Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia integracji europejskiej 1950 - plan Roberta Schumana 1951 – traktat paryski powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 1957 – traktaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia integracji europejskiej 1950 - plan Roberta Schumana 1951 – traktat paryski powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 1957 – traktaty."— Zapis prezentacji:

1 Historia integracji europejskiej 1950 - plan Roberta Schumana 1951 – traktat paryski powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 1957 – traktaty rzymskie, powstanie Europejskie Wspólnoty Gospodarczej(EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom ) 1967 – połączenie 3 wspólnot europejskich 1985 – układ z Schengen (znoszenie kontroli granicznej) 1987 – Jednolity Akt Europejski (obywatelstwo unii) 1992 – 1993 - Traktat z Maastricht ( 3 filary współpracy europejskiej ) 1997- Traktat amsterdamski (wzmocnił rolę instytucji europejskich, przygotowanie tych instytucji do członkostwa nowych państw) 1998 – utworzenie Europejskiego Banku Centralnego 2001 – Traktat z Nicei (reforma wspólnoty, zmiany w liczbie głosów w PE) 2007- Traktat lizboński – zastąpił projekt konstytucji europejskiej nadając Unii Europejskiej osobowość prawną w postaci Karty Praw Podstawowych

2 Instytucje Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA Przewodniczący Rady Europejskiej UE: Herman Van Rompuy szefowie państw i rządów 27 krajów, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych i przewodniczący Komisji Europejskiej.

3 1. Rada Europejska Szczyty europejskie odbywają się 2 razy w roku w Brukseli. Kompetencje Rady Europejskiej: Określa ogólne wytyczne polityki UE Wyznacza kierunki rozwoju UE Zajmuje stanowiska w najważniejszych problemach światowych Decyduje o przyjęciu nowych członków

4 2 Rada Unii Europejskiej: Jest głównym organem prawodawczym i decyzyjnym Zasiadają w niej przedstawiciele 27 krajów w liczbie 345 głosów ( 27 Pol) Koordynuje politykę gospodarczą Kreuje politykę zagraniczną i zawiera umowy międzynarodowe Bierze udział w uchwalaniu budżetu Mianuje członków innych organów Unii Europejskiej

5 Komisja Europejska Przewodniczący: J.M. Barroso, Rząd Unii Europejskiej liczy 27 komisarzy,- po jednym z każdego państwa każdy z nich kieruje inną dziedziną Odpowiada za bieżącą polityką Unii Europejskiej Ma wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej Czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego w postaci traktatów Wykonuje budżet UE

6 Parlament Europejski Przewodniczący: Jerzy Buzek Liczy 736 deputowanych (50 Polska) - Reprezentuje obywateli UE w postaci frakcji politycznych. - Ma funkcję opiniodawczą, doradczą i kontrolną - Przyjmuje lub odrzuca prawo unijne - Uchwala budżet i kontroluje komisję - Powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich

7 Skład polityczny Parlamentu Europejskiego http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=PL&id=21 4 Liczba mandatów poszczególnych państw (kadencja 2009-2014) Austria17 Malta5 Belgia22 Niderlandy25 Bułgaria17 Niemcy99 Cypr6 Polska50 Dania13 Portugalia22 Estonia6 Republika Czeska22 Finlandia 13 Rumunia33 Francja72 Słowacja13 Grecja22 Słowenia7 Hiszpania50 Szwecja18 Irlandia12 Węgry22 Litwa12 Włochy72 Łotwa8 Zjednoczone Królestwo72 Luksemburg6 OGÓŁEM736 Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w Strasburgu (Francja).

8 Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu Najwyższy organ sądowy UE Liczy 27 sędziów i 8 adwokatów Bada zgodność aktów prawnych i umów międzynarodowych Rozstrzyga spory między państwami Pełni funkcję sądu administracyjnego Dokonuje oficjalnej wykładni prawa unijnego

9 Europejski Bank Centralny Tworzy z bankami narodowymi państw członkowskich Europejski System Banków Centralnych Odpowiada za stabilność i emisję banknotów euro Ustala stopy procentowe i zarządza rezerwami walutowymi Obecnie euro występuje w 16 krajach Unii Europejskiej

10 Pozostałe organy Unii Europejskiej Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy : prowadzi kontrolę wszystkich wpływów i wydatków instytucji unijnych. Liczy 27 kontrolerów. Komitet Ekonomiczno-Społeczny ; opiniuje politykę gospodarczą i społeczną unii i reprezentuje przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, rolników i konsumentów. Liczy 344 przed. ( 21 Polska) Komitet Regionów: organ doradczy w zakresie polityki regionalnej, reprezentuje organizacje samorządowe i lokalne. Liczy 344 przedstawicieli ( 21 Polska) Dla ciekawskich: http://www.cie.gov.pl/publikacje/shows/index.htmlhttp://www.cie.gov.pl/publikacje/shows/index.html

11

12

13

14

15

16

17

18 Programy pomocowe Dla gospodarki i rolnictwa:przedakcesyjne PHARE, ISPA, SAPARhttp://www.europa.korba.pl/pienią dze/fundusze przedakcesyjnehttp://www.europa.korba.pl/pienią dze Dla edukacji: Sokrates - szkolnictwo Erasmus – szkolnictwo wyższe Leonardo da Vinci- szkolnictwo zawodowe Lingua – nauka języków Comenius – od przedszkoli do szkół średnich Tempus – zmiany w szkolnictwie wyższym Młodzież – wymiana grup, staże i wolontariat Eurycide – sieć informacyjna Arion – wizyty studyjne Grundtvig – edukacja osób dorosłych

19 Polityka regionalna, strukturalna i spójności Fundusze strukturalne http :// www. ipo. pl / fundusze unijne / fundusze unijne / czym są fundusze strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ERDF Europejski Fundusz Społeczny – ESF Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – FEOGA Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa – FIFG Fundusz Spójności ( dla państw słabszych ekonomicznie ) http :// www. funduszspojnosci. gov. pl / podstaw owe + informacje Europejski Fundusz Inwestycyjny

20 Proces poszerzania UE

21 Wskaż państwa Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Historia integracji europejskiej 1950 - plan Roberta Schumana 1951 – traktat paryski powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 1957 – traktaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google