Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
ZASADY SPORZĄDZANIA

2 PODSTAWOWE POJĘCIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. Bibliografia załącznikowa to uporządkowany wykaz opisów bibliograficznych, dołączony do wydawnictwa lub utworu, zawierający najczęściej spis wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą. /Encyklopedia wiedzy o książce, 1971, s , /

3 Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej
Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy porządkuje się najczęściej alfabetycznie. Należy przyjąć i stosować jednolitą interpunkcję. W opisie pomija się tytuły i stopnie naukowe. Nazwę wydawcy można skrócić, np.: PWN, „Ossolineum”. Informację o wydaniu należy umieszczać tylko wtedy, kiedy nie jest to wydanie pierwsze, np.: Wyd. 5 zm. i uzup.

4 Normy bibliograficzne
Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części

5 Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!
Źródła informacji Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

6 Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu. Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

7 LITERATURA PODMIOTU LITERATURA PODMIOTU – to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.

8 LITERATURA PRZEDMIOTU
LITERATURA PRZEDMIOTU – to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu.

9 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

10 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

11 Elementy opisu bibliograficznego
Autor – element obowiązkowy: Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami

12 Autor – element obowiązkowy: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itp.

13 Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„ Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma !

14 Wydanie – element obowiązkowy:
Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr.

15 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy
Trzeba podać rok (datę) wydania i nowość - numer ISBN

16 Co to jest ISBN ?? ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce

17 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym
Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, „Czytelnik” Warszawa 1982, ISBN

18 Słowacki J., Balladyna, Wyd. 3, 1982, ISBN 83-06-00041-2
Elementy obowiązkowe Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Słowacki J., Balladyna, Wyd. 3, 1982, ISBN

19 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu, do marginesu!

20 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:
; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

21 ELEMENTY OPISU Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania rok wydania, ISBN Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wyd. 14, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 1997, ISBN

22 ELEMENTY OPISU JEDEN AUTOR Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wyd.14, Wydaw. Dolnośląskie Wrocław 1997, ISBN

23 ELEMENTY OPISU Nazwisko imię autorów książki, Tytuł książki, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania, rok wydania, ISBN. Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe DWÓCH LUB TRZECH AUTORÓW Exel Wolfgang, Dungl Willi, Naturalne metody leczenia, „Świat Książki” Warszawa 1995, ISBN

24 ELEMENTY OPISU Tytuł książki, Odpowiedzialność, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania rok wydania, ISBN. Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe PRACA ZBIOROWA Polszczyzna na co dzień, pod red. Mirosława Bańko, Wydaw. Nauk. PWN , Warszawa 2006, ISBN Uwagi: Jeżeli książka ma więcej niż trzech autorów lub tylko redaktora, to opis zaczyna się od tytułu!

25 PRZYKŁAD: Ćwiczenia laboratoryjne, red. Joanna Masłowska, Wydaw. Politech., Łódzka, Łódź 1997, ISBN W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI

27 ELEMENTY OPISU Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania, rok wydania, ISBN, Tytuł fragmentu, strony zajęte przez fragment. Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2002, ISBN , I to jest nowa koncepcja sztuki, s

28 Opis bibliograficzny fragmentu książki – rozdział, opowiadanie, wiersz:
Kochanowski Jan, Fraszki, Wyd. 3 przejrz., ZNiO, Wrocław, 1998, ISBN , Do gór i lasów, s

29 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej:
Nazwisko imię, Tytuł rozdziału, [w:] Tytuł dokumentu macierzystego, red. / pod red. Redaktor naczelny, Oznaczenie wydania, Wydawca, miejsce wydania rok wydania, ISBN, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego . PRZYKŁAD Olejniczak Józef, Poeta dziewięć-dziesięcioletni – Czesław Miłosz, [w:] Literatura polska , T. 1, pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych, Zielona Sowa, Kraków 2002, ISBN , s

30 Wiersz z antologii: Leśmian Bolesław, Topielec, [w:] Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, Wyd. 2, Wydaw. SARA, Warszawa 2005, ISBN X, s. 306.

31 Wstęp do ksiąŻki Wyka Marta, Twarz i maski poety, [w:] Gałczyński Konstanty Ildefons, Wiersze i inne utwory, Wydaw. Literackie, Kraków 1997, ISBN , s

32 RECENZJA: Nazwisko i imię autora książki recenzowanej, Tytuł książki recenzowanej, Miejsce wydania rok wydania. Rec. Nazwisko i imię autora recenzji, Tytuł recenzji, Tytuł czasopisma rok, numer, strony.

33 PRZYKŁAD Lepianka Maciej, I w następnym dniu, Warszawa 1996.
Rec. Lipka Krzysztof, Granica realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48.

34 WYWIAD: Nazwisko i imię udzielającego wywiadu, Tytuł artykułu, Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego, Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

35 PRZYKŁAD: Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, Polityka 1992, nr 50, s. 12.

36 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

37 ELEMENTY OPISU Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony. Pałka Jacek, Szkoła nie zbawi naszych dzieci, „Wprost” 2004, nr 38, s. 42. Uwagi: Tytuł czasopisma piszemy zawsze w cudzysłowie!

38 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Strony internetowej

39 ELEMENTY OPISU Nazwa strony internetowej [online], Data aktualizacji: [dostęp: data], Dostępny w Internecie: adres strony Wikipedia, Wolna encyklopedia [online], Data aktualizacji: 28 XI 2008 [dostęp: 17 XII 2008], Dostępny w Internecie:

40 Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja , Promedia CD, Łódź 1998, ISBN

41 Książka w Internecie: Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online], [dostęp 19 września 2005], Dostępny w Internecie: pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm. 

42 Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, [w:] "Konspekt" 2005, nr 2 [online], [dostęp 22 września 2005], Dostępny w Internecie: ISSN  

43 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury):
Velazquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], [w:] Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Ossolinem, Wrocław 1986, ISBN X, nr il. XLVI.

44 FILM Tytuł filmu [film], Reż. Imię Nazwisko reżysera, Nazwa dystrybutora, Miejsce dystrybucji rok produkcji, Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS).

45 PRZYKŁAD: Pan Tadeusz [Film], Reż. Andrzej Wajda, Vision Distribution Company, Warszawa 1999, 1 kas. VHS.

46 ŻYCZYMY POWODZENIA


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google