Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemu"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemu
Zmiany zasad RB zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemu Warszawa, 23 maja 2007 roku

2 Plan Prezentacji Omówienie zmian w zakresie:
struktury obiektowej i podmiotowej Rynku Bilansującego bilansowania handlowego na Rynku Bilansującym zabezpieczeń finansowych na Rynku Bilansującym przetwarzania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych na Rynku Bilansującym zasad rozliczeń energii na Rynku Bilansującym

3 Podstawowe zmiany w zakresie struktury obiektowej i podmiotowej Rynku Bilansującego

4 Rola OSD na Rynku Bilansującym
Każdy OSD, analogicznie jak OSP, będzie występował na Rynku Bilansującym w dwóch rolach: Jako Uczestnik Rynku Bilansującego (URB) Jako podmiot uczestniczący w administrowaniu RB Udział OSD w Rynku Bilansującym, jako URB, będzie ograniczony wyłącznie do uczestniczenia w rozliczaniu energii niezbilansowania JG posiadanych przez OSD W związku z udziałem OSD w RB zostaje wprowadzony nowy typ URB: Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBOSD), które dokonuje zakupów energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej oraz potrzeb własnych stacji w sieci dystrybucyjnej

5 Obiekty Rynku Bilansującego (1/4)
Wprowadzenie pomocniczego podziału FMB na FZMB i FDMB: FZMB reprezentują dostawy energii w obszarze Rynku Bilansującego FDMB reprezentują dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej, nie objętej obszarem Rynku Bilansującego Rozszerzenie zakresu stosowania JG Bilansującej na OSD, przy czym: Do dnia 30 czerwca 2008 roku, funkcje JGBI danego OSD mogą być realizowane w ramach JGO należącej do URB typu Odbiorca sieciowy (URBSD), działającego na obszarze sieci tego OSD W przypadku korzystania przez OSD z powyższej możliwości, OSD będzie posiadał JGBI bez przyporządkowanych MB

6 Obiekty Rynku Bilansującego (2/4) - Atrybuty MB
Dla fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (FMB) wprowadza się następujące atrybuty: Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansującego Atrybut typu użytkownika systemu Dla FMB reprezentujących dostawy energii dla użytkowników systemu będących URD (FDMB), wprowadza się następujące wartości atrybutów: Atrybutu lokalizacji: Obszar sieci pojedynczego OSD Atrybutu typu użytkownika: „O” – Punkty Dostarczania Energii (PDE) należące do URD typu odbiorcy energii elektrycznej, reprezentujące odbiory energii elektrycznej „W” – PDE należące do URD typu wytwórca energii elektrycznej, reprezentujące źródła wytwarzania energii elektrycznej

7 Obiekty Rynku Bilansującego (3/4) -
Obiekty Rynku Bilansującego (3/4) - Ogólny schemat przyporządkowywania poszczególnych URD do danego URB

8 Obiekty Rynku Bilansującego (4/4) -
Obiekty Rynku Bilansującego (4/4) - Ogólny schemat przyporządkowania poszczególnych URD do danego URB w ramach aktualnego modelu rynku energii Ze względu na wartości atrybutów MB, obowiązują następujące oznaczenia typów FDMB dla obszaru sieci pojedynczego OSD: MBO – zbiór PDE należących do URD typu odbiorcy energii elektrycznej, reprezentujących odbiory energii elektrycznej MBW – zbiór PDE należących do URD typu wytwórcy energii elektrycznej, reprezentujących źródła wytwarzania energii elektrycznej

9 Powiązania pomiędzy podmiotami i obiektami Rynku Bilansującego
Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako URBOSD: Musi posiadać jedną Jednostkę Grafikową Bilansującą (JGBI) Może posiadać jedną Jednostkę Grafikową Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansującego (JGWMU) URB o następujących typach mogą posiadać Jednostki Grafikowe OSP aktywne - JGOSPa (pod warunkiem przekazania ich przez OSP): Wytwórca (URBW) Odbiorca sieciowy (URBSD) Przedsiębiorstwo Obrotu (URBPO) Operator Rynku dla Jednostek Grafikowych obejmujących fizyczne Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (FMB), niezależnie od ich położenia (FZMB lub FDMB), jest Operatorem Handlowo-Technicznym OSP i OSD, analogicznie jak pozostali URB, mogą wyznaczyć Operatorów Rynku dla swoich Jednostek Grafikowych

10 Podstawowe funkcje podmiotów na Rynku Bilansującym - Udział OSD w administrowaniu RB
OSD uczestniczy w administrowaniu RB w zakresie obsługi JG, na które składają się MB z obszaru zarządzanej przez niego sieci. W ramach tego OSD w szczególności: Zarządza konfiguracją w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez URB w obszarze swojej sieci Zarządza konfiguracją w zakresie przyporządkowywania poszczególnych URD do poszczególnych MB poszczególnych URB, jako podmiotów prowadzących bilansowanie handlowe tych URD Wyznacza oraz przyporządkowuje ilości dostaw energii dotyczących URD do poszczególnych MB poszczególnych URB, pełniących dla tych URD funkcje podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, i przekazywał do OSP ilości dostaw energii dla poszczególnych MB poszczególnych URB Rozpatruje reklamacje URB dotyczące przyporządkowanych im ilości dostaw energii w poszczególnych MB i wprowadzał niezbędne korekty w wymagających tego przypadkach Przekazuje do OSP dane niezbędne do konfigurowania Rynku Bilansującego oraz monitorowania poprawności jego konfiguracji Obsługuje sytuacje wyjątkowe, polegające na utracie przez URD podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie

11 Podstawowe zmiany w zakresie bilansowania handlowego na Rynku Bilansującym

12 Bilansowanie handlowe URBOK
URBOK jest odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na RB URBOK przyłączony do podstawowego obszaru Rynku Bilansującego może umocować innego URB do bilansowania handlowego na RB Podstawą do dokonania zmiany umocowania są stosowne aneksy do Umów przesyłowych: pomiędzy OSP i URBOK pomiędzy OSP i URB przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe pomiędzy OSP i URB, który był dotychczas odpowiedzialny za bilansowanie handlowe URBOK Jeżeli URB, umocowany przez URBOK, zaprzestanie działalności na RB, to URBOK staje się odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii

13 Bilansowanie handlowe URD
URD jest bilansowany handlowo na RB przez URB. URB pełni dla URD na rynku energii elektrycznej funkcje Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB) Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe dla danego URD, przyłączonego do sieci danego OSD, może być URB, który wykonuje funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe na obszarze sieci tego OSD, przy czym: warunki formalne i techniczne, jakie musi spełniać URB w celu wykonywania funkcji POB na obszarze sieci danego OSD oraz zasady zapewniania realizacji funkcji POB dla URD, będą określane w części IRiESD dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi

14 Przyporządkowanie URD do URB (1/3)
Przyporządkowanie URD do URB jest realizowane poprzez przyporządkowanie URD do FDMB, o odpowiednich atrybutach, należących do URB , jako POB, przy czym: Każdy Punkt Dostarczania Energii (PDE) danego URD typu odbiorca musi być przyporządkowany tylko do jednego URB Każde PDE lub zbiór PDE należących do danego URD typu wytwórca, definiujący pojedynczą jednostkę wytwórczą lub zagregowaną jednostkę wytwórczą, musi być przyporządkowany tylko do jednego URB Poszczególne FDMB danego URB będą mogły być reprezentowane w pojedynczej albo w wielu JG odbiorczych (JGO) tego URB, przy czym dane FDMB danego URB będzie musiało być przyporządkowane do jednej JGO należącej do tego URB Przykład: przypisanie FDMB do pojedynczej JGO OSD 1 OSD N JGo = MBo + MBw + …. + MBo + MBw

15 Przyporządkowanie URD do URB (2/3)
Każdemu URB, z wyłączeniem URBOSD oraz URBBIL, niezależnie od zakresu bilansowania handlowego prowadzonego przez tego URB na obszarze sieci danego OSD, tzn. bez względu na zakres bilansowanych przez niego handlowo typów URD, będą przyporządkowane następujące FDMB: MBO oraz MBW W okresie przejściowym, tj. do dnia wejścia w życie zmian IRiESD danego OSD, uwzględniających zmiany wprowadzone w IRiESP w zakresie bilansowania handlowego na RB, wszyscy URD będą mogli być reprezentowani w MBO

16 Przyporządkowanie URD do URB (3/3)
W Umowie przesyłowej z URB będzie zawarty wykaz kodów FDMB przyporządkowanych temu URB dla obszaru sieci każdego OSD W Umowie przesyłowej z OSD: Będzie zawarta specyfikacja wszystkich URB oraz kodów FDMB przyporządkowanych tym URB dla obszaru sieci OSD, poprzez które jest prowadzone bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym URD z obszaru sieci OSD Może być zawarte wskazanie dla danego URB Jednostki Grafikowej odbiorczej, należącej do innego URB, reprezentującej sprzedawcę rezerwowego dla odbiorców reprezentowanych w MBO danego URB, przyłączonych do sieci OSD Powyższe będzie również odzwierciedlone w umowie z URB, którego JGO reprezentuje sprzedawcę rezerwowego

17 Procedura wprowadzania MBO i MBW
FDMB dla potrzeb bilansowania handlowego URD na RB będą wprowadzane według następujących zasad: Rozróżniane przypadki URB mający zawartą z OSP Umowę przesyłową URB zawierający z OSP Umowę przesyłową Ogólna postać procedury Wprowadzenie FDMB (MBO, MBW) do definicji JGO danego URB dla obszaru sieci każdego OSD (aneks do Umowy przesyłowej z URB/nowa Umowa przesyłowa z URB) Wprowadzenie listy kodów FDMB przyporządkowanych poszczególnym URB dla obszaru sieci danego OSD (aneks do Umowy przesyłowej z OSD/nowa Umowa przesyłowa z OSD) Uaktywniane (wejście w życie) FDMB danego URB (jednocześnie dla obszarów wszystkich OSD) Działania określone w pkt a i b, dla przypadku 1 zostaną wykonane przez OSP w terminie 30 dni od daty wejścia w życie IRiESP W przypadku 2 wejście w życie Umowy przesyłowej z URB w zakresie FDMB jest przesunięte w czasie (realizacja pkt b i c) Wprowadzenie FDMB dla danego URB nie jest uzależnione od spełnienia przez tego URB jakichkolwiek warunków, innych niż określone w IRiESP, zarówno w relacji z OSP, jak i w relacji z OSD

18 Zaprzestanie działalności przez URB na RB (1/4)
Przypadek 1 W Umowie przesyłowej pomiędzy OSP i OSD jest wskazana dla danego URB JGO, należąca do innego URB, reprezentująca sprzedawcę rezerwowego dla odbiorców reprezentowanych w MBO danego URB, przyłączonych do sieci OSD Przypadek 2 W Umowie przesyłowej pomiędzy OSP i OSD nie jest wskazana dla danego URB JGO, należąca do innego URB, reprezentująca sprzedawcę rezerwowego dla odbiorców reprezentowanych w MBO danego URB, przyłączonych do sieci OSD

19 Zaprzestanie działalności przez URB na RB (2/4) - Przykładowe powiązania konfiguracyjne dla Przypadku 1 JGO reprezentująca sprzedawcę rezerwowego dla odbiorców reprezentowanych w MBO URB 1 Przełącza OSP Przełącza OSD OSP usuwa na wniosek OSD MBO z konfiguracji RB, gdy nie jest w nim reprezentowany żaden URD MBO należące do URB 1 jest przyporządkowane przez OSP do odpowiedniej JGO URB 2 MBW należące do URB 1 jest usuwane z konfiguracji RB a tym samym jest reprezentowane w JGBI danego OSD OSD może przyporządkować URD reprezentowanych w MBO i MBW, należących do URB 1, do MBO i MBW innych URB (stosownie do obowiązującej, w obszarze sieci OSD, konfiguracji w zakresie powiązań pomiędzy URD i URB), w szczególności może przyporządkować URD typu odbiorcy do odpowiedniego MBO URB 2

20 Zaprzestanie działalności przez URB na RB (3/4) - Przykładowe powiązania konfiguracyjne dla Przypadku 2 Brak wskazania w Umowie przesyłowej JGO reprezentującej sprzedawcę rezerwowego dla odbiorców reprezentowanych w MBO URB 1 Przełącza OSD MBO i MBW należące do URB 1 są usuwane z konfiguracji RB a tym samym są reprezentowane w JGBI danego OSD OSD może przyporządkować URD reprezentowanych w MBO i MBW, należących do URB 1, do MBO i MBW innych URB (stosownie do obowiązującej, w obszarze sieci OSD, konfiguracji w zakresie powiązań pomiędzy URD i URB)

21 Zaprzestanie działalności przez URB na RB (4/4)
Zmiany w konfiguracji RB, w związku z zaprzestaniem działalności przez URB na RB, będą realizowane bez dokonywania zmian w Umowach przesyłowych Jeżeli URB, który zaprzestał działalności na Rynku Bilansującym, jest jednocześnie Operatorem Rynku dla innych URB, to w okresie zaprzestania działalności na Rynku Bilansującym będzie on mógł realizować funkcje Operatora Rynku dla tych URB W celu rozpoczęcia przez URB, który zaprzestał działalności na RB a następnie ją wznowił, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane przydzielenie temu URB nowych FDMB

22 Administrowanie przez OSP i OSD bilansowaniem handlowym (1/2)
Zmiana konfiguracji RB, w związku z zaprzestaniem przez URB działalności na RB od doby n, będzie realizowana według następującej procedury: Przesłanie przez OSP do wszystkich OSD informacji o dacie zaprzestania przez URB działalności na RB (niezwłocznie lecz nie później niż do godziny 7.30 doby n-1) Wprowadzenie przez OSP do konfiguracji RB daty doby n-1, jako ostatniego dnia udziału URB w RB (do godziny 8.00 doby n-1) Wprowadzenie dla obszaru sieci każdego OSD wymaganych zmian w zakresie konfiguracji RB, dotyczących przyporządkowania FDMB do Jednostek Grafikowych (do końca doby n) Poczynając od doby zaprzestania działalności przez danego URB na RB, OSD będzie przekazywał dane o rzeczywistej ilości dostaw energii dla wszystkich FDMB zdefiniowanych w konfiguracji RB dla tego URB (z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie przyporządkowania URD do tych FDMB)

23 Administrowanie przez OSP i OSD bilansowaniem handlowym (2/2)
Usunięcie z konfiguracji RB danego FDMB, należącego pierwotnie do URB, który zaprzestał działalności na RB, a następnie przyporządkowanego do innego URB (JGO reprezentującej sprzedawcę rezerwowego), będzie następowało, gdy w tym FDMB nie będzie reprezentowany żaden URD Usunięcie FDMB będzie realizowane na wniosek OSD W celu zarządzania konfiguracją RB będą wymieniane następujące informacje pomiędzy OSP i OSD: OSD informuje OSP o dacie rozpoczęcia oraz dacie zakończenia (wstrzymania) przez danego URB bilansowania handlowego na obszarze sieci danego OSD OSP informuje OSD o otrzymaniu od nowego podmiotu wniosku o zawarcie Umowy przesyłowej lub otrzymaniu od URB wniosku o rozwiązanie Umowy przesyłowej

24 Podstawowe zmiany w zakresie zabezpieczeń finansowych na Rynku Bilansującym

25 Zmiany w zakresie zabezpieczeń
Wprowadzono obowiązek ustanawiania zabezpieczenia przez OSD, jako Uczestnika Rynku Bilansującego typu Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBOSD) Zmodyfikowano zasady ustanawiania zabezpieczenia przez URBSD jako Uczestnika Rynku Bilansującego typu Odbiorca Sieciowy (URBSD) Wprowadzono zmiany dostosowujące, w tym: Zmodyfikowano zapisy dot. wzorów weksli: Wzór weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej jest opracowywany przez OSP i publikowany na stronie internetowej OSP Zniesiono zapisy dot. opłaty skarbowej Doprecyzowano zasady zwalniania zabezpieczenia w formie pieniężnej: W przypadku żądania zwrotu zabezpieczenia w formie pieniężnej URB jest zobowiązany do jednoznacznego określenia wysokości zabezpieczenia, o którego zwrot wnioskuje, oraz wskazania czy zwrot zabezpieczenia ma nastąpić wraz z całością naliczonych odsetek

26 Zasady ustanawiania zabezpieczeń przez OSD (1/2)
OSD jako URBOSD będzie zobowiązany do przedłożenia Zabezpieczenia ZRB należytego wykonania Umowy przesyłowej w zakresie dotyczącym rozliczeń za energię na RB Zabezpieczenie ZRB w przypadku URBOSD będzie mogło być przedłożone w formie: Weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową bez określenia kwoty, do wysokości której weksel może zostać wypełniony Innych formach: Pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy OSP Nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym Nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez zakład ubezpieczeń o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym Weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową (z określoną kwotą, do wysokości której weksel może zostać wypełniony) wystawionego przez URB i poręczonego przez podmiot o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym Innej, akceptowalnej przez OSP

27 Zasady ustanawiania zabezpieczeń przez OSD (2/2)
W przypadku, gdy Uczestnik Rynku Bilansującego typu Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBOSD) nie jest właścicielem majątku sieciowego służącego do realizacji przez niego funkcji OSD lub jest właścicielem tylko części tego majątku, przedkładany przez niego weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową musi być poręczony przez właściciela wyżej wymienionego majątku

28 Zasady ustanawiania zabezpieczeń przez SD (1/2)
SD jako URBSD będzie zobowiązany do przedłożenia Zabezpieczenia ZRB należytego wykonania Umowy przesyłowej w zakresie dotyczącym rozliczeń za energię na RB Zabezpieczenie ZRB dla URBSD będzie mogło być przedłożone w formie: Pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy OSP Nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym Nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez zakład ubezpieczeń o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym Weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową (z określoną kwotą, do wysokości której weksel może zostać wypełniony) wystawionego przez URB i poręczonego przez podmiot o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie BBB lub wyższym Innej, akceptowalnej przez OSP

29 Zasady ustanawiania zabezpieczeń przez SD (2/2)
URBSD będzie zobowiązany do przedkładania Zabezpieczenia ZRB zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie dla URBW, URBOK oraz URBPO Wprowadzone zmiany w zasadach przedkładania Zabezpieczenia ZRB dla URBSD: Ujednolicają zasady ustanawiania Zabezpieczenia ZRB dla URBO Nie wykluczają możliwości ustanawiania zabezpieczenia ZRB w innej, akceptowalnej przez OSP formie, przykładowo: Weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy URBSD jest właścicielem majątku sieciowego służącego do realizacji funkcji OSD Weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez URBSD i poręczonego przez URBOSD przypadku gdy URBOSD jest właścicielem majątku sieciowego służącego do realizacji funkcji OSD

30 Podstawowe zmiany w zakresie przetwarzania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych na Rynku Bilansującym

31 Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych
Zapisy punktu „Zasady przetwarzania danych pomiarowych i wyznaczania rzeczywistej ilości dostaw energii” w IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały przeredagowane i uszczegółowione w celu wyodrębnienia zagadnień URB i zagadnień dotyczących OSD: Procedur konfigurowania i pozyskiwania danych pomiarowych – dotyczy URB Procedur konfigurowania i pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych – dotyczy OSD Wprowadzono nowe dokumenty powiązane z obiektami typu FDMB wymieniane za pomocą Systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE) Wprowadzono modyfikacje w sposobie pozyskiwania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych do CSPR

32 Procedury konfigurowania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych
Konfigurowanie danych pomiarowych: Każdy FPP zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod FPP Kody FPP zdefiniowane w CSPR lub w LSPR są wymieniane pomiędzy OSP a OP z wykorzystaniem systemu WIRE Proces wymiany kodów FPP odbywa się w razie konieczności zmiany lub wprowadzenia nowych kodów FPP. Kody FPP są udostępniane i pozyskiwane przez OSP w godzinach 8.00 do 14.00 Konfigurowanie danych pomiarowo-rozliczeniowych: Każdy FDMB zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod FDMB Kody FDMB zdefiniowane w CSPR są wymieniane pomiędzy OSP a OSD z wykorzystaniem systemu WIRE Proces wymiany kodów FDMB odbywa się w razie konieczności aktualizacji lub wprowadzenia nowych kodów FDMB. Kody FDMB są udostępniane przez OSP w godzinach od 8.00 do 14.00

33 Dokumenty wymieniane poprzez system WIRE pomiędzy OSP a OSD w zakresie obiektów typu FDMB
Konfigurowanie FDMB: PKMB – dokument wysyłany przez OSD, na terenie którego znajdują się PDE składające się na dane FDMB KMB – dokument wysyłany przez OSP identyfikujący FDMB Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla FDMB: PDGMB – dokument wysyłany przez OSP będący wnioskiem o pozyskanie DGMB DGMB – dokument wysyłany przez OSD odzwierciedlający ilość energii pobranej i oddanej w PDE składających się na dane FDMB

34 Dokumenty wymieniane poprzez system WIRE pomiędzy OSP a OSD w zakresie obiektów typu FDMB Okna czasowe dla doby n

35 Dokumenty wymieniane poprzez system WIRE pomiędzy OSP a OSD w zakresie obiektów typu FDMB Okna czasowe dla doby n

36 Zasady wyznaczania rzeczywistej ilości dostaw energii elektrycznej (ER)
W obszarze Rynku Bilansującego: Rzeczywista ilość dostaw energii w MD jest wyznaczana przez OSP na podstawie danych pomiarowych z FPP oraz algorytmów wyznaczania energii Rzeczywista ilość dostaw energii w MB jest wyznaczana przez OSP na podstawie ER w MD oraz algorytmów wyznaczania ER Rzeczywista ilość dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana przez OSP na podstawie ER w MB oraz algorytmów agregacji Algorytmy agregacji i wyznaczania ER są określane w umowach o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej pomiędzy URB i OSP W sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem Rynku Bilansującego ER dla JG jest wyznaczana przez OSP na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych wyznaczonych dla MB oraz algorytmów agregacji: Algorytmy agregacji są określane w umowach o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej pomiędzy URB i OSP Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB są wyznaczane przez OSD na podstawie danych odpowiadających ilości energii pobranej i oddanej w PDE oraz algorytmów wyznaczania danych dla MB: Szczegółowe zasady w zakresie wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MB określa IRiESD

37 Rzeczywista ilość dostaw energii dla JGBI OSD
ER dla JGBI OSD będzie wyznaczana na podstawie pomiarów przepływów energii w FPP, danych pomiarowo-rozliczeniowych dla FDMB oraz algorytmów wyznaczania dla MD i algorytmów agregacji dla MB, z uwzględnieniem następujących składowych: Ilości energii wymienianej przez tego OSD z siecią OSP Ilości energii wymienianej przez tego OSD z sieciami innych OSD Ilości dostaw energii URB działających w obszarze rozszerzonym Rynku Bilansującego i zlokalizowanych na obszarze sieci tego OSD Ilości dostaw energii dla URD zlokalizowanych w sieci tego OSD przyporządkowanych do FDMB należących do URB działających na RB

38 Postać kodu identyfikującego FDMB
Postać kodu: MB_KodURB_KodLokalizacji_TypURD_NumerObiektu Maska szczegółowa kodu: MB_AAAA_AAA_XX_XXXX (19 znaków) Opis składowych kodu: MB rodzaj obiektu – Miejsce Dostarczania Energii RB KodURB unikalny kod określający URB, który realizuje funkcję bilansowania handlowego dla URD reprezentowanych w danym MB, składający się z 4 liter KodLokalizacji - unikalny kod lokalizacji MB określający węzeł lub grupę węzłów, do którego poprzez sieć dystrybucyjną są przyłączeni URD reprezentowani w tym MB, składający się z 3 liter TypURD unikalny kod typu URD w danym MB określający rodzaj URD reprezentowanych w tym MB, składający się z 2 znaków NumerObiektu - unikalny numer MB, składający się z 4 znaków

39 Podstawowe zmiany w zakresie rozliczań energii na Rynku Bilansującym

40 Cena rozliczeniowa energii niezbilansowania JGBI
Rozliczenie energii bilansującej nieplanowanej ∆ESRjh dostarczonej przez j-tą JGBI na Rynek Bilansujący w godzinie h odbywać się będzie według ceny rozliczeniowej CROZh, obowiązującej w godzinie h, powiększonej o składnik ∆K- Rozliczenie energii bilansującej nieplanowanej ∆ESRjh odebranej przez j-tą JGBI z Rynku Bilansującego w godzinie h odbywać się będzie według ceny rozliczeniowej CROSh, obowiązującej w godzinie h, pomniejszonej o składnik ∆K+

41 Rozliczenie wartościowe niezbilansowania JGBI
Należność NSRjh dla j-tej JGBI, za energię bilansującą nieplanowaną dostarczoną na RB w godzinie h, będzie równa iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROZh powiększonej o składnik K- oraz ilości energii ESRjh Należność NSRjh dla j-tej JGBI, za energię bilansującą nieplanowaną odebraną z RB w godzinie h, będzie równa iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedaży CROSh pomniejszonej o składnik K+ oraz ilości energii ESRjh

42 Korygowanie rozliczeń
Korekty rozliczeń będą realizowane dla poszczególnych dekad określonych miesięcy, zawierających się w okresie korygowanym Długość okresu korygowanego będzie obejmować 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym jest wykonywana korekta Korekta rozliczeń wykonywana w miesiącu m będzie dotyczyć poszczególnych dekad miesięcy m-2, m-4 oraz m-12

43 Inne zmiany IRiESP Doprecyzowanie zapisów pkt dotyczących obszaru działania rynku bilansującego w kontekście procesu bilansowania handlowego Doprecyzowanie definicji JGGZ (jednostka rezerwowa) Doprecyzowanie zapisów pkt dotyczących realizacji przez URBPO bilansowania handlowego poprzez JGO Rozszerzenie braku konieczności dokonywania zgłoszeń USE na JGBI OSD Doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Operatora Pomiarów – przekazywanie danych pomiarowych z Fizycznych Punktów Pomiarowych do OSP Wznowienie przyjmowania zgłoszeń GWM oraz USE albo świadczenia usług przesyłowych określonych w Umowie przesyłowej, wstrzymanych na skutek niewystarczającego Zabezpieczenia ZRB, następuje od następnej doby po uzupełnieniu przez URB Zabezpieczenia ZRB, z wyłączeniem bilansowania handlowego URD na RB Zmiany o charakterze redakcyjnym i edycyjnym

44 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google