Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr."— Zapis prezentacji:

1 ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki

2 Rachunkowość jest systemem ewidencji działalności polegającym na systematycznym jej obserwowaniu, mierzeniu i rejestrowaniu oraz prezentowaniu i interpretowaniu sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej.

3 Zadania rachunkowości: ewidencja, czyli rejestracja operacji gospo- darczych dotyczących majątku i kapitałów, przychodów i kosztów oraz wyniku dzia- łalności (zysku lub straty) rozliczanie osób materialnie odpowiedzial- nych za majątek, przychody, koszty i wyniki ewidencja i kontrola rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych kontrola i ocena działalności gospodarczej.

4 Funkcje rachunkowości: funkcja informacyjna funkcja kontrolna funkcja analityczna.

5 Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna rachunkowości polega na dostarczeniu wszelkich informacji potrzeb- nych do zarządzania i kierowania działalnością przez wszystkie szczeble organizacyjne wew- nątrz jednostki. Informacje te przekazywane są w formie spra- wozdań: urzędom statystycznym, urzędom skarbowym, bankom, instytucjom ubezpiecze- niowym, organom administracji publicznej, udziałowcom i społeczeństwu.

6 Funkcja kontrolna Funkcja kontrolna rachunkowości polega na możliwości porównania faktycznej działalności ujętej w ewidencji z działalnością planowaną oraz na zabezpieczeniu majątku przed kradzie- żą i zniszczeniem oraz na oddziaływaniu na racjonalne wykorzystanie majątku i zapobiega- nie marnotrawstwu (ustalenie osób odpowie- dzialnych za majątek).

7 Funkcja analityczna Funkcja analityczna rachunkowości polega na możliwości przeprowadzenia analizy eko- nomicznej (badanie działalności) danych liczbowych (informacji) dostarczonych przez rachunkowość oraz oceny działalności jed- nostki i jej perspektyw.

8 Rachunkowość obejmuje: księgowość kalkulacje sprawozdawczość finansową.

9 Księgowość zajmuje się: pomiarem i dokumentacją zdarzeń gospodarczych liczeniem i rejestracją zdarzeń przetwarzaniem informacji w zestawienia zbiorcze.

10 Kalkulacja jest ustaleniem jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu lub świadczonych usług.

11 Sprawozdawczość finansowa obejmuje okresową prezentację majątku i źródeł jego finansowania, przychodów z działalności i kosztów ich uzyskania oraz ostatecznego osiągniętego wyniku finansowego, a także przepływów środ- ków pieniężnych jednostki.

12 Podział rachunkowości Podział rachunkowości (ze względu na funkcje rachunkowości i odbiorców informacji): rachunkowość finansowa rachunkowość zarządcza.

13 Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa zajmuje się dostarczaniem informacji ekonomicz- nych przede wszystkim na zewnątrz jednostki (udziałowcy banki, instytucje finansowe, inwestorzy). Dane te są również wykorzystywane wewnątrz jednostki.

14 Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza dostarcza informacje ekonomiczne przede wszyst- kim kierownictwu jednostki, które wykorzystuje je do zarządzania bieżące- go i strategicznego.

15 KONIEC PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki


Pobierz ppt "ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google