Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Szmulewska-Wich Gdańsk, 24 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Szmulewska-Wich Gdańsk, 24 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Szmulewska-Wich Gdańsk, 24 maja 2012 r.
Praktyczne aspekty rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych Seminarium Magdalena Szmulewska-Wich Gdańsk, 24 maja 2012 r.

2 Agenda Zasady kalkulacji dochodów uzyskiwanych w SSE
Aktualna praktyka rozliczeń strefowych – przegląd interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE – przykłady Monitoring pomocy publicznej w SSE - łączenie pomocy i kalkulacja limitu Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie seminarium

3 Zasady kalkulacji dochodu z tytułu działalności w SSE

4 Ogólne warunki prowadzenia działalności w SSE
SSE to wydzielone obszary terytorium Polski, na terenie których działalność gospodarcza (produkcyjna i usługowa) może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. 14 SSE w praktyce SSE pokrywają cały kraj (istnienie podstref) możliwość włączenia gruntów prywatnych do SSE obecny limit powierzchni to ha

5 Zwolnienie podatkowe w SSE
Główna forma pomocy w SSE – zwolnienie z podatku dochodowego Zakres zwolnienia podatkowego ograniczony: Terytorialnie - tylko dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE (kluczowe: fizyczne miejsce prowadzenia działalności) sektor usług a miejsce prowadzenia działalności działalność pomocnicza Do wybranych rodzajów działalności - tylko dochód z działalności wskazanej w treści zezwolenia strefowego (kluczowy: kod klasyfikacyjny PKWiU/PKD wskazany w zezwoleniu) Brak możliwości wpisania do zezwolenia: wybranych sektorów, działalności handlowej, działalności finansowej.

6 Kryterium fizycznej lokalizacji na terenie SSE
Cel – wsparcie wybranych regionów, gdzie utworzono SSE Istotne problemy praktyczne, zwłaszcza w przypadku usługodawców, takich jak sektor IT Szczególne wymogi wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również poza terenem SSE Powszechnie stosowane pojęcie działalności pomocniczej – jako niestanowiącej odrębnej działalności gospodarczej (np. biuro sprzedaży lub magazyn) Brak jasnych kryteriów w odniesieniu do montażu i instalacji

7 Działalność wykonywana poza SSE
Pismo DIS w Katowicach z 17 sierpnia 2010 r., sygn. nr IBPBI/2/ /10/SD , DIS w Poznaniu z 1 lipca 2011 r., sygn. ILPB3/ /10/11-S-2/JG „Za działalność pomocniczą uznaje się taką działalność, która spełnia wszystkie następujące warunki:    a. służy tylko jednostce, do której się odnosi; innymi słowy wytworzone towary lub usługi nie mogą być sprzedawane w obrocie; b. porównywalna działalność na podobną skalę realizowana jest w podobnych jednostkach produkcyjnych;    c. wytwarza usługi lub, wyjątkowo, dobra nietrwałe, które nie wchodzą w skład produktu końcowego jednostki (np. drobne narzędzia lub rusztowania); d. wpływa na koszty bieżące samej jednostki, tzn. nie powoduje tworzenia środków trwałych brutto.” Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 696/93 z 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie.

8 Działalność wykonywana poza SSE
Wydziały pomocnicze zlokalizowane poza SSE (magazyn, biuro sprzedaży) Pismo DIS w Poznaniu z 15 października 2010 r., sygn. IILPB3/ /10-3/MM „W przypadku kosztów związanych z najmem magazynu w celu składowania surowców wykorzystywanych do produkcji w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, należy uznać, że dotyczą one przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy, tym samym są kosztem uzyskania przychodów z działalności „strefowej”, z której dochody są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy. Reasumując powyższe, koszt wynajęcia magazynu wraz z usługą magazynowania wyłącznie na potrzeby magazynowania surowców do produkcji objętej zezwoleniem strefowym jest działalnością strefową i stanowi koszt działalności strefowej.”

9 Działalność wykonywana poza SSE
Czynności wykonywane poza SSE jako działalność pomocnicza Pismo DIS w Katowicach z 1 czerwca 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/MO „(…) w związku z powyższym ponieważ montaż konstrukcji stalowych mieści się w grupie 28 w dziale wymienionym pod literą „e” usługi instalowania, naprawy i konserwacji ww. wyrobów według PKWiU, która jest wymieniona w zezwoleniu, dochody uzyskane ze z tego tytułu podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w kwestii transportu należy stwierdzić, iż usługi transportu nie są wymienione w zezwoleniu a wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlega zwolnieniu podatkowemu. Ustosunkowując się natomiast do argumentacji Spółki, iż działalność pomocnicza np. transport, to działalność, która realizowana jest po to, by wspierać podstawową działalność produkcyjną, trzeba stwierdzić, iż wówczas oceniając przedmiot zwolnienia zostałaby dokonana rozszerzająca interpretacja zakresu zwolnienia. Wymienione usługi mogą być bowiem przedmiotem odrębnie prowadzonej samodzielnej działalności podstawowej. (…)”

10 Działalność wykonywana poza SSE
Czynności wykonywane poza SSE jako związane bezpośrednio ze sprzedażą usług wytworzonych na terenie SSE Interpretacja DIS w Katowicach z 15 stycznia 2010 r., sygn. IBPBI/2/ /09/SD (…) czy miejscem świadczenia usługi - zgodnie z Zezwoleniem - na każdym z etapów realizacji usługi musi być zakład Spółki znajdujący się na terenie SSE. W ocenie Spółki należy udzielić na to pytanie odpowiedzi przeczącej, co najmniej w zakresie w jakim działania Spółki dotyczą montażu rozumianego zarówno jako kompletacja urządzenia na terenie własnego zakładu Spółki na terenie SSE, jak i w przypadku montażu rozumianego jako czynności instalacyjne na terenie fabryki klienta, gdzie system sterowania procesami przemysłowymi musi zostać uruchomiony i przetestowany. Montaż wykonywany w siedzibie klienta, poza terenem strefy jest integralną częścią całej usługi i warunkuje jej kompletność. (…) Z zezwolenia udzielonego Spółce jednoznacznie wynika, że dotyczy ono działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy. Zatem dochody uzyskane z tytułu usług w części wykonywanych u klienta poza terenem strefy a związanych bezpośrednio ze sprzedażą usług określonych w posiadanym zezwoleniu, wykonywanych, na terenie strefy, będą również korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

11 Działalność wykonywana poza SSE
Podobnie: Interpretacja DIS w Łodzi z 21 lutego 2012 r., sygn. IPTPB3/ /11-4/IR Wobec powyższego przychody uzyskane z tytułu wykonywanego poza terenem Strefy montażu u klienta kotłów wyprodukowanych na terenie SSE - będą wpływać na dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z działalności prowadzonej na terenie SSE, które korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odmiennie: montaż wyrobów poza SSE jako działalność opodatkowana Pismo DIS w Bydgoszczy z 23 czerwca 2009 r., sygn. ITPB3/ /09/DK (…) montaż okien, wyrobów produkowanych przez Spółkę nie został literalnie uwzględniony w zezwoleniu dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w konsekwencji ta część działalności wykonywanej przez Spółkę nie może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12 Działalność wykonywana poza SSE
Koszt wykonania przez podmiot trzeci, usługi serwisowej w ramach obsługi reklamacji wyrobów strefowych Wyrok WSA we Wrocławiu z 26 stycznia 2011 r., sygn. I SA/Wr 1364/10 „Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji, swoje stanowisko co do tego, że sporne wydatki nie stanowią kosztów "strefowych" Minister Finansów wywiódł przede wszystkim z faktu, że wśród wymienionych we wniosku przez podatnika, jako wskazane w zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie "A", grup klasyfikacji PKWiU nie zostały wymienione "usługi serwisowe w ramach obsługi reklamacji". Powyższe, zdaniem organu dyskwalifikuje opisane we wniosku wydatki Spółki jako koszty "strefowe", mające wpływ na wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania. Powyższe stanowisko organu nie zasługuje jednak, zdaniem Sądu, na aprobatę. (…) Jeżeli Spółka jest obowiązana do przyjęcia i realizacji reklamacji, to jest to element jej działalności produkcyjnej/handlowej, bowiem warunkuje prawidłowe, zgodne z umową im przepisami prawa wykonywanie tej właśnie działalności.”

13 Ustalenie podstawy opodatkowania
I. Wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną II. Ustalenie dochodu zwolnionego i opodatkowanego Pismo DIS w Poznaniu z 18 stycznia 2011 r., sygn. ILPB3/ /10-4/MM: „W przypadku, gdy podatnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą poza obszarem strefy oraz na terenie strefy w oparciu o wymagane zezwolenie, działalność prowadzona na terenie strefy winna być wydzielona organizacyjnie. Istnieje także konieczność odrębnego ujmowania w księgach przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie i poza nią. Zapisów w księgach należy dokonywać w sposób umożliwiający określenie dochodu zwolnionego od podatku dochodowego oraz podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.”

14 Ustalenie podstawy opodatkowania
Kwalifikacja przychodów Przychody związane z działalnością zwolnioną (wyroby wytworzone w SSE) Tzw. przychody wspólne !! Przychody związane z działalnością opodatkowaną (działalność poza SSE oraz poza zakresem zezwolenia) Przychody

15 Ustalenie podstawy opodatkowania
Kwalifikacja kosztów Koszty działalności zwolnionej (koszty wyrobów wytworzonych w SSE) Koszty wspólne związane z całokształtem działalności* Koszty działalności opodatkowanej (działalność poza SSE oraz poza zakresem zezwolenia) Koszty *art. 15 ust 2 ustawy o PDOP

16 Ustalenie podstawy opodatkowania
Kwalifikacja kosztów Art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP „Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.” Koszty uzyskania przychodu: koszty bezpośrednio związane z działalnością zwolnioną; koszty bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną; koszty wspólne (np. koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu).

17 Ustalenie podstawy opodatkowania
Pismo DIS w Łodzi z 22 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPB3/423-86/11-2/KJ „Podkreślić należy, że ustalanie wielkości kosztów zgodnie z ww. zasadami może mieć zastosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych i w odniesieniu do określonych kosztów, wspólnych dla obu źródeł przychodu, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przychodów. Do takich kosztów uzasadnione jest zastosowanie proporcji, o której mowa w ww. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

18 Ustalenie podstawy opodatkowania
Pismo DIS w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., sygn. IPPB3/ /09-3/MS): „Wyjątkowo tylko w odniesieniu do kosztów, co do których podatnik nie jest w stanie dokonać takiego podziału, bowiem są to koszty wspólne, tj. dotyczące zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, można zastosować zasadę proporcjonalnego ich rozliczenia, wynikającą z zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o pdop.” „Ustalenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o pdop ma więc zastosowanie jedynie w stosunku do niektórych kosztów Spółki dotyczących zarówno działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i działalności poza strefą (lub na jej terenie ale nie korzystającej ze zwolnienia), których obiektywnie nie można rozdzielić na dotyczące przychodów wolnych od podatku i dotyczące przychodów podlegających opodatkowaniu.”

19 Rozliczenie straty w SSE oraz kalkulacja straty na działalności zwolnionej
Art. 7 ust. 2 updop Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, kosztów uzyskania przychodów, o których mowa powyżej. W konsekwencji strata z działalności zwolnionej nie obniża dochodu z działalności opodatkowanej. Ciągle jednak istnieje możliwość rozliczenia straty z działalności opodatkowanej.

20 Wynik spółki na działalności opodatkowanej = 250 000
Kalkulacja straty na działalności zwolnionej Przychody Koszty Wynik Działalność opodatkowana Działalność zwolniona Wynik spółki na działalności opodatkowanej =

21 Strata w SSE Pismo DIS w Poznaniu z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. ILPB3/ /07-2/HS „Strata poniesiona przez spółkę w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE nie jest stratą podatkową. Nadwyżka kosztów poniesionych w związku z tą działalnością nad osiągniętymi w niej przychodami stanowi jedynie stratę ekonomiczną i w konsekwencji nie jest możliwe jej rozliczenie na potrzeby kalkulacji przysługującej pomocy publicznej.” Pismo DIS w Katowicach z 7 stycznia 2011 r., sygn. IBPBI/2/ /10/AK „ (…) skoro dochód ten jest wolny od podatku, to nie może zostać pomniejszony o straty z lat poprzednich powstałe na działalności prowadzonej przed uzyskaniem zezwolenia opodatkowanej na zasadach ogólnych. Ustawodawca nie przewidział w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości obniżenia dochodu uzyskanego przez Spółkę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej o tego rodzaju straty poniesione w latach poprzednich.”

22 Strata w SSE Zakaz rozliczania straty podatkowej
Wyrok NSA z 8 października 2009 r., sygn. II FSK 621/08 „ (…) Skoro dochody uzyskane z działalności prowadzonej w SSE, na warunkach określonych odrębnymi przepisami, są zwolnione od pdop, to tym samym zarówno przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu nie uwzględnia się przychodu osiąganego z działalności w tej strefie, jak i przy obliczaniu straty podatkowej nie bierze się pod uwagę przychodów uzyskanych w ramach działalności prowadzonej w strefie oraz poniesionych na ich uzyskanie kosztów. Skoro ustawodawca tak zdefiniował stratę i dochód dla potrzeb pdop, to art. 7 ust. 5 ustawy o pdop regulujący prawo do obniżania dochodu o straty poniesione w latach ubiegłych nie ma zastosowania do dochodów i strat poniesionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzonej w SSE.”

23 Strata w SSE WYJĄTEK: Art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 października 2003 o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw: „Dochody uzyskane przez „starego”, „dużego” inwestora z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., są zwolnione z podatku dochodowego (...) z tym że (...) do określenia wielkości pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej działalności przez przedsiębiorcę.”

24 Strata w SSE ! Pismo DIS w Katowicach z 13 grudnia 2010 r. sygn. IBPBI/2/ /10/MO „(…) regulacje zawarte w art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej z dnia 2 października 2003 r. mają zastosowanie tylko do Spółek które działają na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., nie występowały z wnioskiem o zmianę zezwolenia oraz w dniu wejścia tej ustawy były dużym przedsiębiorcą. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystąpiła z wnioskiem o zmianę zezwolenia, zatem nie ma do niej zastosowania ww. art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej z dnia 2 października 2003 r. (…) Spółka obliczając wysokość zwolnienia podatkowego stanowiącego pomoc publiczną nie ma prawa do pomniejszenia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, na podstawie uzyskanego zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, straty na tej działalności poniesionej w trakcie obowiązywania zezwolenia.”

25 Działalność gospodarcza w SSE i poza SSE
Konieczność wyodrębnienia organizacyjnego w celu ustalenia przychodów i kosztów działalności prowadzonej na terenie SSE § 5 ust. 5 rozporządzenia strefowego: „(...) Zwolnienia (...) przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.”

26 Rozdzielenie działalności strefowej od pozostałej w celu określenia dochodu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych stanowi, że (§ 5): zwolnienia z PDOP przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy; w przypadku prowadzenia działalności również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy w przypadku prowadzenia działalności zarówno w strefie jak i poza nią, przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku przysługującego z tytułu działalności w strefie należy stosować przepisy art. 11 UPDOP

27 Zastosowania art. 11 UPDOP – dwa podmioty w jednym
Wymóg zastosowania art. 11 UPDOP oznacza: konieczność zidentyfikowania i wyceny wszelkich „transakcji” wewnętrznych zawieranych w ramach przedsiębiorstwa pomiędzy SSE i obszarem pozostałym; wycenę „transakcji” wewnętrznych w taki sposób jakby było to dokonane pomiędzy oddzielnymi i niezależnymi od siebie podmiotami gospodarczymi W praktyce, wycena będzie przeprowadzana zgodnie z jedną z podatkowych metod szacowania dochodu, wymienionych w art. 11 ustawy o PDOP i opisanych w Rozporządzeniu wykonawczym.

28 Skutki dla przedsiębiorcy
Wymóg rozdzielenia działalności powoduje więc konieczność: identyfikacji wszystkich przepływów wewnętrznych z SSE do obszaru poza strefą i vice versa; identyfikacji przepływów związanych z działalnością pomocniczą (niepodlegających wycenie); wyceny wartości rynkowej pozostałych przepływów określenia na tej podstawie dochodu strefowego; prowadzenia dodatkowej analityki księgowej pozwalającej na stworzenie rachunku wyników działalności związanej ze SSE i pozostałą, z uwzględnieniem przepływów wewnętrznych.

29 Aktualna praktyka rozliczeń strefowych

30 Wniosek o indywidualną interpretację podatkową – zasady
Podatnik w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa podatkowego może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej (odpowiedzi wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez właściwych miejscowo Dyrektorów Izb Skarbowych – od stycznia 2011 jest to 5 organów): w przypadku podatników mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Wniosek o wydanie interpretacji musi zawierać przedstawienie stanu faktycznego, pytanie oraz stanowisko podatnika. Z uwagi na brak jednolitego podejścia organów podatkowych do wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem w SSE istotna jest przemyślana argumentacja zawarta w stanowisku podatnika. Termin na wydanie interpretacji to 3 miesiące od złożenia wniosku. W przypadku nie wydania interpretacji w powyższym terminie następuję tzw. „milcząca akceptacja” (stanowisko podatnika poczytuje się za prawidłowe). W sytuacji gdy podatnik uzyska potwierdzenie zaprezentowanego przez siebie stanowiska, zastosowanie potwierdzonego stanowiska „nie może szkodzić wnioskodawcy” – możliwość zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego. Obecnie opłata za wydanie interpretacji to 40 PLN (w praktyce, od każdego zadanego pytania – brak jednolitej praktyki)

31 Zakres zwolnień podatkowych – interpretacje
Rola interpretacji indywidualnych Najistotniejsze zagadnienia wzbudzające wątpliwość: Transakcje finansowe Pozostałe przychody operacyjne Składowanie produktów poza terenem SSE Prowadzenie działalności poza SSE Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku podatkowego

32 Handel odpadami produkcyjnymi – interpretacje
Nr 3/07 Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów Tylko dochód z działalności gospodarczej wprost zdefiniowanej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. „(…) Z wykładni gramatycznej, którą należy stosować przy ocenie zakresu zwolnień podatkowych, trzeba uwzględnić, iż wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli zatem działalność związana z gospodarką odpadami nie jest wymieniona w zezwoleniu, dochody uzyskane ze sprzedaży odpadów lub innej formy ich zagospodarowania nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop (…)”.

33 Handel odpadami produkcyjnymi – interpretacje
Czy sprzedaż złomu poprodukcyjnego jest przychodem strefowym? Pismo DIS w Katowicach z 6 kwietnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/ /10/SD „Gospodarka odpadami może stanowić samodzielną działalność podstawową (…) dochody osiągane z tytułu sprzedaży odpadów powstałych w wyniku produkcji strefowej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.” Pismo DIS w Katowicach z 26 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-16/08/JS „(…) działalność Spółki w zakresie sprzedaży odpadów poprodukcyjnych nie stanowi działalności pomocniczej Spółki (…) produkty działalności pomocniczej nie są jako takie dostarczane stronom trzecim. (…) Zarówno przychody jak i koszty związane ze sprzedażą złomu poprodukcyjnego należy rozpoznać jako działalność podlegającą opodatkowaniu (…)” Zasady alokacji kosztów do przychodu osiągniętego ze sprzedaży złomu – stanowisko organów podatkowych 33

34 Transakcje finansowe – interpretacje
odsetki od środków na podstawowych rachunkach bankowych, odsetki od lokat środków na rachunkach terminowych, różnice kursowe, instrumenty pochodne.

35 Zakres zwolnień podatkowych – interpretacje
Czy przychody finansowe z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych korzystają ze zwolnienia z PDOP? Pismo DIS W Poznaniu z 12 lutego 2009 r., sygn. ILPB3/ /09-2/ŁM „(…) odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym podlegają zwolnieniu (…) jeżeli źródłem wpływów są regulowane zobowiązania wynikające z działalności objętej Zezwoleniem oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji / działalności na terenie SSE. Natomiast w sytuacji, gdy źródłem wpływów na bieżący rachunek bankowy są środki z dodatkowej sporadycznej działalności gospodarczej nie objętej Zezwoleniem (np. sprzedaż złomu, odpadów, towarów, podnajem etc.) oraz środki pieniężne wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego Spółki w celu finansowania przede wszystkim procesu inwestycyjnego na terenie Strefy, jak i działalności operacyjnej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie podlegają one zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.”

36 Zakres zwolnień podatkowych – interpretacje
Przychody z lokat typu „overnight” Pismo DIS w Poznaniu z 12 lutego 2009 r., sygn. ILPB3/ /09-5/ŁM „Dochody z odsetek bankowych uzyskanych z lokat typu overnight nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych. Dochód ten, jakkolwiek otrzymywany w wyniku racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi uzyskanymi z działalności gospodarczej nie wynika z bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie udzielonego Spółce zezwolenia, lecz jest wynikiem operacji finansowych związanych z wykorzystaniem propozycji banku w celu pomnożenia zgromadzonego kapitału.”

37 Zakres zwolnień podatkowych - interpretacje
Różnice kursowe Pismo DIS w Poznaniu z 5 stycznia 2010 r., sygn. ILPB3/ /09-4/MM „ (…) różnice kursowe powstałe w związku z wyceną pożyczki, w części przeznaczonej na prowadzenie działalności zwolnionej, odpowiednio zwiększają (dodatnie różnice kursowe) bądź zmniejszają (ujemne różnice kursowe) dochód z działalności zwolnionej. Oznacza to, że Spółka część różnic kursowych z tytułu wyceny pożyczki, o której mowa powyżej, powinna zaliczyć do przychodów bądź kosztów kształtujących dochód zwolniony, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” W przypadku dodatnich różnic kursowych niepozostających w jednoznacznym związku z działalnością opodatkowaną bądź zwolnioną, co do której podatnik nie posiada możliwości ich precyzyjnego przyporządkowania, organy podatkowe prezentują stanowisko, iż całość takich różnic powinna zwiększać wartość przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

38 Zakres zwolnień podatkowych - interpretacje
Pismo DIS w Warszawie z 29 sierpnia 2008 r., sygn. IP-PB /08-2/KB: Przychody strefowe obejmują: odsetki od nieterminowych zapłat, jeżeli będą dotyczyły przychodów wygenerowanych w SSE, dodatnie różnice kursowe od rozrachunków o ile związane są z przychodami strefowymi, zrealizowane opcje, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, zawierane na transakcje prowadzone w obrębie działalności strefowej, dodatnie różnice kursowe od środków pieniężnych, zgromadzonych w związku z działalnością strefową, dodatnie różnice kursowe od należności, powstałych z tytułu sprzedaży produktów strefowych, dodatnie różnice kursowe od zobowiązań, wynikłych z działalności strefowej, odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli z tytułu strat w majątku znajdującym się na terenie strefy, otrzymane refundacje dla uczniów, w przypadku wykonywania przez nich pracy mającej przyczynić się do powstania wyrobów strefowych, dofinansowania do targów w sytuacji, gdy targi będą dotyczyły wyrobów strefowych i takie też wyroby będą na nich prezentowane.

39 Zakres zwolnień podatkowych - interpretacje
Pismo DIS w Poznaniu z 28 października 2008 r., sygn. ILPB3/ /08-2/HS: Przychody odsetkowe zatem w przedmiotowej sprawie, Spółka nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że odsetki debetowe są związane wyłącznie z działalnością strefową, a jedynym kryterium zakwalifikowania tych odsetek do działalności strefowej jest, Jej zdaniem, fakt, że działalność pozastrefowa jest działalnością marginalną. (…) przepisy ustawy nie przewidują zasad alokacji przychodów powstających w jednoczesnym związku z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania na odpowiednie proporcje (tak jak ma to miejsce w przypadku kosztów podatkowych). Próba zastosowania jakiegokolwiek klucza alokacji przychodów nie znajduje podstaw w żadnym z obowiązujących przepisów tej ustawy. Co więcej, żaden z przepisów ww. ustawy nie pozwala na uznanie tego typu przychodów w części, bądź w całości za przychody zwolnione. przychody z tytułu przedmiotowych odsetek, których nie można w sposób jednoznaczny zakwalifikować do przychodów zwolnionych będą stanowiły przychody podlegające opodatkowaniu, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

40 Przychody „wspólne” – interpretacje
Analogicznie jak w poprzedniej interpretacji również DIS w Poznaniu w piśmie z 2 grudnia 2009 r., sygn. ILPB3/ /09-3/ŁM: „ (…) ponadto stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują zasad alokacji przychodów powstających w jednoczesnym związku z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania na odpowiednie proporcje (tak jak ma to miejsce w przypadku kosztów podatkowych). Próba zastosowania jakiegokolwiek klucza alokacji przychodów nie znajduje podstaw w żadnym z obowiązujących przepisów tej ustawy. Co więcej, żaden z przepisów ww. ustawy nie pozwala na uznanie tego typu przychodów w części, bądź w całości za przychody zwolnione. Reasumując (…) przychody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku (rachunkach) bankowych Spółki, których nie można w sposób jednoznaczny zakwalifikować do przychodów zwolnionych będą stanowiły przychody podlegające opodatkowaniu, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”

41 Koszty „wspólne” – interpretacje
Alokacja tzw. kosztów wspólnych Interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., sygn. IPPB3/ /09-3/MS: „Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o pdop, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.” Możliwość wykorzystania kluczy alokacji innych niż klucz przychodowy (tak np. DIS w Poznaniu w piśmie z 11 października 2011 r., sygn. ILPB3/ /11-3/MM czy DIS w Katowicach w piśmie z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/SD)

42 Koszty „wspólne” – interpretacje
Pismo DIS w Poznaniu z 11 października 2011 r., sygn. ILPB3/ /11-3/MM ‚Zatem, jeśli chodzi o koszty związane z prowadzoną działalnością, to ich klasyfikacja do kosztów uzyskania przychodów winna nastąpić w pierwszej kolejności wg kryteriów określonych w art. 15 w zw. z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Następnie koszty powinny zostać przyporządkowane do działalności zwolnionej i opodatkowanej. To przyporządkowanie winno nastąpić na podstawie właściwie sporządzonych dokumentów i prowadzonych ksiąg podatkowych. Jeżeli sposób prowadzenia ksiąg nie pozwala jednak na ich dokładne przyporządkowanie do poszczególnych rodzajów działalności, winno to nastąpić na podstawie wskazanych przepisów art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem za nieprawidłowe należy uznać proponowane przez Spółkę postępowanie (…) polegające na przypisaniu przedmiotowych kosztów w oparciu o proporcję przychodów zwolnionych i opodatkowanych uzyskanych ze sprzedaży na danym rynku geograficznym”.

43 Koszty „wspólne” – interpretacje
Pismo DIS w Katowicach z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/SD: „ (…) o zaliczeniu określonych wydatków do kosztów związanych z uzyskaniem przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz innych źródeł decyduje podatnik. Podatnik również ustala zasady ewidencjonowania, podziału oraz rozliczenia kosztów, pozwalające na prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się do dochodów podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych od podatku. Wskazane przez Wnioskodawcę zasady alokacji kosztów wspólnych bez wątpienia zmierzają do przypisania w sposób możliwie najbardziej zbliżony do rzeczywistości tych kosztów do działalności strefowej i pozastrefowej, a zatem należy je uznać za prawidłowe. Niemniej jednak każde zdarzenie winno być rozpatrywane przez Spółkę indywidualnie.” Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się ponadto ze stanowiskiem Spółki zgodnie z którym za prawidłowe można uznać wskazane przez Spółkę klucze alokacji dla: „(…) 2. kosztów działu księgowego, działu kadr oraz działu rozwoju produktów - klucz alokacji na podstawie ewidencji czasu faktycznie poświęconego na dokonywanie określonych czynności na rzecz działalności strefowej w ogólnej sumie czasu pracy osób zatrudnionych w danym dziale; 3. kosztów działu IT – klucz alokacji według liczby stanowisk komputerowych wykorzystywanych w ramach działalności strefowej w ogólnej liczbie stanowisk komputerowych wykorzystywanych w Spółce;

44 Koszty „wspólne” – interpretacje
4. kosztów pionu operacyjnego, a w tym: a. działu fakturowania – klucz według ilości pozycji na fakturach dotyczących działalność strefowej w ogólnej liczbie pozycji na fakturach; b. działu zaopatrzenia - klucz alokacji według ilości zamówień kierowanych do poszczególnych dostawców obsługujących działalność strefową w ogólnej liczbie zamówień; c. działu planowania i analiz - klucz alokacji określonego w art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP. 5. kosztów logistyki i magazynowania, a w tym: a. kosztów logistyki - klucz alokacji według ilości wywiezionych palet dotyczących produktów objętych działalnością strefową w ogólnej ilości palet wywiezionych z magazynu; b. kosztów magazynowania – klucz alokacji według powierzchni magazynowej przeznaczonej do magazynowania palet związanych z działalnością strefową w ogólnej powierzchni magazynowej; 6. kosztów stałych obsługi klienta oraz działu sprzedaży - klucz alokacji określony w art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP 7. kosztów działu zakupów - klucz alokacji według wartości zamówionych surowców/ materiałów/ półproduktów wykorzystywanych w działalności strefowej w ogólnej wartości zamówionych materiałów/ półproduktów”

45 Praktyka organów podatkowych
Instrumenty finansowe Interpretacja DIS w Katowicach z 31 sierpnia 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/AM (…) zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych należy ocenić w dwojaki sposób w zależności od ich charakteru i celu transakcji. Jeśli nie zabezpieczają one konkretnego źródła przychodów, stanowią dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą. W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach jest wynikiem działalności pozastrefowej, tj. podlegającej opodatkowaniu pdop na zasadach ogólnych. Z kolei zawieranie transakcji, które zabezpieczają konkretne źródło przychodów strefowych, stanowi działalność strefową, a wynik realizowany na tego typu transakcjach jest wynikiem działalności strefowej, tj. podlegającej zwolnieniu z pdop. Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 czerwca 2011 r. (sygn. I SA/Wr 453/11 – prawomocny): W przypadku instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, które wykorzystywane są zarówno w odniesieniu do działalności strefowej jak i pozastrefowej, brak możliwości dokonania odpowiedniej alokacji osiąganych przychodów do działalności strefowej i pozastrefowej (brak możliwości wykorzystania uproszczonych kluczy alokacji) - całość przychodu „osiągniętego na wykorzystaniu instrumentów” opodatkowana na zasadach ogólnych.

46 Praktyka organów podatkowych
Rozliczenie straty w związku z utratą zezwolenia Pismo DIS w Katowicach z 30 lipca 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/AM „(…) w efekcie cofnięcia zezwolenia, dochody pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, przestały być traktowane jako dochody podlegające zwolnieniu w podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem analogicznie strata powstała na działalności strefowej winna zostać traktowana jako strata, która może zostać uwzględniona przy ustalaniu dochodu za przyszłe lata podatkowe. Oznacza to, iż podatnik ma prawo do zaliczenia straty powstałej w działalności wykonywanej na terenie SSE do straty powstałej w całej działalności gospodarczej Spółki.” Odmiennie: pismo DIS w Poznaniu z 23 sierpnia 2011, sygn. ILPB3/ /11-2/MM – stanowisko dominujące „ (…) w opisanej sytuacji w związku cofnięciem zezwolenia i związanym z tym obowiązkiem zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie ma podstawy do uwzględnienia, w myśl art. 7 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych, straty powstałej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE (w okresie obowiązywania zezwolenia).” Podobnie: WSA w Łodzi w wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. I SA/Łd 530/10

47 Praktyka organów podatkowych
Zakaz korekty zeznania rocznego po nabyciu prawa do zwolnienia (rozszerzenie strefy na istniejące przedsiębiorstwo) Interpretacja DIS w Poznaniu z 12 sierpnia 2009 r., sygn. ILPB3/ /09-2/ŁM „(…) Reasumując, Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zwolnienia, tj. poniesie wydatki inwestycyjne, jak też osiągnie poziom zatrudnienia za okres od dnia wydania zezwolenia. W związku z tym, Spółka nie ma prawa dokonać korekty złożonych zeznań rocznych za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu.”

48 Zakres zwolnienia podatkowego
Nadwyżki / niedobory inwentaryzacyjne Pismo DIS w Katowicach z 10 września 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/AM „(…) Stwierdzone niedobory inwentaryzacyjne mogą natomiast zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów z działalności strefowej, jeżeli powstały w toku tej działalności strefowej i niezależnie od woli podatnika (…) Nadwyżkę inwentaryzacyjną wyrobów strefowych (czyli wyrobów pochodzących z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem) należy uznać za przychód strefowy, z którego dochód objęty będzie zwolnieniem na podstawie cytowanych na wstępie przepisów.”

49 Zakres zwolnienia podatkowego
Odsetki od umowy cash-pooling jako przychód zwolniony z PDOP Pismo DIS w Katowicach z 18 stycznia 2010 r., sygn. IBPBI/2/ /09/MO „(…) dla zakwalifikowania danego dochodu, jako uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy nie jest wymagane, by dochód ten był jedynie skutkiem sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy, lecz wystarczy by był związany z tą działalnością.” Umorzone odsetki na zobowiązaniach jako przychód zwolniony z PDOP Pismo DIS w Katowicach z 25 lutego 2010 r., sygn. IBPBI/2/ /10/MO „(…) Dzięki takiej konstrukcji zwolnieniem objęte są wszystkie te dochody, które są następstwem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, nawet jeśli działanie, w wyniku którego otrzymano ten dochód nie wynika wprost z treści uzyskanego Zezwolenia. Niezbędne jest jednak aby podstawą prowadzenia tej działalności było Zezwolenie.”

50 Zakres zwolnienia podatkowego
Umorzone zobowiązania jako przychód strefowy / pozastrefowy alokowany zgodnie z historycznym ujęciem k.u.p. Pismo DIS w Katowicach z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/ /09/AM „(…) Co więcej, celem zachowania współmierności alokacji kosztów, Spółka stoi na stanowisku, iż proporcja, zgodnie z która rozpoznano koszty uzyskania przychodów w podziale na strefowe i pozastrefowe, znajduje odpowiednie zastosowanie do podziału powstałego przychodu na przychód opodatkowany pdop na zasadach ogólnych i zwolniony z tego podatku.”

51 Pozostałe przychody operacyjne - interpretacje
Zyski nadzwyczajne (wpłaty za bezszkodowość ubezpieczeń należności od kontrahentów, wpłaty od pracowników za zniszczone mienie, kary umowne od dostawców, wynagrodzenie płatnika PIT) Pismo DIS w Katowicach z 17 września 2008 r., sygn. IBPB3/ /08/MO Zdaniem Spółki: „Na rezultat podatkowy Spółki osiągany w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia składają się również zyski i straty nadzwyczajne powstające na skutek zdarzeń trudnych na przewidzenia. (…) Wpłaty uzyskiwane przez Spółkę należy zakwalifikować do zysków nadzwyczajnych (…) W związku z faktem, iż są one związane z działalnością produkcyjną wykonywaną na terenie strefy, będą one korzystały ze zwolnienia” Stanowisko Spółki zostało uznane za prawidłowe.

52 Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku podatkowego
Dwa lub więcej zezwoleń a kalkulacja wyniku podatkowego: Brak przepisów, które by nakładały obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości podatkowej dla każdego z projektów + ustalania odrębnego wyniku finansowego; Wymóg wyodrębnienia uzyskiwanego dochodu tylko w odniesieniu do działalności na terenie strefy i poza nią; Dodatkowa ewidencja - wyodrębnienie środków trwałych i utworzonych nowych miejsc pracy, zw. z nowym projektem (weryfikacja warunków); Praktyka.

53 Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku podatkowego
art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP - Wolne od podatku są dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej (i) prowadzonej na terenie SSE (ii) na podstawie zezwolenia, w konsekwencji: Przepisy podatkowe brak obowiązku podziału dochodu na odrębne zezwolenia całość dochodu zwolniona, niezależnie od kształtu inwestycji wskazanej w zezwoleniu (również w oparciu o „starą” część przedsiębiorstwa) Przepisy pomocy publicznej dodatkowa ewidencja - wyodrębnienie środków trwałych i utworzonych nowych miejsc pracy, zw. z nowym projektem (weryfikacja warunków) odrębna kalkulacja limitu pomocy publicznej Możliwość kumulacji z innymi formami pomocy publicznej – ale z zachowaniem limitów pomocy publicznej

54 Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku podatkowego
Pismo DIS w Katowicach z 7 kwietnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-92/10/JD Za prawidłowe zostało uznane stanowisko Spółki zgodnie z którym: „ (…)brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na podatnika obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji celem ustalania dochodu zwolnionego spod opodatkowania, przypadającego na każde z zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy.” Analogicznie: DIS w Łodzi w interpretacji z 2 września 2011 r., sygn. IPTPB3/ /11-2/KJ Pismo DIS w Katowicach z 2 marca 2011 r., sygn. ILPB3/ /10-2/MM „Z uwagi na fakt, że Spółka korzysta z pomocy publicznej w oparciu o dwa zezwolenia oraz przy założeniu, że nie ma obowiązku wydzielenia dochodu strefowego na każde z zezwoleń odrębnie, podatek z tytułu działalności strefowej zacznie uiszczać dopiero po wykorzystaniu pomocy przyznanej w ramach Zezwolenia nr 49 oraz Zezwolenia nr 84. Wraz z momentem, kiedy pomoc publiczna dyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia nr 84 przekroczy iloraz wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikowanych drugiej inwestycji zdyskontowanych na dzień uzyskania Zezwolenia nr 84, Spółka zobowiązana będzie opodatkować wszystkie dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością na terenie SSE.”

55 Możliwości wydłużenia zezwoleń obowiązujących krócej niż do 2020 r.
Wystąpienie z wnioskiem o zmanię Zezwolenia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Decyzja uznaniowa Ministra Gospodarki – według naszej wiedzy, dotychczas wszelkie wnioski złożone w niniejszym trybie były rozpatrywane negatywnie . Wystąpienie o unieważnienie Zezwolenia w części określającej termin jego obowiązywania Rozwiązanie takie opiera się na założeniu, że wskazanie końcowego terminu obowiązywania Zezwolenia dokonane zostało bez podstawy prawnej. Co najwyżej umiarkowane prawdopodobieństwo zmiany zezwolenia w niniejszym trybie. Uzyskanie stosownej interpretacji indywidualnej (możliwe do zastosowania jedynie w przypadku posiadania dodatkowego Zezwolenia obowiązującego do 2020 r. lub bezterminowo) Odpowiednie przedstawienie stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji w zakresie zasad rozliczania zwolnienia podatkowego przysługującego na skutek posiadania więcej niż jednego Zezwolenia (w przypadku otrzymania korzystnej interpretacji) pozwala na sformułowanie argumentów przemawiających za stosowaniem Zezwolenia, także po terminie określonym w jego treści jako data zakończenia ważności.

56 Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE - przykłady

57 Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE – przykłady
Prowadzenie działalności w SSE pozwala na dokonanie wielu optymalizacji podatkowych. Do najefektywniejszych sposobów należą: Obniżenie stawek amortyzacji – maksymalizacja wykorzystania pomocy publicznej, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia kosztów podatkowych po zakończeniu okresu ważności zezwolenia strefowego W przypadku prowadzenia działalności zarówno w SSE jak i poza SSE możliwa jest optymalizacja poprzez ustalenie odpowiedniego poziomu cen transferowych W przypadku Spółek posiadających zezwolenie strefowe ważne do 2016/2017: uzyskanie kolejnego zezwolenia strefowego - możliwość wydłużenia okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego (obecnie do końca roku 2020) Różnice kursowe i instrumenty finansowe jako potencjalna możliwość optymalizacji dochodu opodatkowanego; Odroczenie spłaty odsetek od pożyczki wykorzystywanej do sfinansowania inwestycji w SSE

58 Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE – przykłady
Metody optymalizacji podatkowych c.d. W przypadku Spółek nie posiadających w zezwoleniu strefowym maksymalnego limitu wydatków kwalifikowanych dla obliczenia wielkości zwolnienia, możliwość aplikowania o interpretację indywidualną potwierdzająca brak limitu dopuszczalnej pomocy publicznej (obliczanej względem wielkości kwalifikowanych wydatków) Możliwość rewizji klasyfikacji statystycznych

59 Praktyka organów podatkowych
Elastyczne kształtowanie stawek amortyzacji podatkowej Pismo DIS w Katowicach z 24 listopada 2009 r., sygn. IBPB3/ /08/AP „(…) w opinii spółki prawidłowym jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek dowolnie obniżonych. (…) w opinii Spółki prawidłowym będzie dokonanie zmiany stawek amortyzacyjnych z obniżonych przez podatnika na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o pdop na stawki wyższe w terminie od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.”

60 Monitoring pomocy publicznej

61 Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Pomoc publiczna udzielana w SSE stanowi pomoc regionalną SSE jako element systemu pomocy publicznej: zasada pierwszeństwa prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej; „nowe” zasady udzielania pomocy w okresie budżetowania : Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata ; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Zasady korzystania ze zwolnienia strefowego określone również w regulacjach unijnych. Coraz większe znaczenie efektu zachęty – dokumentowanie na etapie uzyskiwania zezwolenia.

62 Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Art. 5 Rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 1628/2006 – poprzedni stan prawny (...) przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu beneficjent przedłożył władzom krajowym lub regionalnym wniosek o przyznanie pomocy, (…) a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził na piśmie, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie. Program pomocy winien zawierać wyraźne odniesienie do obu przytoczonych warunków. W przypadku rozpoczęcia prac przed spełnieniem warunków określonych w niniejszym artykule cały projekt nie kwalifikuje się do pomocy regionalnej.

63 Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Art. 8 Rozporządzenia UE nr 800/2008 – obecnie Uznaje się, że pomoc przyznana MŚP i objęta niniejszym rozporządzeniem wywołuje efekt zachęty, jeśli beneficjent przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. W przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP bardziej rygorystyczne wymogi odnośnie wypełnienia efektu zachęty.

64 Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Uznaje się, że pomoc przyznana dużym przedsiębiorstwom i objęta niniejszym rozporządzeniem wywołuje efekt zachęty jeśli oprócz spełnienia warunku określonego w ust. 2, państwo członkowskie, przed przyznaniem pomocy indywidualnej, sprawdziło, że dokumentacja przygotowana przez beneficjenta zakłada spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 13, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.

65 Limit pomocy publicznej w SSE
Wielkość maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej 50% 40% 40%do 2010 30% od 2011 Warszawa Miasto 30% intensywność pomocy regionalnej (%) zależy od: wielkości przedsiębiorcy, i lokalizacji inwestycji województwo świętokrzyskie: 50 % intensywność pomocy regionalnej w ramach maksymalnego, wartościowego limitu pomocy regionalnej inwestor może pozyskać szereg dotacji i ulg + 10% dla średnich przedsiębiorstw + 20% dla małych przedsiębiorstw

66 Limit pomocy publicznej w SSE
Pomoc regionalna w formie zwolnień podatkowych udzielona zostać może z tytułu: kosztów nowej inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy. Wielkość pomocy regionalnej wynosi: Max. intensywność pomocy regionalnej x koszty kwalifikowane [nowa inwestycja] lub Max. intensywność pomocy regionalnej x dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników [nowe miejsca pracy]

67 Limit pomocy publicznej w SSE
Nowe elementy zezwolenia: 1) maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy – czyli górny i dolny limit dostępnego zwolnienia podatkowego; dodatkowe parametry inwestycji – w przypadku objęcia obszarem SSE gruntów prywatnych. Wyłącznie dla zezwoleń uzyskanych po r.

68 Limit pomocy publicznej w SSE
Zmiana treści zezwolenia nie może dotyczyć: obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielenia, o więcej niż 20%; skutkować zwiększeniem pomocy publicznej; dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na tzw. gruntach prywatnych. Wyłącznie dla zezwoleń uzyskanych po r.

69 Limit pomocy publicznej – przykład liczbowy
Inwestycja w SSE w 2012 r. (lokalizacja 50% DP) Wartość inwestycji: PLN 10 milionów Intensywność pomocy regionalnej: % Limit pomocy: PLN 5 milionów Wykorzystana wartość pomocy regionalnej: PLN 5 milionów* Lata Kwota dochodu zwolnionego [tys. PLN] CIT Kwota niezapłaconego podatku = pomoc regionalna Wykorzystanie limitu pomocy [skumulowane] 2012 1 000 19% 190 3 000 570 760 2019 4180 2020 4315 820 5 000 26 315 *Dla uproszczenia kalkulacja nie uwzględnia dyskonta

70 Limit pomocy publicznej – kwestie wątpliwe
Różne stany prawne w przypadku zezwoleń wydanych do końca 2006 r. i od 2007 r. Zezwolenia wydane do końca 2006 r. – pozytywna praktyka Komisji Europejskiej (decyzja z dnia r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/2008 (ex N 908/2006): „(…) (23) W tej kwestii polskie władze wyjaśniły, że przedmiotowy program pomocy (nr PL 39/2004) wymaga jedynie minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych i stanowi podstawę do przyznania prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych do dopuszczalnego pułapu pomocy regionalnej. W momencie wydania zezwolenia, a więc udzielenia pomocy, władze nie znały jeszcze ani dokładnej kwoty kosztów kwalifikowalnych, ani kwoty pomocy. (24) W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia zgodności z klauzulą zawieszającą polskie władze zobowiązały się ograniczyć aktualnie dostępną beneficjentowi kwotę pomocy do maksymalnej kwoty niewymagającej indywidualnego zgłoszenia zgodnie z pkt 24 Zasad (tj. 37,5 mln EUR w wartości zdyskontowanej). Wszelka pomoc powyżej tej kwoty nie zostanie wprowadzona w życie do czasu zatwierdzenia przez Komisję.

71 Limit pomocy publicznej – kwestie wątpliwe
Zezwolenia wydane od 2007 r. – brak praktyki KE + dodatkowe źródło wątpliwości definicja przejrzystych programów pomocowych zawarta w Rozporządzeniu KOMISJI (WE) NR 1628/2006 (??) „(…) są to takie programy pomocy regionalnej, w przypadku których możliwe jest dokładne wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład dotacje, subsydia na spłatę odsetek oraz ograniczone pułapem środki fiskalne).” Pozytywna praktyka organów podatkowych

72 Podstawa zwolnienia z PDOP
Stosowane regulacje prawne Wyrok WSA w Białymstoku z 10 lutego 2011 r., sygn. I SA/Bk 515/10 „Zastosowanie mają warunki zwolnienia od podatku CIT dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia określone w rozporządzeniu RM, które obowiązywało w chwili wydania zezwolenia.”

73 Wydatki kwalifikowane
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego: Wydatki kwalifikowane – koszty inwestycji (pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów): 1) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, oraz 2) będące: ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego; ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika; kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych; ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy. Cena nabycia i koszt wytworzenia ustalona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 73

74 Wydatki kwalifikowane
§ 6 ust. 7 rozporządzenia strefowego - środki trwałe, zakupione przez dużego przedsiębiorcę, muszą być nowe pojęcia „nowych środków trwałych” nie definiuje ani rozporządzenie strefowe, ani przepisy unijne, na podstawie których wprowadzono ten wymóg (rozporządzenie Komisji (WE) Nr 808/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) środek, który uprzednio nie był używany w procesie produkcyjnym => przeprowadzenie testów jakościowych – nie wpływa na kwalifikację środka trwałego. Istotna jest tu również kwestia pierwszego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

75 Wydatki kwalifikowane
Nowe środki trwałe Pismo DIS w Warszawie z 5 marca 2008 r., sygn. IP-PB /07-2/AG: „(…) Nowy środek trwały to taki, który nie był wcześniej przez kogokolwiek używany (eksploatowany). (…) [w przypadku maszyn użytych przez Y jedynie dla celów przeprowadzenia testów i kalibracji na potrzeby produkcji strefowej X] środki te nie stracą charakteru „nowych”, nawet jeśli w ich wyniku zostaną wyprodukowane wyroby gotowe. Warunkiem jest, aby (…) przeprowadzenie testu powinno mieć na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie zdolności maszyn, a tym samym uznanie ich za kompletne i zdatne do użytku. Żadne inne używanie (eksploatowanie) maszyn nie może mieć miejsca. (…) Ciężar udowodnienia, że środek trwały jest nowy, spoczywa na podatniku.”

76 Wydatki kwalifikowane
W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni nabycie wyłącznie nowych środków trwałych stanowi koszt kwalifikowany. Ważne: Zakaz przeniesienia praw własności składników majątku z którymi była związana pomoc przez min. 5 lat od wprowadzenia do ewidencji Pismo DIS w Katowicach z 8 sierpnia 2011 r., sygn. IBPBI/2/ /11/SD „Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż przeniesienie w jakiejkolwiek formie własności składnika majątku, z którym związane były wydatki inwestycyjne – przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stanowi przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego wyłącznie w tej części, w jakiej związane ono było z tym składnikiem majątku, którego własność została przeniesiona (w okresie następującym po zbyciu składnika majątkowego), o ile zostaną spełnione pozostałe warunki zezwolenia.” Odmiennie DIS w Poznaniu w interpretacji z 1 lutego 2011 r., sygn. ILPB4/ /10-2/DS – stanowisko odosobnione.

77 Wydatki kwalifikowane
Wątpliwości w odniesieniu do kosztów najmu i dzierżawy Pismo DIS w Warszawie z 1 sierpnia 2008 r., sygn. IP-PB /08-2/KB „Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat.”

78 Wydatki kwalifikowane
Zakres wydatków inwestycyjnych stanowiących koszt kwalifikowany Wyrok WSA w Łodzi z 7 czerwca 2011 r., sygn. I SA/Łd 521/11 „Nie bez znaczenia jest i to, że każdy pracodawca ma, wynikający z art. 16 Kodeksu Pracy obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Ustawodawca podniósł ten obowiązek do rangi zasady prawa pracy, co oznacza, że do jego spełniania przywiązuje zasadniczą wagę. W tej sytuacji nie można, jak uczynił to organ w niniejszej sprawie, nie zauważyć wynikających z powołanego przepisu wymogów obciążających pracodawcę. W granicach zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników mieści się z cała pewnością budowa stołówki pracowniczej, pozwalającej na spożywanie posiłku, w trakcie prawem przewidzianej przerwy w pracy, w godziwych warunkach. (…) W ocenie sądu I instancji budowa stołówki nie jest inwestycją służącą prowadzeniu działalności gastronomicznej, lecz wyrazem dbałości wnioskodawcy o zapewnienie godziwych warunków socjalnych swym pracownikom. (…) Powyższe względy wskazują, zdaniem Sądu, na powiązanie planowanej inwestycji w postaci budowy i wyposażenia stołówki z procesem wytwarzania przez Spółkę na terenie strefy wyrobów w ramach działalności objętej zezwoleniem”

79 Wydatki kwalifikowane – leasing
Leasing operacyjny nieruchomości Pismo DIS w Poznaniu z 13 sierpnia 2009 r., sygn. ILPB3/ /09-5/EK „(…) przepis § 6 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia, wyraźnie stanowi, iż (…) w przypadku zaś leasingu nieruchomości, gdy chodzi o najem albo dzierżawę gruntów, budynków i budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą one trwać co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez co najmniej 3 lata). A zatem literalne brzmienie przepisu § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, nie wyklucza zaliczenia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, opłat ustalonych w umowie leasingu nieruchomości, także w przypadku leasingu operacyjnego. W leasingu nieruchomości istotnym bowiem warunkiem zakwalifikowania kosztów do objęcia pomocą publiczna, jest okres trwania umowy.”

80 Wydatki kwalifikowane
Wartości niematerialne i prawne do 50% wartości trwałych składników majątku (w przypadku dużych przedsiębiorców) Warunki: będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje pomoc; będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat; będę nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych; podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

81 Wydatki kwalifikowane
Wartości niematerialne i prawne Nowe brzmienie w Rozporządzeniu UE nr 800/2008 (obowiązującym od r.) będę nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw – przyp. Deloitte), ani odwrotnie;

82 Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
Organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko, zgodnie z którym wydatki inwestycyjne mogą zostać rozpoznane jako koszt kwalifikowany na zasadzie kasowej, tak więc w momencie faktycznego ich poniesienia. Takie stanowisko zostało zaprezentowanego m.in. przez DIS w Katowicach w interpretacji z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. IBPBI/2/ /10/MO: „przez "poniesienie wydatków", w rozumieniu § 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, należy rozumieć ich poniesienie zgodnie z metodą kasową (tj. z chwilą zapłaty)”. W wyroku wydanym 25 maja 2011 r. (sygn. II FSK1721/10) NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, potwierdzając tym samym, iż nakłady inwestycyjne w SSE powinny być uwzględniane dla celów obliczania limitu pomocy publicznej już w chwili ujęcia ich w księgach rachunkowych, a zatem na zasadzie memoriałowej. Zastosowanie metody korzystnej jest na ogół korzystne dla beneficjenta pomocy, zarówno z uwagi na ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych (oddzielna ewidencja kasowego poniesienia wydatków inwestycyjnych), jak również z uwagi na działanie mechanizmu dyskontowania. Brak zmiany podejścia organów podatkowych po niniejszym wyroku NSA – przykładowo interpretacja DIS w Katowicach w 7 listopada 2011 r. (sygn. IBPBI/2/ /11/SD) W wyroku wydanym 25 kwietnia 2012 r. (sygn. II FSK 2099/10) NSA uznał z kolei, iż „poniesienie wydatków” oznacza poniesienie wydatków zgodnie z metodą kasową.

83 Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. PB4/KA /06 – metoda kasowa „Rozstrzygając tę kwestię należy zwrócić uwagę na fakt, iż zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Wychodząc z tego założenia, należy uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków, kwalifikowanych jako koszty inwestycji, to „poniesienie” musi oznaczać wydatek faktycznie poniesiony, a nie deklarację o zamiarze jego poniesienia w przyszłości. W związku z tym nie jest wystarczające, dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego, jedynie dokonanie odpisu, niebędącego wydatkiem lub zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia.”

84 Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
ZALICZKI Pismo DIS w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. ITPB3/ /09/PS „Reasumując, momentem poniesienia kosztów inwestycji, przy obliczaniu wielkości otrzymanej oraz dopuszczalnej pomocy publicznej, jest chwila zapłaty (zgodnie z zasadą kasową), a więc moment faktycznego poniesienia kosztu związanego z daną inwestycją, niezależnie od tego czy na dzień poniesienia takich wydatków środki trwałe będące przedmiotem nowej inwestycji, nie zostały jeszcze oddane do użytkowania, a znajdują się w ewidencji księgowej jako środki trwałe w budowie.” „Z powyższego wynika, że Spółka może uznać wydatki na środki trwałe w budowie za dające prawo do zwolnienia od podatku w miesiącu, w którym wydatki te zostały poniesione, nawet jeśli w tym miesiącu nie doszło jeszcze do oddania do używania środka trwałego, z którym związany jest wydatek inwestycyjny z zachowaniem warunków określonych w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.”

85 Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy c.d. „Natomiast uwzględniając treść przytoczonych powyżej przepisów zaliczki nie można zaliczyć, w momencie jej zapłaty, do wartości początkowej środka trwałego. Według „Popularnego słownika języka polskiego” (wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000), zaliczka jest tylko częścią należności wpłacanej lub wypłacanej na poczet należności. Zatem zaliczka na zakup środka trwałego stanowi tylko część ceny nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopiero zapłata pozostałej części ceny nabycia, pozwoli na zaliczenie wpłaconej zaliczki do wartości początkowej środka trwałego. Tym samym moment zapłaty pozostałej części ceny nabycia środka trwałego, będzie momentem, w którym podatnik będzie mógł zaliczyć cenę nabycia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (…)” Analogicznie: WSA w Warszawie w wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. III SA/Wa 2659/10 „ (…) stwierdzić, iż nie jest zasadne stanowisko Skarżącej, iż zaliczka, którą faktycznie zapłacono, bądź uiszczono w innej formie, stanowi wydatek inwestycyjny, od którego wartości uzależniona jest wielkość przysługującej Spółce pomocy publicznej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. Zaliczka taka chociaż może być zaliczona docelowo (zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.p.) do wartości początkowej środków trwałych, w istocie nie jest ceną nabycia. Tym samym nie może być uznana za wydatek inwestycyjny kwalifikowany z § 6 ust. 1 rozporządzenia.”

86 Kalkulacja poziomu wykorzystania limitu pomocy publicznej - dyskonto
Limit pomocy publicznej w SSE Kalkulacja poziomu wykorzystania limitu pomocy publicznej - dyskonto Zwolnienie podatkowe w SSE: – pomoc publiczna rozłożona w czasie Dyskontowanie: kosztów inwestycji wielkości uzyskanej pomocy publicznej (ulgi podatkowej) Dyskontowanie na dzień uzyskania zezwolenia.

87 Dyskonto – wzór Wzór dyskonta:
PV - zdyskontowana wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy, F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania, i - kolejny miesięczny okres dyskontowania, ri - stopa dyskonta, n - liczba miesięcy jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

88 Dzień udzielenia pomocy
Art. 2 pkt 11 ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej   „(...) dzień udzielenia pomocy: dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy,(...) Ulga podatkowa przyznana na podstawie aktu normatywnego Zwolnienie w podatku od nieruchomości „(...) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy,(...)” Zwolnienie podatkowe w SSE „(...) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego (...)” Inne „(...) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych — w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy”

89 Stopa dyskonta Wydatki poniesione przed dniem 1.02.1998 r.
średnia stopa WIBOR dla sześciomiesięcznych kredytów za styczeń 1998 r. Otrzymana pomoc i wydatki poniesione od do średnia stopa WIBOR dla sześciomiesięcznych kredytów, notowana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc. Otrzymana pomoc i wydatki poniesione od dnia  r. średniomiesięczna stopa w wysokości 9,46 % Od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej

90 Stopa – okres obowiązywania16
Stopa dyskonta Od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej (dostępna też na uokik.gov.pl) Od 1 lipca 2008 r. KE nie publikuje już stopy referencyjnej tylko tzw. stopę bazową (Stopa dyskonta = stopa bazowa + 1%) Stopa – okres obowiązywania16 Bazowa dyskontowa od 4,91% 5,91% 4,26% 5,26% 4,49% 5,49% 4,53% 5,53% 5,62% 6,62% 6,78% 7,78% 6,42% 7,42%

91 Kumulacja pomocy publicznej
Zasady ogólne: Pomoc publiczna podlega kumulacji Pomoc publiczna podlega kumulacji w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (np. kosztów inwestycji); Pomoc publiczna podlega kumulacji w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych bez względu na formę pomocy (np. zwolnienie podatkowe i dotacja); Pomoc publiczna podlega kumulacji w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych bez względu na formę pomocy i rodzaj pomocy publicznej (np. pomoc regionalna podlega kumulacji z pomocą horyzontalną).

92 Kalkulacja wykorzystania pomocy publicznej - przykład
Kwota przyszłej ulgi możliwej do zrealizowania w wartości zdyskontowanej

93 Moment nabycia prawa do zwolnienia – dodatkowe kwestie
Moment nabycia prawa do zwolnienia w przypadku objęcia strefą istniejącego przedsiębiorstwa - po wypełnieniu warunków wskazanych w zezwoleniu (wyłącznie w zakresie miejsc pracy i minimalnych kosztów kwalifikowanych). § 5 ust. 4 rozporządzenia strefowego: „(…)w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia (…) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej;”

94 Planowane zmiany przepisów strefowych

95 Planowane zmiany przepisów strefowych
Projekt nowelizacji przepisów strefowych ma już ponad 2 lata. Przewlekłość w zakresie nowelizacji to de facto skutek braku porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki (podejście co do zasady bardziej liberalne dla podatników) oraz Ministrem Finansów (podejście bardziej profiskalne). Jednym z podstawowych zapisów który pojawia się w zapisach nowelizacji przepisów strefowych jest wydłużenie okresu obowiązywania SSE co najmniej do końca roku 2026. Co istotne, obecnie wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, nie zawierają już zastrzeżenia, że zezwolenie obowiązuje do W praktyce oznacza to, że również podmioty który obecnie uzyskują zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE, będą miały możliwość prowadzenia działalności w SSE po 2020 r., aż do zakończenia okresu funkcjonowania SSE.

96 SSE – statystyka i przyszłość
Obserwowane tendencje: wzrost znaczenia reinwestycji 62 % strefowiczów zrealizowało / rozważa zrealizowanie kolejnych projektów w SSE - na podstawie corocznego badania Deloitte postępująca specjalizacja części Stref Przykład Katowickiej SSE trudności z wykorzystaniem całej puli dostępnego zwolnienia podatkowego zaledwie 11% strefowiczów z pewnością wykorzysta cały dostępny limit zwolnienia, 34 % strefowiczów prawdopodobnie wykorzysta cały limit zwolnienia

97 Dyskusja

98 Kontakt Magdalena Szmulewska-Wich Doradca Podatkowy nr 10003
Dyrektor, Zespół Deloitte ds. SSE kom Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Biuro w Gdańsku ul. Arkońska 6 tel Agnieszka Mitoraj Dyrektor biura w Gdańsku Tel Kom

99 Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited, podmiotu prawa brytyjskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tomatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Member of Deloitte Touche Tohmatsu © 2012 Deloitte Polska


Pobierz ppt "Magdalena Szmulewska-Wich Gdańsk, 24 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google