Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W dniach 8-17.09.2005 trzy uczennice z nasze szkoły wraz z nauczycielką p. Katarzyną Wołoszyn brały udział w projekcie,, Summer Academy realizowanym perze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W dniach 8-17.09.2005 trzy uczennice z nasze szkoły wraz z nauczycielką p. Katarzyną Wołoszyn brały udział w projekcie,, Summer Academy realizowanym perze."— Zapis prezentacji:

1

2 W dniach 8-17.09.2005 trzy uczennice z nasze szkoły wraz z nauczycielką p. Katarzyną Wołoszyn brały udział w projekcie,, Summer Academy realizowanym perze fundację Carl Richard Montaq Stiftung fur Jugend and Gesellschaft we współpracy z Uniwersytetem opolskim oraz gimnazjum w Dungloe w Irlandii.

3 Wieczór adwentowo-bożonarodzeniowy w Towarzystwie Przyjaciół Niemców na Śląskim Opolskim Dnia 12.12.2005 r. grupa,,Der, Die,Das-ki wraz z dyrektorem szkoły p. L. Lisowsk ą oraz nauczycielami j. niemieckiego p. L. Pieloch i p. K. Wołoszyn wzi ę ła udział w wieczorze adwentowo-bo ż onarodzeniowym przygotowanym przez Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Ś l ą sku Opolskim. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce bo ż onarodzeniowej, ś piewali kol ę dy w j. polskim i niemieckim.

4 Warsztaty Bożonarodzeniowe oraz wyjazd do Włoch Uczniowie pod opiek ą P.D Hakman, przez cały miesi ą c grudzie ń tworzyli ró ż norodne ozdoby ś wi ą teczne. Były m.in. Gwiazdy, anioły z papieru i bibuły ozdoby z kolorowego brystolu i wiele innych. Prace te. Jak równie ż prace plastyczne uczniów p. Anny Dobrza ń skiej - naszej plastyczki i artystki zostały zaprezentowane na wystawie bo ż onarodzeniowej w miejscu partnerskim Prudnika – San Gustino we Włoszech. Wystawa odbyła si ę w dniach 16-19 XII 2005

5 Dnia 21.12.2005r. Odbyła si ę w naszej szkole wigilia z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Ś l ą sku Opolskim, wice dyrektora GZOiW p. W Wtodowsk ą, Dyrektorcj ą Szkoły i nauczycielami i. Obcych

6 Rok 2005 zako ń czyli ś my w naszej szkole jak zawsze uroczy ś cie. W dniach 21 i 22 grudnia odbyły si ę wigilie klasowe, oraz wystawiono Jasełka.Nad przedstawieniem pracowali uczniowie pod opiek ą katechetów :p. I. Luty –Cie ś la i ks. Tomasza Skowrona. Zaanga ż owanego blisko 30 osób. Towarzyszył jak zawsze niezawodny Dysonans pod kierunkiem p. A. Główki, oraz Grze ś Mi ę czakowski z gitara i Kuba K ę dzior z akordeonem. Jasełka rówie ż wystawiono w parafii podczas 2 dnia Ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia.

7 Konkurs plastyczny o lesie W dniu 28.02.2006 w naszej szkole odbyło si ę uroczyste wr ę czenie nagród uczestnikom konkursu,,Las w poezji i malarstwie. Organizatorom konkursu była p. B. Dancewicz, a wiersze i plakaty oceniała p. J. Korczy ń ska i p. L. Lisowska. Podczas uroczystego spotkania w dniu 18 marca p. S. Jurecki znad le ś nictwa Prudnik pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałych pomysłów dotycz ą cych lasu i wr ę czył nagrody, które ufundowało nadle ś nictwo Prudnik.

8 Ta niepowtarzalna wycieczka była nagrod ą za ogromn ą wiedz ę naszych uczniów na temat Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu na powy ż szy temat jak równie ż samej wycieczki był p. mgr Jarosław Wołoszyn. Laureaci konkursu zwiedzali przepi ę kn ą Bruksel ę, słynn ą z przepysznych czekoladek i gofrów.

9 W czerwcu w ramach współpracy Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszy ń skiego w Prudniku z Fundacj ą Carl Richard Montag z Bonn odbył si ę wyjazd na projekt do zaprzyja ź nionej szkoły w Kolonii – Augustrasse Schule.

10 Od dwóch lat w naszej szkole w miesi ą cu czerwcu organizowany jest Gimpik. Jest to impreza rodzinna przygotowana przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Z wielk ą werw ą wszyscy szykuj ą ciasta, sałatki … i wspaniał ą atmosfer ę. S ą konkursy, ta ń ce, ś piewy, prezentacje sołectw i wiele innych atrakcji.

11 Od 23 listopada do 2 grudnia ubiegłego roku w Gimnazjum nr1 w Prudniku przebywała grupa młodzie ż y ukrai ń skiej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Byli to uczniowie partnerskiej szkoły w Nadwórnej.

12 Dnia 28.09.2007 roku w naszej szkole otwarto ś wietlic ę ś rodowiskow ą. W uroczysto ś ci brały udział władze miasta z burmistrzem F. Fejdychem na czele.Przeci ę cia wst ę gi dokonali wspólnie: dyrekcja, rodzice, uczniowie – sportowcy, harcerze, samorz ą d uczniowski, przedstawiciele słu ż b publicznych.

13 Dnia 25.10.2006 roku odbył si ę Bieg Prymasowski klasy pierwsze rywalizowały mi ę dzy sob ą w konkursie wiedzy o patronie Kardynale Stefanie Wyszy ń skim, konkursach zr ę czno ś ciowych i plastycznych. W dalszej kolejno ś ci odbyło si ę pasowanie na gimnazjalist ę oraz zwiedzanie celi – miejsca uwi ę zienia naszego patrona.

14 W Urz ę dzie Marszałkowskim po raz czwarty rozstrzygni ę ty został konkurs Partnerstwo bez granic, którego intencj ą jest wyłonienie najlepszych inicjatyw organizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

15 26.10.2007r. Tego dnia odbyła si ę uroczysto ść posadzenia Buka Kardynalskiego w Prudniku Lesie, inicjatorem tego wydarzenia było nasze Gimnazjum, a współorganizatorem nadle ś nictwo w Prudniku.

16 Dnia 13-19. 05.2008 roku ponownie młodzie ż z Nadwórnej go ś ci w PG 1 w Prudniku. Tym razem wspólna praca przy projekcie Demokracja bez granic w przerwie projektu wyj ś cie na Kop ę Biskupi ą.

17 Dnia 30 maja do 6 czerwca 2008 roku. Tym razem młodzie ż z naszego gimnazjum ponownie na Ukrainie w Nadwórnej – to II cz ęść NCK. Było tak cudownie, ż e nie chce si ę wraca ć !!!

18 26 wrze ś nia 2008 roku Dominikanin O. Jan Góra jest od wczoraj honorowym obywatelem rodzinnego Prudnika. 60-letni zakonnik, pisarz i publicysta, znany jest przede wszystkim jako działacz katolicki i organizator masowych spotka ń młodzie ż y nad Legnic ą.

19 W dniach 4-6 listopada uczniowie PG 1 z Prudnika, gimnazjali ś ci z Krapkowic i Zdzieszowic oraz liceali ś ci z Opola, wzi ę li udział w wycieczce do Warszawy. Miała ona na celu gł ę bsze poznanie ż ycia Kardynała Stefana Wyszy ń skiego, który jest patronem wszystkich zaanga ż owanych szkół.


Pobierz ppt "W dniach 8-17.09.2005 trzy uczennice z nasze szkoły wraz z nauczycielką p. Katarzyną Wołoszyn brały udział w projekcie,, Summer Academy realizowanym perze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google