Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław, październik 2011 Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

3 Nabór 45/K/9.1/2011: Lubin, Głogów, Bolesławiec i Świdnica Nabór 46/K/9.1/2011: Oleśnica, Dzierżoniów, Zgorzelec, Bielawa, Oława, Kłodzko, Nowa Ruda, Jawor, Świebodzice, Lubań, Kamienna Góra i Polkowice Nabór 47/K/9.1/2011: Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Nabór 48/K/9.1/2011: Bogatynia, Strzegom, Boguszów-Gorce, Złotoryja, Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Chojnów, Brzeg Dolny, Góra, Strzelin, Wołów, Trzebnica, Kowary, Milicz, Syców, Bystrzyca Kłodzka i Kudowa-Zdrój Nabór 49/K/9.1/2011: Wrocław Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

4 Tryb przeprowadzania naborów nr 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011 konkursowy – formuła zamknięta, tj. (o określonym początkowym i końcowym terminie składania wniosków o dofinansowanie). IZ RPO WD/IP RPO WD określa daty składania wniosków oraz techniczne wymogi dotyczące np. sposobu doręczenia i złożenia wniosku. Ocenie podlegają wnioski złożone w określonym w zaproszeniu terminie w Punkcie Przyjęć Wniosków w UMWD. Wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej, następnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonuje wyboru projektów na podstawie strategicznych kryteriów wyboru zatwierdzonych przez KM RPO WD Kategorie interwencji: 78 - Infrastruktura mieszkaniowa 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

5 Typy beneficjentów w ramach naborów nr 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011 Beneficjenci wymienieni w Priorytetach Nr: 2 Społeczeństwo informacyjne, 3 Transport, 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, 5 Energetyka, 6 Turystyka i Kultura, 7 Edukacja w zakresie projektów wskazanych w tych priorytetach; Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

6 Typy beneficjentów w ramach naborów nr 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011 c.d. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty działające w zakresie pomocy społecznej; organizacje pozarządowe; samorządy gospodarcze i zawodowe oraz związki zawodowe; administracja rządowa; Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

7 Przykładowe rodzaje projektów w ramach naborów nr : 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/ Zakres typów projektów jak w następujących priorytetach RPO: a.Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne – z wyłączeniem projektów dotyczących jednostek służby zdrowia, b.Priorytet 3 Transport - z wyłączeniem projektów dotyczących taboru miejskiego i kolejowego, c.Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, d.Priorytet 5 Energetyka e.Priorytet 6 Turystyka i kultura f.Priorytet 7 Edukacja Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

8 Przykładowe rodzaje projektów w ramach naborów nr : 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/ Realizacja innych przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru wsparcia, w szczególności: a.budowa, remont i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej (np. zieleń miejska, place zabaw); b.wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucje i organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

9 Przykładowe rodzaje projektów w ramach naborów nr : 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/ Inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa (zgodnie z art. 47 Rozporządzenia WE nr 1828/2006) dotyczące: a.renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacji technicznej budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej; b.przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

10 Nabór nr 45/K/9.1/2011 Lubin, Głogów, Bolesławiec i Świdnica Alokacja: Euro tj ,25 zł Czas trwania naboru: od r. do r., godz Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

11 Nabór nr 46/K/9.1/2011 Oleśnica, Dzierżoniów, Zgorzelec, Bielawa, Oława, Kłodzko, Nowa Ruda, Jawor, Świebodzice, Lubań, Kamienna Góra i Polkowice Alokacja: Euro tj ,02 zł Czas trwania naboru: od r. do r., godz Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

12 Nabór nr 47/K/9.1/2011 Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica Alokacja: Euro tj ,20 zł Czas trwania naboru: od r. do r., godz Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

13 Nabór nr 48/K/9.1/2011 Bogatynia, Strzegom, Boguszów-Gorce, Złotoryja, Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Chojnów, Brzeg Dolny, Góra, Strzelin, Wołów, Trzebnica, Kowary, Milicz, Syców, Bystrzyca Kłodzka i Kudowa-Zdrój. Alokacja: Euro tj ,99 zł Czas trwania naboru: od r. do r., godz Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

14 Nabór nr 49/K/9.1/2011 Wrocław Alokacja: Euro tj ,83 zł Czas trwania naboru: od r. do r., godz Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

15 Okres realizacji projektów: zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ze zm. do wydatków kwalifikowalnych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia r. w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą; zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie, czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu F wniosku o dofinansowanie - Data zakończenia finansowego realizacji projektu. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

16 Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

17 Wskaźniki realizacji projektu: WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnikaJednostka Powierzchnia użytkowa budynków adaptowana na potrzeby mieszkaniowe m2m2 Powierzchnia budynku/pomieszczeń poddana renowacji m2m2 w tym powierzchnia poddana renowacji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych m2m2 Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej m2m2 Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji szt. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

18 Wskaźniki realizacji projektu: WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnikaJednostka Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu szt. Liczba osób zamieszkujących budynek po adaptacji na cele mieszkaniowe os. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

19 Wskaźniki realizacji projektu: WSKAŹNIKI REZULTATU Opisując bezpośrednie efekty następujące po realizacji projektu, należy użyć obligatoryjnego wskaźnika rezultatu [330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy, w tym: - kobiet, wyrażanego w jednostce [etat], stanowiącego horyzontalny wskaźnik dostarczający informacji o miejscach pracy (brutto) tworzonych bezpośrednio dzięki pomocy współfinansowanej ze środków wspólnotowych. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc należy podać wartość 0. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

20 Wydatki niekwalifikowalne: Wydatki na projekty zawierające przedsięwzięcia nieuwzględnione w Lokalnym Planie Rewitalizacji (LPR) lub poza obszarem wsparcia LPR Wydatki bieżące Wydatki na renowacje budynków mieszkalnych nie ujęte w art. Rozporządzenia nr 1828/2006 Wydatki na renowację części usługowej, produkcyjnej, itp. związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych Wydatki na renowację części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w budynkach mieszkalnych Wydatki na remont, przebudowę, adaptację, modernizację budynków administracji publicznej lub ich części, wykorzystywanych w celach wyłącznie administracyjnych Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

21 Wydatki niekwalifikowalne: Wydatki na uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych Wydatki na podłączenie do sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych, czyli koszt przyłącza Wydatki na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydatki niekwalifikowalne wymienione w Priorytetach: - 2 Społeczeństwo informacyjne - 3 Transport - 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne; - 5 Energetyka; - 6 Turystyka i Kultura; - 7Edukacja w zakresie projektów wskazanych w tych Priorytetach RPO WD. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

22 Dokumentacja aplikacyjna: Wniosek o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych (w tym inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa) należy wypełnić w aplikacji komputerowej dostępnej na stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków/Generator wniosków zgodnie z aktualną instrukcją wypełniania wniosku. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

23 Dokumentacja aplikacyjna Opracowując dokumentację aplikacyjną należy zwrócić szczególna uwagę na: Metodologię opracowania Studium wykonalności – analizę ekonomiczno – finansową na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dostępną na stronie internetowej w zakładce Dokumenty i Wytyczne. Zasady udzielania pomocy publicznej określone we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych dostępnym na stronie Dopuszcza się także realizację inwestycji na zasadach pomocy de minimis.www.mrr.gov.pl Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

24 UWAGA ! Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały ujęte w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , które regulują m.in. kwestię maksymalnej kwoty dofinansowania na dany projekt oraz partnerstwa. Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

25 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wybrzeże Słowackiego Wrocław Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO - pok. 403 tel. (71) lub (71) Dziękuję za uwagę! Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów RPO Nr 9 Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

26 26


Pobierz ppt "1. Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google