsiębiorstwa zagrożonego według kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw) – badania dokonuje się na podstawie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, a także sprawozdań finansowych; W zakresie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, węglowym, na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego dla podmiotów prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego

16 Procedura aplikacyjna
1. Wniosek składany jest za pośrednictwem generatora wniosków 2. Złożenie wniosku powinno zostać formalnie potwierdzone: w wersji papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP) 3. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia (rejestracji) wniosku o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków (Poczta Polska, kurier, platforma ePUAP), z zastrzeżeniem, że wniosek wysłany za pośrednictwem poczty lub kuriera powinien wpłynąć do PARP nie później niż w terminie 14 dni od dnia zamknięcia naboru.

17 Załączniki Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć
kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia kopię upoważnienia dla osoby podpisującej wniosek – jeśli dotyczy kopię umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych oświadczenie Wykonawcy o akceptacji warunków udzielania i wypłaty wsparcia Ankietę o kwalifikowalności VAT (dotyczy przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego podatku VAT i w związku z tym wnioskują o jego refundację w ramach projektu) – dotyczy „Dużego Bonu” Kopię dokumentacji potwierdzającej nawiązaną współpracę z jednostką naukową (dotyczy „Dużego Bonu”)

18 Proces oceny wniosków – Bon na innowacje
Rozpatrzenie wniosku zgodnie z kryteriami zawartymi w arkuszu oceny formalnej metoda 0-1 Wynik oceny

19 Proces oceny wniosków – Wsparcie w ramach dużego bonu
Ocena formalna metoda 0-1 Ocena merytoryczna obligatoryjna metoda 0-1 Ocena merytoryczna fakultatywna metoda punktowa 0-80 Wynik oceny

20 Kryteria oceny merytorycznej fakultatywnej (1) – Wsparcie w ramach dużego bonu
Doświadczenie we współpracy z jednostką naukową - zakres 15 pkt – wdrożenie lub rozwój produktu lub technologii 10 pkt – wsparcie procesów zarządczych i organizacyjnych, audyt przedsiębiorcy, usługi o charakterze marketingowo-promocyjnym 5 pkt – inny zakres współpracy 0 pkt – brak współpracy 2 Doświadczenie we współpracy z jednostką naukową – stałość współpracy 5 pkt – współpraca ma charakter stały i realizowana jest co najmniej od roku 0 pkt – współpraca ma charakter incydentalny 3 Wkład własny Wnioskodawcy 15 pkt – udział wkładu własnego Wnioskodawcy to 31% i więcej wartości wydatków kwalifikowanych 10 pkt – udział wkładu własnego Wnioskodawcy to 26-30% wartości wydatków kwalifikowanych 5 pkt – udział wkładu własnego Wnioskodawcy to 21-25% wartości wydatków kwalifikowanych 0% - udział wkładu własnego wynosi 20% wartości wydatków kwalifikowanych

21 Kryteria oceny merytorycznej fakultatywnej (2) – Wsparcie w ramach dużego bonu
4 Typ realizowanego projektu 5 pkt – realizacja projektu będzie polegała na opracowaniu nowego wyrobu/projektu wzorniczego/nowej technologii produkcji 0 pkt – realizacja projektu będzie polegała na znaczącym ulepszeniu wyrobu/technologii produkcji 5 Kompleksowość projektu 10 pkt - w ramach projektu zrealizowane zostaną etapy II i III tj. etap opracowania i etap wdrożenia 0 pkt – w ramach projektu zrealizowany zostanie etap II tj. etap opracowania 6 Innowacyjność projektu 10 pkt – projekt ma charakter innowacyjny o zasięgu krajowym 5 pkt – projekt ma charakter innowacyjny o zasięgu regionalnym 0 pkt – projekt ma charakter innowacyjny jedynie na poziomie Wnioskodawcy

22 Kryteria oceny merytorycznej fakultatywnej (3) – Wsparcie w ramach dużego bonu
7 Wykorzystanie kontekstu lokalnego/regionalnego 5 pkt - przedmiot projektu uwzględnia kontekst (specyfikę) lokalny/regionalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorcy 0 pkt – przedmiot projektu nie uwzględnia kontekstu (specyfiki) lokalnego/regionalnego obszaru funkcjonowania przedsiębiorcy 8 Odbiorcy przedsiębiorcy 5 pkt – realizacja projektu pozwoli na pozyskanie nowych odbiorców 0 pkt – realizacja projektu nie przyczyni się do poszerzenia grupy odbiorców 9 Współpraca z innymi przedsiębiorcami 5 pkt – w rezultacie projektu nawiązana zostanie współpraca z innymi przedsiębiorcami (np. przy wdrożeniu wyrobu, technologii produkcji, projektu wzorniczego) 10 Zmiana procesu produkcji 5 pkt – w wyniku realizacji projektu dojdzie do trwałej zmiany w procesie produkcji 0 pkt – w wyniku realizacji projektu nie nastąpi trwała zmiana procesu produkcji (przedsiębiorca w dalszym ciągu będzie wykorzystywał obecne procesy produkcji)

23 Rekomendacja do udzielenia wsparcia
Wsparcie w ramach dużego bonu - wsparcie udzielane jest według kolejności projektów na liście rankingowej, do wyczerpania alokacji na dany nabór wniosków. O kolejności na liście rankingowej decyduje jedynie liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej. W przypadku gdy po ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium rozstrzygające tj.: doświadczenie we współpracy z jednostką naukową – zakres współpracy (kryterium rozstrzygające I stopnia) kompleksowość projektu – (kryterium rozstrzygające II stopnia) Bon na innowacje – wsparcie udzielane jest według kolejności wpływu kompletnych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia

24 Realizacja procesu udzielenia wsparcia
Wybór Wykonawcy Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia Ocena wniosku Zawarcie umowy o udzielenie wsparcia Realizacja usługi Wystawienie faktury z tytułu realizacji usługi i dokonanie zapłaty przez Beneficjenta pełnej wysokości faktury (Duży Bon)/wartości wydatków niekwalifikowanych (Bon na innowacje) Złożenie przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych które są podstawą wypłaty wsparcia

25 Dotychczasowe rezultaty
1. W dotychczas zrealizowanych V edycjach programu Bon na innowacje w latach złożono 3565 wniosków na łączną kwotę ,19 zł. Wsparcie wypłacono 2 048 przedsiębiorcom na łączną kwotę ,17 zł. 2. W ramach I edycji programu Wsparcie w ramach dużego bonu złożono 141 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 6  ,16 złotych, która stanowi 317,14 % alokacji.

26 Dziękuję za uwagę Informatorium PARP
tel. (22) do 93, Daniel Węgrzynek Departament Programów Pilotażowych PARP tel. (22)


Pobierz ppt "Bon na innowacje Wsparcie w ramach dużego bonu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google