Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI
Wiesław Rychlicki PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 *

2 Rachunkowość jest systemem ewidencji działalności polegającym na systematycznym jej obserwowaniu, mierzeniu i rejestrowaniu oraz prezentowaniu i interpretowaniu sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej.

3 Zadania rachunkowości:
ewidencja, czyli rejestracja operacji gospo-darczych dotyczących majątku i kapitałów, przychodów i kosztów oraz wyniku dzia-łalności (zysku lub straty) rozliczanie osób materialnie odpowiedzial-nych za majątek, przychody, koszty i wyniki ewidencja i kontrola rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych kontrola i ocena działalności gospodarczej.

4 Funkcje rachunkowości:
funkcja informacyjna funkcja kontrolna funkcja analityczna.

5 Funkcja informacyjna rachunkowości polega na dostarczeniu wszelkich informacji potrzeb-nych do zarządzania i kierowania działalnością przez wszystkie szczeble organizacyjne wew-nątrz jednostki. Informacje te przekazywane są w formie spra-wozdań: urzędom statystycznym, urzędom skarbowym, bankom, instytucjom ubezpiecze-niowym, organom administracji publicznej, udziałowcom i społeczeństwu.

6 Funkcja kontrolna rachunkowości polega na możliwości porównania faktycznej działalności ujętej w ewidencji z działalnością planowaną oraz na zabezpieczeniu majątku przed kradzie-żą i zniszczeniem oraz na oddziaływaniu na racjonalne wykorzystanie majątku i zapobiega-nie marnotrawstwu (ustalenie osób odpowie-dzialnych za majątek).

7 Funkcja analityczna rachunkowości polega na możliwości przeprowadzenia analizy eko-nomicznej (badanie działalności) danych liczbowych (informacji) dostarczonych przez rachunkowość oraz oceny działalności jed-nostki i jej perspektyw.

8 Rachunkowość obejmuje:
księgowość kalkulacje sprawozdawczość finansową.

9 Księgowość zajmuje się: pomiarem i dokumentacją zdarzeń gospodarczych
liczeniem i rejestracją zdarzeń przetwarzaniem informacji w zestawienia zbiorcze.

10 Kalkulacja jest ustaleniem jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu lub świadczonych usług.

11 Sprawozdawczość finansowa
obejmuje okresową prezentację majątku i źródeł jego finansowania, przychodów z działalności i kosztów ich uzyskania oraz ostatecznego osiągniętego wyniku finansowego, a także przepływów środ-ków pieniężnych jednostki.

12 Podział rachunkowości (ze względu na funkcje rachunkowości i odbiorców informacji):
rachunkowość finansowa rachunkowość zarządcza.

13 Rachunkowość finansowa zajmuje się dostarczaniem informacji ekonomicz-nych przede wszystkim na zewnątrz jednostki (udziałowcy banki, instytucje finansowe, inwestorzy). Dane te są również wykorzystywane wewnątrz jednostki.

14 Rachunkowość zarządcza dostarcza informacje ekonomiczne przede wszyst-kim kierownictwu jednostki, które wykorzystuje je do zarządzania bieżące-go i strategicznego.

15 Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr
KONIEC Wiesław Rychlicki PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 *


Pobierz ppt "ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google