Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii Prezentacja projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii Prezentacja projektu."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii Prezentacja projektu

2 Podstawowe informacje
Część I Podstawowe informacje

3 Źródło finansowania Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

4 Członkowie konsorcjum
Wydział Chemiczny PG (WCh) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (WETI) Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG (WFTiMS) Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN)

5 Wartość dofinansowania
Wartość dofinansowania przyznanego przez MNiSW to: ,00 zł w tym m.in. 6,3 mln zł na stypendia dla doktorantów, 2,4 mln zł staże zagraniczne dla doktorantów, 0,75 mln zł staże zagraniczne dla kadry, 0,85 mln zł stypendia dla profesorów wizytujących

6 6 lat akademickich Czas trwania projektu Początek: 01.10.2009
Zakończenie:

7 Geneza projektu (1/2) Politechnika Gdańska obecnie boryka się z wieloma problemami, które utrudniają rozwój Studiów Doktoranckich: Zmniejszające się zainteresowanie studiami doktoranckimi (np. na PG było już 650 doktorantów, a obecnie jest tylko ok. 400) zwłaszcza w obszarze studiów technicznych co m.in. wynika z faktu braku należytego finansowania (niskie stypendia) i braku atrakcyjnych programów nauczania, Obniżenie jakości przyjmowanych studentów na studia doktoranckie ze względu na obniżenie jakości kształcenia na studiach magisterskich,

8 Geneza projektu (2/2) Niewystarczająca oferta dydaktyczna dla doktorantów, wynikająca z braku motywacji i zachęt dla nauczycieli akademickich, Niewielki wymiar interdyscyplinarny i międzynarodowy studiów doktoranckich, Słaba znajomość specjalistycznego j. angielskiego przez doktorantów i część kadry, Braki finansowe, które uniemożliwiają wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia, Brak możliwości wysyłania najzdolniejszych doktorantów na kilkumiesięczne staże i kursy do ośrodków zagranicznych.

9 Cele projektu (1/2) Celem ogólnym przedstawianego Projektu jest przezwyciężenie w/w problemów i stworzenie nowoczesnego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nowoczesnych technologii: Technologie informatyczne i bioinformatyczne, Biotechnologia, Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska, Konwersja energii i poligeneracja, Nanotechnologie i materiały nowej generacji.

10 Cele projektu (2/2) Jako cele szczegółowe projektu wskazano:
Stworzenie wspólnej interdyscyplinarnej platformy szkoleniowej i modernizacja programów dydaktycznych na studiach doktoranckich, Unowocześnienie form kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie szkół letnich, warsztatów, staży, Zwiększenie motywacji doktorantów poprzez wprowadzenie stypendiów naukowych dla % słuchaczy na zasadach konkursowych.

11 Grupy docelowe Obecni doktoranci 3 pierwszych lat studiów (ok. 165 osób) jednostek biorących udział w projekcie, Doktoranci rekrutowani przez 6 lat trwania projektu (ok. 420 osób), Kadra dydaktyczna PG oraz IMP PAN (ok osób), Kadra dydaktyczna w postaci profesorów wizytujących (ok. 95 osób).

12 działania w projekcie przeznaczone dla doktorantów

13 Zadanie 1 - Nowe przedmioty w języku angielskim
Przewiduje się wprowadzenie w latach nowych wykładów w języku angielskim (ok. 600 godzin w godzinnych blokach). Przedmioty te będą dobrane pod kątem modernizacji studiów w kierunku ich interdyscyplinarności, Zakup odpowiedniego wyposażenia komputerowego oraz audiowizualnego oraz modernizacja infrastruktury do prowadzenia zajęć.

14 Zadanie 2 – Kursy języka angielskiego dla doktorantów
Słuchacze I lub II roku (w latach ) przejdą 120 godzinne intensywne kursy, także pod kątem języka technicznego, Kurs zakończony będzie certyfikatem zewnętrznym typu FCE (opcja płatna we własnym zakresie)

15 Zadanie 3- Warsztaty szkoleniowe
Planuje się przeprowadzenie ok dniowych specjalistycznych warsztatów naukowych. W każdym z nich uczestniczyć będzie ok słuchaczy i kadra dydaktyczna.

16 Zadanie 4 – Szkoły letnie
Planuje się przeprowadzenie 16 wyjazdowych szkół letnich w latach , dla ok.100 osób (kadra i doktoranci), Zakwaterowanie i wyżywienie będą pokrywane ze środków Projektu.

17 Zadanie 5 – Wyzwania naukowe
Zostaną zorganizowane 3 cykle wyjazdowych zgrupowań naukowych dla doktorantów (w roku 2011, 2013, 2015), Zadania w ramach wyzwań będą rozwiązywane w formie projektu naukowego.

18 Zadanie 6 – Zajęcia „Soft-skills”
Zajęcia w blokach po godzin doskonalące takie umiejętności jak pisanie prac naukowych, wypełnianie wniosków grantowych, przygotowywanie i kosztorysowanie projektów, ochrona własności intelektualnej itp., Zajęcia przewidziane są w latach

19 Zadanie 8- Staże zagraniczne
Przewiduje się staże dla kadry naukowo-dydaktycznej studium doktoranckiego (do 2 m-cy) oraz dla doktorantów (do 3 m-cy), które pomogą przy realizacji prac doktorskich i pozwolą na transfer „know-how” nie tylko dla doktoranta, ale też dla macierzystych jednostek, Możliwość wyjazdu do wybranego przez siebie ośrodka zagranicznego (nie tylko w UE), Staże naukowe będą przyznawane na zasadach konkursowych, W latach zaplanowano po 5 staży dla kadry oraz po 20 wyjazdów dla doktorantów w każdym roku.

20 Zadanie 9 – Stypendia naukowe
Przewiduje się stworzenie systemu stypendialnego za osiągnięcia naukowe dla 70 słuchaczy rocznie, którzy wyłaniani będą na podstawie konkursu, Wysokość stypendium przyznawanego na 10 miesięcy to zł miesięcznie, Stypendia będą przyznawane w latach , Stypendia dla profesorów wizytujących będą przyznawane specjalistom z zagranicy, którzy przeprowadzą wykłady (bloki po 15 godz.) dla dedykowanych grup studentów.

21 Zakładane rezultaty projektu
Część 3 Zakładane rezultaty projektu

22 Rezultaty projektu (1/2)
585 doktorantów oraz ok. 70 pracowników PG i IMP PAN objętych zostanie wsparciem, Wprowadzenie nowych przedmiotów (600 godz.), Szkolenia językowe dla słuchaczy i kadry, Szkoły letnie i „wyzwania naukowe”, Wyjazdy zagraniczne, staże i wizyty zagranicznych specjalistów na uczelni.

23 Rezultaty projektu (2/2)
Zdobyte umiejętności językowe (doktoranci i kadra), Przyswojenie wiedzy nowych przedmiotów i studiów interdyscyplinarnych oraz w ramach szkół letnich, Umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas wyjazdów i staży naukowych oraz wizyt studyjnych, Miękkie rezultaty będą mierzone ilością uzyskiwanych stopni doktora, liczbą publikacji, opracowań oraz patentów.

24 Część 4 Dane kontaktowe

25 Zespół projektowy Kierownik Projektu: dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG, Koordynatorzy w ramach poszczególnych jednostek: prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski (WFTiMS), prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI), prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski (WCh), doc. dr hab. inż. Jacek Pozorski (IMP PAN).

26 Biuro projektu Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, Bud B., pok. nr 4 Ul. Narutowicza 11/ Gdańsk Kajetan Lewandowski Tel

27 Rekrutacja na studia doktoranckie w ramach projektu
Rekrutacje prowadzone są w ramach jednostek biorących udział w projekcie Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii Prezentacja projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google