Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Gmina Lubomierz

2 Gmina Lubomierz to gmina miejsko-wiejska położona malowniczo na Pogórzu Izerskim. W skład gminy wchodzi miasto Lubomierz oraz 13 sołectw: 6. Oleszna Podgórska 7. Pasiecznik + Zalesie 8. Pławna Dolna 9. Pławna Górna 10. Pokrzywnik 11. Popielówek 12. Radoniów 13. Wojciechów 1.Chmieleń 2.Golejów 3.Janice 4.Maciejowiec 5.Milęcice

3 Obszar Gminy Lubomierz zajmuje powierzchnię 13.030 ha z czego przypada: Na Lubomierz - 810 ha Na Sołectwa- 12.220 ha

4 Ogółem liczba mieszkańców w Gminie Lubomierz: 6 162 os. *Liczba mieszkańców w Gminie Lubomierz na dzień 31.12.2009 r.

5 Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie Lubomierz zarejestrowanych jest: * 467 bezrobotnych * w tym: * 245 kobiet * 222 mężczyzn Bezrobotni z prawem do zasiłku 93 osoby. Wg stanu na dzień 1 lipca 2010 r. zarejestrowanych jest 301 podmiotów gospodarczych. * stan na dzień 31.05.2010 Z 467 bezrobotnych na miasto Lubomierz przypada 164 osoby zaś na sołectwa 303 osoby.

6 W 2009 roku z pomocy MGOPS w Lubomierzu skorzystało 235 rodzin, co stanowi 9,82 % całej populacji Gminy Lubomierz. * 235 rodzin w tym: Lubomierz: 130 rodzin Sołectwa: 105 rodzin * Sprawozdanie z działalności MGOPS w Lubomierzu w roku 2009 z dn. 05.05.2010 Główne przyczyny przyznania pomocy społecznej: -ubóstwo -bezrobocie -niepełnosprawność -alkoholizm -potrzeba ochrony macierzyństwa -długotrwała lub ciężka choroba -bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 606 - liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną Kwota wypłaconych świadczeń - zasiłek stały: 253 061,- - zasiłek okresowy: 292 430,- - zasiłek celowy: 60 000,-

7 Drogi gminne: * Drogi publiczne: 61,1 km - Lubomierz: 24 km - Sołectwa: 37,1 km Drogi powiatowe: 39,3 km Drogi wojewódzkie: 15,47 km (droga nr 297- Pasiecznik- Wojciechów- Golejów) Drogi krajowe: 12,8 km (droga nr 30- Pasiecznik- Radoniów- Chmieleń)

8 W 1994 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Lubomierzu. W 1995 roku odbyła się modernizacja stacji uzdatniania wody. Budowa oraz modernizacja była współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Do oczyszczalni dostarczane są nieczystości płynne z miasta a także dowożone są z terenu gminy. * Oczyszczalnia ścieków w Lubomierzu

9 Spółka powstała po podpisaniu umowy o przystąpieniu do realizacji wspólnej inwestycji czterech gmin: Lubomierza, Gryfowa Śląskiego, Starej Kamienicy, Wlenia Nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu sfinansowany został: ze środków Phare CBC Polska- Niemcy 2003, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z budżetu w/w gmin Wartość inwestycji to ponad 15 mln zł. ZUOK IZERY zatrudnia obecnie 27 osób. * Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY

10 SIEĆ KANALIZACYJNA: Kanalizacja obejmuje: - Większą część miasta Lubomierz - Janice Obecnie trwa budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej przy ul. Ptasiej w Lubomierzu. SIEĆ WODOCIĄGOWA: Wodociągi: - Lubomierz - Janice - Radoniów TELEFONIA STACJONARNA: operator telekomunikacyjny TP SA pokrył całą gminę w sieć stacjonarną w postaci kabli podziemnych TELEFONIA KOMÓRKOWA: Na terenie gminy znajdują się 3 wieże przekaźnikowe: - na wieży kościoła w Lubomierzu - w Janicach - w Golejowie

11 ELEKTRYFIKACJA: ok. 80 % sieci elektroenergetycznej wymaga modernizacji OŚWIETLENIE DROGOWE: Kompleksowe: - Lubomierz -Chmieleń -Pasiecznik -Maciejowiec -częściowo Golejów Punktowe: -Oleszna Podg. -Pławna Dolna - Wojciechów -Popielówek -częściowo Pławna Górna

12 Na terenie miasta Lubomierz znajdują się tereny inwestycyjne, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego następujących terenów jest na cele produkcji z usługami oraz produkcji rolniczej. Tereny te są zaopatrzone w niezbędne media. Powierzchnia terenu w przypadku terenu produkcji z usługami oraz terenu produkcji rolniczej wynosi 19,5757 ha, natomiast tereny użytków rolnych 60,3791 ha. Tereny inwestycyjne -zachodnia cześć miasta Są to tereny po byłym Kombinacie Rolno- Przemysłowym i przylegające do niego.

13 25 listopada 2009 roku Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubomierzu. Świadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowany Ośrodek, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, będą nieprzerwanie realizowane przez nowo utworzony przez Magdalenę Dąbrowską i Dariusza Dąbrowskiego podmiot gospodarczy działający jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscu dotychczasowego ośrodka.* Gminny Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED * Fragment Uchwały nr LII/269/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dn. 25.11.2009r.

14 W Gminie Lubomierz działają 2 Punkty Lekarskie podlegające pod NZOZ LUBOMED. Punkt Lekarski w Pasieczniku Obydwa punkty na przełomie 2009 i 2010 roku w trosce o najlepszą jakość usług medycznych świadczonych dla mieszkańców gminy przeszły gruntowną modernizację oraz zostały wyposażone w wysokiej jakości aparaty EKG. Modernizacja Punktów Lekarskich jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Punkt Lekarski w Pławnej

15 Obszar Gminy Lubomierz wzbogaca infrastrukturalnie trwająca inwestycja w Popielówku. Spółka JollyMed powstała w 1999 roku w Warszawie jako firma specjalizująca się w usługach medycznych i farmaceutycznych. Klinika JollyMed w Warszawie specjalizuje się w zabiegach w chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i laryngologii. Spółka JollyMed utworzyła Zakład Opiekuńczo Leczniczy na terenie byłych koszar w Popielówku. Obiekt w Popielówku będzie specjalizował się w rehabilitacji neurologicznej, fizykoterapii, masażach leczniczych, kinezyterapii

16 Sercem Gminy jest miasto Lubomierz, w którym mieści się Urząd Gminy i Miasta. W Urzędzie zatrudnionych jest 25 pracowników. Jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i Miasta są: 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Pan Bogdan Łużny Siedziba: Plac Wolności 1 2. Ośrodek Kultury i Sportu Dyrektor: Pan Mirosław Laskowski Siedziba: Plac Wolności 42 3. Gminna Biblioteka Publiczna Dyrektor: Pani Danuta Adamowicz Siedziba: Plac Wolności 42 4. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dyrektor: Pan Jerzy Hulacki Siedziba: ul. Stogryna 1 5. Szkoła Podstawowa w Lubomierzu Dyrektor: Pan Marek Kozak Siedziba: ul. Kościuszki 6. Szkoła Podstawowa w Pławnej Dyrektor: Pani Teresa Śliwińska Siedziba: Pławna Godziny urzędowania UGiM: pon. 8 00 – 16 00 wt. – pt. 7 30 - 15 30 7. Zespół Szkół w Lubomierzu Dyrektor: Pani Joanna Paśko- Sikora Siedziba: ul. Chopina 9 8.Przedszkole Miejskie Dyrektor: Pani Barbara Bratek Siedziba: ul. Stogryna

17 W lipcu 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz rozpoczął działalność Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę lub informację obywatelską. Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in. sprawy związane z: Zatrudnieniem i bezrobociem Świadczeniami socjalnymi Ubezpieczeniami społecznymi Sprawami mieszkaniowymi Kontaktami z urzędami i sądami Sprawami konsumenckimi Stosunkami międzyludzkimi Prawem pracy Prawem własności Punkt powadzi Pani Justyna August Urząd Gminy i Miasta Lubomierz pok. nr 8, w pierwsze trzy wtorki i czwartki każdego miesiąca, w godz. od 15:00 do 16:00 §

18 Na terenie Gminy Lubomierz działają następujące placówki oświatowe: PRZEDSZKOLA: w Lubomierzu: 100 uczniów w Pasieczniku: 11 uczniów w Pławnej: 13 uczniów w Wojciechowie: 21 uczniów SZKOŁY PODSTAWOWE: w Lubomierzu: 253 uczniów w Pławnej: 72 uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ: Gimnazjum: 200 uczniów Szkoły ponadgimnazjalne: 228 uczniów * Dane na 01.04.2010 898 uczniów* 145 325 428

19 27 kwietnia 2009 roku na Komendanta Straży Miejskiej wybrany został Pan Andrzej Bojko. 29 kwietnia 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. 1. Z dniem 1 czerwca 2009 r. tworzy się Straż Miejską w Lubomierzu do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Lubomierz. 2. Straż Miejska w Lubomierzu stanowi wyodrębniony pion organizacyjny w strukturze Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz podległy bezpośrednio burmistrzowi. * Obecnie trwa nabór na Stanowisko Strażnika Miejskiego w Lubomierzu. * fragment z uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dn. 29.04.2009 r. W 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz wystąpił do Rady Gminy z propozycją powołania Straży Miejskiej. 3 kwietnia 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłosił nabór na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Lubomierzu.

20 Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP w tym: 7 jednostek typu S samochodowych 3 jednostki typu M Ponadto działają też 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy OSP Lubomierz przy OSP Oleszna Podgórska Średnio w każdej z drużyn działa 25 członków co w skali gminy daje ok. 250 druhów OSP! Posiadane auta strażackie: OSP LUBOMIERZ- Star 244, Renault 790, tarpan Honker OSP MILĘCICE- Megirus OSP PASIECZNIK- Steyer OSP GOLEJÓW- Żuk OSP WOJCIECHÓW- Żuk OSP OLESZNA PODGÓRSKA- Żuk OSP JANICE OSP POKRZYWNIK przyczepki pożarnicze OSP POPIELÓWEK Jednostki OSP na terenie gminy działają i rozwijają się bardzo prężnie. Jest to zasługa zarządu, aprobaty ze strony władz gminnych oraz przede wszystkim zaangażowania lokalnej młodzieży. Jednostki chętnie uczestniczą w corocznych zawodach wykazując się ambicją i zdrową rywalizacją. Są pomocni przy organizowaniu wszelkich imprez na terenie gminy.

21 To właśnie walory przyrodnicze, krajobrazowe, filmowa przeszłość Lubomierza, zabytkowe obiekty oraz coraz to nowe tworzone atrakcje przyciągają turystów do gminy a także tworzą możliwości dla rozwoju turystyki. Gminę Lubomierz odwiedza coraz więcej turystów, szczególnie w okresie letnim. Są to zarówno grupy zorganizowane jak i turyści indywidualni. Niewątpliwie mocną stroną Gminy Lubomierz jest położenie geograficzne pośród malowniczych wzgórz, łąk i pól w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Dzięki atrakcyjności naszego regionu w Gminie Lubomierz od dawna priorytetem jest turystyka.

22 Lubomierz- miasto Samych Swoich W Lubomierzu lokowano plenerowe zdjęcia 9 filmów: Krzyż Walecznych, Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, Daleko na zachodzie, Maratończyk, Kocham kino, Zakład i Tajemnica twierdzy szyfrów. Gmina Lubomierz oferuje bogatą ofertę bazy noclegowej, dużym powodzeniem cieszą się gospodarstwa agroturystyczne, w których można odpoczywać z dala od miejskiego zgiełku i szeroko rozwiniętej cywilizacji oraz ciągłego biegu za czymś. To właśnie stąd można podziwiać jedyne w swoim rodzaju panoramy Karkonoszy, Gór Izerskich oraz bliższych i dalszych, znanych i bezimiennych szczytów Pogórza Izerskiego.

23 W oparciu o nakręcone tu filmy od 1997 roku w Lubomierzu corocznie w połowie sierpnia organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Impreza ta przyciąga do Lubomierza tłumy turystów oraz przede wszystkim fanów i koneserów filmów komediowych. Lubomierski festiwal to impreza wyjątkowa, mająca swój urok na której zawsze panuje jedyna w swym rodzaju niepowtarzalna atmosfera.

24 1.Kościół p.w. NMP i św. Maternusa 2.Klasztor s.s Benedyktynek 3.Ratusz i kamienice 4.Kościoły parafialne w sołectwach 5.Zespół pałacowo- parkowy Pałac klasycystyczny z I poł. XIX w. Dwór renesansowy z lat 1627-32 Kaplica z XVII w. Mauzoleum z końca XIX w. oraz rozległy romantyczny park z I poł. XIX w. 6.Figury morowe z końca XVIII wieku 7.Figury kamienne: Fontanna św. Maternusa Figura św. Jana Nepomucena Kościół św. Anny Kościół św. Krzyża

25 Urzekającym symbolem dawnych związków wsi z klasztorem s.s Benedyktynek w Lubomierzu są występujące tu w niespotykanej gdzie indziej rozmaitości przydrożne krzyże, kapliczki domkowe i figury świętych.

26 1. Muzeum Kargula i Pawlaka 2. Zamek Legend Śląskich 3. Ekspozycja Dziedzictwo Kulturowe Historyczne Ziemi Lubomierskiej 4. Wystawa Habitu 5. Galeria Za Miedzą 6. Zaułek Filmowy W zakresie rekreacji turyści oraz mieszkańcy gminy mogą korzystać z kąpieliska miejskiego oraz nowoczesnego kompleksu boisk Orlik.

27 Niesłabnącą popularnością wśród atrakcji turystycznych cieszy się Muzeum Kargula i Pawlaka. W 2009 roku sprzedano aż 16 700 biletów!!! W siedzibie muzeum mieści się redakcja lokalnego miesięcznika Sami Swoi. W styczniu tego roku gazeta obchodziła swoje 18 urodziny. Nakład wynosi 300 egzemplarzy, które sprzedawane są w punktach handlowych na terenie Gminy Lubomierz w cenie 2 zł.

28 I. SZLAKI PIESZE: - szlak żółty: Las Gryfowski – Lubomierz – Wojciechów – Maciejowiec – Pokrzywnik – Stanek (350m npm) długość szlaku: 7 km - szlak niebieski: Rębiszowski Las – Chmieleń – Lubomierski Las – Lubomierz – Kołodziej (454m npm) – Pławna Średnia długość szlaku: 11km - szlak zielony: Dziki Wąwóz – Maciejowiec – Radomice (granica gminy) długość szlaku: 4km - szlak św. Jakuba poprowadzony na terenie gminy Lubomierz przez: Stanek – Pokrzywnik – Maciejowiec – Wojciechów – Lubomierz – Las Gryfowski – długość szlaku:19 km II. SZLAKI ROWEROWE: - szlak czerwony: Las Gryfowski – Oleszna Podgórska – Lubomierz – długość szlaku: 7 km - szlak żółty: Oleszna Podgórska – Nagórze (granica gminy) – długość szlaku: 3km - szlak zielony: Oleszna Podgórska – Lubomierz – Popielówek – Janice – długość szlaku: 14km - szlak międzynarodowy ER-6: Pilchowice Zapora – Pokrzywnik – Barcinek (granica gminy) – długość szlaku: 5km Przez Gminę Lubomierz przebiegają także: szlak papieski oraz Via Cervimontana

29 W ciągu ostatnich lat Gmina Lubomierz nawiązała współpracę z 3 partnerami: 1. Miastem Wittichenau 2. Gminą Mszana Dolna (Niemcy) (woj. małopolskie) 3. Miastem Tanvald (Czechy)

30 Przyjaźń jest kwiatem chwili i owocem czasu 20 lipca 2008 roku Burmistrzowie Lubomierza i Wittichenau podpisali umowę o partnerstwie i współpracy miast.

31 Tego dnia Wójt Gminy Mszana Dolna - Tadeusz Patalita i Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz - Wiesław Ziółkowski podpisali uroczyście porozumienie o współpracy i partnerstwie obu gmin. Dzień 5 lipca 2009 roku zapisał się w kronikach Gminy Lubomierz i Gminy Mszana Dolna złotymi literami.

32 19 marca 2009 roku Delegacja z Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz gościła w Mieście Tanvald (Czechy). W trakcie wizyty został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy między miastami Lubomierz i Tanvald. Współpraca zakłada wymianę lokalnych doświadczeń w sferach: kultury, sportu, edukacji, turystyce, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i rozwoju demokracji lokalnej. W partnerstwie z miastem Tanvald w 2009 roku został zrealizowany pierwszy w Gminie Lubomierz projekt promocyjny pn. Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!

33 Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu prezentacji: Pani Danucie Adamiszyn Pani Grażynie Daleckiej Pani Marioli Laskowskiej Panu Janowi Makowskiemu Panu Bogdanowi Łużnemu Panu Andrzejowi Bojko Panu Leonowi Kostrakiewiczowi Panu Mirosławowi Laskowskiemu Dziękuję

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Dziękuję za uwagę Beata Kułaga Lubomierz, 12.07.2010r.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623."

Podobne prezentacje


Reklamy Google