Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy Polski Przemysł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy Polski Przemysł."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy Polski Przemysł „Nafta/Chemia” Warszawa, 28. listopada 2005 Document number

2 Spis treści Strategia korporacyjna Spółki Nawozy mineralne
Biel tytanowa Amoniak Mocznik Kwas fosforowy B. Program inwestycyjny oraz dalsze działania wspierające wzrost wartości firmy Poniższy dokument został opracowany do wyłącznego użytku naszego klienta. Bez dodatkowych szczegółowych analiz i prezentacji nie jest on kompletny. Nie można przekazywać go osobom trzecim bez pisemnej zgody Roland Berger Strategy Consultants. Document number

3 A. Strategia korporacyjna Spółki
Document number

4 Celem strategii korporacyjnej jest wskazanie kierunków rozwoju firmy w celu intensyfikacji wzrostu wartości W ramach przygotowań do debiutu na warszawskiej GPW oraz w obliczu zmian w otoczeniu biznesowym Z.Ch. Police S.A. wraz z Grupą Kapitałową zdecydowały o opracowaniu i wdrożeniu nowej strategii działania oraz przeprowadzeniu zasadniczych zmian w Grupie Nowa strategia ma na celu wykorzystanie szans związanych z emisją publiczną oraz fakt, iż debiut giełdowy pozwoli na zdynamizowanie procesu zmian w Z.Ch. Police S.A., szczególnie poprzez przyspieszenie realizacji planów inwestycyjnych Celem nadrzędnym prezentowanej strategii jest silne zorientowanie przedsiębiorstwa na tworzenie wartości dla akcjonariuszy Strategia korporacyjna opiera się na trzech kluczowych filarach portfela produktów: nawozach mineralnych, bieli tytanowej oraz pozostałych chemikaliach U podstaw opracowania nowej strategii ZCh Police stały: debiut giełdowy firmy, który tworzył szansę na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji rozwojowych oraz chęć podwyższenia jej wartości rynkowej. Strategia korporacyjna opiera się na trzech kluczowych filarach: nawozach mineralnych, bieli tytanowej oraz pozostałych chemikaliach Źródło: ZCh Police, Roland Berger Document number

5 A.1 Nawozy mineralne Document number

6 Udział Z.Ch Police w sprzedaży
Z.Ch. Police są dominującym graczem na polskim rynku nawozów wieloskładnikowych Struktura sprzedaży nawozów w Polsce w 2004 [tys. t N+P2O5+K2O] Komentarz Udział Z.Ch Police w sprzedaży w Polsce Rynek nawozów azotowych jest zdominowany przez ZA Puławy oraz import z krajów byłej WNP Z.Ch. Police są nieobecne na relatywnie małym rynku prostych nawozów P i K W segmencie nawozów wielo-składnikowych Z.Ch. Police są zdecydowanym liderem Łączna sprzedaż w Polsce Sprzedaż Z.Ch. Police 835 N 81 10% ZCh Police są liderem na polskim rynku nawozów wieloskładnikowych, mając w nawozach NP 94% a w nawozach NPK 63% udziałów w rynku 35 P 0% 212 K 0% 110 NP 103 94% NK 74 PK 6 8% 379 NPK 240 63% 1645 Razem 430 26% Źródło: ZCh Police, IFA, Roland Berger Document number

7 Oczekiwane dalsze dostosowanie
Struktura zużycia nawozów w Polsce będzie coraz bardziej dostosowywać się do standardów zachodnioeuropejskich… Struktura zużycia nawozów 1992 i 2004 [%] Założenia dla przyszłego portfela produktów Polska Europa Zachodnia W ciągu ostatnich lat struktura zużycia nawozów w Europie Zachodniej nie uległa prawie żadnym zmianom Polskie rolnictwo zbliży się do modelu zachodnioeuropejskiego : wzrost średniej powierzchni gospodarstw (konsolidacja) większa produktywność oraz intensyfikacja rosnące zużycie nawozów rosnące subwencje Ostatnio można zaobserwować upodobnienie się polskiej struktury zużycia nawozów do zachodnio-europejskiej: wzrost udziału NPK Uwzględniając rodzaje nawozów, przyszłe polskie zużycie będzie podobne do zużycia w Zachodniej Europie Struktura zużycia nawozów w Polsce będzie coraz bardziej przypominać zachodnioeuropejską z ok. 34% udziałem nawozów NPK w ogólnym zużyciu nawozów Oczekiwane dalsze dostosowanie N NPK NP K PK P Źródło: IFA, EFMA, Roland Berger Document number

8 Jednocześnie nawozy wieloskładnikowe są bardziej atrakcyjne niż jednoskładnikowe
Macierz odróżnienia się1)/wzrostu - schemat Komentarz Nawozy NPK oferują większą możliwość odróżnienia się na tle konkurencji z uwagi na ich dużą różnorodność składników oraz wysoką jakość Zużycie nawozów dwuskładnikowych będzie rosło Nawozy jednoskładnikowe będą traciły udziały rynkowe 75% NK NPK Dodatkowym obok potencjału wzrostu, atutem nawozów wieloskładnikowych jest większa możliwość wypracowania przez producenta przewagi konkurencyjnej P NP Wzrost rynku PK N K -75% Niska Możliwość odróżnienia się Wysoka Udział rynkowy w 2010 1) Odróżnienia się od konkurencji Źródło: ZCh Police, Roland Berger Document number

9 …dlatego przy ogólnym wzroście sprzedaży, konieczne jest zwiększenie udziału nawozów NPK w portfelu produktów Z.Ch. Police Struktura sprzedaży nawozów Z.Ch. Police w Polsce w 2004 [%] Potencjał sprzedaży nawozów Z.Ch. Police w Polsce w 2010 [%]1) Komentarz Łączna sprzedaż: 430 tys. t N+P2O5+K2O Łączna sprzedaż: 532 tys. t N+P2O5+K2O Zgodnie z trendami rynkowymi potencjalna struktura sprzedaży nawozów przez ZCh Police, powinna ewoluować w kierunku zwiększenia udziału nawozów NPK w ogólnej sprzedaży I Dlatego profil produkcji ZCh Police coraz bardziej będzie ewoluował w kierunku znacznego zwiększenia udziału wysokoskoncentrowanych nawozów NPK w ogóle produkcji. I N N 14% 29% II NP 13% 56% III PK NPK 24% NP 71% 1% II NPK 1% III PK I – nawozy jednoskładnikowe II – nawozy dwuskładnikowe (+ dodatki) III – nawozy trójskładnikowe (+ dodatki) 1) Uwzględniając przystosowanie linii produkcyjnej NP do produkcji NPK Źródło: Z.Ch. Police, IFA, EFMA, Roland Berger Document number

10 W konsekwencji dobrych perspektyw rynku moce przerobowe ZCh Police w zakresie nawozów NPK zwiększą się Sprzedaż ilościowa nawozów w kraju i na eksport [tys. t] Przyjęto średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie ok. 90% Wykorzystanie jednej ze zmodernizo-wanych linii produkcyjnych nawozów NP do produkcji NPK prowadzi do zwiększenia produkcji w 2007 +166 1 590 Aby być w stanie wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na nawozy wieloskładnikowe firma zamierza w najbliższych latach dodatkowo zwiększyć produkcję. 1 424 1 440 1 440 Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Źródło: ZCh Police, Roland Berger Document number

11 A.2 Biel tytanowa Document number

12 W najbliższych latach popyt na biel tytanową w Europie będzie rosnąć szybciej niż podaż – niwelowanie nadpodaży Biel tytanowa – popyt i podaż w Europie1) w latach [tys. ton, %] Komentarz Wzrost rynku bieli tytanowej jest ściśle skorelowany ze wzrostem PKB Przewidywany jest szybszy wzrost popytu na biel niż jej podaży, co spowoduje, iż zmniejszać się będzie nadmiar mocy produkcyjnych Około roku 2010 dysproporcja pomiędzy zainstalowanymi mocami produkcyjnymi a popytem nie powinna przekraczać 10% CAGR +2,4% CAGR +0,6% CAGR +1,6% CAGR +3,1% 1 690 1 700 1 730 1 730 1 730 Jeśli chodzi o biel tytanową w najbliższych latach spodziewany jest szybszy wzrost popytu niż podaży, co doprowadzi do zmniejszenia się nadwyżki mocy produkcyjnych 1 670 1 680 1 520 1 562 1 545 1 480 1 500 1 490 1 438 1 392 1 282 1 313 1 330 1 202 1 214 1 232 1 254 Podaż Popyt 1) UE25 2) UE25 +Ukraina + Rosja Źródło: Global Industry Analysis INC, TZMI, analiza Roland Berger Document number

13 Głównym motorem wzrostu będą tworzywa sztuczne oraz farby i lakiery…
Biel tytanowa – popyt w Europie, według zastosowań [tys. ton] Wzrost pozostałe [%] CAGR 2,4% Komentarz CAGR 2,5% Jjako że głównym odbiorcą bieli tytanowej (ok. 60% w skali europejskiej) jest przemysł farb i lakierów ściśle uzależniony od rozwoju branży budowlanej Kolejnymi odbiorcami są przemysł tworzyw sztucznych (nowe zastosowania dla bieli tytanowej, np. tzw. master batch) oraz przemysł papierowy (nowe zastosowania, np. laminaty do płyt MDF) Biel tytanową stosuje się również w produkcji farb drukarskich, włókiennictwie (gatunki anatazowe), przemyśle kosmetycznym czy farmaceutycznym Wzrost papier [%] Głównym motorem wzrostu będą zastosowania bieli tytanowej do produkcji tworzyw sztucznych oraz farb i lakierów Wzrost tworzywa [%] CAGR 3,4% Wzrost farby i lakiery [%] CAGR 3,3% 1 490 1 545 1 438 1 330 1 392 1 282 1 313 Pozostałe Papier Tworzywa sztuczne Farby i lakiery Źródło: Global Industry Analysis Document number

14 …dlatego w strukturze sprzedaży ZCh Police istnieje potencjał wzrostu dla bieli dla zastosowań w farbach i lakierach, jak i w tworzywach szt. Z.Ch. Police – struktura sprzedaży krajowej i potencjały – 2010 [tony, %] Z.Ch. Police – struktura sprzedaży eksportowej i potencjały – 2010 [tony, %] 100% = ton 100% = ton 100% = ton 100% = ton 0,0 Papier specjalistyczny 0,6 Pozostałe1) Tusze 11,5 3,0 10,0 Kleje i tynki 0,6 Kleje i tynki Dostosowując się do spodziewanych trendów w zastosowaniach bieli, ZCh Police zwiększą sprzedaż bieli do producentów farb i lakierów, głównie w kraju, oraz producentów tworzyw sztucznych 7,8 0,0 4,4 15,0 Tworzywa sztuczne 3,0 Tworzywa sztuczne 1,1 17,0 Papier specjalistyczny 30,0 22,0 Farby i lakiery2) 91,0 70,0 60,0 Farby i lakiery 53,0 2004 2010 2004 2010 1) Dystrybutorzy krajowi (odbiorca końcowy nie znany), barwienie skóry, pozostałe (branża nie znana) 2) W związku z tym, iż sprzedaż eksportowa opiera się na sprzedaży pośredniej przez dystrybutorów, informacje na temat branży ostatecznego odbiorcy opierają się na ocenie Działu Sprzedaży Źródło: Z. Ch. Police (Dział Sprzedaży), analiza Roland Berger Document number

15 Uruchomienie dodatkowych mocy produkcyjnych rzędu 25 tys
Uruchomienie dodatkowych mocy produkcyjnych rzędu 25 tys. ton będzie możliwe od 2008 roku Biel tytanowa – plan sprzedaży ilościowo kraj a eksport [tys. t] +ok W związku z oczekiwanym szybkim wzrostem popytu na biel realizowana będzie inwestycja w rozbudowę mocy produkcyjnych bieli o 25 tys. t, która ma być zakończona do roku 2008 65 000 62 628 59 085 40 438 40 438 40 438 40 438 Sprzedaż eksportowa Sprzedaż krajowa Źródło: ZCh Police, analiza Roland Berger Document number

16 Wybudowanie nowej instalacji TiO2 w technologii chlorowej zapewniłoby ZCh Police znaczną przewagę konkurencyjną Technologia chlorowa – zalety i wady Wady Nowocześniejsza, bardziej zaawansowana technologia Biel z procesu chlorowego osiąga o 15% - 20% wyższe ceny niż biel z procesu siarczanowego przy niższych kosztach produkcji niższa pracochłonność, kapitałochłonność, energochłonność produkcja w systemie ciągłym Gatunki chlorowe dominują na rynkach high-tech dzięki wyższej jakości i wysokiej powtarzalności (np. farby samolotowe i okrętowe, coil coating) Produkcja wyłącznie na bazie droższego od szlaki ilmenitu (surowce o wysokiej zawartości tytanu) Produkcja tylko gatunków rutylowych Konieczność stosowania bardziej wyrafinowanych zabezpieczeń w procesie produkcji ze względu na zastosowanie chloru Mniejsze możliwości w zakresie nano-technologii Zalety Źródło: Zespół projektowy Document number

17 Rozwiązanie jednak mało realne – brak dostępu do technologii i przypuszczalnie bardzo wysokie koszty zakupu realizacji inwestycji Technologia chlorowa – dostępność technologii i nakłady inwestycyjne Dostępność technologii Nakłady inwestycyjne Wyłączne prawa do technologii w posiadaniu koncernów globalnych, które rozwinęły technologię we własnym zakresie Większość mocy w technologii chlorowej została wybudowana w Ameryce Koncerny otwarcie informują o polityce nieudostępniania technologii stronom trzecim ZCh Police próbowały wynegocjować dostęp do technologii w ramach off-setu F16 – brak zainteresowania ze strony potencjalnych licencjodawców Opłacalność inwestycji w budowę nowej instalacji chlorowej – break even point dopiero od poziomu 100 tys. ton/rok Ważny czynnik – zintegrowana produkcja chloru Wątpliwa możliwość ulokowania dodatkowych 100 tys. ton na rynku europejskim – ewentualnie eksport na rynki wschodnie, gdzie jednak cena (nie jakość) jest kluczowym czynnikiem sukcesu Podany przez DuPont do oficjalnej wiadomości koszt budowy nowej instalacji chlorowej w Chinach planowany na 200 – 300 mln EUR Szacowany koszt budowy instalacji chlorowej wynosi ok. 1,3 – 1,4 x koszty budowy instalacji siarczanowej Uwaga: w razie sprzedaży licencji licencjodawca będzie chciał zrekompensować sobie koszt utraconych możliwości Źródło: Roland Berger, ZCh Police Document number

18 A.3 Amoniak Document number

19 Różnice w podaży i popycie w Europie Zachodniej i w byłej WNP zmniejszą się, prowadząc do obniżenia wielkości importu/eksportu Podaż/popyt dla amoniaku w 2009 [mln t N] Bilans podaży/ popytu -1,8 -0,2 +2,2 CAGR +3,3% CAGR -0,2% W Europie Zachodniej moce produkcyjne amoniaku będą w najbliższych latach redukowane, region Europy Środkowo-Wschodniej pozostanie stabilny, natomiast w krajach WNP nastąpi rozbudowa mocy produkcyjnych 15,7 13,5 11,7 11,6 11,5 9,8 CAGR +1,3% 4,3 4,6 4,4 2004 2009 2004 2009 2004 2009 Europa Zachodnia CEE WNP Zużycie 2004 Zużycie 2009 Produkcja 2009 Źródło: Nexant Chem Systems ECN, Roland Berger Document number

20 Wysoka zmienność cen gazu oraz ich znaczący wpływ na koszty produkcji decydują o rentowności produkcji amoniaku… Produkcja amoniaku $US/tonę metryczną Koszty produkcji 77% 13% 1% Gaz ziemny Energia Inne Koszty stałe 91% Koszty zmienne 9% 400 Koszty produkcji 300 Ceny amoniaku w Tampa [c&f] 200 100 Rentowność produkcji amoniaku jest przede wszystkim uzależniona od cen gazu ziemnego, ponieważ udział kosztów gazu w ogóle kosztów produkcji wynosi ok. 77% -100 Marża -200 -300 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05 Gaz ziemny* $US/MMBtu 10 8 6 US Gulf 4 2 Rosja III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05 * Szacunkowa przeciętna cena płacona przez producentów amoniaku Źródło: Fertecon, NYMEX and PotashCorp, Fertecom Document number

21 …dlatego ZCh Police traktują amoniak, jako produkt cykliczny, którego rozmiary produkcji zależeć będą od relacji cena rynkowa/ cena gazu Amoniak +6,5% +0,5% -40,1% 6,5% 16,8% Marża Cena [PLN/t] Ilość [t] ZCh Police w ostatnich latach udawało się poprzez płynne kształtowanie poziomu produkcji właściwie reagować na wahania cen gazu jak i cen amoniaku na światowych rynkach 2000 2001 2002 2003 2004 Sprzedaż amoniaku na eksport [t] Ceny amoniaku w eksporcie [PLN/t]1) Koszty stałe koszty gazu bez VAT [PLN/t]2) Ceny amoniaku Europe CFR NWE [PLN/t] 1) Obliczone na podstawie przeciętnych miesięcznych kursów NBP 2) Dla lat przyjęto koszty stałe na poziomie z roku 2004 Rozpiętość pomiędzy kosztami produkcji a cenami rynkowymi Źródło: Z.Ch Police, Roland Berger Document number

22 A.4 Mocznik Document number

23 W porównaniu z rynkiem globalnym sprzedaż mocznika przez ZCh Police cechuje większa dywersyfikacja
Globalna struktura sprzedaży mocznika 2004 [%] Struktura sprzedaży mocznika dla ZCh Police 2004 [%] Komentarz Sprzedaż mocznika przez ZCh Police cechuje dużo większa koncentracja na segmentach pozanawozowych w globalnych trendów Większy udział sprzedaży do zastosowań pozanawozowych zapewnia zmniejszenie sezonowości sprzedaży mocznika ZCh Police Przemysł drzewny, kleje oraz dystrybutorzy są głównymi klientami w segmencie pozanawozowym Prognoza CAGR 3% W porównaniu do globalnych trendów udział sprzedaży poza-nawozowych (technicznych) zastosowań mocznika w ogólnej strukturze sprzedaży mocznika, był bardzo wysoki i wynosił ok. 40% Segment pozanawozowy Segment nawozowy 13 Segment pozanawozowy 40 60 87 Segment nawozowy Prognoza CAGR 2% Źródło: ZCh Police, USGS, IFP, Innovation Group, ECN, Roland Berger Document number

24 A.5 Kwas fosforowy Document number

25 Udział w eksp. globalnym
Wszystkie główne kraje wydobywające fosforyty są zintegrowane wprzód po produkcję kwasu fosforowego Wydobycie fosforytów w 2004: 139,0 [mln t P2O5] Eksport kwasu fosforowego w 2004: 4,6 [mln t P2O5 ] Komentarz Udział w eksp. globalnym Wszystkie kraje z produkcją fosforytów są zintegrowane w przód po produkcję kwasu fosforowego Główni producenci fosforytów – USA i Chiny – zużywają większość swej produkcji kwasu fosforowego na własne potrzeby Maroko jest największym eksporterem netto kwasu fosforowego Zapotrzebowanie ZCh Police na kwas fosforowy stanowi zaledwie ułamek narodowej produkcji kwasu fosforowego krajów będących obecnymi dostawcami fosforytów dla ZCh Police 1,8 USA 37 Maroko 38% Większość głównych krajów-dostawców fosforytów rozbudowuje własne moce produkcyjne kwasu fosforowego Chiny 25 Senegal 0,5 10% Maroko 23 RPA 0,5 10% Rosja 11 Tunezja 0,5 10% Tunezja 8 Jordania 0,3 7% Jordania 7 Belgia 0,2 4% Brazylia 6 USA 0,2 4% Izrael 3 Izrael 0,1 3% RPA 3 Syria 2 Chiny 0,1 3% Inni 14 Pozostali 0,5 11% Źródło fosforytów dla ZCh Police Źródło: USGS 2005, IFA, Roland Berger Document number

26 Ze strategicznego punktu widzenia zewnętrzne kupowanie części kwasu fosforowego jest uzasadnione
Nie oczekuje się niedoboru kwasu fosforowego na światowych rynkach Wyższa zawartość P2O5 w kwasie fosforowym niż w surowcu fosforonośnym niesie w sobie potencjał oszczędnościowy z powodu mniejszych przestrzeni ładunkowych wymaganych do transportu Względnie wysokie koszty produkcji kwasu fosforowego (i siarkowego) dowodzą ekonomicznej słuszności kupowania z zewnątrz Niemniej jednak pewien poziom produkcji kwasu fosforowego (ok. 50%) powinien być utrzymany Mniejsze narażenie na ryzyko walutowe Większa elastyczność względem niedoborów przestrzeni ładunkowych na statkach Umiarkowana zależność od producentów kwasu fosforowego Nie oczekuje się niedoboru kwasu fosforowego na światowych rynkach Wyższa zawartość P2O5 w kwasie fosforowym niż w surowcu fosforonośnym niesie w sobie potencjał oszczędnościowy z powodu mniejszych przestrzeni ładunkowych wymaganych do transportu Względnie wysokie koszty produkcji kwasu fosforowego (i siarkowego) dowodzą ekonomicznej słuszności kupowania z zewnątrz Niemniej jednak pewien poziom produkcji kwasu fosforowego (ok. 50%) powinien być utrzymany Mniejsze narażenie na ryzyko walutowe Większa elastyczność względem niedoborów przestrzeni ładunkowych na statkach Umiarkowana zależność od producentów kwasu fosforowego Źródło: ZCh Police, Roland Berger Document number

27 B. Program inwestycyjny oraz dalsze działania wspierające wzrost wartości firmy
Document number

28 Bardzo istotnym elementem strategii jest realizacja programu inwe-stycyjnego obejmującego nakłady w wysokości ok. 550 mln PLN Program inwestycyjny ZCh Police S.A. na lata Zadania inwestycyjne Wielkość nakładów [mln PLN] Powiększenie zdolności produkcyjnych bieli tytanowej 264 Bardzo ważnym elementem realizacji strategii jest program inwestycyjny, który w najbliższych trzech latach przewiduje wydatkowanie ok. 550 mln PLN Modernizacja linii produkcji DAP 40 Dywersyfikacja zaopatrzenia w kwas fosforowy 70 Inwestycje w Zakładzie Azotowym 36 Rozwój energetyki w latach 82 Razem 492 Rezerwa 49 Wartość Programu Inwestycji Rozwojowych 541 Źródło: Pekao/Access Document number

29 Po zaakceptowaniu do realizacji nowej strategii, ZCh Police rozpoczęły prace nad programem doskonałości operacyjnej ZCh Police zaakceptowały do realizacji opisana powyżej strategię rozwoju. Strategia jest w zgodzie z „Equity Story” prezentowanym inwestorom przy okazji wejścia na GPW, a jej realizacja przyczyni się do wzrostu przychodów i rentowności firmy Strategia zdefiniowała niezbędne działania po stronie optymalizacji przychodów i kierunków inwestycji rozwojowych Obecnie firma kończy opracowywanie programu doskonałości operacyjnej, który ma zidentyfikować szereg potencjałów oszczędnościowych w zakresie operacyjnej działalności firmy. Program doskonałości operacyjnej dotyczy: przyszłego modelu zarządzania wszystkimi biznesami ZCh Police realizacji oszczędności we wszystkich istotnych pozycjach kosztowych koncepcji zarządzania Infraparkiem i Portem Morskim Obecnie wdrażając strategię współpracujemy również z firmą Roland Berger nad opracowaniem programu doskonałości operacyjnej Źródło: Z.Ch. Police, Roland Berger Document number

30 Przedstawiając Państwu powyższą prezentację chcieliśmy w sposób syntetyczny przedstawić główne elementy naszej strategii rozwoju, popartej konkretnym programem inwestycyjnym jak i również działaniami prowadzącymi do wzrostu wartości firmy. Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę Mirosław Bachórski Artur Pielech Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Z.Ch. „POLICE” SA Roland Berger Strategy Consultants Document number


Pobierz ppt "Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy Polski Przemysł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google