Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska

2 Czym jest Unia Europejska?
Unia Europejska to międzynarodowa organizacja gospodarczo - polityczna o charakterze ponadpaństwowym (może nałożyć na państwa członkowskie zobowiązania podjęte większością głosów)

3 Po co utworzono Unię Europejską?
Obawa przed wybuchem kolejnej wojny, związanej z powojenną izolacją gospodarczą Niemiec. Wzrost zagrożenia ze strony ZSRR Chęć szybkiej odbudowy gospodarek państw europejskich po 2giej wojnie światowej

4 Historia powstania UE Robert Schuman ogłosił tzw. "plan Schumana", (ścisła współpraca Francji i RFN w sektorze węgla i stali) Traktat paryski - utworzenie, EWWiS (europejska wspólnota węgla i stali). Traktaty rzymskie  utworzenie EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) i Euratom (Europejska Wspólnota Energii Atomowej) podpisanie traktatu fuzyjnego, (łączy władze wykonawcze EWWiS, EWG i Euroatomu) 1985 – Traktat z Schengen (stopniowe znoszenie kontroli granicznych) 1992 – Traktat z Maastricht - powołanie do życia Unii Europejskiej Traktat Nicejski  przygotowanie UE do kolejnego, rozszerzenia - w 2004 roku do Unii przyjęto 10 nowych państw, w tym Polskę. Traktat lizbońskiego  reformy w UE

5 Historia Powstania UE EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza Euratom - (Koordynuje Europejską politykę pozyskiwania energii jądrowej)

6 Kraje UE – Państwa Założycielskie

7 Kraje UE

8 Kraje UE

9 Kraje UE

10 Kraje UE

11 Kraje UE

12 Kraje UE

13 Kraje UE

14 Kraje UE

15 Unia Europejska Dziś 28 państw członkowskich

16 Rada Unii Europejskiej
Główny organ decyzyjny UE, dawniej Rada Ministrów UE Skład: Odpowiedni ministrowie państw członkowskich (zależy od tematu obrad) Zadania: Uchwalanie Prawa Unijnego Kierowanie polityką zagraniczną UE Mianowanie członków innych organów

17 Siedziba Rady Unii Europejskiej w Brukseli

18 Instytucja nadrzędna wobec wszystkich organów UE
Rada Europejska Instytucja nadrzędna wobec wszystkich organów UE Skład: Szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, przewodniczący KE. Na czele: Przewodniczący (Prezydent UE) Zadania: Wytycznie kierunków rozwoju UE Koordynacja polityki zagranicznej państw członkowskich Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków Zbiera się co najmniej 2 razy w roku

19 Siedziba Rady Europejskiej w Brukseli

20 Komisja Europejska Organ Wykonawczy Skład: 28 komisarzy (po 1 z każdego kraju). Każdy odpowiada za jedną z dziedzin polityki UE Zadania: Kierowanie bieżącą polityką UE Przygotowanie aktów prawnych wykonywanie budżetu Nadzorowanie przestrzegania prawa unijnego Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

21 Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli

22 Parlament Europejski Skład: Liczba przedstawicieli zależy od wielkości kraju (polska jest 3cia co do liczby europosłów (50), najwięcej – Niemcy (99) Zadania: Uczestniczy w tworzeniu prawa Uczestniczy w uchwalaniu budżetu Kontrola Komisji Europejskiej (może udzielić wotum nieufności)

23 Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (Obrady Plenarne)

24 Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli (Komisje)

25 Często mylone Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europy Zupełnie inne instytucje!

26 Co to jest… Kraj Członkowski – pełnoprawny członek UE
Kraj Kandydujący – kraj, który złożył podanie o przyjęciem do UE (chciałby zostać członkiem UE) Kraj Stowarzyszony – Kraj leżący geograficznie w Europie, ale nie kandydujący do UE. Podpisuje z UE Umowę Stowarzyszeniową, czyli oficjalną umowę o współpracy (więcej niż ułatwienie handle I podróży – np. Korzystanie z funduszy unijnych)

27 Euro (€)

28 Kraje używające Euro, ale niebędące członkami UE
W porozumieniu z UE: Watykan San Marino Monako (od 2014 roku) Andora Bez porozumienia z UE: Czarnogóra Kosowo

29 Warunki przystąpienia do strefy Euro
Inflacja: w ciągu roku poprzedzającego badanie nie może przekraczać o więcej niż 1,5 pkt. procentowego inflacji trzech państw UE o najbardziej stabilnym poziomie cen Sytuacja fiskalna: Państwo nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu (EDP), (przekroczenie wskaźników dot. instytucji rządowych i samorządowych)(3% PKB w odniesieniu do deficytu, 60% PKB w odniesieniu do zadłużenia) Kurs Walutowy: Państwa członkowskie przez minimum dwa lata muszą bez poważnych odchyleń (max +/- 15% względem wyznaczonego kursu centralnego) brać udział w mechaniźmie ERMII. Ocena pomyślności wydawana jest przez EBC. Stopy procentowe: W ciągu roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać stopy procentowej 3 najbardziej stabilnych państw o więcej niż 2 pkt. procentowe.

30 Korzyści i koszty wprowadzenia Euro
Zwiększenie konkurencyjności (nowe firmy na naszym rynku) Niższe oprocentowanie kredytów (stopy procentowe w UE niższe niż w Polsce) Większa stabilność gospodarcza Zachowanie niskiej inflacji Zyskanie na znaczeniu w innych instytucjach europejskich (najściślejszy krąg UE) Zanik ryzyka kursowego (Eksporterzy i importerzy nie będą musieli obawiać się wahań kursu) Spadną koszty podróży i zniknie konieczność wymiany walut Łatwość w porównywaniu cen Dopełnienie integracji z UE KOSZTY W przypadku kryzysu polska będzie musiała złożyć się na następną “Grecję" Współodpowiedzialność za stabilność strefy euro Rada polityki pieniężnej nie będzie mogła decydować o wysokości stóp procentowych (rozruszanie gospodarki)

31 Strefa Schengen Znosi kontrolę przekraczających granice między państwami członkowskimi Wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej (udzielanie azylu) Dotyczy również współpracy przygranicznej. Porozumienie zawarto 14 czerwca 1985 w Schengen, w Luksemburgu

32 Państwa należące do strefy Schengen

33 Programy UE dla młodzieży
Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) – następca programów Erasmus i Socrates. W jego skład wchodzą: Program Comenius Wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową Indywidualne wyjazdy uczniów, (mobilność uczniów szkół średnich) Program Erasmus Wymiany uczniów szkół wyższych Program Grundtvig Propagowanie wiedzy na temat kultury, tradycji i języków państw członkowskich, oraz historii i funkcjonowania UE (dla dorosłych)  Program Leonardo da Vinci Promocja i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Program Jean Monnet Projekt KE dla uczelni państw członkowskich. Ma ułatwiać wprowadzanie studiów dotyczących integracji europejskiej poprzez dotacje na “rozruch” (np. wykłady I zajęcia o UE). 

34 Unia – za i przeciw ZA Poprawa poziomu życia
Wsparcie finansowe (dotacje) Uproszczenie kontaktów międzynarodowych, podróży, handle Programy UE wspomagające młodzież, dorosłych i wiele innych grup społecznych. PRZECIW Niektóre uchwały UE mogą być dla nas niekorzystne (np. pakiet klimatyczny) Oddanie części suwerenności władzy unijnej Konieczność płacenia składki członkowskiej

35 Bibliografia Ilustracje:
“Vademecum: Wiedza o Społeczeństwie – egzamin gimnazjalny”, Gdynia 2011, wyd. Operon, ISBN Ilustracje: Google Earth (program komputerowy firmy Google)


Pobierz ppt "Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google