Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontraktowanie usług zatrudnienia w Europie i na świecie Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontraktowanie usług zatrudnienia w Europie i na świecie Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 Kontraktowanie usług zatrudnienia w Europie i na świecie Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

2 Wprowadzenie Obecnie na świecie testowanych jest wiele różnych rozwiązań realizowania usług rynku pracy. Zawsze fundamentalne jest: - zdefiniowanie roli publicznych służb zatrudnienia, - przyjęcie perspektywy odbiorcy usług. 2

3 Publiczne służby zatrudnienia Zobowiązane są wesprzeć w znalezieniu pracy wszystkie osoby, które się do nich zgłoszą o pomoc, ale: - mają ograniczenia kadrowe i finansowe, - czasem nie mają odpowiednich narzędzi, żeby wesprzeć osoby w szczególnej sytuacji życiowej, - finansowane są zwykle bez względu na wyniki pracy, skutkiem czego nie zawsze działają efektywnie. 3

4 Kontraktowanie usług Pozwala skompensować część deficytów, ale wymaga spójnych i adekwatnych do indywidualnej odległości od rynku pracy: - klasyfikacji osób bezrobotnych, - definicji rodzaju kontraktowanej usługi, - systemu diagnozowania barier dostępu do rynku pracy, oraz stworzenia systemu oceny efektywności usług i wymiany informacji pomiędzy aktorami. 4

5 1. nakierowanie na indywidualne bariery i potrzeby beneficjenta, 2. przestrzeń na innowacyjność, 3. całościowe podejście do beneficjenta, 4. przestrzeń na elastyczność, 5. koncentracja na twardej, mierzalnej skuteczności. 5 Niezbywalne cechy systemu

6 Cele reform systemów usług rynku pracy

7 Powszechność dostępu do usług zatrudnieniowych Wielka Brytania, Dania Zmniejszenie wypłat świadczeń dla niezatrudnionych Holandia Podniesienie jakości usług zatrudnieniowych Holandia, Dania Utrzymanie poziomu usług zatrudnieniowych przy obniżeniu kosztów ich świadczenia Australia, Nowa Zelandia Zapewnienie kompleksowości usług zatrudnieniowych Holandia (toonkamers), Wielka Brytania (strefy zatrudnienia) 7 Cele reform

8 Kontraktowanie usług pośrednictwa

9 Australia - kontraktowanie usług realizowane od lat 70., - przez jakiś czas współistnieli publiczni i niepubliczni usługodawcy (skutek: spijanie śmietanki), - od 1998 roku obowiązuje jako jedyny sposób pozyskiwania usług zatrudnieniowych, - deregulacja rynku ma na celu zachowanie skuteczności świadczenia usług przy obniżeniu nakładów na nie przeznaczonych. 9

10 10 Beneficjent Centerlink - rejestracja i klasyfikacja, - kontrakty z beneficjentami (wzajemne zobowiązanie), - przyznawanie i wypłata zasiłków, - zarządzanie krajową bazą wakatów (otwarty dostęp) Agencje zatrudnienia (skupione w Job Network) - realizacja pośrednictwa pracy i szkoleń umiejętności poszukiwania pracy, - intensywna opieka w okresie poszukiwania pracy Ministerstwo Pracy i Stosunków Pracy - realizacja przetargów - monitorowanie wyników Job Network

11 Rezultaty - system oceny agencji zatrudnienia a jakość usług, - skutki łączenia realizacji tych samych działań równocześnie przez służby publiczne i podmioty niepubliczne, - wynagradzanie za rezultaty a efekt parkowania, - wzrost efektywności systemu świadczenia usług rynku pracy jako niezamierzony wynik obniżania kosztów. 11

12 Kontraktowanie całościowych programów reintegracyjnych

13 Wielka Brytania - pierwsze próby kontraktowania usług w latach 80., - różne modele testowane w różnych rejonach kraju, - porównując wyniki osiągane przy poszczególnych modelach, dokonano wyboru jednego, powszechnego rozwiązania (evidence based policy), - obecny system powszechnego kontraktowania funkcjonuje od 2001 roku. 13

14 14 Beneficjent Jobcentre Plus - rejestracja i klasyfikacja beneficjenta, - porozumienie nt. programu reintegracyjnego, - wnioskowanie o zasiłki (przyznawane przez Benefits Agency), - baza wakatów, - usługa pośrednictwa pracy Publiczne Instytucje Partnerskie Realizacja programów zatrudnieniowych Agencje zatrudnienia Realizacja wybranych zadań w ramach programów

15 Holandia - System pomocy socjalnej reformowany od 1995 roku - zmiany w pełni wdrożone w 2002 roku, - podlega ciągłej ewolucji, - cel podstawowy: zapobiec napływowi nowych beneficjentów zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych, - cel długookresowy: włączyć bieżących klientów w pełni do społeczeństwa oraz rynku pracy, - zasada: zatrudnienie ważniejsze od wynagrodzenia. 15

16 16 Beneficjent Instytucja Zarządzania Ubezpieczeniami Pracowniczymi - wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych i niepełno- sprawnych - finansowanie reintegracji Centrum dla pracy i dochodów - rejestracja i klasyfikacja klienta - zbieranie informacji o rynku pracy - zarządzanie krajową bazą wakatów Samorząd lokalny - wypłacanie zasiłku socjalnego - zapewnienie pomocy osobom bez prawa do jakiegokolwiek zasiłku Agencja Zatrudnienia - realizacja programu reintegracji zawodowej w grupie o podobnej charakterystyce zgodnie z indywidualnym kontraktem Agencja Zatrudnienia - realizacja programu zgodnie z umową z samorządem

17 Rezultaty - wzrost szans na zatrudnienie i szybsze jego osiągnięcie, Holandia - zwiększenie dynamiki przepływów do zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy (mniejsza potrzeba mobilności, zatrudnienie dostępne dla większej rzeszy osób), Wielka Brytania - obniżenie kosztów pośrednictwa pracy, Wielka Brytania - przestrzeń na innowacje społeczne (nowe rozwiązania), Holandia - w niektórych przypadkach: wydłużenie okresu aktywizacji – efekt parkowania jako wynik wynagradzania za rezultat. Wielka Brytania 17

18 Integracja służb zatrudnienia i pomocy społecznej

19 - System opiera się o od dawna funkcjonujące instytucje pomocy społecznej i rynku pracy oraz samorząd, - kluczowy jest menedżer klienta (klantmanager), - odpowiedzialność za poprawę własnej sytuacji (znalezienie pracy) spoczywa z definicji na kliencie – menedżer wspiera go na tej ścieżce, - celem jest zatrudnienie (niekoniecznie w pełnym wymiarze godzin, możliwe są dalsze fazy współpracy, jeśli bieżące zatrudnienie nie spełnia oczekiwań klienta, np. co do liczby godzin w tygodniu albo rodzaju pracy). 19 Holandia – Strefy zatrudnienia

20 20 KlientMenedżer Realizacja kontraktu Rejestracja - przypisanie do menadżera - podanie o zasiłek (back office) Zaplecze menadżera: - analizy i prognozy - doradztwo zawodowe - lekarz medycyny pracy - dział zakupów - usługi kupowane na rynku

21 - dobór usług, - zawieranie i egzekwowanie kontraktu z beneficjentem, - możliwość rozpoczęcia pracy przed przyznaniem zasiłku, - konstruowanie programu dochodzenia do zatrudnienia dla beneficjenta (wymagania wobec beneficjenta), - budowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, - zasada: najpierw działanie, później weryfikacja prawna (wnioski na przyszłość, nie w przeszłość). 21 Uprawnienia menedżera

22 - kontrakt określający zobowiązania obydwu stron, którego realizacja ma doprowadzić do jak najszybszego znalezienia dobrej pracy, - tylko jedna osoba odpowiada za sprawność świadczenia usług rynku pracy wobec danego klienta, - zintegrowanie usług zamiast kłopotliwej i kosztownej integracji służb, - wspólne standardy świadczenia usług dla wszystkich służb (klient nie wie, gdzie jest), - integracja wszystkich służb ogranicza możliwość dryfowania pomiędzy różnymi służbami społecznymi. 22 Zalety systemu

23 - pojedyncze kanały komunikacji, - kluczowa rola diagnozy, - całościowa, zintegrowana usługa, - zakup produktów, a nie całościowych sekwencji usług (w pełni zindywidualizowany program), - klient przejmuje odpowiedzialność za swoją przyszłość (nie walczy z systemem, a o lepsze jutro), - postawa menedżera i pracowników administracji, - system śledzenia losów klientów. 23 Innowacje decydujące o sukcesie

24 - 84% klientów objętych działaniami podjęło płatną pracę (w grupie kontrolnej 76%), - szybsze uzyskanie pracy niż w grupie kontrolnej (7% klientów), - integracja działań różnych służb społecznych - bez ingerencji w kształt tych służb, - a jedynie dzięki innej organizacji pracy. 24 Wyniki

25 Podsumowanie

26 - prowadzone w oparciu o przejrzyste kryteria, - zrozumiałe i konsekwentnie stosowane kryteria selekcji ofert, - płatności powiązane z wynikami beneficjentów, - mechanizmy ograniczające negatywne skutki parkowania i spijania śmietanki, - otwarty dostęp do przetargów na świadczenie usług. 26 Kontraktowanie usług zatrudnienia

27 - stworzono warunki do działań innowacyjnych, - zarówno w procesie poszukiwania najlepszego modelu, jak i po jego wprowadzeniu (ewolucja), - całościowe usługi były szyte na miarę, - indywidualizacja i jasny podział zobowiązań pomiędzy beneficjentem, służbami i usługodawcą, - skoncentrowano się na twardej, mierzalnej skuteczności, - zarówno przy ocenianiu ofert jak i tworząc bodźce (zasady wynagrodzeń) dla usługodawców, - umożliwiono dostęp do zintegrowanych usług, - nie tracąc energii na kłopotliwą integrację różnych służb społecznych. 27 Najlepsze wyniki osiągnięto gdy:

28 [Dziękuję za uwagę] www.bezrobocie.org.pl


Pobierz ppt "Kontraktowanie usług zatrudnienia w Europie i na świecie Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google