Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATUT. Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja Lepiej Żyć Lepiej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATUT. Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja Lepiej Żyć Lepiej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r."— Zapis prezentacji:

1 STATUT

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja Lepiej Żyć Lepiej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym Nr 3883/ 2012, przez Hannę Peplińską i Pawła Gutrala, zwanych dalej Fundatorami. 3. Akt notarialny sporządził notariusz – Katarzyna Nagórska – Protasiuk w kancelarii notarialnej w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/ 2.

3 Rozdział I. Postanowienia ogólne § 2 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 3. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 4. Działalność Fundacji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zgodności z przepisami prawa miejscowego.

4 Rozdział I. Postanowienia ogólne § 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. § 4 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5 Rozdział I. Postanowienia ogólne § 5 Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

6 Rozdział II. Misja i cele Fundacji § 6 Misją Fundacji jest inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie społeczeństwa do zrównoważonych działań, w drodze do świadomego, pełnego i szczęśliwego życia.

7 Celem Fundacji jest: poprawa warunków i jakości życia, pomoc społeczna dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, przeciwdziałanie patologiom, wykluczeniu społecznemu, dyskryminacjom, osamotnieniu, zagrożeniu marginalizacją, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, pomoc w leczeniu uzależnień i profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie jego skutków oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, poprawa warunków pracy, profilaktyka i działania pomagające w usuwaniu skutków stresu i wypalenia zawodowego, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, ochrona i wspieranie rodziny, poprawa stanu zdrowia, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy holistycznej, propagowanie metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną, promocja jogi i innych metod pracy z ciałem, promocja ekologicznej, uważnej i świadomej postawy życiowej, edukacja ekologiczna oraz działania na temat wzajemnych powiązań i zależności poszczególnych części składowych ekosystemu życia człowieka, rozwój intelektualny, zawodowy, kulturalny i duchowy, rozwój społeczności lokalnych, rozwój demokracji, ulepszanie istniejącego prawa.

8 Fundacja prowadzi działania skierowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9 Rozdział II. Misja i cele Fundacji § 8 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: tworzenie i realizację projektów i programów związanych z działalnością Fundacji i służących realizacji jej celów, prowadzenie badań i analiz związanych z działalnością Fundacji i służących realizacji jej celów, planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów i konferencji, związanych z działalnością Fundacji i służących realizacji jej celów, tworzenie, prowadzenie i ewaluację programów szkoleniowych i badawczych, promocję i organizację wolontariatu, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji, w tym przeprowadzanie zbiórek publicznych, badania i analizy środowiska społecznego i jego potrzeb oraz odpowiadanie na te potrzeby, organizację, finansowanie i współfinansowanie: szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych celom Fundacji/ wystaw, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych, koncertów, imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, aukcji, loterii/ wydawnictw, publikacji upowszechniających wiedzę związaną z działalnością Fundacji/ działań służących integracji ze społeczeństwem osób w stronę których skierowane są działania Fundacji/ wspieranie i realizowanie obywatelskich i społecznych inicjatyw ustawodawczych. współpracę z podmiotami publicznymi, pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą, które są zainteresowane współudziałem w realizacji celów statutowych Fundacji, organizację i realizację kampanii społecznych oraz akcji informacyjno – promocyjnych. inne działania służące wprost lub pośrednio realizacji celów Fundacji,

10 Rozdział II. Misja i cele Fundacji § 9 Fundacja może tworzyć oddziały i biura na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. § 10 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. 2. Fundacja może współpracować i zatrudniać działaczy Fundacji bezpośrednio lub pośrednio w działalności Fundacji.

11 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji § 11 Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji, w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte lub otrzymane przez Fundację.

12 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji § 12 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów, subwencji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń, dochodów z imprez publicznych, dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, odsetek bankowych, sponsoringu. 2. Fundacja może organizować zbiórki publiczne dla pozyskania środków do finansowania działalności Fundacji i realizacji jej celów statutowych. 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

13 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji § 13 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie, że przejmuje majątek po ustaleniu dobrodziejstwa inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

14 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji § 14 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe. 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 3. Z dochodów określonych w § 12 pkt. 1 a i b Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzone są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów. 4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

15 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji § 15 Fundacja nie może: 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. 4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

16 Rozdział IV. Organy Fundacji § 16 Organami Fundacji są: 1. Zarząd Fundacji, 2. Rada Programowa Fundacji.

17 Zarząd § 17 1. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. 2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 3. Zarząd Fundacji składa się minimalnie z 2 i maksymalnie z 4 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa. 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 5. Zarząd Fundacji spełnia swoje obowiązki z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, niniejszego statutu oraz obowiązujących wewnętrznych regulaminów Fundacji. 6. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. 7. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 8. Następnych członków Zarządu dla rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Zarząd w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy pozostaje jeden członek Zarządu uprawniony do głosowania, powołuje on kolejnych członków Zarządu samodzielnie. 9. W przypadku działania przez członka Zarządu na szkodę Fundacji oraz niezgodnie z prawem, odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie, odwołania, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, śmierci członka Zarządu.

18 Zarząd § 18 Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: opracowywanie instrukcji i regulaminów dotyczących działalności Fundacji, dokonywanie zmian w dokumentach, w tym w statucie, planowanie przedsięwzięć dla rozwoju Fundacji, sporządzanie planów pracy i budżetu, uchwalanie planu finansowego Fundacji, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizacja celów statutowych, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji, w szczególności jej gospodarką finansową, podejmowanie uchwał o przyjęciu lub odrzuceniu spadków i darowizn, reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zarządzanie kadrą Fundacji, w tym zatrudnianie pracowników i ustalanie wynagrodzeń, podejmowanie współpracy w wolontariuszami, współpraca z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, podmiotami publicznymi i prywatnymi, tworzenie oddziałów i biur, opracowywanie corocznych sprawozdań.

19 Zarząd § 19 1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem należą do zakresu działania Zarządu. 2. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji. § 20 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu Fundacji lub na wniosek Rady Fundacji. 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu pisemnie (list polecony, e-mail), skutecznie za potwierdzeniem odbioru, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem. 4. Wszystkie posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane. 5. Wszystkie uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów ważnie oddanych przy obecności całego Zarządu.

20 Sposób reprezentacji § 21 1. Do sprawowania zwykłego zarządu Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu. 2. Do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach, w których wartość zobowiązań Fundacji przekracza 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wymagane jest łączne działanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

21 Rada Programowa Fundacji § 22 1. Fundatorzy mogą powołać Radę Programową. Jest to fakultatywny organ opiniujący i doradczy. 2. Rada składa się minimalnie z 2 i maksymalnie z 8 członków, powoływanych na roczną kadencję. 3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo. 4. Członków Rady na kolejną kadencję powołuje Zarząd w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania. 5. Powołanie następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Fundacji i Radę Programową Fundacji, przy obecności wszystkich członków Zarządu i co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania. 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie, odwołania na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz § 22 pkt. 6, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, śmierci członka Rady. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. brak aktywności, działanie na szkodę Fundacji) odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Fundacji i pozostałych członków Rady, przy obecności wszystkich członków Zarządu i vco najmniej połowy pozostałych członków Rady uprawnionych do głosowania. 8. Członkami Rady Fundacji: a. nie mogą być członkowie Zarządu Fundacji, b. nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 9. Funkcje członków Rady Programowej sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia.

22 Rada Programowa Fundacji § 23 1. Rada Programowa jest uprawniona do: a. opiniowania na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji, b. opiniowania i doradztwa w sprawach związanych z oceną merytoryczną działań Fundacji. 2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 3. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady pisemnie (list polecony, e-mail), skutecznie za potwierdzeniem odbioru, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem. 5. Opinie i wnioski Rady Programowej powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego posiedzenia.

23 Rozdział. V. Postanowienia końcowe § 24 Decyzje w sprawie: 1. zmian w statucie Fundacji, 2. połączenia Fundacji z inną fundacją, 3. likwidacji Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

24 Rozdział. V. Postanowienia końcowe § 25 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

25 Rozdział. V. Postanowienia końcowe § 26 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej. 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania. 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

26 Opracowanie: Hanna Peplińska Statut został przyjęty dnia 11.12.2012 r. Podpisano: Hanna Peplińska Paweł Gutral


Pobierz ppt "STATUT. Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja Lepiej Żyć Lepiej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google