Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sedno - spojrzenie w przyszłość czyli kompetentni na rynku pracy Krzysztof Kacuga Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sedno - spojrzenie w przyszłość czyli kompetentni na rynku pracy Krzysztof Kacuga Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Sedno - spojrzenie w przyszłość czyli kompetentni na rynku pracy Krzysztof Kacuga Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Struktura prezentacji 1. Projekty w edukacji szkolnej. 2. Korzyści uczestniczek/ków projektu Sedno w aspekcie wejścia na rynek pracy. 3. Cechy osobowe, zaangażowanie, doświad- czenie zawodowe. 4. Fakty i mity o rynku pracy. 5. Dlaczego warto prowadzić własną firmę? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 1. Projekty w edukacji szkolnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Znajdź swoje miejsce na rynku pracy Rybnik (styczeń-czerwiec 2001) 36 nauczycieli (2 grupy) - uczestnictwo w kursie (analiza sytuacji na rynku pracy, elementy komunikacji wer- balnej i niewerbalnej, autoprezentacja, prowadzenie rozmo- wy z pracodawcą, formułowanie curriculum vitae i listu mo- tywacyjnego, podstawowe zagadnienia prowadzenia działal- ności gospodarczej – analiza rynku, własnych zasobów, two- rzenie planu marketingowego); Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 prowadzenie zajęć z uczennicami/uczniami; sondaż lokalnego rynku pracy przez młodzież; konferencja podsumowująca (nauczyciele, uczniowie, władze, PUP). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt to problem, dla którego zaplanowano rozwiązanie J.M. Juran, Leadership for Quality Projekt to jednorazowe zadanie, które posia- da określony termin rozpoczęcia i termin za- kończenia, jasno określone cele, zakres działa- nia i (z reguły) określony budżet J.P.Lewis, Project Planning, Scheduling & Control Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 2. Korzyści uczestniczek/ków projektu Sedno w aspekcie wejścia na rynek pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 www.sport.wp.plwww.sport.wp.pl(fot. AFP)

9 Rozwój osobowy (świadomość, postawa): pozytywne strony kształcenia i samokształcenia, wzorce myślenia, postrzegania rzeczywistości, kształtowanie cech etycznych ucznia, człowieka, pracownika i pracodawcy, poprawa samooceny (podstawa: zdobycie nowych umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy), savoir-vivre, etyka zawodowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Umiejętności miękkie: komunikacja interpersonalna, przygotowanie i uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów do pracodawcy, poszukiwania pracy, poruszania się po lokal- nym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Konkretne umiejętności zawodowe po- twierdzone dokumentami: spawanie (MAG, TIG), nowoczesne technologie wykończenia wnętrz, obsługa programów Mikrostation, MikroMapa, prawo jazdy (kat. B), obsługa wózka widłowego, kosztorysowanie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Znajomość języków obcych umożliwiająca nabycie umiejętności za granicą, poznanie technologii, wymianę doświadczeń w zakresie organizacji pracy, itp. w ramach staży, wizyt studyjnych, wymian (projekty) w dowolnym momencie rozwoju zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 3. Cechy osobowe, zaangażowanie, doświadczenie zawodowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nastoletni są zażarci, gniewni i gotowi pójść za głosem swej złości. Wszystko czynią w nad- miarze – kochają i nienawidzą za bardzo... Mają złe maniery i pogardzają autorytetami. Sprzeciwiają się rodzicom i tyranizują nauczy- cieli. Mają pretensje do całego społeczeń- stwa.. Arystoteles (384-322 p.n.e.), filozof grecki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Rzadko zdarza się ktoś, kto nadaje się do wszystkiego i rzadko też ktoś kto do niczego się nie nadaje. Philip Dormer Stanhope Chesterfield Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Włóż całe serce, ducha i umysł oraz całą duszę w każdy najmniejszy gest. Oto recepta na sukces i oto cała tajemnica. Swami Sivananda jeden z wielkich indyjskich mistrzów jogi XX w. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 4. Fakty i mity o rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 chciałabym/łbym dostać pracę dostałam/dostałem pracę nie dostałam/em pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 chciałabym/łbym dostać pracę dostałam/dostałem pracę nie dostałam/em pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 chciałabym/łbym zdobyć pracę zdobyłam/zdobyłem pracę nie zdobyłam/em pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 mój cel: zdobędę pracę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Kto angażuje się w działania społeczne na rzecz środowiska albo innych osób (poza rodziną i znajomymi)? wolontariat, działalność organizacji pozarzą- dowych (fundacje, stowarzyszenia, kluby) np. pomoc w świetlicach, odrabianiu lekcji, pomoc osobom starszym (częściej niż 1 raz w roku albo dłużej niż tydzień) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Uspołecznienie w dzieciństwie wpływa na wykonywanie zawodu w dorosłości oraz satysfakcję z pracy. Osoby z takim treningiem dokonują lepszych życiowych wyborów, radzą sobie z wyzwania- mi pracy zawodowej oraz wykazują satysfakcję ze swej kariery zawodowej, jako dorośli. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Ile osób ma doświadczenia (wykonywało) pracy dorywczej, sezonowej, stałej albo prowadzi własną firmę? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Praca dorywcza wpływa na uspołecznienie i rozwój młodych ludzi. Badania osób w wieku 45-50 lat, które miały swoje pierwsze doświadczenia związane z pra- cą w wieku nastoletnim wskazują, iż osoby te łatwiej nawiązywały relacje z innymi ludźmi, otrzymywały wyższe wynagrodzenia za swoją pracę, były mniej narażone na utratę pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Ile osób korzystało z pomocy doradcy zawodowego podczas nauki w szkole podstawowej i/lub gimnazjum albo z konsultacji w poradni psychologiczno- pedagogicznej w zakresie wyboru zawodu, określenia własnych predyspozycji? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Poradnictwo zawodowe przyczynia się do udanego przejścia z roli ucznia na rynek pracy oraz pomaga przy ewentualnej zmianie pracy. Obfite dowody z badań naukowych wskazują na efektywność poniższych działań: pomoc w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych prefe- rencji w wyborze zawodu, szkolenie teoretyczne i praktyczne umiejętności szukania pracy, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu /do którego najłatwiej jest się danej osobie wdrożyć/, oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy, pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w po- dejmowaniu decyzji związanych z wykształceniem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Dopasowanie pomiędzy pracownikiem i jego zawodem poprawia jakość wykonywanej pracy. Zgodność ta odnosi się do stopnia w jakim nastą- piło dopasowanie pracownika i pracy, co oznacza, że zdolności, zainteresowania oraz osobowość pracownika znalazły odpowiednie połączenie z wymogami zawodu, zadaniami, związkami z innymi ludźmi oraz wynagrodzeniem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Dobra praca sprzyja równowadze emocjonal- nej. Dobra praca sprzyja zdrowiu psychicznemu; zła praca staje się męką. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Województwo śląskie: Ponad 400 tys. firm Ponad 4,5 mln mieszkańców i konsumentów (12% ogółu Polaków) Zasoby mieszkaniowe – ponad 13% ogólnych kraju Najwyższy w kraju wskaźnik urbanizacji Wyższe przeciętne wynagrodzenie niż średnia kraju Bardzo dobra komunikacja Dobra infrastruktura transportowa Wyższy o 10% PKB w stosunku do reszty kraju Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Rybnik – przybliżone odległości – liczba mieszkańców Katowice – 45 km – ponad 300 tys. mieszk. Gliwice – 30 km – ponad 190 tys. mieszk. Bielsko-Biała – 60 km – około 175 tys. mieszk. Tychy - 40 km – około 130 tys. mieszk. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Uwaga na statystykę Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 12,3 % (lipiec 2012) woj. warmińsko-mazurskie - 19,1%, woj. mazowieckie i śląskie - po 10,1% Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 5. Dlaczego warto prowadzić własną firmę? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Konieczność satysfakcjonującego porozumienia obu stron w zakresie m.in: rodzaju umowy czasu pracy wynagrodzenia – wysokość, terminowość, sprawiedli- wość traktowanie pracownika zakres obowiązków (w tym inne wskazane przez praco- dawcę) termin urlopu możliwość podnoszenia kwalifikacji, dokształcania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Atuty zatrudnienie w sytuacji braku miejsca pracy, realizacja własnych pomysłów, sposobów zarzą- dzania firmą, poczucie niezależności, wpływ na własne zaangażowanie a w konsekwen- cji wysokość dochodów, formy opodatkowania, ponoszone koszty, możliwość decydowania o doborze pracowników, wpływania na ich motywację i jakość pracy, kształtowanie relacji w zespole. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Koszty troszczysz się o wszystko – nawet jeśli zatrud- niasz pracowników, albo zlecasz wykonanie prac firmom zewnętrznym (outsourcing) i tak ostateczną odpowiedzialność ponosisz Ty, ponosisz ryzyko swoich decyzji, musisz stale dokształcać się z wielu dziedzin, nie dotyczą Cię uregulowania wynikające z Ko- deksu pracy (nie jesteś pracownikiem). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 DZIĘKUJĘ W prezentacji wykorzystano materiały z II Międzynarodowego Sympozjum dotyczącego Rozwoju Zawodowego i Polityki Społecznej Vancouver, Canada, Marzec 2001, Mark Savickas (International Steering Committee, 2001 - slajdy 23, 25, 27-29) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sedno - spojrzenie w przyszłość czyli kompetentni na rynku pracy Krzysztof Kacuga Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google