Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleks le ś ny w ś rodkowej Polsce, poło ż ony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomi ę dzy Radomiem i Wisł ą, na granicy powiatów kozienickiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleks le ś ny w ś rodkowej Polsce, poło ż ony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomi ę dzy Radomiem i Wisł ą, na granicy powiatów kozienickiego."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Kompleks le ś ny w ś rodkowej Polsce, poło ż ony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomi ę dzy Radomiem i Wisł ą, na granicy powiatów kozienickiego i radomskiego (województwo mazowieckie). Cz ęść pradawnej Puszczy Radomskiej. Od XVI w. nazywano j ą powszechnie, ze wzgl ę du na rol ę jak ą odgrywała wtedy poło ż ona w jej ś rodku Jedlnia – Puszcz ą Jedle ń sk ą. Nazwa Puszcza (Ostoja) Kozienicka utrwaliła si ę dopiero od połowy XIX wieku. Ma powierzchni ę około 30 000 ha. Dzisiejsze jej granice wyznaczaj ą : od północnego zachodu rzeka Radomka, od północnego wschodu dolina Wisły, a od południa droga Radom – Puławy. Na jej obrze ż ach znajduj ą si ę miasta Kozienice, Pionki i Zwole ń. obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

4 Ostoja obejmuje jeden z wi ę kszych kompleksów le ś nych w ś rodkowej Polsce-Puszcz ę Kozienick ą, poło ż on ą na granicy Małopolski i Mazowsza. Jest poło ż ona w widłach starych dolin Zago ż d ż onki i Radomki. Lasy zajmuj ą połow ę powierzchni ostoi. Liczne rezerwaty chroni ą najcenniejsze pozostało ś ci lasów naturalnych: wielogatunkowe bory mieszane z jodł ą, lasy gr ą dowe, wilgotne jedliny, ł ę gi olszowo-jesionowe, lasy d ę bowo-sosnowe z udziałem modrzewia oraz bory sosnowe z torfowiskami. We florze jest wiele rzadkich gatunków w skali kraju, typowe dla lasów naturalnych: zimoziół północny, lilia złotogłów, czosnek nied ź wiedzi. Przestrzenie poza lasami zajmuj ą grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udział ł ą k. W Puszczy stwierdzono wyst ę powanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Zał ą czniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebno ś ć 2 gatunków: derkacza i kraski mie ś ci si ę w kryteriach wyznaczania mi ę dzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej Czerwonej Ksi ę dze Zwierz ą t jako ptaki zagro ż one. Poza tym wyst ę puje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy. Wyst ę puje 170 pomników przyrody i 13 rezerwatów, z najstarszym rezerwatem "Zago ż d ż on" z 300-letmi d ę bem "Zygmuntem Augustem". Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, gronostaj, bóbr, wydra.

5 Kozienicki Park Krajobrazowy położony jest ok. 100km na południe od Warszawy, w całości w województwie mazowieckim. Puszcza Kozienicka była lasami królewskimi, w której całe wieki polowali Jagiellonowie. Powstał tu rezerwat "Źródła Królewskie", obejmuje ochroną zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym drzewostany mieszane, według legendy ze źródeł korzystał w Puszczy Kozienickiej król Władysław Jagiełło, który gasił w nim pragnienie. Od czasów królewskich nadal bije krystalicznie czysta woda nadająca się do picia co jest dzisiaj zupełną rzadkością. W puszczy znajduje się bogata oferta ścieżek rowerowych i pieszych. Jest tu piękna aleja lipowa we wsi Brzóza oraz w cenne dęby i graby w rezerwacie "Zagożdżon". Nad jeziorem Kozienickim znajduje się Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, gdzie są domki campingowe oraz miejsca noclegowe w pensjonacie. Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki. Istniejąca od 1924 stadnina koni w Kozienicach jest jedna z trzech najstarszych stadnin w Polsce. Imprezy kulturalne organizowane są w amfiteatrze w Kozienicach. Najbardziej jednak polecam spacery po malowniczych lasach.

6 Elementy fauny i flory charakterystyczne dla Puszczy Kozienickiej bóbr europejskiżółw błotny sasanka otwarta bocian biały

7 Wykonała: Zuzanna Molenda, Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Pionkach Źródła: Internet: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=445 http://kpk.przyroda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid =41 http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Kozienicka


Pobierz ppt "Kompleks le ś ny w ś rodkowej Polsce, poło ż ony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomi ę dzy Radomiem i Wisł ą, na granicy powiatów kozienickiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google