Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

luty 2013 luty 2013 Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "luty 2013 luty 2013 Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa."— Zapis prezentacji:

1

2 luty 2013 luty 2013

3 Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa art. 18 4 § 1 i 2 Kodeksu pracy Państwowa Inspekcja Pracy. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy; w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna..

4 Nadzór i kontrola nad warunkami pracy kontrola społeczna. art. 18 5 § 1 Kodeksu pracy art. 23 ust. 1, art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Społeczną kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy; w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje społeczna inspekcja pracy. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5 KARTA NAUCZYCIELA A KODEKS PRACY _______________________________________ KARTA NAUCZYCIELA A KODEKS PRACY _______________________________________ W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust.2). W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust.2). Celem Karty Nauczyciela jest wprowadzenie w odniesieniu do nauczycieli w niezbędnym zakresie unormowań odbiegających od ogólnych zasad prawa pracy. Natomiast w pozostałym zakresie te ogólne zasady powinny być stosowane także wobec nauczycieli.

6 Art. 281. k. p. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1)zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, 2)nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 3)wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 4)stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

7 5)narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6)nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, 7)pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem - podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł - podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł

8 Art. 282. § 1.k.p. Kto, wbrew obowiązkowi: Art. 282. § 1.k.p. Kto, wbrew obowiązkowi: 1)nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 1)nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2)nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3)nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy

9 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 62 poz. 286 ze zm) art. 22(1) k.p. zamknięty katalog danych osobowych

10 DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY – przepisy ogólne _________________________________ DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY – przepisy ogólne _________________________________ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek: prowadzenia karty ewidencji czasu pracy w zakresie obowiązującym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych,, oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy… prowadzenia karty ewidencji czasu pracy w zakresie obowiązującym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych,, oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy…

11 Ustawa z 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) (uzyskiwanie i przetwarzanie danych: data urodzenia, nr konta bankowego, załączanie zdjęcia do kwestionariusza – może być uznane za nielegalne) art.32 ust5. osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt.1-5 nie częściej niż raz na 6 miesięcy

12 Art. 8a KN … art. 8a. KN W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego... nauczycielszkołynauczycielszkoły ustawa z 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50, poz. 580 ze zm.),

13 Art. 8a KN cd. Ważność zaświadczenia nie ma określonego terminu. Staje się ono nieaktualne w momencie zmiany istniejących faktów lub stanu prawnego. Ważność zaświadczenia nie ma określonego terminu. Staje się ono nieaktualne w momencie zmiany istniejących faktów lub stanu prawnego. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 1983 r. (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 1983 r. I SA 268/83, Lex nr 9736). I SA 268/83I SA 268/83

14 Art. 36a. Ustawy o Systemie Oświaty Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

15 rola j. s. t. Z przepisu ustawy o systemie oświaty wynika, że organ prowadzący szkołę; Z przepisu ustawy o systemie oświaty wynika, że organ prowadzący szkołę; - może ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. - sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Ustawa o systemie oświaty nie zawiera przesłanek, które uzasadniałyby stwierdzenie, iż zarząd gminy jest również "kierownikiem" dyrektora szkoły jako jej pracownika. Ustawa o systemie oświaty nie zawiera przesłanek, które uzasadniałyby stwierdzenie, iż zarząd gminy jest również "kierownikiem" dyrektora szkoły jako jej pracownika. 2003.01.10wyrokSN I PK 74/02OSNP 2004/13/221 2003.01.10wyrokSN I PK 74/02OSNP 2004/13/221

16 Zatrudnienie Dyrektora cd. Stosunek pracy powinien nawiązać odchodzący dyrektor (art.18 KN), Stosunek pracy powinien nawiązać odchodzący dyrektor (art.18 KN), W tracie pełnienia funkcji - Dyrektorowi pozostaje możliwość wystąpienia do Sądu w trybie art. 189 kpc z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pozwanym będzie szkoła. W tracie pełnienia funkcji - Dyrektorowi pozostaje możliwość wystąpienia do Sądu w trybie art. 189 kpc z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pozwanym będzie szkoła. Nawiązanie stosunku pracy: mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony lub umowy o pracę na czas określony w przypadku art.10ust. 7 KN wyrok z19 maja 2011 r. I PK 267/10 OSNP 2013-14/168. Nawiązanie stosunku pracy: mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony lub umowy o pracę na czas określony w przypadku art.10ust. 7 KN wyrok z19 maja 2011 r. I PK 267/10 OSNP 2013-14/168. Odmienny podgląd znajdziemy Monitor Prawa Pracy nr 7/2012

17 Zatrudnienie Dyrektora przypadek 1 NAUCZYCIEL powierzenie stanowiska nie oznacza nawiązania stosunku pracy. powierzenie stanowiska nie oznacza nawiązania stosunku pracy. Przepis art. 5b UoSO zatrudnienie Dyrektora następuje na podstawie przepisów KN (umowa o pracę, mianowanie) orzeczenie SN wyrok z 6 grudnia 2005 (IIIPK 96/05, OSNP 2006/21-22/318) przypadek 2 pracownik NIEBĘDACY NAUCZYCIELEM osobę która nie jest nauczycielem) drodze powołania (art.68k.p.). art. 36ust.2 UoSO - gmina, miasto, może zatrudnić dyrektora (osobę która nie jest nauczycielem) w drodze powołania (art.68k.p.). Na podstawie art. 5d UoSO Na podstawie art. 5d UoSO ma on statut pracownika samorządowego.

18 Pojęcie pracodawcy, pracownika Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę Art. 2. Kp. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę Art. 2. Kp. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Art. 3. Kp. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Art. 3. Kp. wyrok SN z 21 grudnia 1992 r. zakładem pracy (obecnie pracodawcą) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy jest URZĄD a nie burmistrz czy wójt będącym kierownikiem urzędu (I PRN 52/92, PiZS 1993, nr 5 s.96) – nie zmienia tego przepis art.7 ust.1pk.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 223 poz. 1458)

19 UstawaUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) określa, kto może działać jako wolontariusz. Ustawa Wolontariusz może wykonywać jedynie świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w rozdziale I ustawy zatytułowanej Wolontariat. Wolontariusz może wykonywać jedynie świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w rozdziale I ustawy zatytułowanej Wolontariat. Wolontariusze nie świadczą pracy w sensie zdefiniowanym przez Kodeks pracy, Kartę Nauczyciela. Wolontariusze nie świadczą pracy w sensie zdefiniowanym przez Kodeks pracy, Kartę Nauczyciela. Czynności wykonywane przez wolontariusza na rzecz konkretnego podmiotu nie mogą być tożsame z zakresem obowiązków, które wolontariusz realizuje na jego rzecz w ramach pracowniczego stosunku pracy. Czynności wykonywane przez wolontariusza na rzecz konkretnego podmiotu nie mogą być tożsame z zakresem obowiązków, które wolontariusz realizuje na jego rzecz w ramach pracowniczego stosunku pracy.

20 Umowa cywilnoprawna Szkoła niepubliczna może zatrudniać jednych nauczycieli na podstawie stosunku pracy, a innych na umowach cywilnoprawnych. Szkoła niepubliczna może zatrudniać jednych nauczycieli na podstawie stosunku pracy, a innych na umowach cywilnoprawnych. Jeśli umowa wykazuje cechy zarówno pracowniczej jaki cywilnej decydujące znaczenie ma wola stron. wyrok SN z 18 lipca 2012 r., I UK 90/12 SN rozprawił się z forsowanym przez ZUS nieprawdziwym zakazem zatrudniania nauczycieli przez szkolę społeczną na umowach cywilnych.

21 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na podstawie: - umowy o pracę, lub - umowy o pracę, lub - mianowania (art. 10 ust. 1). - mianowania (art. 10 ust. 1). Nie są dopuszczalne inne formy nawiązania stosunku pracy, w szczególności cywilnoprawne formy wykonywania pracy w szkole.

22 Pisemna informacja dla pracownika art. 29 § 3 k.p. Przepis nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: 1)obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2)częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 3)wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 4)obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 5)układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

23 Treść umowy o pracę strony umowy strony umowy rodzaj umowy rodzaj umowy data jej zawarcia data jej zawarcia warunki pracy i płacy warunki pracy i płacy

24 Warunki pracy i płacy rodzaj pracy rodzaj pracy miejsce wykonywania pracy miejsce wykonywania pracy termin rozpoczęcia pracy termin rozpoczęcia pracy wynagrodzenie wynagrodzenie wymiar czasu pracy wymiar czasu pracy

25 Treść aktu mianowania, umowy o pracę art. 14. KN Treść aktu mianowania, umowy o pracę art. 14. KN Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić: 1) stanowisko i miejsce pracy; 2) termin rozpoczęcia pracy; 3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel

26 Nauczyciel stażystaKontraktowy Mianowany, dyplomowany Umowa czas określony art.10 ust2 Czas nieokreślony art.10 ust.4 KN Mianowanie art.10 ust.5KN zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji art. 10 ust. 7 KN Czas określony zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji art. 10 ust. 7 KN Czas określony (brak pełnego etatu) art. 10 ust 6 Czas nieokreślony Stosunek pracy

27 Umowa na czas określony na podstawie KN a przepis art. 25 par.1 K.p. Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z 15 stycznia 2011 r. GPP- 118 - 23 – 5 – 1/11 W ocenie Departamentu brak jest podstaw prawnych do stosowania do nauczycieli przepisów art. 177 par.3(1) K.p. W konsekwencji oznacza to więc, iż umowa o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela w szkole, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

28 Umowa na czas określony a umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Okresy zastępowania nieobecnych nauczycieli, pozwalające na zawarcie umowy na czas określony (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1997 r., I PKN 22/97, OSNP 1997, nr 21, poz. 418). Okresy zastępowania nieobecnych nauczycieli, pozwalające na zawarcie umowy na czas określony nie muszą zgadzać się z okresami zawartych z nauczycielami umów terminowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1997 r., I PKN 22/97, OSNP 1997, nr 21, poz. 418).I PKN 22/97I PKN 22/97

29 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Art. 10 ust. 7 przewiduje możliwość nawiązania stosunku pracy na czas określony z każdym nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego,

30 Art. 10 ust. 7 KN Przepisy Karty Nauczyciela nie definiują Przepisy Karty Nauczyciela nie definiują pojęcia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Oznacza to, że w każdym przypadku dyrektor szkoły ustala, czy z organizacji nauczania wynika konieczność zatrudnienia nauczyciela na czas określony. Prawidłowość tych ustaleń podlega kontroli sądu pracy

31 Umowa na czas określony a mianowanie Jeżeli dyrektor szkoły miał możliwość zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, a mimo tego zawarł z nim umowę na czas określony to nauczyciel może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o ustalenie, że nawiązany stosunek pracy jest stosunkiem pracy z mianowania (wyrok SN z 9 lutego 2000 r. I PKN 517/99). Jeżeli dyrektor szkoły miał możliwość zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, a mimo tego zawarł z nim umowę na czas określony to nauczyciel może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o ustalenie, że nawiązany stosunek pracy jest stosunkiem pracy z mianowania (wyrok SN z 9 lutego 2000 r. I PKN 517/99).

32 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. (art. 10 ust. 5a i 5b)

33 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Jeżeli w szkole nie istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony to stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć (art. 10 ust. 6). Jeżeli w szkole nie istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony to stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć (art. 10 ust. 6).

34 Przeniesienie art. 18 KN Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. 2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem: 1)zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem; 2) (uchylony). 3) 3. (uchylony).

35 Przeniesienie art.18 KN cd. 4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5. 4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły. 5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

36 Przeniesienie art. 19 KN 1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. 2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycielowi przysługuje: 1)czterodniowy tydzień pracy; 2)dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego; 3)zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

37 art. 22. 1. KN art. 22. 1. KN Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

38 art. 22.2 KN Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20

39 Jeżeli nauczyciel mianowany lub dyplomowany przechodzi do pracy: na stanowisko kuratora oświaty, w urzędach administracji rządowej, do kuratorium oświaty, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru, w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno- konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych, stosunek pracy nauczycielski z zasady nie ulega rozwiązaniu. Na czas pełnienia funkcji lub zajmowania danego stanowiska udzielony zostaje mu urlop bezpłatny w szkole, w której jest stale zatrudniony. Z urzędem, kuratorium lub innym organem administracyjnym zostaje nawiązany nowy stosunek pracy.

40 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela w sposób całościowy i wyczerpujący. Może nastąpić tylko z przyczyn określonych w art. 20, art. 23, art. 70 ust. 2.

41 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Stosowanie art. 20 Karty Nauczyciela Stosowanie art. 20 Karty Nauczyciela Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 dyrektor szkoły w razie likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy. Likwidacja szkoły wiąże się z rozwiązaniem stosunku pracy z wszystkimi zatrudnionymi w szkole nauczycielami. Nie stosuje się w tym przypadku przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

42 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ W razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2). W razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2).

43 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn o których mowa, w myśl art. 20 ust. 3, następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oznacza to, iż wypowiedzenie stosunku pracy powinno być dokonane w miesiącu maju. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn o których mowa, w myśl art. 20 ust. 3, następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oznacza to, iż wypowiedzenie stosunku pracy powinno być dokonane w miesiącu maju. Warunek ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, w których przewidziano ferie szkolne (art. 20 ust. 4). Warunek ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, w których przewidziano ferie szkolne (art. 20 ust. 4).

44 art. 20 ust. 3 i 4 KN 3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego. 4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

45 Art. 20 ust. 5 KN dot. skrócenie okresu wypowiedzenia 5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

46 Zgodnie z treścią art. 20 ust. 5 KN okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca art. 20 ust. 5art. 20 ust. 5 Wypowiedzenie musi odpowiadać wszystkim wymogom, o których mowa w art. 20 ust. 3 KN - musi być więc złożone za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (czyli do końca maja) ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Wypowiedzenie musi odpowiadać wszystkim wymogom, o których mowa w art. 20 ust. 3 KN - musi być więc złożone za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (czyli do końca maja) ze skutkiem na koniec roku szkolnego.art. 20 ust. 3art. 20 ust. 3 Stosownie bowiem do przywołanego przepisu skróceniu ulega 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a nie termin wręczenia nauczycielowi wypowiedzenia, który następuje przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia Stosownie bowiem do przywołanego przepisu skróceniu ulega 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a nie termin wręczenia nauczycielowi wypowiedzenia, który następuje przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

47 Art. 20 ust. 5c. KN Art. 20 ust. 5c. KN Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

48 ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI _______________________________________ Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy zawartej na czas nie określony następuje z przyczyn określonych w art. 20 i art. 27.

49 Art. 27. 1. KN Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Art. 27. 1. KN Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

50 Art. 26. 1. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie: 1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego; 1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego; 2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie; 3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

51 Art. 26. 4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności; Art. 26. 4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności; 5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9. 5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.art. 10art. 10art. 10art. 10 2. Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. 2. Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.szkoły szkołęszkoły szkołę

52 Bezpodstawne odsunięcie od pracy wyrok SN z 28 października 1998 r. I PKN 351/98 wyrok SN z 28 października 1998 r. I PKN 351/98 Pracownik ma obowiązek świadczyć pracę a pracodawca zatrudnić go za wynagrodzeniem

53 Ochrona pracowników przez wypowiedzeniem Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie: urlopu pracownika urlopu pracownika innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 k.p.) innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 k.p.) radni ( pracodawca występuje z wnioskiem do właściwej Rady – Rada zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni art. 89 ustawy o samorządzie gminnym wyrok SN z 2 lipca 2008 r. I PK 25/09) radni ( pracodawca występuje z wnioskiem do właściwej Rady – Rada zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni art. 89 ustawy o samorządzie gminnym wyrok SN z 2 lipca 2008 r. I PK 25/09)

54 Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę: Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę: w okresie ciąży, w okresie ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, w okresie korzystania z obniżenia czasu pracy na podstawie art. 186(7)kp. w okresie korzystania z obniżenia czasu pracy na podstawie art. 186(7)kp. (może wypowiedzieć warunki (wyr.SN 12 maja 2011,IIPK6/11 OSNP z 2012 nr13-14, poz 165) pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego art. 39 kp

55 Odpowiedzialność pracownika- porządkowa – Kodeks pracy: Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1)karę upomnienia, 2)karę nagany.

56 Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. § 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. UWAGA: nie ustalono formy tego wysłuchania czy ma to być w formie ustnej czy pisemnej. Wysłuchania może dokonać osoba lub osoby wskazane przez pracodawcę. UWAGA: nie ustalono formy tego wysłuchania czy ma to być w formie ustnej czy pisemnej. Wysłuchania może dokonać osoba lub osoby wskazane przez pracodawcę.

57 Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej: upomnienia lub nagany:.................................................................., dnia............. r. (oznaczenie pracodawcy) Pan/Pani................................................................................... stanowisko służbowe Informacja pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej (bez kary pieniężnej) Informuję, iż po wysłuchaniu w dniu............. Pana/Pani wyjaśnień wymierzam Panu/Pani karę porządkową (upomnienia lub nagany) z powodu nieprzestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, które miało miejsce w............................................................. w dniu............. r., a które polegało na..................................................................................... Od powyższego ukarania służy Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu do pracodawcy w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania tego pisma. …………………………………….. ……………………………………………… (data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń imieniu pracodawcy) upoważnionej do składania oświadczeń imieniu pracodawcy)

58 Czas pracy wybrane zagadnienia

59 CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ WYMIAR CZASU PRACY – art. 42 ust. 1 KN Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. OKRES ROZLICZENIOWY Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 Kodeksu pracy) Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 Kodeksu pracy) Nauczyciel ma obowiązek pracy w ciągu 5 dni tygodnia i do 40 godzin, niemniej jednak ustawodawca nie przewidział okresu rozliczeniowego, w którym miałby być zachowany 5-dniowy tydzień pracy. Zatem w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek pracować 5 dni (4 dni w szczególnych przypadkach) – art. 42c ust. 1

60 CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ ŁĄCZENIE W RAMACH ETATU ZAJĘĆ O RÓŻNYM WYMIARZE PENSUM 1) powinno mieć zastosowanie wyjątkowo, w sytuacji gdy nie ma innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy KN - (art. 22, art.18); oraz: 2) pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji (art. 11). 3) nie może powodować różnicowania wynagrodzenia

61 CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ ŁĄCZENIE W RAMACH ETATU ZAJĘĆ O RÓŻNYM WYMIARZE PENSUM (c.d.) Kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze posiada organ prowadzący szkołę lub placówkę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 42 ust. 7 pkt 3).

62 CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ CZAS PRACY NAUCZYCIELI ____________________________________ 2. Nauczyciel realizuje łącznie 29 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 20 wg pensum 26 godzinnego. tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 23 godziny (6 godzin ponadwymiarowych) (9/18 + 20/26 = 1,27 zatem jeżeli 1,27 etatu stanowi 29 godzin więc proporcjonalnie 1 etat to 23 godziny). tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 23 godziny (6 godzin ponadwymiarowych) (9/18 + 20/26 = 1,27 zatem jeżeli 1,27 etatu stanowi 29 godzin więc proporcjonalnie 1 etat to 23 godziny).

63 WYLICZENIE (9/18 + 20/26 = 1,27 wyliczając proporcję wyliczając proporcję 1,27 = 29 1,27 = 29 1 = x 1 = x uzyskujemy pensum łączone x = (29 x 1) / 1,27 x = (29 x 1) / 1,27 x = 22, 8 = 23 pensum łączone x = 22, 8 = 23 pensum łączone

64 Wyrok Możliwość pozbawienia nauczyciela godzin ponadwymiarowych Możliwość pozbawienia nauczyciela godzin ponadwymiarowych Do możliwości pozbawienia nauczyciela godzin ponadwymiarowych odniósł się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (I PK 454/03, OSNP 2005/3/32) stwierdził, iż zdjęcie z nauczyciela obowiązku pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy. Do możliwości pozbawienia nauczyciela godzin ponadwymiarowych odniósł się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (I PK 454/03, OSNP 2005/3/32) stwierdził, iż zdjęcie z nauczyciela obowiązku pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy.I PK 454/03I PK 454/03

65 wynagrodzenie,urlopy

66 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI __________________________________ Termin wypłaty wynagrodzenia Termin wypłaty wynagrodzenia (art. 39 ust. 3 i 4) : Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca !!. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca !!.

67 URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI

68 URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI art. 64 ust. 5 KN URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI art. 64 ust. 5 KN nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5).

69 URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI art. 65 KN Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym.

70 URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI SZKOŁY I PLACÓWKI FERYJNE SZKOŁY I PLACÓWKI FERYJNE nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1). nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1). w trakcie urlopu nauczyciel może być dodatkowo zobowiązany przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, do opracowywania szkolnego zestawu programów, uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym, jednak nie dłużej niż przez 7 dni (art.64 ust. 2). w trakcie urlopu nauczyciel może być dodatkowo zobowiązany przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, do opracowywania szkolnego zestawu programów, uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym, jednak nie dłużej niż przez 7 dni (art.64 ust. 2). nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 4). nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 4).

71 urlop - art. 66 ust. 2. KN W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3. art. 64art. 64art. 64art. 64

72 SZKOŁY I PLACÓWKI NIEFERYJNE SZKOŁY I PLACÓWKI NIEFERYJNE nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3). nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3). w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 64 ust. 5b). w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 64 ust. 5b).

73 URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI URLOP NA ŻĄDANIE URLOP NA ŻĄDANIE Art. 167 2 Kodeksu pracy przewiduje, iż prawodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Tej części urlopu, zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy, nie obejmuje się planem urlopów. Art. 167 2 Kodeksu pracy przewiduje, iż prawodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Tej części urlopu, zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy, nie obejmuje się planem urlopów. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych art. 167 2 Kodeksu pracy nie ma zastosowania. (w kwestii urlopów dla tych nauczycieli ustawodawca wprowadził normę szczególną, odpowiednią do organizacji pracy). W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych art. 167 2 Kodeksu pracy nie ma zastosowania. (w kwestii urlopów dla tych nauczycieli ustawodawca wprowadził normę szczególną, odpowiednią do organizacji pracy). W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych ustawodawca przewidział, iż dla tych nauczycieli sporządza się plany urlopów. Do tych nauczycieli, w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, ma zastosowanie art. 163 § 1 Kodeksu pracy, a konsekwencji również art. 167 2 Kodeksu pracy. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych ustawodawca przewidział, iż dla tych nauczycieli sporządza się plany urlopów. Do tych nauczycieli, w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, ma zastosowanie art. 163 § 1 Kodeksu pracy, a konsekwencji również art. 167 2 Kodeksu pracy.

74 Urlop dla poratowania zdrowia art. 73 ust. 7 KN art. 73 ust. 7 art. 73 ust. 7 Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć. Wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć dotyczy chwili składania wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć dotyczy chwili składania wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. To, czy później nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie, albo czy wcześniej był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ma tu żadnego znaczenia. To, czy później nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie, albo czy wcześniej był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ma tu żadnego znaczenia.

75 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1378) zmiana art. 168, 213.par.1, 283 pa. 2 pkt. 2 Kp. Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1378Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1378 Termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – 30 września Termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – 30 września Skreślono konieczność opiniowania projektów Skreślono konieczność opiniowania projektów

76 Art. 171. § 1. K.p.W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Art. 171. § 1. K.p.W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. § 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

77 rożne rożne

78 Dz. U. 909/12 obowiązuje od 24.08.2012 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

79 Uprawnienia związane z rodzicielstwem K.p. Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. § 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. § 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

80 Uprawnienia związane z rodzicielstwem KN. Art. 69. 1. (uchylony). Art. 69. 1. (uchylony). 2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy. 2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

81 Badania lekarskie KN Przepis art. 23 ust. 5 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. Przepis art. 23 ust. 5 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. Dyrektor szkoły może zrealizować swoje uprawnienie w dowolnym czasie, niezależnie od tego, czy nauczyciel posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku, wydane po przeprowadzeniu badań profilaktycznych (okresowych, kontrolnych). Dyrektor szkoły może zrealizować swoje uprawnienie w dowolnym czasie, niezależnie od tego, czy nauczyciel posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku, wydane po przeprowadzeniu badań profilaktycznych (okresowych, kontrolnych).

82 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz. U. 2011 nr 106 poz. 622 – obowiązuje od 1 lipca 2011 r. W myśl nowych przepisów badanie trzeźwości może odbyć się nie tylko na żądanie pracownika, lecz także na żądanie kierownika zakładu pracy oraz osoby przez niego upoważnionej. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiany te nadal nie dają pracodawcy prawa do zmuszenia pracownika do zbadania trzeźwości - dokonanego przez niego samego. W myśl nowych przepisów badanie trzeźwości może odbyć się nie tylko na żądanie pracownika, lecz także na żądanie kierownika zakładu pracy oraz osoby przez niego upoważnionej. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiany te nadal nie dają pracodawcy prawa do zmuszenia pracownika do zbadania trzeźwości - dokonanego przez niego samego. Badanie stanu trzeźwości przeprowadza uprawniony do tego organ, który został powołany do ochrony porządku publicznego. (np. policja swoim służbowym alkomatem, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy). Takiemu badaniu przez policję pracownik nie może się sprzeciwić. Badanie stanu trzeźwości przeprowadza uprawniony do tego organ, który został powołany do ochrony porządku publicznego. (np. policja swoim służbowym alkomatem, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy). Takiemu badaniu przez policję pracownik nie może się sprzeciwić.

83 Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407 Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - zmiana dot. urlopów dodatkowych i czasu pracy (od 1 stycznia 2012 r. czas pracy dla niepełnosprawnych wynosi 8 godzin (krócej gdy lekarz prowadzący badania wyda zaświadczenie, że skrócone normy czasu pracy są niezbędne),

84 Dwie umowy z jednym pracodawcą Pracodawca zawierający drugą umowę z jednym pracownikiem ma obowiązek powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy, powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy, nie może dopuścić się naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych, nie może dopuścić się naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych, zobligowany jest zadbać o przestrzeganie norm dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika, zobligowany jest zadbać o przestrzeganie norm dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika, nie może zmierzać do obejścia przepisów o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. nie może zmierzać do obejścia przepisów o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. Zgodnie z uchwałą (uchwała SN z dnia 12 marca 1969 r., III PZP 1/69, OSN 1969, nr 11, poz. 197) oraz wyrokiem Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 8 stycznia 1981 r., II URN 186/80, OSNP 1981, nr 5, poz. 22) III PZP 1/69III PZP 1/69 art. 2 Dyrektywy 2003 /88/WE parlamentu Europejskiego z 4 listopada 2003 r. dotycząca organizacji czasu pracy (co najmniej 11 godz.) odpoczynku)

85 Urlop dla poratowania zdrowia a wypowiedzenie Sąd Najwyższy wyrok z 9 września 2010 r. (II PK 54/10) Sąd Najwyższy wyrok z 9 września 2010 r. (II PK 54/10) Wręczenie wypowiedzenia zatrudnionemu na podstawie mianowania nauczycielowi podczas zwolnienia lekarskiego, po którym korzysta z płatnego okresu na regenerację zdrowia jest niedopuszczalne

86 Dz. U. 1026/12 od 1.01.2013 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1600 zł. § 1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1600 zł.


Pobierz ppt "luty 2013 luty 2013 Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa Nadzór i kontrola nad warunkami pracy. Nadzór i kontrola państwowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google