Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natura Ostoja Kozienicka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natura Ostoja Kozienicka"— Zapis prezentacji:

1 Natura 2000 - Ostoja Kozienicka

2 Kilka informacji o sieci „Natura 2000”
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków specjalne obszary ochrony siedlisk W Polsce do stycznia 2011 r. wyznaczono 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

3 Ostoja Kozienicka Kompleks leśny w środkowej Polsce, położony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomiędzy Radomiem i Wisłą, na granicy powiatów kozienickiego i radomskiego (województwo mazowieckie). Część pradawnej Puszczy Radomskiej. Od XVI w. nazywano ją powszechnie, ze względu na rolę jaką odgrywała wtedy położona w jej środku Jedlnia – Puszczą Jedleńską. Nazwa Puszcza (Ostoja) Kozienicka utrwaliła się dopiero od połowy XIX wieku. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) Ma powierzchnię około ha. Dzisiejsze jej granice wyznaczają: od północnego zachodu rzeka Radomka, od północnego wschodu dolina Wisły, a od południa droga Radom – Puławy. Na jej obrzeżach znajdują się miasta Kozienice, Pionki i Zwoleń.

4 Walory przyrodnicze Ostoja obejmuje jeden z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce-Puszczę Kozienicką, położoną na granicy Małopolski i Mazowsza. Jest położona w widłach starych dolin Zagożdżonki i Radomki. Lasy zajmują połowę powierzchni ostoi. Liczne rezerwaty chronią najcenniejsze pozostałości lasów naturalnych: wielogatunkowe bory mieszane z jodłą, lasy grądowe, wilgotne jedliny, łęgi olszowo-jesionowe, lasy dębowo-sosnowe z udziałem modrzewia oraz bory sosnowe z torfowiskami. We florze jest wiele rzadkich gatunków w skali kraju, typowe dla lasów naturalnych: zimoziół północny, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi. Przestrzenie poza lasami zajmują grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udział łąk. W Puszczy stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy. Występuje 170 pomników przyrody i 13 rezerwatów, z najstarszym rezerwatem "Zagożdżon" z 300-letmi dębem "Zygmuntem Augustem". Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, gronostaj, bóbr, wydra.

5 WALORY TURYSTYCZNE Kozienicki Park Krajobrazowy położony jest ok. 100km na południe od Warszawy, w całości w województwie mazowieckim. Puszcza Kozienicka była lasami królewskimi, w której całe wieki polowali Jagiellonowie. Powstał tu rezerwat "Źródła Królewskie", obejmuje ochroną zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym drzewostany mieszane, według legendy ze źródeł korzystał w Puszczy Kozienickiej król Władysław Jagiełło, który gasił w nim pragnienie. Od czasów królewskich nadal bije krystalicznie czysta woda nadająca się do picia co jest dzisiaj zupełną rzadkością. W puszczy znajduje się bogata oferta ścieżek rowerowych i pieszych. Jest tu piękna aleja lipowa we wsi Brzóza oraz w cenne dęby i graby w rezerwacie "Zagożdżon". Nad jeziorem Kozienickim znajduje się Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, gdzie są domki campingowe oraz miejsca noclegowe w pensjonacie. Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki. Istniejąca od 1924 stadnina koni w Kozienicach jest jedna z trzech najstarszych stadnin w Polsce. Imprezy kulturalne organizowane są w amfiteatrze w Kozienicach. Najbardziej jednak polecam spacery po malowniczych lasach.

6 Elementy fauny i flory charakterystyczne dla Puszczy Kozienickiej
bóbr europejski żółw błotny sasanka otwarta bocian biały

7 Źródła: Internet: Wykonała: Zuzanna Molenda, Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Pionkach


Pobierz ppt "Natura Ostoja Kozienicka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google