Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z realizacji badania na potrzeby programu „Młodzi w Łodzi”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z realizacji badania na potrzeby programu „Młodzi w Łodzi”"— Zapis prezentacji:

1 Raport z realizacji badania na potrzeby programu „Młodzi w Łodzi”
skrót Badanie przeprowadzone w listopadzie 2008 r. przez firmę Media-Tor Badania Rynku na zlecenie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ Urząd Miasta Łodzi

2 Motywy wyboru miasta do studiowania
W badaniu wzięło udział 1000 studentów łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych studiujących dziennie. 49% próby stanowiły kobiety, a 51% mężczyźni. Osoby badane to studenci pierwszego roku studiów (49%) lub ostatnich lat (51%). Najczęściej studiują na Politechnice Łódzkiej (40%), Uniwersytecie Łódzkim (33%) lub w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (8%). Studenci, którzy wzięli udział w badaniu to nie tylko rodowici łodzianie (49%), lecz również osoby, które przyjechały do Łodzi na studia lub dojeżdżają codziennie na zajęcia (51%). Zdecydowana większość (80%) studentów przyjezdnych pochodzi z miejscowości leżącej na terenie województwa łódzkiego. Dla większości (63%) łódzkich studentów najważniejszym czynnikiem przy wyborze miasta, w którym chcieliby spędzić resztę swojego życia jest praca. Dla prawie 15% bardzo ważna jest również możliwość rozwoju zawodowego, a 11% studentów bierze pod uwagę ofertę kulturalną i rozrywkową miasta. Takie same wyniki uzyskano w badaniu ubiegłorocznym. Hierarchia czynników istotnych przy wyborze miasta jest taka sama wśród studentów pochodzących z Łodzi, jak wśród studentów, którzy przyjechali tu na studia. Wybierając Łódź jako miasto na studia, badani brali pod uwagę przede wszystkim lokalizację wybranej uczelni w pobliżu miejsca zamieszkania (53%). Odpowiedź ta była najczęściej wskazywana zarówno przez łodzian, jak i studentów przyjezdnych. Badani wybierając Łódź, jako miasto na studia kierowali się również dobrą renomą łódzkich uczelni (19%) oraz tym, że w Łodzi studiuje wielu ich znajomych (18%).

3 Spojrzenie w przyszłość
Prawie połowa badanych studentów swoją przyszłość wiąże z Łodzią. Po ukończeniu studiów 46% chce pozostać w mieście, a 17% planuje je opuścić. Natomiast ponad jedna trzecia (37%) studentów jeszcze nie wie czy po ukończeniu nauki pozostanie w Łodzi. Porównując wyniki badania z zeszłego roku z obecnymi można zauważyć nieco mniejszy odsetek studentów deklaruje chęć wyjazdu z miasta – poprzednio wyjechać chciało 23% badanych. Pozostać w Łodzi częściej chcą łodzianie (59%) niż studenci przyjezdni (35%). Wyjechać zaś chce co dziesiąty łodzianin i 23% przyjezdnych. Jednak wśród przyjezdnych jest spora grupa osób (42%), które nie potrafią jeszcze określić czy po ukończeniu studiów wyjadą z Łodzi, czy też tu pozostaną. Studenci, którzy chcą wyjechać z Łodzi najchętniej przeprowadziliby się do innego miasta poza województwem łódzkim (53%). Do pozostania w Łodzi mogłoby ich skłonić znalezienie dobrej pracy. W przypadku otrzymania propozycji satysfakcjonującej pracy, decyzję o wyjeździe z Łodzi zmieniłoby 79% łodzian i 57% przyjezdnych. Studenci, którzy planują pozostać w Łodzi po ukończeniu studiów jako argument za tym przemawiający podawali najczęściej możliwość podjęcia pracy (40%) oraz fakt, że duże miasto, jakim jest Łódź daje duże możliwości. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że praca zawodowa jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję studentów o wyborze miasta na resztę życia. Zdecydowana większość (83%) badanych studentów zdecydowałaby się opuścić Łódź po otrzymaniu propozycji dobrej pracy w innym mieście. W tym aż 36% badanych stwierdziło, że zrobiłoby to bez żalu, gdyż nie czują się związani z Łodzią. W przypadku otrzymania dwóch porównywalnych finansowo ofert pracy w Łodzi i w innym dużym mieście większość (78%) badanych studentów wybrałaby Łódź. Praca jest dla studentów bardzo ważna, choć na tę chwilę 60% studentów jeszcze nie pracuje. Prace dorywcze wykonuje 27%, a tylko co dziesiąty badany student pracuje na etacie. Studenci niepracujący w większości chcą podjąć pracę (62%) lub praktyki zawodowe (80%).

4 Łódź w oczach studentów
Ocena Łodzi pod względem atrakcyjności, oferty kulturalnej, rynku pracy i uczelni dokonana przez studentów wypada średnio. Ponad 60% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że bezpośrednia bliskość Warszawy powoduje, że wielu absolwentów wyjeżdża z Łodzi po ukończeniu studiów. Nie zgadza się z tym 17% respondentów. Podobnie w przypadku stwierdzenia głoszącego, że wielu młodych ludzi ucieka z Łodzi do innych miast – zgadza się z nim 59%, a przeciwnego zdania jest 13%. Co trzeci badany nie chce spędzić w Łodzi reszty życia, a 35% odpowiedziało, że planuje tu zostać. 26% respondentów uważa, że ich dzieci będą mieszkać w Łodzi, a 25% twierdzi, że ich dzieci przeprowadzą się do innego miasta. 40% studentów uważa, że Łódź jest dobrym miejscem na założenie rodziny. 69% badanych studentów uważa, że Łódź jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów. Według 40% badanych bezpośrednia bliskość Warszawy wpływa negatywnie na rozwój Łodzi, jednak przeciwnego zdania jest 27%. Duża grupa studentów (36%) nie zgadza się z stwierdzeniem, że w Łodzi żyje się łatwiej niż w innych miastach (zgadza się z nim tylko co czwarty badany), jednak większość ankietowanych (prawie 60%) wierzy w to, że w najbliższych latach poziom życia w Łodzi się poprawi. Opinie na temat rynku pracy w Łodzi są podzielone. 42% badanych studentów uważa, że sytuacja na rynku pracy w Łodzi jest lepsza niż w innych miastach regionu. Przeciwnego zdania jest 28%. Trudności ze znalezieniem pracy w Łodzi dostrzega 26% studentów, natomiast 42% nie widzi większych problemów ze znalezieniem tu zatrudnienia.

5 Program „Młodzi w Łodzi”
O programie „Młodzi w Łodzi” słyszało 71% badanych studentów. Częściej słyszeli studenci o nim ostatnich lat studiów (3/4 z tej grupy) niż ich młodsi koledzy z pierwszego roku (67%). O programie słyszało też nieco więcej łodzian (72%) niż studentów przyjezdnych. Informację o programie studenci najczęściej uzyskiwali z billboardów i plakatów. Sam program jest znany wśród studentów, ale o inicjatywach z nim związanych słyszała niecała połowa badanych. Studenci prawidłowo odczytali przekaz kampanii „Młodzi w Łodzi”. Według łódzkich studentów najważniejszym przekazem kampanii jest zachęcenie młodych ludzi do pozostania w Łodzi (23%) oraz pokazanie Łodzi jako miasta z perspektywami (również 23%). Główny cel kampanii „Młodzi w Łodzi” studenci postrzegają tak samo jak jej przekaz. 58% badanych uważa, że kampania jest skonstruowana tak, że przemawia do młodych ludzi. Dla ponad połowy respondentów kampania jest czytelna, a 48% uważa, że jest dobrze widoczna. Zdania respondentów są jednak podzielone w kwestii znajomości kampanii wśród studentów. 34% badanych uznało, że kampania jest znana w ich środowisku, a 28% jest przeciwnego zdania. Studenci w większości uważają, że takie inicjatywy jak program „Młodzi w Łodzi” wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu akcjami są potrzebne. Ponad 46% respondentów odpowiedziało, że takie programy są bardzo potrzebne, a kolejne 43%, że są raczej potrzebne. Przeciwnego zdania jest zaledwie 7% pytanych studentów. Badani studenci nie mieli wielu nowych pomysłów na inicjatywy, które można by było im zaproponować w dalszej części programu, raczej powtarzali inicjatywy, które już są prowadzone (oferty pracy, praktyk, staży). Pojawiło się tylko kilka nowych pomysłów, m.in. na organizację spotkań z pracodawcami, prezentowanie ofert kursów.

6 Metodologia Sondaż PAPI – badanie ilościowe realizowane techniką standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego na grupie 1000 studentów łódzkich wyższych uczelni. Technika: Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy face-to-face - przeprowadzany przez ankietera wyposażonego w kwestionariusz badawczy. Wywiady realizowane były w dużej części na terenie uczelni wyższych oraz osiedlach akademickich. Próba: N = 1000 Struktura próby zasadniczej: studenci 1, 4 i 5 roku studiów dziennych na łódzkich uczelniach publicznych i niepublicznych obejmująca: Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Wyższa Szkoła Informatyki Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Kupiecka Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych Dobór respondentów: badaniem objętych zostało 1000 studentów wskazanych uczelni dobranych z uwzględnieniem proporcji liczebności uczących się na poszczególnych wydziałach (dotyczy PŁ, UŁ i UM) i na danym roku. Dodatkowym warunkiem udziału w badaniu dla połowy badanych było pochodzenie oraz dotychczasowe zamieszkiwanie w innym mieście niż Łódź. Średni czas trwania wywiadu: 40 minut

7 Charakterystyka próby

8 Płeć i wiek W badaniu wzięło udział 1000 studentów łódzkich uczelni. 49% z nich to kobiety, a 51% mężczyźni. Respondentami byli studenci pierwszego oraz ostatnich lat studiów. Rozkład próby według wieku badanych przedstawia się następująco: 41% stanowią osoby w wieku od lat. Ponad połowa (57%) respondentów ma od 21 do 25 lat, nieliczni są starsi – 2% w wieku 26 – 30 lat i 0,3% w wieku powyżej 30 lat.

9 Uczelnia Uczelnia Częstość Procent Uniwersytet Łódzki 330 33,0% Politechnika Łódzka 401 40,1% Uniwersytet Medyczny 50 5,0% Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 63 6,3% Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 80 8,0% Wyższa Szkoła Informatyki 17 1,7% Wyższa Szkoła Kupiecka 48 4,8% Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych 11 1,1% Respondentami byli studenci studiów dziennych największych łódzkich uczelni publicznych (78% respondentów) oraz niepublicznych (22%). Najliczniej reprezentowani byli studenci Politechniki Łódzkiej (40%), a co trzeci biorący udział w badaniu uczy się na Uniwersytecie Łódzkim. 8% respondentów to studenci Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, a 6% studiuje w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej. Zasadniczo niemal ankietowanych to studenci uczelni państwowych.

10 Rok studiów Jednym z celów badania było sprawdzenie, czy opinie studentów dopiero rozpoczynających naukę i tych, którzy już ją kończą, różnią się. Dlatego w badaniu udział wzięli studenci pierwszego roku (49%) oraz studenci ostatnich lat studiów: czwartego (28%) i piątego (bądź szóstego w przypadku Uniwersytetu Medycznego) – 23%. W dalszej części dokumentu wyniki badania będą analizowane m.in. z podziałem studentów na grupę osób z pierwszego roku (pierwszoroczniaków) i grupę osób z ostatnich lat studiów.

11 Miejsce urodzenia W badaniu wzięli udział nie tylko rodowici łodzianie, ale również studenci, którzy przyjechali do Łodzi na studia lub dojeżdżają na zajęcia z innych miejscowości. W próbie znalazło się 47% łodzian, którzy urodzili się i mieszkają w mieście, 1% respondentów to osoby, które nie urodziły się w Łodzi, ale mieszkały tutaj przed rozpoczęciem studiów, a 0,5% to osoby, które urodziły się w Łodzi, ale przez ostatnie lata mieszkały gdzieś indziej. Te osoby w dalszej części prezentacji stanowić będą grupę łodzian (w sumie 49% wszystkich). Pozostali respondenci to osoby, które przyjechały do Łodzi na studia i tutaj mieszkają (30%) lub dojeżdżają codziennie na zajęcia. W sumie grupa „przyjezdnych” stanowi 51% próby.

12 Przyjezdni N=508 N=101 Prawie 80% studentów przyjezdnych pochodzi z innej miejscowości na terenie województwa łódzkiego, co świadczy o niezbyt wysokim zasięgu łódzkiego ośrodka akademickiego. Średnio co piąty ankietowany „imigrant” przyjechał na studia z miejscowości poza województwem łódzkim, a tylko 0,8% z innego kraju.

13 Motywy wyboru miasta na studia

14 Co jest najważniejsze przy wyborze miasta do spędzenia reszty swojego życia?
Dla większości łódzkich studentów najważniejszym czynnikiem przy wyborze miasta, w którym chcieliby spędzić resztę swojego życia jest praca. Odpowiedź taką wskazało 63% badanych. Dla prawie 15% bardzo ważna jest również możliwość rozwoju zawodowego. Zatem, podobnie jak w badaniu z ubiegłego roku, studenci wybierając miejsce, w którym chcą spędzić życie, kierują się głównie czynnikami zawodowymi. 11% studentów bierze pod uwagę również ofertę kulturalną i rozrywkową miasta, a co dziesiąty bliskość rodziny. Zarówno dla studentów uczeni państwowych, jak i niepublicznych na pierwszym miejscu czynników decyzyjnych jest praca. Różnice wystąpiły w odsetkach wskazań kolejnych czynników – studenci uczelni publicznych na drugim miejscu wskazali możliwość rozwoju zawodowego, a studenci uczelni prywatnych – ofertę kulturalną i rozrywkową.

15 Dlaczego zdecydowałeś(aś) się na studiowanie w Łodzi
Dlaczego zdecydowałeś(aś) się na studiowanie w Łodzi? Opinie łodzian i przyjezdnych. Studenci, którzy pochodzą z Łodzi uzasadniając swój wybór uczelni najczęściej wskazywali takie czynniki jak: bliskość uczelni, dużo znajomych studiujących w Łodzi oraz posiadanie w Łodzi rodziny, u której mogą mieszkać. Natomiast wśród studentów przyjezdnych najczęściej wskazywano bliskość uczelni ich renomę oraz położenie Łodzi, jako miasta akademickiego zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania. 15

16 Spojrzenie w przyszłość

17 Czy po ukończeniu studiów planujesz pozostać w Łodzi?
Niemal połowa badanych studentów swoją przyszłość wiąże z Łodzią. 19% respondentów stwierdziło, że po ukończeniu studiów zdecydowanie chce pozostać w Łodzi, a 27%, że raczej tu pozostanie. Wyjazd zadeklarowała nieco mniej liczna grupa – co dziesiąty badanych uważa, że raczej wyjedzie z miasta, a 6% jest zdecydowanych je opuścić. Dość duża grupa osób (36,5%) jeszcze nie wie czy pozostanie w Łodzi, czy też wyjedzie po zakończeniu nauki. Porównując wyniki badania z zeszłego roku z obecnymi można zauważyć, że nieco mniejszy odsetek studentów deklaruje chęć wyjazdu z miasta – poprzednio wyjechać chciało 23% badanych, a obecnie 17%.

18 Czy po ukończeniu studiów planujesz pozostać w Łodzi
Czy po ukończeniu studiów planujesz pozostać w Łodzi? Opinie łodzian i przyjezdnych. Studenci pochodzący z Łodzi częściej niż ich koledzy z innych miast chcą pozostać w Łodzi po ukończeniu studiów. Wśród łodzian odsetek osób, które deklarują chęć pozostania w mieście wynosi 59%, natomiast wśród studentów przyjezdnych jest to 35%. Wyjechać z Łodzi chce co dziesiąty łodzianin i 23% przyjezdnych. Jednak wśród przyjezdnych jest spora grupa osób (42%), które nie potrafią jeszcze określić czy po ukończeniu studiów wyjadą z Łodzi, czy też tu pozostaną.

19 Gdzie chciał(a)byś mieszkać?
Wielka Brytania 24,1% Hiszpania 13,8% Francja 13,8% USA 13,8% Niemcy 6,9% Rosja 6,9% Holandia 6,9% Pabianice 15,2% Piotrków Trybunalski 12,1% Łask 9,1% Poddębice 9,1% Radomsko 6,1% Koluszki 6,1% N=32 N=41 Kraków 35,2% Wrocław 33,8% Warszawa 26,8% Poznań 8,5% Gdańsk 7,0% Gdynia 5,6% N=81 Studenci, którzy zadeklarowali, że po ukończeniu nauki chcą wyjechać z Łodzi, najchętniej (53%) przeprowadziliby się do innej miejscowości poza województwem łódzkim (do Krakowa, Wrocławia lub Warszawy). 27% badanych z tej grupy chce się przeprowadzić do miejscowości na terenie województwa łódzkiego (do Pabianic, Piotrkowa lub Łasku), a co piąty chce się przenieść do innego kraju (do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii lub Francji).

20 Co skłoniłoby Cię do pozostania w Łodzi?
Osoby, które deklarują chęć opuszczenia Łodzi po studiach twierdzą, że dałyby się pod pewnymi warunkami przekonać do pozostania w mieście. Najczęściej wymienianym czynnikiem skłaniającym do pozostania byłoby znalezienie dobrej, dobrze płatnej pracy. Kolejne warunki podawane przez studentów również są związane z pracą zawodowa – gwarancja zatrudnienia (16,5%), poprawa na rynku pracy (13%) oraz lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (12%). Co ciekawe wśród tych warunków nie znalazła się np. poprawa atrakcyjności Łodzi, a przecież stwierdzenie „Łódź mi się nie podoba” było najczęściej wskazywanym powodem zamiaru opuszczenia miasta. Można uznać jednak, że atrakcyjność rynku pracy w Łodzi jest tym czynnikiem, który mógłby zatrzymać w mieście absolwentów szkół wyższych. Tylko 7% badanych, którzy zadeklarowali chęć opuszczenia miasta, nie dałaby się w żaden sposób przekonać do pozostania.

21 Czy gdybyś otrzymał(a) propozycję satysfakcjonującej pracy, byłby to dla Ciebie wystarczający powód aby pozostać w Łodzi? Studentom, którzy deklarują chęć wyjazdu z Łodzi zadano pytanie, czy otrzymanie satysfakcjonującej pracy byłoby wystarczającym powodem do pozostania w mieście. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła zdecydowana większość badanych (83%). Potwierdza się zatem wcześniej wyciągnięty wniosek – atrakcyjny rynek pracy mógłby zatrzymać w Łodzi młodych ludzi.

22 Dlaczego chcesz pozostać w Łodzi po ukończeniu studiów?
Studentom, którzy chcą pozostać w Łodzi po zakończeniu nauki również zadano pytanie o powody takiej decyzji. 40% badanych odpowiedziało, że chcą zostać ze względu na możliwość podjęcia w Łodzi pracy. Co trzeci respondent uznał, że duże miasto, jakim jest Łódź, daje duże możliwości. 33% nie chce wyjeżdżać, gdyż ma w Łodzi wielu przyjaciół, a 31% czuje się z Łodzią związanymi. Również w tym przypadku na pierwszym miejscu czynników decydujących o wyborze miasta jest praca zawodowa.

23 Gdybyś dostał(a) dwie porównywalne finansowo oferty w Łodzi i w innym dużym mieście, wolał(a)byś przenieść się, do któregoś z nich czy pozostać w Łodzi? W przypadku otrzymania dwóch porównywalnych finansowo ofert pracy w Łodzi i w innym dużym mieście większość badanych studentów wybrałaby Łódź. Co trzeci badany odpowiedział, że zdecydowanie pozostałby w Łodzi, a kolejne 35% raczej by tu zostało. Wybór innego miasta deklaruje co piąty ankietowany. Również w tym przypadku chęć wyjazdu częściej deklarują studenci przyjezdni (29%) niż łodzianie (14%). Po raz kolejny potwierdza się wniosek, że praca zawodowa jest czynnikiem bardzo istotnym przy wyborze miejsca zamieszkania. Na podstawie odpowiedzi na to, oraz poprzednie pytanie można stwierdzić również, że łódzcy studenci deklarują dużą mobilność zawodową.

24 Czy twoim zdaniem Łódź daje perspektywy dla osób kończących studia?
Rok 2007 Według zdecydowanej większości (65%) studentów Łódź daje perspektywy dla osób kończących studia. Z tym stwierdzeniem nie zgadza 22% badanych. Wskazuje to na dużą poprawę w stosunku do badań z roku 2007 gdzie perspektyw po ukończeniu studiów nie dostrzegało ponad 40% ankietowanych. Perspektywy w Łodzi dostrzega 67% studentów urodzonych w tym mieście i 63% studentów napływowych.

25 Jaka jest twoja sytuacja zawodowa?
N=707 Czy podczas studiów zamierzasz podjąć pracę? W planach na przyszłość łódzkich studentów bardzo ważną rolę pełni praca zawodowa. Jednak obecnie niewielu z nich pracuje. 60% studentów w ogóle nie pracuje, tylko się uczy. Prace dorywcze wykonuje 27%, a tylko co dziesiąty badany student pracuje na etacie. Niecałe 2% ankietowanych prowadzi własną działalność gospodarczą. Częściej pracują osoby studiujące na ostatnich latach studiów (wśród nich odsetek w ogóle niepracujących wynosi 50%) niż ich młodsi koledzy (w ogóle nie pracuje 71%). Jednak spośród osób obecnie niepracujących większość (62%) zamierza w trakcie studiów podjąć pracę.

26 Czy gdybyś wiedział, że fakt odbycia praktyk bądź stażu zwiększy Twoje szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy byłbyś zainteresowany odbyciem takiego stażu czy praktyk? N=217 Chęci odbycia praktyk nie zadeklarowało około 6% badanych studentów. Jednak zdecydowana większość z nich mając przeświadczenie, że praktyki zwiększą ich szansę na znalezienie dobrej pracy, zmieniłaby zdanie. 26

27 Łódź w oczach studentów
27 27

28 Skąd zazwyczaj uzyskujesz informacje na temat…?
Studenci łódzkich uczelni poszukując informacji dotyczących studenckiego życia najczęściej wykorzystują Internet. Jest to najczęściej wykorzystywane źródło wszelkich informacji. O kierunkach studiów, praktykach oraz o uczelniach w danym mieście studenci dowiadują się na swoich uczelniach. Natomiast informacji o potencjalnych pracodawcach poszukują poza Internetem również w prasie.

29 Opinie na temat Łodzi – atrakcyjność miasta.
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że… 69% badanych studentów uważa, że Łódź jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów. Przeciwnego zdania jest tylko 9%. W poprzedniej edycji badania Łódź jako atrakcyjną postrzegało 65% badanych. Według 40% badanych bezpośrednia bliskość Warszawy wpływa negatywnie na rozwój Łodzi, jednak przeciwnego zdania jest 27%. Duża grupa studentów (36%) zaprzecza stwierdzeniu, że w Łodzi żyje się łatwiej niż w innych miastach (zgadza się z nim tylko co czwarty badany), jednak większość ankietowanych (prawie 60%) wierzy w to, że w najbliższych latach poziom życia w Łodzi się poprawi. Optymizm studentów w tej edycji badania jest nieco większy niż poprzednio – w ubiegłym roku 51% badanych wierzyło w poprawę poziomu życia w Łodzi. Po raz kolejny potwierdza się fakt, że młodzi ludzie nie myślą jeszcze o zakładaniu rodziny. Jednak ci, którzy mają już jakieś plany związane z przyszłą rodziną w większości (40%) chcą ją założyć w Łodzi.

30 Opinie na temat Łodzi – rynek pracy i kultura.
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że… Opinie na temat rynku pracy w Łodzi są podzielone. 42% badanych studentów uważa, że sytuacja na rynku pracy w Łodzi jest lepsza niż w innych miastach regionu. Przeciwnego zdania jest 28%. Trudności ze znalezieniem pracy w Łodzi dostrzega 26% studentów, natomiast 42% nie widzi większych problemów ze znalezieniem w Łodzi zatrudnienia. Porównując wyniki badania ubiegłorocznego z obecnym można stwierdzić, że przekonanie o możliwościach znalezienia pracy w Łodzi wśród studentów zwiększa się. Poprzednio tylko co trzeci student uważał, że w Łodzi nie ma większych trudności ze znalezieniem pracy, a obecnie odsetek ten jest wyższy o 9 punktów procentowych. 63% badanych studentów twierdzi, że oferta kulturalno – rozrywkowa Łodzi zaspokaja ich potrzeby, mimo że nie wykorzystuje ona w pełni potencjału miasta (według 52% badanych). Studenci uważają również, że w Łodzi powinno być więcej imprez masowych (51%).

31 Akcja „Młodzi w Łodzi” 31 31

32 Czy słyszałeś(aś) o jakiejś akcji mającej zachęcić młodych ludzi do studiowania w Łodzi, podejmowania tu pracy, zamieszkania czy założenia rodziny? Studentów łódzkich uczelni zapytano, czy słyszeli o jakiejś akcji mającej zachęcić młodych ludzi do studiowania Łodzi, na razie nie wymieniając żadnej nazwy. 49% odpowiedziało, że słyszeli o tego typu akcji, natomiast 51% stwierdziło, że nic nie wie na ten temat. Znajomość kampanii skierowanych do młodych ludzi częściej deklarowali studenci uczelni publicznych (52%) niż uczelni niepublicznych (40%). O akcjach częściej słyszeli też studenci starsi (52%) niż pierwszoroczniacy (46%). O jakich tego typu akcjach słyszałeś(aś)? Osoby, które odpowiedziały, że słyszały o jakieś akcji skierowanej do młodych ludzi zapytano o to, jaka to była akcja. Najczęściej wskazywano na akcję „Młodzi w Łodzi” (68%). Pozostali wskazywali raczej jakieś działania niż konkretne akcje, a co czwarty respondent nie pamiętał nazwy żadnej akcji, mimo że o jakichś słyszał. N=489

33 Czy słyszałeś(aś) o programie „Młodzi w Łodzi”?
Niezależnie od tego, czy dany respondent deklarował znajomość jakiejś akcji skierowanej do młodych ludzi, czy też nie, zapytano wszystkich studentów czy słyszeli o programie „Młodzi w Łodzi”. 71% badanych odpowiedziało, że słyszało o tym programie, a 29%, że o nim nie słyszało.

34 Czy słyszałeś(aś) o programie „Młodzi w Łodzi”?
O programie „Młodzi w Łodzi” częściej słyszeli studenci ostatnich lat studiów (3/4 z tej grupy) niż ich młodsi koledzy z pierwszego roku (67%). O programie słyszało też nieco więcej łodzian (72%) niż studentów przyjezdnych. „Młodzi w Łodzi” jest programem bardziej znanym wśród studentów uczelni publicznych (74%) niż wśród osób studiujących na uczelniach prywatnych (61%).

35 O jakich inicjatywach w ramach programu „Młodzi w Łodzi” słyszałeś(aś)?
O programie „Młodzi w Łodzi” słyszało ¾ łódzkich studentów. Jednak aż 53% z nich nie wie, jakie inicjatywy są z tym programem związane. Co trzeci badany słyszał o portalu praktyk i staży uruchomionym w ramach akcji „Młodzi w Łodzi”. 12% wie o możliwości uzyskania stypendiów dla najlepszych studentów finansowanych przez pracodawców. O stypendiach finansowanych przez Urząd Miasta Łodzi słyszało 11%. O pozostałych inicjatywach wie bardzo mała grupa badanych studentów. O ile o samym programie częściej słyszeli studenci uczelni publicznych, to o inicjatywach z nim związanych częściej wiedzą studenci z uczelni prywatnych.

36 Najlepiej ocenione inicjatywy (oceny pozytywne)
Najlepiej przez łódzkich studentów została oceniona inicjatywa polegająca na możliwości odbycia praktyk w łódzkich firmach – dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją 85% studentów. Badanym podoba się także pomysł poprawy atrakcyjności kulturalnej i wizualnej Łodzi choć nie zawsze wiedzą na czym dokładnie miałaby ona polegać (82% ocen pozytywnych) oraz program stypendiów dla studentów 4 i 5 roku wypłacanych przez pracodawcę (79%). 36

37 Czy uważasz, że programy typu „Młodzi w Łodzi” wraz ze wszystkimi organizowanym w jego ramach akcjami są potrzebne w Łodzi czy nie? Osoby, które słyszały o konkursach organizowanych w ramach programu „Młodzi w Łodzi” uważają, że takie inicjatywy, jak program „Młodzi w Łodzi” wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu akcjami są potrzebne. 46% respondentów odpowiedziało, że takie programy są bardzo potrzebne, a kolejne 45%, że są raczej potrzebne. Przeciwnego zdania jest zaledwie 7% pytanych studentów. 37

38 Jak oceniasz logo „Młodzi w Łodzi” w kontekście całej kampanii?
Wśród badanych studentów logo programu „Młodzi w Łodzi” potrafiło opisać 40%. Wszystkim respondentom zaprezentowano to logo i poproszono o jego ocenę. Pozytywną opinię wyraziło 64% studentów, a negatywną 15%. Co piąty respondent nie potrafił wyrazić swojej opinii na temat logo.

39 Co jest najważniejszym przekazem kampanii „Młodzi w Łodzi”
Co jest najważniejszym przekazem kampanii „Młodzi w Łodzi”? Odpowiedzi spontaniczne. Według łódzkich studentów najważniejszym przekazem kampanii jest zachęcenie młodych ludzi do pozostania w Łodzi (23%) oraz pokazanie Łodzi jako miasta z perspektywami (również 23%). Respondenci dość często odczytywali również przekaz kampanii jako: zachęcenie studentów do Łodzi, pokazanie możliwości zrobienia kariery w Łodzi, a także promocję miasta.

40 Jakich innych inicjatyw pomagających w rozwoju twojej kariery oczekiwał(a)byś w dalszej części programu? Na koniec, zapytano łódzkich studentów o to, jakich innych inicjatyw pomagających w rozwoju ich kariery oczekiwaliby w dalszej części programu „Młodzi w Łodzi”. Studenci nie zawsze podawali nowe inicjatywy, takie których jeszcze w programie nie było – wskazywali na potrzebę zamieszczania ofert pracy, stażów i praktyk. Jednak pojawiło się kilka nowych pomysłów, m.in. na organizację spotkań z pracodawcami, prezentowanie ofert kursów.


Pobierz ppt "Raport z realizacji badania na potrzeby programu „Młodzi w Łodzi”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google